Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona2/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

* - powierzchnia geodezyjna powiatu

Źródło: Opracowanie własneTabela 2. Struktura użytków rolnych

Lp.

Gmina

Powierzchnia użytków rolnych

w tym w klasach bonitacyjnych:

Gr.rolne zabud., stawy, rowy

Powierzchnia gminy

Procent użytków rolnych w areale gminy

Udział procentowy

I-II

III

IV

V

VI

VIz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Cegłów

5 740

1

853

2 910

1 124

465

77

310

9 574

60,0%

100,0%

0,0%

14,9%

50,7%

19,6%

8,1%

1,3%

5,4%

2

Dębe Wielkie

5 420

 

441

2 135

1 524

978

81

261

7 788

69,6%

100,0%

 

8,1%

39,4%

28,1%

18,0%

1,5%

4,8%

3

Dobre

9 502

 

983

3 015

3 125

1 854

203

322

12 485

76,1%

100,0%

 

10,3%

31,7%

32,9%

19,5%

2,1%

3,4%

4

Halinów

4 520

 

154

1 518

1 915

635

 

298

6 309

71,6%

100,0%

 

3,4%

33,6%

42,4%

14,0%

 

6,6%

5

Jakubów

7 273

 

842

3 257

1 682

1 150

83

259

8 723

83,4%

100,0%

 

11,6%

44,8%

23,1%

15,8%

1,1%

3,6%

6

Kałuszyn

6 666

2

471

2 338

2 136

1 304

132

283

9 452

70,5%

100,0%

0,0%

7,1%

35,1%

32,0%

19,6%

2,0%

4,2%

7

Latowicz

9 796

14

1 947

4 251

2 430

776

35

343

11 415

85,8%

100,0%

0,1%

19,9%

43,4%

24,8%

7,9%

0,4%

3,5%

8

Mińsk Mazowiecki

7 455

 

1 412

3 117

1 557

853

65

451

11 228

66,4%

100,0%

 

18,9%

41,8%

20,9%

11,4%

0,9%

6,0%

9

miasto Mińsk Mazowiecki

337

 

4

143

108

46

 

36

1 312

25,7%

100,0%

 

1,2%

42,4%

32,0%

13,6%

 

10,7%

10

Mrozy

10 277

 

778

4 221

3 942

955

37

344

14 524

70,8%

100,0%

 

7,6%

41,1%

38,4%

9,3%

0,4%

3,3%

11

Siennica

8 732

1

1 124

3 749

2 549

915

48

346

11 073

78,9%

100,0%

0,0%

12,9%

42,9%

29,2%

10,5%

0,5%

4,0%

12

Stanisławów

6 905

 

707

1 862

2 248

1 714

95

279

10 601

65,1%

100,0%

 

10,2%

27,0%

32,6%

24,8%

1,4%

4,0%

13

Sulejówek

565

 

 

254

191

87

1

32

1 951

29,0%

100,0%

 

 

45,0%

33,8%

15,4%

0,2%

5,7%

 

Powiat miński

83 188

18

9 716

32 770

24 531

11 732

857

3 564

116 435

71,4%

100,0%

0,0%

11,7%

39,4%

29,5%

14,1%

1,0%

4,3%

Źródło: Opracowanie własne
Powierzchnia użytków rolnych wynosi 83 188 ha, co stanowi 71 % powierzchni powiatu, areał ten stale maleje z powodu zabudowy, urbanizacji oraz zalesień, a powierzchnia zasiewów i upraw obejmuje tylko 47 331 ha (stanowi to jedynie 77,6 % powierzchni gruntów ornych 61 010 ha). Głównie uprawia się żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowo-pastewne, pszenicę, owies i ziemniaki.

Tabela 3. Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodówRodzaj uprawy

Powierzchnia zasiewów [ha]

Udział procentowy

zboża w tym:

35 500

75,0%

żyto

9 760

27,5%

pszenżyto

7 560

21,3%

mieszanki zbożowe

7 315

20,6%

pszenica

4 650

13,1%

owies

3 125

8,8%

jęczmień

2 235

6,3%

kukurydza

605

1,7%

gryka, proso i inne zbożowe

250

0,7%

ziemniaki

2 370

5,0%

pastewne

5 201

11,0%

przemysłowe

1 420

3,0%

pozostałe

2 840

6,0%

zasiewy razem

47 331

100,0%

Źródło: Opracowanie własne

W powiecie mińskim wielkość hodowli zwierząt w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych przedstawia się następująco:

Tabela 4. Hodowla

Gatunek zwierząt hodowlanych

Wielkość hodowli [szt./100 ha]

bydło

46,0

trzoda chlewna

62,0

owce

0,3

kozy

0,4

konie

2,6

drób kurzy

737,9

Źródło: Opracowanie własne
Na terenie powiatu mińskiego istnieje 9 dużych kompleksów stawowych, Są to 2 gospodarstwa rybackie Polskiego Związku Wędkarskiego – dzierżawione przez osoby fizyczne – Gospodarstwo w Długiej Kościelnej w gminie Halinów i Ośrodek Zarybieniowy w Nowodworze w gminie Siennica (prowadzona jest hodowla na 3-ech obiektach stawowych: Nowodwór, Lasomin i Stara Wieś). 3 gospodarstwa rybackie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie - dzierżawione przez osoby fizyczne: w Dębowcach w gminie Mrozy (obiekt stawowy „Rudka”), w Rudzie w gminie Dębe Wielkie i obiekt stawowy w Zawiesiuchach w gminie Stanisławów. Nie jest on obecnie wykorzystywany do prowadzenia hodowli ryb z powodu złego stanu technicznego stawów i wszystkich wodnych urządzeń stawowych. 2 gospodarstwa rybackie indywidualne w Gołębiówce w gminie Kałuszyn i w Gójszczu w gminie Mrozy (obiekt stawowy „Skrzeki”).

Prowadzone są 24 gospodarstwa ekologiczne, z których 12 posiada wymagane certyfikaty.


Turystyka
Powiat Miński posiada bardzo dobre warunki do rozwoju wypoczynku oraz turystyki pieszej i konnej. Bogactwo krajobrazu, duże kompleksy leśne, liczne rzeki oraz ciekawe zabytki zachęcają do przyjazdu. Warte polecenia są dwa szlaki turystyczne: szlak zielony prowadzący przez Cegłów, Rezerwat Jedlina i Mienię oraz szlak niebieski przebiegający przez okolice Cegłowa, Kuflewa, Mrozów i Gołębiówki.

W powiecie są dwa zorganizowane ośrodki wypoczynkowe. Ośrodek wypoczynkowy i zalew "Marianka" w Hucie Mińskiej na rzece Mienia i ośrodek wypoczynkowy „Ekwos” w Grębiszewie. Ośrodki są wyposażone w urządzenia rekreacyjne, posiadają wypożyczalnie sprzętu pływającego i sportowego oraz niezbędną bazę gastronomiczną i noclegową.

Nad wodami płynącymi skupiają się liczne indywidualne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, głównie w gminach: Dobre, Stanisławów, Siennica i Jakubów. Istnieje też zaplecze agroturystyczne, nowoczesne gospodarstwa agroturystyczne prowadzone są między innymi w Ciopanie, Goździówce i Ładzyniu w gminie Stanisławów, w Głęboczycy i Rąbierzy Kolonii w gminie Dobre oraz w Dzielniku, Ptakach, Starogrodzie i Wólce Dłużewskiej w gminie Siennica.
Rynek pracy
W powiecie mińskim jest zarejestrowanych ponad 12,5 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i ich liczba stale rośnie. Głównie są to przedsiębiorstwa usługowe, 3866 przedsiębiorstw prowadzi handel i naprawy, 1762 - budownictwo, 1531 - obsługę nieruchomości i firm, 1416 - przetwórstwo przemysłowe oraz 888 przedsiębiorstw - transport, gospodarkę magazynową i łączność, przedsiębiorstw przemysłowych produkcyjnych jest niewiele (46 przedsiębiorstw). W sektorze publicznym funkcjonuje tylko 309 firm, a zdecydowana większość funkcjonuje w sektorze prywatnym (12377 firm), w tym 10331 firm osób fizycznych. Zdecydowana większość (95,3 %) firm to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie zatrudnionych do 9).

Najwięcej firm jest zarejestrowanych w miastach: • w Mińsku Mazowieckim 4205

 • w Sulejówku 2533

ale jest też duża ilość firm w pozostałych gminach:

 • w gminie Halinów 1103

 • w gminie Kałuszyn 473

 • w gminie Cegłów 325

 • w gminie Dębe Wielkie 689

 • w gminie Dobre 319

 • w gminie Jakubów 300

 • w gminie Latowicz 203

 • w gminie Mińsk Mazowiecki 868

 • w gminie Mrozy 511

 • w gminie Siennica 312

 • w gminie Stanisławów 332

Ponadto na terenie powiatu prowadzą też swoją działalność gospodarczą tysiące innych przedsiębiorstw, które mają swoje siedziby poza terenem powiatu.

Osób pracujących w powiecie mińskim jest 30,8 tysiąca, 31,2 % jest zatrudnionych w rolnictwie, rybactwie i leśnictwie, 27,7 % - w przemyśle i budownictwie, a pozostałe są zatrudnione w usługach (41,1 %), w tym 21,8 % w usługach rynkowych i 19,3 % w usługach nierynkowych.


Komunikacja i transport
Szczególne znaczenie dla rozproszenia urbanizacyjnego w powiecie mińskim ma droga krajowa Nr 2 Warszawa - Siedlce - Terespol. Droga ta dzieli teren powiatu na dwie równe części północną i południową. Głównie w pobliżu tej drogi następuje koncentracja rozwoju drobnego przemysłu, handlu i usług. Skutki tego podziału ulegają spotęgowaniu, gdyż nakładają się tutaj skutki równoległego przebiegu międzynarodowej magistrali kolejowej Warszawa Zachodnia - Kunowice, co szczególnie wyraźnie widać w samym Mińsku Mazowieckim. Duże znaczenie dla rozproszenia urbanizacyjnego ma też droga krajowa Nr 50 Sochaczew - Grójec - Mińsk Mazowiecki - Łochów - Ostrów Mazowiecka oraz przebiegająca równolegle linia kolejowa Radzymin - Krusze - Pilawa, które dzielą powiat na część wschodnią i zachodnią. Wszystkie te magistrale krzyżują się w miejscowości Stojadła.

Długość obu przebiegających przez teren powiatu dróg krajowych wynosi 77,5 km. Przebiega też 5 dróg wojewódzkich (regionalnych) o długości 76,3 km. Uzupełnieniem regionalnej i ponadregionalnej sieci dróg jest sieć dróg powiatowych o długości 492,6 km oraz sieć dróg gminnych o długości 991,9 km. Główne ciągi dróg powiatowych, o największym natężeniu ruchu, to drogi: Mińsk Mazowiecki - Mrozy, Kałuszyn - Mrozy - Latowicz, Mińsk Mazowiecki - Jakubów, Jędrzejów - Jakubów - Dobre, Stara Wieś - Kuflew, Brzeziny - Halinów - Okuniew. Na drogach powiatowych jest 41 mostów. Ogółem sieć dróg publicznych na terenie powiatu obejmuje drogi o długości 1638,3 km.

Zasadniczym problemem wszystkich dróg jest ich niedostateczna nośność oraz zły stan, wymagający ciągłej modernizacji. Zwiększenie przepustowości transportowych dróg na terenie powiatu jest możliwe poprzez poprawę nawierzchni dróg, rozszerzenie ich korony, budowę bezkolizyjnych skrzyżowań, przeniesienie ruchu lokalnego na drogi równoległe do głównych ciągów komunikacyjnych.

Wykonana na terenie powiatu inwestycja budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej nr 2 spowodowała przeniesienie drogowego ruchu tranzytowego poza teren miasta i znacznie zmniejszyła uciążliwości komunikacyjne w Mińsku Mazowieckim oraz innych miejscowościach w ciągu tej drogi, przez które przejeżdżało aż 26 tys. pojazdów na dobę, w tym 7 tys. pojazdów ciężkich. Zmniejszyły się w ten sposób znacząco obszary konfliktogenne w mieście i pozostałych miejscowościach lub przeniosły się one w inne miejsca.

Obwodnica Mińska Mazowieckiego o długości ok. 21 km przebiega po północnej stronie Mińska Mazowieckiego przez tereny 4 gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn włączając się w istniejący przebieg drogi krajowej nr 2 na zachodzie w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie w pobliżu wsi Ryczołek. Obwodnica jest realizowana na parametrach autostrady, co w przyszłości umożliwi włączenie jej w ciąg projektowanej autostrady A2 Warszawa - Kukuryki. W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonywane są:

- 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn),

- 1 obiekt mostowy,

- 4 wiadukty w ciągu drogi A2,

- 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych,

- 1 kładka dla pieszych,

- 13 przepustów,

- 2 miejsca obsługi podróżnych,

- 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów),

- drogi dojazdowe o długości 35 km.

Wykonywane są też rozwiązania chroniące środowisko:


 • odprowadzenie wód opadowych z jezdni następować będzie poprzez rowy trawiaste do zbiorników retencyjnych, wyposażonych w separatory i zastawki awaryjne, a następnie po oczyszczeniu - do rowów melioracyjnych i do rzeki Mienia, zaprojektowano przebudowę istniejących urządzeń wodnych i wodnomelioracyjnych,

 • w rejonie cieku Wiśniówka zlokalizowano dla małych i średnich zwierząt przejście o szerokości 8,5 m, wysokości 2,5m i długości 40 m,

 • w rejonie rzeki Mienia zlokalizowane jest przejście dla zwierząt (głównie dla zwierząt dużych) w postaci mostu nad rzeką o rozpiętości 34 m, wysokości 4 m i długości 80 m,

 • wykonywane są projektowane przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami o średnicy od 1,5 do 2,0 m i długości 40 m, aby mogły służyć jako przejścia dla płazów,

 • na terenach wymagających ochrony przed hałasem zastosowane będą, na długości 10,5 km, odpowiednio ekrany akustyczne oraz zieleń izolacyjna o szerokości od 10 m do 20 m,

 • na całej długości obwodnicy przewidziano obustronne ogrodzenie dla zwierząt.

Kontrakt, zawarty z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ASTALDI S.p.A. Włochy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. w Siedlcach, Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim i Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A., o wartości 567,4 mln zł, został ukończony w sierpniu 2012 r. Inwestycja zaprojektowana została przez konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt a.s.

Przebiegająca przez teren powiatu międzynarodowa magistrala kolejowa Warszawa Zachodnia - Kunowice umożliwia przewozy osobowe i towarowe, międzynarodowe, krajowe i regionalne. Po ostatniej modernizacji linia ta pozwala na przemieszczanie się pociągów z prędkością do 160 km/h. Druga linia kolejowa Pilawa - Krusze jest linią jednotorową i służy do transportu towarowego o ograniczonym znaczeniu.

Poza transportem kolejowym na terenie powiatu funkcjonuje bardzo rozbudowana zbiorowa komunikacja autobusowa. Tradycyjne połączenia autobusowe realizują przewoźnicy miejscowi: Mobilis Sp.zoo (dawne PKS w Mińsku Mazowieckim), B.A.G.S., RAPIT, RORBI-TOUR i wielu innych, w tym przewoźnicy zamiejscowi: PKS w Siedlcach, PKS w Sokołowie Podlaskim, PKS w Łukowie, PKS w Łosicach. Realizowane są głównie połączenia do Warszawy oraz do Mińska Mazowieckiego jako siedziby powiatu.

Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, w Janowie, funkcjonuje lotnisko wojskowe 23-ej Bazy Lotniczej NATO w Mińsku Mazowieckim i 1-szej Eskadry Lotnictwa Taktycznego "Warszawa" im. gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego w Mińsku Mazowieckim. Planowane jest udostępnienie w przyszłości części lotniska dla potrzeb lotnictwa cywilnego oraz uruchomienie komunikacji kolejowej pomiędzy lotniskiem i stacją kolejową „Mienia” na linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Kunowice, wykorzystując istniejącą bocznicę kolejową.

Dynamiczny rozwój ruchu komunikacyjnego stwarza sytuacje konfliktowe w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego, ochrony środowiska i ochrony zdrowia mieszkańców, powoduje liczne paraliże transportowe oraz wzrost emisji hałasu i emisji spalin. Potencjalnym źródłem zagrożeń dla powiatu jest transport drogowy i kolejowy związany z dostawą surowców oraz tranzytem materiałów niebezpiecznych. Na ryzyko wystąpienia skażenia chemicznego podczas transportu składa się: stan techniczny pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, nieprzewidywalność miejsca awarii, brak wydzielonych i oznakowanych tras przewozu materiałów niebezpiecznych i skutecznej kontroli, duże ilości kolizji drogowych i duża ilość transportowanych substancji.

Rozwiązanie tych problemów wymaga udziału przedsiębiorców, władz rządowych i samorządowych województwa mazowieckiego.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna