Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona23/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

8. WDROŻENIE I MONITORING PROGRAMU

Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mińskiego powinna być zasada wykonywania zadań przez jednostki związane z systemem zarządzania środowiskiem, świadome istnienia programu i ich uczestnictwa w nim. Z punktu widzenia programu można wyodrębnić następujące podmioty: uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem (jednostki administracji rządowej, samorządowej, instytucje finansujące, organizacje pozarządowe, itp.), realizujące zadania programu (gminy powiatu mińskiego, zakłady przemysłowe, nadleśnictwa, RZGW w Warszawie, itp.) kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu, społeczność powiatu jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.

Przebieg realizacji Programu musi być systematycznie kontrolowany (monitorowany). Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrażanie Programu ponosi Zarząd Powiatu Mińskiego i Starosta Miński, w którego imieniu realizować będzie zadania Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim wspólnie z odpowiedzialnymi wydziałami Starostwa Powiatowego, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i urzędami miast i gmin oraz we współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z wykonania Programu Zarząd Powiatu sporządza, co dwa lata, raporty, które przedstawia Radzie Powiatu. Będzie wówczas także możliwość zmian w zapisach Programu, gdyż 4cele, zadania Programu mogą ulegać zmianie, w zależności od sytuacji prawnej, społecznej, gospodarczej i ekologicznej.

Jednym z ważnych elementów procesu wdrożenia Programu jest jego monitorowanie polegające na ciągłym systemie obserwacji i kontroli realizacji zadań Programu.

Szczególnie ważnym dla oceny wdrażania Programu jest monitoring stanu środowiska. Monitoring jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej, a także dostarcza informacji, w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska ulega poprawie czy pogorszeniu.

Monitoring środowiska powinien być traktowany jako system kontroli stanu środowiska, dostarczający informacje o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska. Jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, koordynowanego przez jednostki Inspekcji Ochrony Środowiska. Badanie to jest systemem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku pozwalającym na ocenę prawidłowości realizowanej polityki ekologicznej. Należy tutaj wymienić: monitoring wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych, monitoring wody pitnej, monitoring jakości powietrza, monitoring gleb, monitoring hałasu, które podlegają ocenie.

Odniesieniem będzie „Stan środowiska w powiecie mińskim” przygotowywany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Mińsku Mazowieckim.


9. PROMOCJA PROGRAMU

„Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” zostanie opublikowany oraz umieszczony na stronie internetowej powiatu mińskiego.

Prowadzona będzie kampania informacyjna wśród społeczeństwa za pośrednictwem środków masowego przekazu dotycząca wdrażania Programu, oczekiwanych efektów ekologicznych. W pracy ze społeczeństwem należy wracać do zapisów i ustaleń Programu.
10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI PROGRAMU NA ŚRODOWISKO

Przewidywane korzyści dla środowiska w wyniku realizacji „Programu ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” określono w sposób następujący:


 • ochrona powietrza atmosferycznego – nastąpi zmniejszenie „niskiej” emisji gazów szczególnie pyłu zawieszonego oraz poprawa stanu jakości powietrza,

 • ochrona przed hałasem – nastąpi poprawa stanu technicznego dróg, a tym samym obniży się emisja hałasu komunikacyjnego,

 • ochrona przed polami elektromagnetycznymi - nastąpi wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń jakie stwarzają pole elektromagnetyczne,

 • ochrona zasobów wodnych - nastąpi zwiększenie liczby mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną oraz zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków. Nastąpi polepszenie jakości wód powierzchniowych. W wyniku zastosowania technologii zamkniętego obiegu wody zmniejszy się zużycie tego cennego surowca,

 • ochrona gleb - nastąpi rekultywacja zdegradowanych terenów oraz poprawa jakości gleb poprzez m.in. zastosowanie rolnictwa ekologicznego,

 • ochrona przyrody - nastąpi wzrost powierzchni obszarów objętych ochroną, powstaną plany ochrony umożliwiające skuteczniejszą ochronę przyrody, zwiększy się świadomość ekologiczna społeczeństwa, zahamowana zostanie degradacja obszarów cennych przyrodniczo i odbudowana populacja rodzimej zwierzyny drobnej (zająca oraz kuropatwy),

 • ochrona lasów - powierzchnia terenów zalesionych ulegnie zwiększeniu, wzrośnie odporność drzewostanu, zahamuje się niekorzystną antropopresję na najcenniejsze tereny,

 • bezpieczeństwo ekologicznego - nastąpi poprawa stanu urządzeń wodnych, wzrośnie świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, rozwinie się nowoczesny system ratownictwa ekologiczno – techniczno – chemicznego,

 • zarządzanie środowiskiem - nastąpi wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, samorządowców, wzrośnie aktywność mieszkańców w zakresie podejmowania działań służących ochronie środowiska, zmaleje bezrobocie, wzrośnie ilość przedsiębiorstw posiadających certyfikaty ekologiczne.


Przewidywane zagrożenia dla środowiska w wyniku realizacji Programu ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.

Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Programu może być nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań. Poza tym negatywnie na środowisko mogą oddziaływać niektóre zaproponowane przedsięwzięcia inwestycyjne tj. promocja walorów przyrodniczych zwiększy presję turystów, a to będzie wymagać rozwoju infrastruktury turystycznej, w wyniku realizacji której nastąpi zajęcie gruntu pod nowe obiekty kubaturowe itp., zwiększy się ilość turystów penetrujących obszary chronione, a co za tym idzie wzrośnie presja człowieka na środowisko, może dojść do nieprawidłowego zagospodarowywania odpadów. Zaznaczyć należy jednak, że zarówno w/w inwestycje, jak i inne np. modernizacja dróg czy budowa nowych sieci kanalizacyjnych będą oddziaływać na środowisko lokalnie. W celu minimalizacji oddziaływania tych obiektów na środowisko należy już na etapie projektowania zapewnić rozwiązania prowadzące do ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak i w czasie jego eksploatacji należy zwracać uwagę na minimalizowanie negatywnego oddziaływania tych obiektów na środowisko np. poprzez prawidłowe zagospodarowanie odpadów, ograniczenie emisji hałasu, zabezpieczenie terenu budowy, oszczędność wody, energii i surowców.


11. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU

Monitoring wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu mińskiego oparty jest na sprawozdawczości, której podstawą są wskaźniki odzwierciedlające aktualny stan środowiska. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki, które ułatwią określenie stopnia realizacji Programu. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w Programie ochrony środowiska.


Do określenia wartości wskaźników wykorzystane zostały dane z Głównego Urzędu Statystycznego i materiałów własnych. W razie potrzeby można ilość wskaźników zwiększyć lub je modyfikować – w zależności od dostępnych danych.

Tabela 35. Wskaźniki środowiskowe dla powiatu mińskiegoLp.

Wskaźnik

Jednostka

Stan wyjściowy (2012 r.)

1

Powierzchnia powiatu

ha

1164
Liczba mieszkańców powiatu

osoby

147 378
Gęstość zaludnienia

osób/km2

126
Grunty zabudowane i zurbanizowane

%

5,2
Długość sieci wodociągowej

km

1429,0
Ilość przyłączy wodociągowych

szt

25 942
Ilość ścieków

m3/rok

3 982 438
Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej

%

28
Ludność korzystająca z instalacji kanalizacyjnej

%

19
Ilość zebranych w ciągu roku odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

Mg

20 568,46
Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane

Mg

23 375,24
Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie

Mg

3 564,5
Odpady wytworzone

t/km2

33,9
Ilość wyrobów zawierających azbest

Mg

38 638,073
Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest

Mg/os

0,267
Liczba sortowni odpadów zmieszanych

szt.

1
Liczba stacji demontażu pojazdów

szt.

3
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

szt.

4
Emisja gazów

tys. t

53,1
Emisja pyłów

t

76
Lesistość

%

21,6
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem w tym:


- rezerwaty przyrody

ha

845,42
- obszary chronionego krajobrazu

ha

31 094,7
- pomniki przyrody

szt.

235
- Natura 2000

ha

7156,65
Powierzchnia obwodów łowieckich

ha

99 804

12. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA GMINNYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

W celu zapewnienia ciągłości i spójności działań związanych z ochroną środowiska, samorządy sporządzają wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są przyjmowane do realizacji w drodze uchwały sejmiku województwa albo rady powiatu lub gminy. Programy te, podobnie jak Politykę ekologiczną państwa, sporządza się co 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania obejmują w perspektywie kolejne 4 lata. Programy wyższego rzędu zawierają wskazówki i wytyczne dla programów niższego rzędu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska należy uwzględniać co najmniej ustalenia zawarte w dokumentach:

- Polityce ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

- Programie ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.,

- Programie ochrony środowiska powiatu mińskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 r.,

- Programie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego,

- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020,

W gminnym programie ochrony środowiska muszą być uwzględniane wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawnych (ustaw i przepisów wykonawczych), które będą obowiązywać na dzień sporządzania programu i będą dotyczyć zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. W związku z koniecznością dokonania harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej, przepisy zawarte w unijnych aktach prawnych w tym zakresie tj. w rozporządzeniach, dyrektywach, decyzjach i uchwałach, są systematycznie transponowane do prawa krajowego.

Ponadto, gminne programy ochrony środowiska powinny być skoordynowane z:

- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

- lokalnymi planami rozwoju infrastruktury (jeśli są): mieszkalnictwa, transportu, zaopatrzenia w energię, rozwoju gospodarki wodno – ściekowej, itd,

- programy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

- innymi dokumentami strategicznymi, sporządzonymi na terenie gminy.

Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska powinno opierać się na szczegółowym określeniu:


 • gminnych celów ekologicznych;

 • gminnych priorytetów ekologicznych;

 • rodzajów i harmonogramu działań proekologicznych;

 • środków niezbędnych do osiągnięcia celów z uwzględnieniem mechanizmów prawno-ekonomicznych i niezbędnych środków finansowych.

Gminne programy ochrony środowiska powinny uwzględniać ewentualnie istniejące problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i jego ochroną. Ponadto, w porównaniu do wojewódzkich i powiatowych programów, gminny program ochrony środowiska winien charakteryzować się dużym stopniem szczegółowości zagadnień

Cele i zadania ujęte w wymienionych dokumentach powinny być wykorzystywane przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska w trojaki sposób:

- jako podstawa wyjściowa do konkretyzacji zadań (np. do sporządzenia na szczeblu gminnym konkretnego wykazu planowanych do budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, systemu segregacji odpadów itd.),

- jako analog do sformułowania lokalnych celów, planowanych do uzyskania,

- jako inspiracja do wprowadzenia podobnego zadania na szczeblu lokalnym, jeśli zadanie ujęte w wymienionych wyżej dokumentach jest sformułowane ogólnie bądź dotyczy wyższego szczebla.

Gminne programy ochrony środowiska powinny określać cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i finansowe.

Struktura gminnego programu ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, a więc powinna zawierać, co najmniej następujące rozdziały:

- Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszanie materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności gospodarki, ochrona gleb, racjonalna eksploatacja lasów),

- Poprawa jakości środowiska (ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, hałas, pola elektromagnetyczne, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ochrona przyrody i bioróżnorodności),

- Narzędzia i instrumenty realizacji programu (ramy prawa – także w zakresie prawa lokalnego i decyzji organów samorządowych, planowanie przestrzenne, powiązania formalne i merytoryczne z analogicznymi programami niższego i wyższego szczebla administracyjnego, mechanizmy finansowania ochrony środowiska),

- Nakłady na realizację programu (wielkość nakładów i źródła finansowania),

- Kontrola realizacji programu (procedury kontroli, mierniki realizacji programu, procedury weryfikacji programu).


Program gminny powinien uwzględniać:

- zadania własne (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy),

- zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania, związane z ochrona środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów

i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego).

Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej do kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty, źródła finansowania). Zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy.

Jest rzeczą niezbędną, aby do prac nad gminnym programem ochrony środowiska były włączone wszystkie właściwe ze względu na zasięg swojej działalności instytucje, związane ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym oraz przedsiębiorstwa oddziaływujące na środowisko oraz przedstawiciele społeczeństwa. W tym ostatnim przypadku rozumie się, że są to organy samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego (jeśli istnieją na terenie gminy) i ekologiczne organizacje pozarządowe obejmujące zakresem swej działalności daną gminę.13. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 1. Jadwiga Nowak, Objaśnienia do mapy geologicznej Polski 1:200 000, Arkusz N 34 – XXXIV Warszawa Wschód, Warszawa 1971,

 2. Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001,

 3. Edward Frączek, Dobrosława Oficjalska, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski 1:200 000, Arkusz Warszawa Wschód, Warszawa 1986,

 4. Informacja o stanie rolnictwa w powiecie mińskim. 2003 r.,

 5. Raport o stanie powiatu mińskiego, lata 1998-2008,

 6. Dane statystyczne o województwie Mazowieckim Urzędu Statystycznego w Warszawie,

 7. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., Warszawa 2012,

 8. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim w roku 2010, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2011,

 9. Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju

 10. II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000r.,

 11. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Rada Ministrów, Warszawa,

 12. Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002r.,

 13. Strategia ekorozwoju Polski, MOŚZNiL, Warszawa 1993r.,

 14. Podstawowe problemy środowiska w Polsce, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa listopad 2000r.,

 15. Polityka leśna państwa, dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1997), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997 r.,

 16. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami2014 – Ministerstwo Środowiska, październik 2010 r.,

 17. Program oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, 2010 r.

 18. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020– Samorząd Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2006r.,

 19. Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2011, Urząd Statystyczny w Warszawie,

 20. Program Ochrony Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku,

 21. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-20123,

 22. Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,

 23. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998 r.,

 24. Uproszczone plany urządzania lasu Nadleśnictwa Mińsk na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020r.- gminy Cegłów, Halinów, Mińsk Mazowiecki; na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2021 r.- gminy Siennica, Stanisławów, Mrozy,

 25. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002 r.,

 26. „Wybrane zadania samorządów terytorialnych w ochronie środowiska w związku z przystąpieniem Polski do UE”, Ministerstwo Środowiska,

 27. Poradnik – Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony środowiska – Praca zbiorowa, niepublikowana, lipiec 2003 r.,

 28. Dokumentacje geologiczne z powiatowego archiwum geologicznego w Mińsku Mazowieckim,

 29. Decyzje administracyjne.Dokumenty prawne:

 1. regulacje prawne w ramach Unii Europejskiej,

 2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zmianami),

 3. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. poz. 21),

 4. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami),

 5. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, ze zmianami),

 6. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, ze zmianami),

 7. ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59, ze zmianami),

 8. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981, ze zmianami),

 9. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266, ze zmianami),

 10. ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127 poz. 1066, ze zmianami),

 11. ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122 poz. 695, ze zmianami),

 12. ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 r. poz. 607),

 13. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012. poz. 647, ze zmianami),


Spis tabel:

Tabela 1. Rodzaje użytków gruntowych w powiecie mińskim.

Tabela 2. Struktura użytków rolnych.

Tabela 3. Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów.

Tabela 4. Hodowla.

Tabela 5. Sieć wodociągowa w powiecie mińskim.

Tabela 6. Wykaz śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych w powiecie na potrzeby rolnictwa, w układzie dorzeczy.

Tabela 7. Długość rzek i powierzchnie ich zlewni na terenie powiatu.

Tabela 8. Jakość wód objętych monitoringiem podstawowym i regionalnym na terenie powiatu mińskiego.

Tabela 9. Wykaz złóż kruszywa naturalnego, dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Starosta Miński.

Tabela 10. Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Starosta Miński.

Tabela 11. Wykaz złóż kruszywa naturalnego dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tabela 12. Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Tabela 13. Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na terenie powiatu mińskiego.

Tabela 14. Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Kostrzynia”.

Tabela 15. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Rogoźnica”.

Tabela 16. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Środkowego Świdra”.

Tabela 17. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Gołe Łąki”.

Tabela 18. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Torfowiska Czernik”.

Tabela 19. Rezerwaty przyrody w powiecie mińskim.

Tabela 20. Opis wybranych pomników przyrody na terenie powiatu mińskiego.

Tabela 21. Lista gatunków chronionych występujących na terenie powiatu.

Tabela 22. Lista gatunków rzadkich na terenie powiatu mińskiego.

Tabela 23. Struktura własnościowa lasów w powiecie mińskim.

Tabela 24. Lesistość w powiecie i w gminach.

Tabela 25. Obwody łowieckie na terenie powiatu mińskiego.

Tabela 26. Opady atmosferyczne.

Tabela 27. Oczyszczalnie komunalne.

Tabela 28. Oczyszczalnie przemysłowe.

Tabela 29. Ocena jakości powietrza w powiecie mińskim w 2011 r.

Tabela 30. Wykaz przedsiębiorców upoważnionych przez Wojewodę Mazowieckiego do prowadzenia stacji demontażu pojazdów na terenie powiatu mińskiego.
Tabela 31. Masa zebranych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach powiatu mińskiego.
Tabela 32. Podział gmin powiatu mińskiego miedzy regionami gospodarki odpadami.
Tabela 33. Wykaz pomp ciepła zgłoszonych na terenie powiatu mińskiego (stan na dzień 30.11.2012 r.).
Tabela 34. Nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska w latach 2013 – 2016
Tabela 35. Wskaźniki środowiskowe dla powiatu mińskiego.


Spis rysunków:

Rys. 1. Podział administracyjny powiatu mińskiego.

Rys. 2. Mapa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu mińskiego oraz na terenach sąsiadujących.

Rys. 3. Mapa szczegółowa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu.

Rys. 4. Szczegółowy schemat rozmieszczenia obszarów Natura 2000.

Rys. 5. Lesistość powiatu i gmin.

Rys. 6. Udział powierzchni leśnej w ogólnej powierzchni gmin.

Rys. 7 Mapa województwa mazowieckiego z podziałem na regiony gospodarki odpadami komunalnymi.


WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna