Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona3/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Telekomunikacja
Sieć telekomunikacyjna na terenie powiatu obsługiwana jest przez operatora: PTK Centertel, który posiada zainstalowane centrale telefoniczne nowej generacji ale równolegle funkcjonuje telekomunikacyjna sieć stacji bazowych wszystkich polskich telefonii cyfrowych, a powiat miński znajduje się w całości w zasięgu tych stacji.
Energetyka
Powiat miński jest zelektryfikowany w całości, linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe są obsługiwane przez przedsiębiorstwo "Polska Grupa Energetyczna - Dystrybucja Warszawa Teren" Sp. z o.o., Rejon w Mińsku Mazowieckim i Rejon w Otwocku. Stan techniczny sieci elektroenergetycznej jest zadowalający, ale wymaga ona stałej przebudowy i rozbudowy w celu dostosowania do stale rosnących potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

Powiat miński jest stosunkowo słabo uzbrojony w sieć gazową. Przez teren powiatu przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia Kobryń- Warszawa, a sieć rozdzielcza zaspokaja głównie potrzeby miast Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Halinów oraz części mieszkańców gmin Latowicz, Siennica i Mińsk Mazowiecki.

Przesyłanie gazu prowadzi "Gaz-System" Operator Gazociągów Przesyłowych Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Rembelszczyźnie, Terenowa Jednostka Obsługi "Wronów" i Terenowa Jednostka Obsługi "Rembelszczyzna". Dystrybucję gazu prowadzi Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Mińsku Mazowieckim, we współpracy z Rozdzielnią Gazu w Mińsku Mazowieckim i Rozdzielnią Gazu w Sulejówku Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa "Gazownia Warszawska" w Warszawie, Rejon Gazowniczy Warszawa-Teren, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

Przez teren powiatu, w północnej części wsi Jaczewek w gminie Dobre, przebiega niewielki odcinek 500 m międzynarodowego rurociągu ropy naftowej, DN 800 III Nitka i rurociągu relacji ST-1 Adamowo - Baza Surowcowa Plebanka, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. w Płocku (PERN).

Ogrzewanie budynków realizowane jest przeważnie przy użyciu własnych kotłowni, opalanych głównie węglem i drewnem ale też w dużym stopniu gazem (sieciowym lub płynnym), a także olejem opałowym. W niewielkim zakresie funkcjonują też w Mińsku Mazowieckim i w Kałuszynie kotłownie komunalne o łącznej mocy około 34 MW (w tym 32,2 MW w Mińsku Mazowieckim).

W niewielkim też zakresie ale coraz częściej budynki wyposażane są w alternatywne źródła energii.


3. ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POWIATU
Na terenie powiatu mińskiego znajdują się bardzo atrakcyjne obszary przyrodnicze, duże kompleksy leśne, przepływają niewielkie, naturalne cieki wodne i rzeki, w których woda jest czysta, zadomowiły się w nich bobry i raki, wzrasta wciąż populacja ryb. Lasy są ostoją dla licznych gatunków zwierząt i ptaków, często można spotkać łosia, bociana czarnego, zimorodka, dudka czy żurawia, znalazł też tutaj swoje miejsca lęgowe bielika. Wszystkie tereny położone są w naturalnym i nieskażonym środowisku, więc znakomicie nadają się do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Warszawy i zurbanizowanych okolic.

Na terenie powiatu jest 10 rezerwatów przyrody na powierzchni 845,42 ha oraz znajdują się też liczne inne cenne obszary przyrodnicze jeszcze nie objęte prawnie ochroną, Większość rezerwatów skupiona jest w granicach obszarów chronionego krajobrazu.

Na teren powiatu sięgają granice trzech obszarów chronionego krajobrazu, ich łączna powierzchnia w powiecie mińskim wynosi 31 094,7 ha, największy z nich to podstawowa część „Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”, rozciągającego się w centralnej części powiatu, a dwa mniejsze to niewielkie fragmenty „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”, obejmujące północne i południowe krańce gminy Halinów oraz północne krańce miasta Sulejówek oraz „Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego” (zwanego dalej „Nadwiślańskim Obszaru Chronionego Krajobrazu”), obejmujące południowo zachodnią część gminy Siennica.

Wschodnia i centralna część gminy Mrozy jest objęta na powierzchni 6 797,9 ha obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dyrektywa Ptasia, pod nazwą „Dolina Kostrzynia” (kod PLB140009).

Proponowane są ponadto cztery specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, Dyrektywa Siedliskowa:


  1. „Rogoźnica” (kod PLH 140036), obszar położony we wschodniej części gminy Mrozy,

  2. „Dolina Środkowego Świdra” (kod PLH 140025), obszar położony w południowo zachodniej części gminy Siennica,

  3. „Gołe Łąki” (kod PLH 140027), obszar o ogólnej powierzchni 49,6 ha, którego część położona jest przy południowo zachodniej granicy gminy Latowicz.

  4. „Torfowiska Czernik” (kod PLH 140037), obszar o powierzchni 53,8 ha położony w północnej części gminy Stanisławów.

W gminie Kałuszyn znajduje się użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie”, a na terenie całego powiatu są liczne pomniki przyrody w postaci pojedynczych drzew, alej i grup drzew oraz głazów narzutowych, z których najważniejszym i najcenniejszym jest najstarsza w Polsce, rosnąca nad rzeką Srebrną, sosna zwyczajna, której wiek jest szacowany na około 350 lat.

Istotnymi elementami przyrody w terenach zurbanizowanych są parki zabytkowe mające charakter krajobrazowy.


3.1. Wody
Wody podziemne
Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz do zaopatrzenia zakładów na terenie powiatu są wody podziemne.

Na terenie powiatu mińskiego dominuje czwartorzędowe piętro wodonośne, związane ze skłonem Kotliny Warszawskiej oraz położeniem powiatu w obrębie regionu mazowieckiego (podregion środkowo-mazowiecki), w rejonie międzyrzecza Wisły i Narwi, złożone z trzech poziomów wodonośnych.

Pierwszy poziom wodonośny występuje bezpośrednio pod powierzchnią terenu i stanowi głównie źródło indywidualnego zaopatrzenia w wodę.

Na obszarze dolin rzecznych (na przykład dolina rzeki Świder) można mówić o ciągłości strumienia wód, natomiast na wysoczyznach wody występują w strumieniach nieciągłych, poziomy wodonośne są bardziej lub mniej zasobne w wodę, a przedzielają je strefy o znikomej zasobności. W dolinach rzek wodonośne utwory piaszczyste występują bezpośrednio pod powierzchnią terenu lub pod niewielkim nadkładem i posiadają zwierciadło wody swobodne lub pod nieznacznym ciśnieniem. Na wysoczyźnie piaski wodonośne o grubości od kilku do około 20 m zalegają najczęściej pod gliną, dając zwierciadło napięte. Wydajności pojedynczej studni wynoszą przeciętnie na wysoczyźnie 10-30 m3/h, w obrębie pradolin od 30-70 m3/h do 120 m3/h. Zasilanie poziomu wodonośnego czwartorzędu odbywa się bezpośrednio przez opady, w dolinach rzek ma miejsce dodatkowe zasilanie boczne.

Drugi, głębszy poziom wodonośny występuje na obszarach wysoczyzn morenowych na głębokości od 15 m do około 50 m, lokalnie do 100 m (węzeł kałuszyński). Wody występują pod ciśnieniem a zwierciadło wody stabilizuje się poniżej zwierciadła górnego poziomu.

Trzeci, najgłębszy poziom wodonośny występuje na głębokości ponad 100 m, głównie na obszarach przegłębień podłoża podczwartorzędowego i często łączy się z wyższymi. Jest on z reguły mało zasobny w wodę i rzadko eksploatowany. Miejscami kontaktuje się on bezpośrednio z wodonośnymi utworami piaszczystymi trzeciorzędowego pliocenu (Mińsk Mazowiecki – Kędzierak).

Obszary dużych form erozyjnych wypełnione zawodnionymi utworami piaszczysto-żwirowymi (rynna Dębe Wielkie – Mińsk Mazowiecki) stanowią zbiorniki o znacznych zasobach. Wydajności studni wynoszą średnio 30-70 m3/h do 120 m3/h. Brak izolacji od powierzchni terenu a także płytko występujące zwierciadło wody powodują znaczne zagrożenie dla jakości wód. Zasilanie odbywa się bezpośrednio przez filtrację opadów atmosferycznych.

Wody czwartorzędowe należą do wód nisko zmineralizowanych – poniżej 600 mg/dm3, ich uzdatnianie (odżelazianie, odmanganianie) na ogół nie wymaga skomplikowanych i kosztownych zabiegów. Wody podziemne głównego poziomu użytkowego czwartorzędu należą do wód wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowych, o mineralizacji ogólnej poniżej 500 mg/dm3.

Lokalnie występuje też poziom wodonośny trzeciorzędu w utworach piaszczystych miocenu i oligocenu na głębokości 180-230 m, a także w osadach pliocenu – rejon Mińska Mazowieckiego. Zasilanie wód tego poziomu następuje drogą przesączania z wyżej zalegających czwartorzędowych poziomów wodonośnych.

Uzdatnianie wód podziemnych pobieranych do gminnych sieci wodociągowych odbywa się w stacjach uzdatniania wody usytuowanych w sąsiedztwie ujęć tych wód. Lokalizację głównych gminnych ujęć wód podziemnych i stacji uzdatniania wody (SUW) przedstawiono w tabeliTabela 5. Sieć wodociągowa w powiecie mińskim

Gmina

Lokalizacja ujęć i stacji uzdatniania wody

Długość sieci wodociągowej [km]

Ilość przyłączy wodociągowych

Cegłów

Piaseczno

90,6

1 504

Huta Kuflewska

Dębe Wielkie

Dębe Wielkie

25,0

1 000

Chrośla

Cyganka

Dobre

Dobre

101,0

1 007

Czarnogłów

Mlęcin

Halinów

Mrowiska

144,3

4 305

Okuniew

Wielgolas Duchnowski

Jakubów

Mistów

118,5

1831

Garczyn Duży (gm. Kałuszyn)

Kałuszyn

Kałuszyn

91,0

1 639

Garczyn Duży

Sinołęka

Piaseczno (gm. Cegłów)

Latowicz

Chyżyny

133,0

1 437

Piaseczno (gm. Cegłów)

Mińsk Mazowiecki

Królewiec

209,3

4 192

Zamienie

Janów

Kędzierak (m. Mińsk Mazowiecki)

Mistów (gm. Jakubów)

Siennica (gm. Siennica)

miasto Mińsk Mazowiecki

Gliniak (gm. Mińsk Mazowiecki)

razem 93,6

3 773

Mińsk Mazowiecki

Gamratka (gm. Mińsk Mazowiecki)

Stacja Uzdatniania Wody Kędzierak

Mrozy

Piaseczno (gm. Cegłów)

134,8

2 715

Siennica

Siennica

145,0

2 300

Zglechów

Wólka Dłużewska

Stanisławów

Sokóle

180,0

2 000

Sulejówek

Sulejówek

110,0Razem

1 576,1

27 703

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Jakość wód podziemnych na terenie powiatu mińskiego badana była w ramach monitoringu krajowego (badania prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie) i monitoringu lokalnego wokół składowisk odpadów (obowiązek nałożony na eksploatatorów składowisk).

Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności w powiecie mińskim wynosi w ciągu roku 15,7 hm3 (13,5 dam3/km2), w tym 5,4 hm3 na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej, 0,7 hm3 na potrzeby przemysłu, 9,5 hm3 na potrzeby napełniania i uzupełniania wody w stawach rybnych (360 ha) oraz około 0,1 hm3 na cele nawodnień użytków rolnych (333 ha).
Wody powierzchniowe
Powiat miński, tak jak cała Polska, zaliczany jest do posiadających ubogie zasoby wodne. Wielkość zasobów wód powierzchniowych jest zmienna, zarówno w skali roku, jak i wielolecia. Niskie parametry retencjonowania wezbrań utrudniają zagospodarowanie wód powierzchniowych. Podstawowy wpływ na stan zasobów wodnych ma ich pobór i wykorzystanie oraz oczyszczanie odprowadzanych ścieków.

Powiat Miński leży w dorzeczu o nazwie Region Środkowej Wisły. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonuje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, poprzez swoje oddziały i inspektoraty:  • Oddział w Sokołowie Podlaskim Inspektorat w Mińsku Mazowieckim na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów,

  • Oddział w Warszawie Inspektorat w Otwocku z siedziba w Sobiekursku na terenie Miasta Sulejówek i gminy Halinów.

Tabela 6. Wykaz śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych w powiecie na potrzeby rolnictwa, w układzie dorzeczy

Nazwa rzeki / Obszar dorzeczy

Dorzecze

Ciek Wodynie

Świder

Wisła

Sienniczka

Srebrna

Mienia

Kanał Wawerski

Zonza

Długa

Kanał Żerański

Czarna

Dorzucha

Rządza

Bug

Narew

Boruczanka

Cienka

Rynia

Kobylanka

Osownica

Liwiec

Witkówka

Kostrzyń

Witówka II

Witówka I

Źródło: Opracowanie własne

kolorem niebieskim zaznaczono obszary dorzeczy rzek przepływających w całości bądź w części przez teren powiatu mińskiego

Ogólny kierunek odpływu rzek z terenu powiatu jest zachodni i północno-zachodni. Wszystkie mniejsze rzeki mają swoje źródła na terenie powiatu mińskiego, a tylko dwie największe rzeki, Świder i Kostrzyń, mają źródła poza terenem powiatu. Świder prowadzi wody z terenu powiatu siedleckiego, a odprowadza wody na teren powiatu otwockiego, na teren powiatu otwockiego odpływa też rzeka Mienia, dopływ Świdra. Kostrzyń przepływa wzdłuż wschodniej granicy powiatu mińskiego, wypływa z terenu powiatu siedleckiego i odpływa na teren powiatu siedleckiego. Na teren powiatu siedleckiego odpływają też rzeki Witówka I i Witkówka. Na teren miasta stołecznego Warszawy odprowadza wody Kanał Wawerski, a najwięcej rzek odpływa na teren powiatu wołomińskiego, tj. Boruczanka, Cienka, Czarna, Długa, Dorzucha, Kobylanka, Osownica, Rynia i Rządza. Rzeka Osownica przepływa ponadto w swym środkowym odcinku o długości 5,080 km przez teren powiatu węgrowskiego. Pozostałe rzeki: Ciek Wodynie, Sienniczka, Srebrna, Witówka II i Zonza, mają na terenie powiatu mińskiego nie tylko swe źródła ale też i ujścia do innych rzek.

Tabela 7. Długość rzek i powierzchnie ich zlewni na terenie powiatuLp

Rzeka

Długość [km]

Kilometraż

Powierzchnia zlewni [km2]

całkowita

na terenie powiatu

1.

Boruczanka

14,8

8,54

6+260 ÷ 14+800

13,6*

2.

Ciek Wodynie

6,2

6,2

0+000 ÷ 6+200

81,0*

3.

Cienka

31,02

6,1

24+920 ÷ 31+020

8,3*

4.

Czarna

64

30,07

33+930 ÷ 64+000

68

5.

Długa

49,84

24,54

25+300 ÷ 49+840

161,1

6.

Dorzucha

16,25

4,9

11+350 ÷ 16+250

7,2

7.

Kanał Wawerski

21,83

3,96

17+870 ÷ 21+830

56,8/18,0*

8.

Kobylanka

20,68

4,53

16+150 ÷ 20+680

45

9.

Mienia

49,55

36,66

12+890 ÷ 49+550

265

10.

Osownica

42,6

17,32

20+200 ÷ 29+920

243

35+000 ÷ 42+600

11.

Rynia

15,2

4,29

10+910 ÷ 15+200

4,5*

12.

Rządza

78,02

35,95

42+070 ÷ 78+020

108,5*

13.

Sienniczka

16,67

16,67

00+000 ÷ 16+670

89,2*

14.

Srebrna

16,3

16,3

00+000 ÷ 16+300

53,6*

15.

Świder

89,1

25,7

43+700 ÷ 69+400

1149,8

16.

Witkówka

19,52

15,76

3+760 ÷ 19+520

56

17.

Witówka I

12,94

12,04

0+900 ÷ 12+940

102

18.

Witówka II

12,12

12,12

00+000 ÷ 12+120

23,5*

19.

Zonza

6,85

6,85

00+000 ÷ 6+850

37,0*1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna