Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona4/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Źródło: Opracowanie własne

* powierzchnia zlewni na terenie powiatu mińskiego


Rzeki powiatu mińskiego są rzekami typowo nizinnymi, jedynie Rządza i Czarna mają charakter rzek górskich. Rzeki nizinne charakteryzują się licznymi wezbraniami wiosennymi natomiast wezbrania letnie występują sporadycznie. Wezbrania występujące na terenie powiatu mają charakter lokalny a ich wielkość nie ma charakteru powodzi.

Sieć hydrograficzna powiatu charakteryzuje się dużą ilością cieków wodnych o małych przepływach. Niewielkie zlewnie rzek powodują, że w okresach letnich susz dochodzi do całkowitego wysychania niektórych z nich. Niskie stany wód lub ich okresowy brak powodują bardzo słaby rozwój fauny wodnej, ponadto powodują, że nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do tych wód przyczyniają się do bardzo szybkiego wzrostu poziomu zanieczyszczenia wody w ciekach.

Obok tych rzek płynie też szereg mniejszych cieków naturalnych:


 • Budziska Struga (Ściekła), lewy dopływ Świdra

 • Gawroniec, lewy dopływ Kostrzyni

 • Górznik, prawy dopływ Czarnej

 • Jamielne, lewy dopływ Świdra

 • Jędrzejnica, prawy dopływ Mieni

 • Osmolanka, prawy dopływ Cieku Wodynie

 • Piaseczna, prawy dopływ Świdra

 • Pokrzywka, prawy dopływ Osownicy

 • Pniewniczanka, prawy dopływ Osownicy

 • Srebrzanka, prawy dopływ Srebrnej

 • Świdrowianka, lewy dopływ Pniewniczanki

 • Targowica, lewy dopływ Srebrnej

 • Wiśniówka, prawy dopływ Srebrnej

 • Wiśniówka (rów R-W), lewy dopływ Mieni

Na rzekach powiatu mińskiego nie jest prowadzony stały monitoring przepływu wód dlatego charakterystyczne przepływy są wyliczane wzorami empirycznymi a jakość wody w ciekach określana jest na podstawie doraźnych badań.

Monitoring regionalny jakości wody w wybranych rzekach przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim. Prowadzone w ramach monitoringu środowiska pomiary czystości wód płynących wykazują, że od wielu lat stale poprawia się czystość wód, chociaż nie jest jeszcze wystarczająca i nadal wymaga dalszej poprawy.

Badania wód rzeki Mienia i rzeki Świder prowadzone są każdego roku, natomiast kontrole stanu czystości pozostałych rzek wykonywane są cyklicznie. Na terenie powiatu kontrolą objętych jest 7 rzek. Próbki wody pobierano w ustalonych przekrojach pomiarowo-kontrolnych (p.p.k.). Przekroje te ustalono na rzece Świder - km 64+800 i 41+600, na rzece Mienia - km 37+100 i 22+100, na rzece Srebrnej - km 15+300, 3+200 i 2+000, na Kanale Wawerskim - km 15+100 i 14+300, na rzece Długiej - km 35+900, 31+500 i 24+300, na rzece Zonza - km 16+200 i na rzece Rządza – km 40+000.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545) klasyfikuje się stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych, potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (na podstawie elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych) oraz stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych.

Klasyfikacja ogólna, uwzględniająca cechy fizyko-chemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne, obliczona na podstawie stężeń charakterystycznych, wykazała, że na obszarze powiatu mińskiego do 2002 roku nie było wód spełniających kryteria dla I, II czy III klasy czystości.

Badania wykonane przed 2003 r. wykazują, że wody powierzchniowe nie odpowiadały normom (non) ani pod względem bakteriologicznym ani fizykochemicznym. Głównymi czynnikami decydującymi o non są przekroczone zawartości azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz przekroczony wskaźnik miano coli typu fekalnego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) wprowadza nowy podział stanu wód powierzchniowych. Obejmuje on pięć klas jakości wód oznaczonych: klasa I – wody o bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa IV - wody niezadowalającej jakości, i klasa V – wody złej jakości.

Tabela 8. Jakość wód objętych monitoringiem podstawowym i regionalnym na terenie powiatu mińskiegoRzeka

Punkt pomiarowo kontrolny ( ppk)

Klasa czystości dla poszczególnych grup wskaźników zanieczyszczeń

Klasa ogólna

Wskaźniki fizyczne

Wskaźniki tlenowe

Wskaźniki biogenne

Wskaźniki zasolenia

Metale, w tym metale ciężkie

Wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych

Wskaźniki biologiczne

Wskaźniki mikrobiologiczne

Długa

31+200

I

IV

V

II

V

III

III

V

V

24+300

II

V

V

II

V

III

III

V

V

Mienia

37+100

I

IV

IV

II

IV

III

III

V

IV

18+000

I

V

V

II

IV

III

III

V

V

4+200

II

IV

V

II

IV

III

III

V

V

Rządza

4+000

II

IV

IV

II

II

III

II

IV

IV

Zonza

2+300

I

V

V

I

V

IV

III

V

V1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna