Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona6/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Źródło: Opracowanie własne


1 wielkość zasobów na podstawie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2011r.”, dokumentacji geologicznych oraz operatów ewidencyjnych zasobów złóż

Tabela 10. Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Starosta MińskiLp

NAZWA ZŁOŻA

GMINA

POWIERZCHNIA (ha)

ZASOBY GEOLOGICZNE 1 (tys. ton)

KONCESJA NA WYDOBYWANIE DO DNIA

1

MAKÓWIEC DUŻY I

DOBRE

1,35

58984,90

30.08.2024 r.

2

ZALESIE I

SIENNICA

1,99

283353,30

30.05.2013 r.

3

GÓRY VIII

JAKUBÓW

1,60

79118,94

30.04.2030 r.

Źródło: Opracowanie własne

1 wielkość zasobów na podstawie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2011r.”, dokumentacji geologicznych oraz operatów ewidencyjnych zasobów złóż

Tabela 11. Wykaz złóż kruszywa naturalnego dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Marszałek Województwa MazowieckiegoLp

NAZWA ZŁOŻA

GMINA

POWIERZCHNIA (ha)

ZASOBY GEOLOGICZNE1 (tys. ton)

1

TATEUSZÓW- RUDZIENKO

DOBRE

47,03

6999000

2

GÓRY XVI

JAKUBÓW

6,72

1711150

3

OLSZEWICE I

KAŁUSZYN

5,61

908000

4

OLSZEWICE-W

KAŁUSZYN

3,71

833000

5

PRZYTOKA VII

KAŁUSZYN

5,88

769650

6

LIPINY MROZY

MROZY

3,78

268000

7

PRZYTOKA VII

KAŁUSZYN

5,8755

769650

8

SOKOLNIK I

MROZY

2,75

283000

9

SIENNICA I

SIENNICA

2,35

21000

10

STARA WIEŚ

SIENNICA

1,65

98000

Źródło: Opracowanie własne

1 wielkość zasobów na podstawie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2011r.”, dokumentacji geologicznych oraz operatów ewidencyjnych zasobów złóż

Tabela 12. Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej dla których właściwym organem administracji geologicznej jest Marszałek Województwa MazowieckiegoLp

NAZWA ZŁOŻA

GMINA

POWIERZCHNIA (ha)

ZASOBY GEOLOGICZNE1 (tys. m3)

1

TADEUSZÓW-RUDZIENKO

DOBRE

47,03

6999000

Źródło: Opracowanie własne

1 wielkość zasobów na podstawie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31 XII 2011r.”, dokumentacji geologicznych oraz operatów ewidencyjnych zasobów złóż
Na terenie powiatu jest też jedno udokumentowane złoże kruszywa naturalnego o zasobach rozpoznanych wstępnie (C2):

 1. MIKANÓW-JULIANÓW, gmina Siennica, powierzchnia 28,88 ha, zasoby geologiczne 3 013 tys. t,

są też udokumentowane złoża surowców ilastych o zasobach rozpoznanych wstępnie (C2):

 1. DOBRE, powierzchnia 16,03 ha, zasoby geologiczne 2 650 tys. m3 (surowce ilaste ceramiki budowlanej),

 2. OSĘCZYZNA, gmina Dobre, powierzchnia 24,87 ha, zasoby geologiczne 3 733 tys. m3 (surowce ilaste ceramiki budowlanej),

 3. BRZÓZE, gmina Mińsk Mazowiecki, powierzchnia 20,00 ha, zasoby geologiczne 2 340 tys. m3 (surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego).

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U z 2011, Nr 163, poz. 981). Najważniejsze zmiany w Prawie geologicznym i górniczym to między innymi:

 1. Nowa ustawa umożliwia wydobywanie piasków i żwirów przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną przy spełnieniu następujących warunków: wydobywanie będzie wykonywanie bez użycia środków strzałowych, wydobycie nie będzie większe niż 10m3 w roku kalendarzowym oraz nie zostanie naruszone przeznaczenie nieruchomości.

 2. Osoba fizyczna zamierzająca podjąć wydobywanie piasków i żwirów o którym mowa w ust. 1 obowiązana jest z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

 3. Nastąpiła zmiana okresu rozliczeniowego z tytułu opłaty eksploatacyjnej – tj. wprowadzony został okres półroczny.

Problemem są ciągle przypadki podejmowania nielegalnej eksploatacji kopalin przez właścicieli i posiadaczy nieruchomości, a następnie kontynuowanie takiej działalności w sposób nieudokumentowany i rabunkowy, z naruszeniem wymagań przepisów Prawa geologicznego i górniczego, bez wymaganej koncesji na wydobywanie kopalin lub bez zawiadomienia starosty o tym. Starosta Miński, jako organ administracji geologicznej, prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania takiej eksploatacji kopalin.

Podejmowane działania w tym zakresie obejmują: • kontrolę wydanych koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie prawidłowości wykorzystania kopaliny oraz wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków i uprawnień z tytułu udzielonej koncesji,

 • ochronę złóż kopalin, w tym złóż nie eksploatowanych, poprzez wymaganie uwzględniania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin,

 • ochronę eksploatowanych złóż kopalin poprzez maksymalne wykorzystywanie zasobów,

 • ocenę skali konfliktu przestrzennego procesu eksploatacji kopalin z naturalnym środowiskiem przyrodniczym oraz podejmowanie niezbędnych działań w zakresie minimalizacji niepożądanych skutków takiej interwencji w środowisko,

 • egzekwowanie obowiązku rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz obowiązku ich zagospodarowania na cele rolnicze, leśne lub inne, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • likwidację przypadków eksploatacji kopalin bez koncesji, w szczególności w obszarach leśnych oraz na gruntach rolnych o wysokiej bonitacji gleb.

Dużym ograniczeniem możliwości wykorzystania złóż kruszywa jest ich występowanie w granicach obszarów chronionego krajobrazu, na terenie których obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące możliwości wydobywania piasku i żwiru do celów gospodarczych.

Eksploatacja kopalin powoduje nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie i dlatego wymaga ona stworzenia warunków racjonalnego zagospodarowania terenów objętych eksploatacją, zgodnie z maksymalną ochroną walorów krajobrazowych, a następnie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na cele rolnicze, leśne lub inne, na przykład zbiorniki wodne. Prawidłowe zrekultywowanie zagłębień poeksploatacyjnych na cele wodne wpływa korzystnie na retencjonowanie wód powierzchniowych. Powstałe w ten sposób zbiorniki wzbogacają lokalne siedlisko flory i fauny, mogą być też wykorzystywane na potrzeby rekreacyjne. Wydawane koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż zawierają informacje o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku rekultywacji gruntów.

W granicach powiatu mińskiego udzielone zostały przez Ministra Środowiska koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach: Legionowo, Wodynie – Łuków, Wołomin, Mińsk Mazowiecki.
3.4 Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Ukształtowanie terenu

Obszar powiatu mińskiego położony jest w strefie recesji lądolodu środkowopolskiego rozciągającego się od podnóża Gór Świętokrzyskich do przedpola zlodowacenia bałtyckiego (Kondracki 1978). Rzeźba terenu została ukształtowana przez stopniowo cofający się lodowiec zlodowacenia środkowopolskiego. W ten sposób powstały trzy zasadnicze strefy form ukształtowania terenu o podobnych elementach składowych, ułożonych równoleżnikowo.

Poszczególne strefy odpowiadają kolejnym glacistadiałom i składają się z pasów: moren czołowych, przedpola sandrowego oraz płaskich równin mis końcowych. Tak ukształtowana rzeźba terenu w okresie późniejszym ulega zmianom w wyniku uformowania się dolin rzecznych. W ten sposób powstała prawdopodobnie Wysoczyzna Siedlecka formowana intensywnie w glacistadiale Warty, ograniczona od zachodu Kotliną Warszawską, a od wschodu doliną Bugu i przedzielona rzeką Liwiec.

Dominującym typem krajobrazu są równiny peryglacjalne. Powierzchnia obejmuje lekko falistą równinę urozmaiconą wzgórzami ostańcowymi związanymi z zasięgiem stadiału Warty. Granica zasięgu zaznacza się strefą moren wznoszących się 190-200 m.n.p.m. Pas moren czołowych mimo późniejszej intensywnej denuncjacji (rozmywania) zachował wiele cech pierwotnej rzeźby polodowcowej. Dowodem tego są liczne wzniesienia w okolicach Kałuszyna, na których przedpolu osadzały się piaski i żwiry wolnolodowcowe (w okolicach miejscowości: Grodzisk, Mienia, Olszewice, Porzewnica, Szymony, Chrośla). Pasmo pagórkowatych wydm widoczne jest szczególnie w okolicach Chmielewa, Huty Mińskiej, Podrudzia, Wólki Wiciejowskiej. W niższych położeniach zalegają średnie lub ciężkie gliny zwałowe. W okolicach Wólki Dłużewskiej na ukształtowanie terenu ma wyraźny wpływ sąsiedztwo doliny rzeki Świder. Świadczy o tym asymetria zboczy wzniesienia, które tworzy wał łączący się z ozem. Taki kształt może sugerować, że powstał on na skutek podmycia wyższego fragmentu wysoczyzny morenowej przez wody rzeki.


Cenne obiekty przyrodnicze

Powiat miński jest bogaty w cenne obiekty przyrodnicze. Przez teren powiatu przebiega sieć obszarów tworzących korytarze ekologiczne, na które składają się: • obszary sieci NATURA 2000,

 • obszary chronionego krajobrazu,

 • rezerwaty przyrody,

 • pomniki przyrody,

 • użytki ekologiczne.

Obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych stanowią około 40% powierzchni powiatu. Celowym wydaje się utworzenie nowych obszarów chronionych jak i ustanowienie indywidualnych form ochrony przyrody. Należy upatrywać w takich przedsięwzięciach dużych szans na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych niezbędnych do zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Przez teren powiatu przebiega m.in. regionalny korytarz ekologiczny dolinami rzek Rządza, Czarna, Borucza, kompleksami leśnymi oraz terenami otwartymi, łączy on obszary Natura 2000 rozciągające się wzdłuż doliny Liwca, Kostrzyni, Bugu i Świdra z obszarem Natura 2000 „Poligon Rembertów” (znajdujący się w granicach m. st. Warszawa i powiatu wołomińskiego).

Na terenach cennych przyrodniczo rozwija się rekreacja i turystyka. Tereny te wymagają doinwestowania (budowa parkingów, ścieżek rowerowych, ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, pól namiotowych, systemów kanalizacji i usuwania odpadów). Konieczna jest stała współpraca samorządu powiatowego, samorządów gminnych, samorządu wojewódzkiego, Wojewody Mazowieckiego i Administracji Lasów Państwowych w celu właściwego funkcjonowania obszarów przyrodniczych prawnie chronionych. Potrzebne jest też, aby wszystkie opracowywane programy ekonomicznego rozwoju gmin uwzględniały i umożliwiały godzenie postępu gospodarczego i społecznego z ochroną przyrody. Ważnym przedsięwzięciem byłoby utworzenie Centrum Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Mińsku Mazowieckim z wykorzystaniem przyrodniczych zasobów powiatu mińskiego.
Formy ochrony przyrody

Powiat miński cechuje się bogatymi i niezwykle cennymi zasobami przyrodniczymi. Dla zachowania tych walorów ochroną prawną objęte jest około 30 % powierzchni powiatu.


Obszary europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000

Obszary Natura 2000 to obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk lub obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, utworzone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Nadzór nad tymi obszarami sprawuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a powiat miński znajduje się w regionie administracyjnym (NUTS) Warszawsko-wschodnim, kod PL129.

Podstawą działań w tym zakresie są przepisy Dyrektywy Rady Europy 79/409/EWG z 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków, zwanej „Dyrektywą Ptasią” oraz Dyrektywy Rady Europy 92/43/EWG z 1992 r. o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej „Dyrektywą Siedliskową” lub „Dyrektywą Habitatową”.

Rys. 2. Mapa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu mińskiego oraz na terenach sąsiadujących


Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl


Celem wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów.

Poniżej tabela ukazująca gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony we wszystkich występujących na terenie powiatu mińskiego obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.Tabela 13. Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony we wszystkich występujących na terenie powiatu mińskiego obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod

1

bąk

Botaurus stellaris

A021

2

bielik

Haliaeetus albicilla

A075

3

błotniak łąkowy

Circus pygargus

A084

4

błotniak stawowy

Circus aeruginosus

A081

5

bocian czarny

Ciconia nigra

A030

6

derkacz

Crex crex

A122

7

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

A236

8

kropiatka

Porzana porzana

A119

9

lelek

Caprimulgus europaeus

A224

10

lerka

Lullula arborea

A246

11

łabędź krzykliwy

Cygnus bewickii (Cygnus)

A037

12

orlik krzykliwy

Aquila pomarina

A089

13

ortolan

Emberiza hortulana

A379

14

rybitwa czarna

Chlidonias niger

A197

15

rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

A193

16

świergotek polny

Anthus campestris

A255

17

trzmielojad

Pernis apivorus

A072

18

zielonka

Porzana parva

A120

19

zimorodek

Alcedo atthis

A229

20

żuraw

Grus grus

A127

21

podróżniczek

Luscinia svecica

A272

22

jarzębiatka

Sylvia nisoria

A 307

23

gąsiorek

Lanius collurio

A338

24

dzięcioł średni

Dendrocopos medius

A238

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl
Dolina Kostrzynia”

W dolinie rzeki Kostrzyń utworzony został obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dyrektywa Ptasia, pod nazwą „Dolina Kostrzynia” (kod PLB140009), Na terenie powiatu znajduje się duża część tego obszaru, na powierzchni 6 797,9 ha, we wschodniej i centralnej części gminy Mrozy. Obszar ten obejmuje również zachodnią część gminy Kotuń, południowo-zachodnia część gminy Skórzec, północno-zachodnią część gminy Wodynie w powiecie siedleckim oraz centralna część terenu gminy Grębków w powiecie węgrowskim, ogólna powierzchnia tego obszaru wynosi 14 376,1 ha, został on utworzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229 poz. 2313, ze zmianami). Obszar stanowi ostoję obejmującą dolinę rzeki Kostrzyń wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów rybnych oraz otaczającymi lasami łęgowymi, olsami i zespołami zarośli. Obszar jest ekstensywnie użytkowany rolniczo i otaczają go w większości pola uprawne. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w tabeli oraz ich naturalne siedliska.Tabela 14. Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Kostrzynia”

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod

Uwagi

1

bąk

Botaurus stellaris

A021

 

2

bielik

Haliaeetus albicilla

A075

 

3

błotniak łąkowy

Circus pygargus

A084

 

4

błotniak stawowy

Circus aeruginosus

A081

 

5

bocian czarny

Ciconia nigra

A030

 

6

derkacz

Crex crex

A122

 

7

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

A236

 

8

kropiatka

Porzana porzana

A119

 

9

lelek

Caprimulgus europaeus

A224

 

10

lerka

Lullula arborea

A246

 

11

łabędź krzykliwy

Cygnus bewickii (Cygnus)

A037

przelotny

12

orlik krzykliwy

Aquila pomarina

A089

 

13

ortolan

Emberiza hortulana

A379

 

14

rybitwa czarna

Chlidonias niger

A197

 

15

rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

A193

 

16

świergotek polny

Anthus campestris

A255

 

17

trzmielojad

Pernis apivorus

A072

 

18

zielonka

Porzana parva

A120

 

19

zimorodek

Alcedo atthis

A229

 

20

żuraw

Grus grus

A127

przelotny

21

podróżniczek

Luscinia svecica

A272
22

jarzębiatka

Sylvia nisoria

A 307
23

gąsiorek

Lanius collurio

A338


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna