Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona7/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl
Zgłoszone zostały ponadto cztery specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000, Dyrektywa Siedliskowa:

  1. „Rogoźnica” (kod PLH 140036), obszar położony we wschodniej części gminy Mrozy, o powierzchni 153,2 ha, w granicach rezerwatu przyrody „Rogoźnica”, na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Kostrzynia” oraz na terenie „Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”, obszar położony jest w przykrawędziowej części doliny rzeki Kostrzyń na terenie wysoczyznowym wyniesionym 150-200 m n.p.m., ponad dno doliny (140 m n.p.m.), wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego borów i borów mieszanych Lasów Państwowych, Leśnictwa Jeziorek, sąsiadujący krajobraz tworzy mozaikę lasów, rozległych łąk i turzycowisk, urozmaiconą dwoma dużymi, niedaleko położonymi, kompleksami stawów rybnych, 75,66 % pokrycia obszaru stanowią łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod 91E0), 3,52 % pokrycia - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140), a 3,33 % - bory i lasy bagienne (kod 91D0),

Tabela 15. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Rogoźnica”

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod

Uwagi

Ptaki

1

trzmielojad

Pernis apivorus

A072

 

2

bielik

Haliaeetus albicilla

A075

 

3

bocian czarny

Ciconia nigra

A030

 

4

dzięcioł średni

Dendrocopos medius

A238

 

5

żuraw

Grus grus

A127

 

Ssaki

1

 

Castor fiber

1337

osiadły

2

 

Lutra lutra

1355

osiadły

Płazy i gady

1

 

Bombina bombina

1188

osiadły

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl

2) „Dolina Środkowego Świdra” (kod PLH 140025), obszar ogólnej powierzchni 1 475,7 ha, na terenie powiatu mińskiego 155,95 ha, położony głównie w powiecie otwockim, na terenie gminy Kołbiel i Wiązowna, na terenie „Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” oraz „Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”, a nieduży fragment obszaru, w granicach rezerwatu przyrody „Swider” i rezerwatu „Wólczańska Góra”, sięga południowo zachodniej części gminy Siennica, w okolicy Dłużewa, rzeka Świder płynie tu naturalnym, meandrującym korytem, 10,7 % pokrycia obszaru stanowią łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod 91E0), 9,24 % pokrycia - świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod 6510), 0,78 % - ziołorośla nadrzeczne (kod 6430), 0,55 % - łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (kod 91F0), 0,19 % - ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (kod 6120), 0,09 % - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (kod 3150), ponadto występują zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, na obszarze tym występuje też szereg innych ważnych gatunków płazów, gadów, ryb i roślin)Tabela 16. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Środkowego Świdra”

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod

Uwagi

Ptaki

1

błotniak łąkowy

Circus pygargus

A084

 

2

błotniak stawowy

Circus aeruginosus

A081

 

3

bocian biały

Ciconia ciconia

A031

 

4

bocian czarny

Ciconia nigra

A030

 

5

derkacz

Crex crex

A122

 

6

dzięcioł czarny

Dryocopus martius

A236

 

7

dzięcioł średni

Dendrocopos medius

A238

 

8

gąsiorek

Lanius collurio

A338

 

9

lerka

Lullula arborea

A246

 

10

zimorodek

Alcedo atthis

A229

 

11

żuraw

Grus grus

A127

 

Ssaki

1

 

Castor fiber

1337

osiadły

2

 

Lutra lutra

1355

osiadły

Płazy i gady

1

 

Bombina bombina

1188

osiadły

Ryby

1

 

Eudontotomyzon mariae

1098

osiadły

2

 

Rhodeussericeus amarus

1134

osiadły

3

 

Misgurnus fossilis

1145

osiadły

4

 

Cobitis taenia

1149

osiadły

Bezkręgowce

1

 

Vertigo angustior

1014

osiadły

2

 

Ophiogomphus cecilia

1037

osiadły

3

 

Lycaena dispar

1060

osiadły

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl

3) „Gołe Łąki” (kod PLH 140027), obszar o ogólnej powierzchni 49,6 ha, którego część położona jest przy południowo zachodniej granicy gminy Latowicz, a niewielka część w gminie Parysów w powiecie garwolińskim, jest to obszar bezodpływowej, silnie podtopionej niecki terenu, otoczonej pasmami zwydmień, położony w znacznej odległości od zwartych siedzib ludzkich, bardzo rzadko penetrowany, średnia miąższość torfu wynosi tu 90 cm, wyraźnie widoczne są ślady eksploatacji torfu w przeszłości (doły zarastające płem mszarnym oraz rozdzielające je tzw. „grzędy”), 45,45 % pokrycia obszaru stanowią torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140) a 3,33 % pokrycia - bory i lasy bagienne (kod 91D0), przedmiotem ochrony na tym obszarze są stanowiska lęgowe żurawi (Grus grus, kod A127), występuje też kilkanaście ważnych gatunków roślin.

Tabela 17. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Gołe Łąki”

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod

Uwagi

Ptaki

1

żuraw

Grus grus

A127

 

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl

4) „Torfowiska Czernik” (kod PLH 140037), obszar o powierzchni 53,8 ha położony w gminie Stanisławów. Jedne z najlepiej zachowanych, na terenie

wschodniego Mazowsza, torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae (7140), z płatami reprezentującymi stadia przejściowe do torfowisk wysokich ze związku Sphagnion magellanici. Swoistą mozaikę tworzą tu zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej, wełnianki wąskolistnej i turzycy nitkowatej. Obrzeża torfowisk porastają różne pod względem fazy rozwojowej, jak również stopnia zachowania bory bagienne. Dużą wartość przyrodniczą tego terenu podkreśla masowe występowanie rosiczki okrągłolistnej oraz obecność turzycy bagiennej, wymienionej w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, szlaczkonia torfowca, figurującego Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz ważki - zalotki większe

Tabela 18. Gatunki będące przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Torfowiska Czernik”Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Kod

Uwagi

Ptaki

1

żuraw

Grus grus

A127

 

Bezkręgowce

1

 zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna