Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona1/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


BURMISTRZ GMINY DUKLA


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI

ODPADAMI DLA GMINY DUKLA

TOM I

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA


Część I –DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

Projekt

Dukla, lipiec 2004 r.
WYKONAWCA:

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W RZESZOWIE


ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KROŚNIE
38-400 KROSNO, ul. .Lewakowskiego 7 tel. (0-prefix-13) 432 09 95, tel/fax (0-prefix-13) 432 42 53

E-mail: pbpp-ok@krosno.info.pl

ZESPÓŁ AUTORSKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA: 1. mgr inż. Małgorzata Słupczyńska – kierownik Zespołu

 2. inż. Anna Potoczny – projektant

 3. mgr Elżbieta Janiczek – projektant

 4. mgr inż. arch. Ewa Słowiaczek - projektant

 5. mgr inż. Wiesław Centka – projektant

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI: 1. mgr inż. Józef Stefan – kierownik Zespołu

 2. mgr inż. Lidia Bogucka – projektant

 3. mgr inż. Wiesław Bocianowski – projektant

 4. mgr Elżbieta Janiczek

WPROWADZENIE 6

CZĘŚĆ I - DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA 8
1. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFCZNO-GOSPODARCZA 8

1.1. Położenie administracyjne, powierzchnia, dane demograficzne 8

1.2. Geologia i rzeźba terenu 13

1.2.1 Geologia 13

1.2.2. Rzeźba terenu 14

1.3. Klimat 16

1.4. Formy użytkowania terenu, działalność gospodarcza 17

1.4.1. Użytkowanie terenów 17

1.4.2. Działalność gospodarcza 21

1.4.2.1. Informacje ogólne 21

1.4.1.2. Rolnictwo 22

1.4.2.3. leśnictwo 23

1.4.2.4. Działalność gospodarcza poza rolnictwem i leśnictwem 24

1.5. Kierunki rozwoju gminy Dukla 25


1.6. Uwarunkowania finansowe ochrony środowiska w Gminie Dukla 28


1.6.1. Analiza ekonomiczno – finansowa budżetu gminy Dukla 28

1.6.2. Prognoza budżetu gminy Dukla do roku 2015 32


2. ZASOBY PRZYRODNICZE I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA OBSZARU 34

2.1. Zasoby wodne 34


2.1.1. Zasoby wód powierzchniowych 34


2.1.2. Zasoby i stan wód podziemnych 34

2.2. Zasoby surowców mineralnych 35

2.3. Gleby 38

2.3.1. Rodzaje gleb 38

2.4. Różnorodność biologiczna 39

2.4.1. Ogólna charakterystyka flory i fauny 39

2.4.1.1. Ważniejsze zbiorowiska leśne według systematyki fitosocjologicznej 40

2.4.1.2. Siedliskowe typy lasów i skład drzewostanów 41

2.4.1.3. Ważniejsze zbiorowiska nieleśne. 42

2.4.1.4. Charakterystyczne gatunki flory i fauny 43

2.4.1.5. Zwiększanie i racjonalne kształtowanie istniejących kompleksów leśnych 45
3. ZASOBY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 46

3.1. Informacje ogólne 46

3.2. Zasoby kultury materialnej 47

3.2. Zasoby kultury niematerialnej 48


4. SYSTEM OBSZARÓW CHRONIONYCH 48

4.1. Obszary przyrody prawnie chronione istniejące i projektowane 48

4.1.1. Informacje ogólne 48

4.1.2. Parki narodowe 51

4.1.3. Rezerwaty przyrody 51

4.1.4. Parki krajobrazowe 53

4.1.5. Obszary chronionego krajobrazu 53

4.1.6. Natura 2000 53

4.1.7. Inne formy ochrony 55

4.1.7.1 Pomniki przyrody 56

4.1.7.2. Stanowiska dokumentacyjne 57

4.1.7.3. Użytki ekologiczne 60

4.1.7.4. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 60

4.1.7.5. Ochrona gatunkowa 60

4.2. Obszary ochrony wód 60

4.2.1. Ochrona wód powierzchniowych 60

4.2.2 Ochrona wód podziemnych 62

4.3. Obszary ochrony uzdrowiskowej 63


5. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 64

5.1. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 64

5.1.1. Emisja zanieczyszczeń 64

5.1.2. Ocena poziomu zanieczyszczenia 67

5.2. Zanieczyszczenia wód 68

5.2.1. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 68

5.2.2 Zanieczyszczenia wód podziemnych 71

5.3. Zanieczyszczenia i zagrożenia powierzchni ziemi 71

5.3.1. Zanieczyszczenia gleb 72

5.3.2. Degradacja gleb. 72

5.3.2.1. Zakwaszenie gleb 72

5.3.2.2. Erozja gleb 73

5.3.2.3. Odłogowanie gruntów i zaniechanie upraw rolnych 73

5.2.3.4. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 74

5.3.2. Odpady 75

5.3.2.1 Odpady komunalne 75

5.3.2.2. Komunalne osady ściekowe 76

5.3.2.3. Odpady niebezpieczne 76


5.3.2.3. Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych. 76

5.4. Zagrożenia, stan sanitarny i zdrowotny zasobów leśnych 76

5.4.1. Zagrożenia zasobów leśnych 76

5.4.2. Stan sanitarny i zdrowotny lasów 78

5.5. Inne zagrożenia środowiska 79

5.5.1. Hałas i wibracje 79

5.5.2. Poważne awarie i klęski żywiołowe 80

5.5.2.1. Informacje ogólne 80

5.5.2.2. Poważne awarie 80

5.5.2.3. Katastrofy naturalne 81


5.5.3. Elekromagnetyczne promieniowanie niejonizujące 85

5.5.3.1. Informacje ogólne 85

5.5.3.2. Linie energetyczne 86

5.5.3.3. Stacje nadawcze radiowo-telewizyjne i stacje bazowe telefonii komórkowej 87

5.6 Zanieczyszczenia transgraniczne 89

5.6.1. Wpływ zanieczyszczeń transgranicznych na stan lasów 89

5.6.2. Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza 90

5.6.3. Transgraniczne zanieczyszczenia wód 91

5.6.4. Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe. 91

5.6.5. Zagrożenie biologiczne 92

6. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 92


6.1. Wykorzystanie wód dla zaopatrzenia gminy w wodę do picia i na potrzeby


gospodarcze 92

6.1.1. Stan aktualny, identyfikacja problemów 92

6.1.2. Identyfikacja problemów 100

6.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 101

6.2.1. Stan aktualny i identyfikacja problemów 101


   1. Zamierzenia inwestycyjne gminy w zakresie rozbudowy systemu

kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków 105

6.2.2.1. Informacje ogólne 105

6.2.2.2. Zamierzenia inwestycyjne 105

6.3. Infrastruktura gospodarki odpadami 108

6.4. Urządzenia ochrony powietrza 109

6.5. Odnawialne źródła energii 110

6.5.1. Siłownie wiatrowe 110

6.5.2. Małe elektrownie wodne 111

6.5.4. Energia geotermalna 111

6.5.5. Energia promieniowania słonecznego 112

6.5.6. Surowce bioenergetyczne 112

6.6. Gazociągi 112


7. infrastruktura turystyczna 113

7.1 Informacje ogólne 1137.2 Baza turystyczna 113

7.3. Szlaki turystyczne 114
8. EDUKACJA EKOLOGICZNA 115
9. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA 116
10. PODSUMOWANIE 117
11. ANALIZA SWOT 119


 1. WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW ZAWARTYCH

W TEKŚCIE 124

  1. Wykaz tabel 124

  2. Wykaz wykresów 125

  3. Wykaz rysunków 125
 1. ZAŁĄCZNIKI 125

  1. Załączniki tabelaryczne 125

  2. Załączniki graficzne 126WPROWADZENIE
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna