Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona11/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

5.5.3.2. Linie energetyczne

Energia elektryczna stanowi jedno z głównych mediów potrzebnych współczesnemu
człowiekowi w celu zaspokojenia potrzeb bytowych warunkujących odpowiedni standard życia. Dostarczanie energii ze źródeł zasilania do odbiorcy wymaga przesyłu niejednokrotnie na znaczne odległości. Poza obszarami zurbanizowanymi odbywa się to, głównie systemem linii
i stacji redukcyjnych napowietrznych


Obszar otaczający źródło pola elektromagnetycznego, jakim są linie energetyczne musi być objęty strefami ochronnymi, ze względu na występowanie podwyższonego poziomu natężenia pola elektromagnetycznego. Pole to o częstotliwości 50 Hz i przy natężeniu powyżej
1 kV/m, poprzez swoją składową elektryczną ma niekorzystny wpływ na organizmy żywe. Miarą pośrednią oddziaływania pola jest prąd pojemnościowy, płynący przez ciało człowieka do ziemi. Ustalona, bezpieczna wartość tego prądu przy dotykaniu elementów metalowych, pojazdów ogrodzeń i innych przedmiotów usytuowanych w pobliżu urządzenia elektrycznego nie powinna przekraczać 4 mA.

Dla zachowania wyżej podanych wartości wyznaczone zostały odpowiednimi przepisami szerokości stref technicznych (ochronnych). Są to : • Strefa ochronna I ˚ - stopnia - określa się nią obszar między skrajnymi przewodami linii i wyznacza ją rozpiętość ramion słupa, natężenie pola elektromagnetycznego
  w strefie wynosi powyżej 10 kV /m

 • Strefa II ˚ stopnia liczona jest od skrajnego przewodu i jest uzależniona od napięcia linii, natężenie pola elektromagnetycznego w tej strefie wynosi od 10 do 1 kV/m.

Linie i stacje napowietrzne są postrzegane jako elementy nieharmonizujące
z krajobrazem zarówno naturalnym jak i zurbanizowanym. Sposób gospodarowania
w obrębie stref ochronnych jest określony przez Polskie Normy, wytyczne projektowania
i eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisy branżowe.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną jest istniejąca sieć średniego napięcia (SN) 30 kV i 15 kV, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN (GPZ – Główne Punkty Zasilania), usytuowanych poza granicami gminy 1. GPZ Krosno Białobrzegi,

 2. GPZ Besko.

Przez teren gminy(Barwinek, Tylawa, Zawadka Rymanowska) przebiega dwutorowa napowietrzna linia 400 kV, relacji Iskrzynia – Lemešany (Słowacja) oraz napowietrzne linie średnich napięć, z których najważniejsze to:

 • Krosno Białobrzegi-Równe 30kV i 15kV,

 • Niegłowice – Równe 30kV,

 • Besko - Równe –15kV,

 • Iwonicz – Dukla 15kV.

W związku z niedoinwestowaniem szczególnie południowo-wschodniej części gminy planowana jest budowa nowej infrastruktury elektroenergetycznej:

 1. GPZ Iwonicz – GPZ Dukla, w miejscowościach Równe, Jasionka i Cergowa,

 2. GPZ Dukla – GPZ Jaśliska, w miejscowościach Cergowa, Jasionka, Szklary, Daliowa i Posada Jaśliska,

 3. GPZ Jaśliska – GPZ Rzepedź, w miejscowościach Posada Jaśliska i Wola Niżna,5.5.3.3. Stacje nadawcze radiowo – telewizyjne i stacje bazowe telefonii komórkowej

Z punktu widzenia ochrony środowiska i ludzi istotne znaczenie mają urządzenia radiolokacji rozsiewczej, stacje nadawcze radiowo-telewizyjne, telefonii komórkowej, które emitują do środowiska fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, w postaci radiofal


o częstotliwości od 0,1 – 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz.

Stacje bazowe telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnym. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych GSM pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania. Obiekty stacji bazowych telefonii komórkowej, przekaźników i przemienników telewizyjnych na obszarze gminy Dukla położone są poza obszarem zainwestowania.


Tab. nr 18. Przemienniki i przekaźniki telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej


L.p.

Rodzaj obiektu

Lokalizacja

Krótka charakterystyka obiektu

Operator1.

Przemiennik telewizyjny I i II Programu TVP

Posada Jaśliska

Dz.nr ewid. 37711 wieża wys. około 20 m. stacja retransmisyjna, nadajniki firmy „Technosystem” typu SRVU 10 o mocy 0,01 KW

Gmina Dukla świadczy na rzecz TVP usługi retransmisyjne w oparciu o posiadane urządzenia radiokomunikacyjne

2.

Przekaźnik telewizyjny

Tylawa

Dz. nr ewid. 900/11 wieża telefonii komórkowej wys. około 40 m ,na wieży są zamontowane anteny do odbioru I i II programu TVN (właściciel gm.Dukla) , retransmisja, nadajnik firmy „Technosystem” typu SRVU 10 o mocy 0,01 KW

Polska Telefonia Komórkowa „Centertel”

3.

Stacja bazowa telefonii komorkowej Nr 2992-GSM 900

Góra dział

Tylawa


1 wieża o wys 40,7 m , z zamontowanym przekaźnikiem telewizyjnym (wł. gm. Dukla)

Polska Telefonia Komórkowa w Warszawie

4.

Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej

Nr 5819”Dukla”Boiska

Dz. nr ewid. 5741 wieża wys. źródłem promieniowania: są 6 anten nadawczo-odbiorczych typu Kathrein 730691, działających w paśmie o częstotliwości 900 MHz zawieszonych na wys. 41 m, promieniuje wzdłuż azymutów 30,170, 260;

antena paraboliczna linii Gabriel typuHE4-144 , działająca


w paśmie o częstotliwości , zawieszona na wys. 46 m, promieniuje wzdłuż azymutu 23


Polska Telefonia Komórkowa „Centertel”

„Idea” GSM5.

Radiotelefoniczna Stacja Bazowa w systemie trankingowym

Góra Liwocz

Teodorówka

Dz. nr ewid. 420,421/1, 421/3 418, 3620/1


Wieża wys. ok. 20 mz antena nadawczą, kontenerem z urządzeniami elektrycznymi i sterowniczymi, na wieży zamontowane są anteny sieci Plus GSM

Inwestor Rzeszowski zakład Energetyczny

Źródło:Urząd Gminy 2004 r.
Nadzór i kontrolę nad w/w źródłami promieniowania sprawuje Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Podkarpacki Oddział w Rzeszowie oraz Wojewódzki Organ Ochrony Środowiska (zgodnie z ustawą z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska z późn. zm.).

Urządzenia nadawcze wypromieniowują do otoczenia energię elektromagnetyczną. Energia ta nie ma właściwości jonizacji cząstek materii, może jednak wywoływać w otaczającej materii więc również w organizmach żywych przepływ prądów elektrycznych. powodujących zakłócenia działania układu nerwowego i układu krążenia.

W związku z występowaniem potencjalnego zagrożenia, wywołanego przez przebywanie w obszarze oddziaływania silnych pól elektromagnetycznych, występujących w otoczeniu anten nadawczych, zostały ustalone przepisy ochrony przed promieniowaniem. Mają one na celu zapewnienie odpowiedniej separacji przestrzennej pomiędzy miejscem przebywania ludzi
a obszarami o wysokim poziomie natężenia pól elektromagnetycznych.

Poziomy promieniowania elektromagnetycznego dla częstotliwości > 300 MHz wyrażane są


w średniej wartości strumienia energii. Dopuszczalna wartość graniczna wynosi 0,1 W/m2 .

W obszarach o wartościach natężenia pola lub gęstości mocy osiągającej lub przekraczającej powyższe wartości nie dopuszcza się przebywania ludności, poza osobami zatrudnionymi przy użytkowaniu źródeł pól.Urządzenia nadawcze ze względu na emitowane do otoczenia elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego zaliczane są do inwestycji wymagających sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stacje bazowe telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnym. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych GSM pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania.


5.6 Zanieczyszczenia transgraniczne
Południowa granica gminy na odcinku około 34 km jest granicą państwową ze Słowacją. W związku z tym na terenie powiatu na stan środowiska mogą mieć wpływ zanieczyszczenia transgraniczne.
5.6.1. Wpływ zanieczyszczeń transgranicznych na stan lasów
Lasy w powiecie przylegające do granicy ze Słowacją leżą w przyrodniczno-leśnej Krainie Karpackiej. Występują tu liczne drzewostany w różnym stopniu narażone na negatywne skutki oddziaływania transgranicznych zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia te wpływają ujemnie na aparat asymilacyjny drzew. Najbardziej wrażliwe na skutki oddziaływania zanieczyszczeń przemysłowych są gatunki drzew iglastych: sosna, świerk, jodła. Gatunki liściaste m.in. buk, brzoza są znacznie mniej wrażliwe na negatywne skutki oddziaływania zanieczyszczeń atmosferycznych.

Głównym źródłem informacji na temat zmian stanu zdrowotnego lasów na wskutek m.in. zanieczyszczeń transgranicznych Polski są badania prowadzone w ramach monitoringu lasów. W wyniku badań (PIOŚ,1998) przy granicy ze Słowacją nie stwierdzono klas skrajnych tj. klas 0 – bez uszkodzeń oraz klas 3 - dużych uszkodzeń i klas 4 - drzew martwych.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna