Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona12/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Zagadnienia transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń atmosferycznych oraz skutków jakie te procesy wywołują między innymi w drzewostanach usytuowanych po obydwu stronach granic Polska – Słowacja, są ważne w ogólnej ocenie stopnia zmian w środowisku przyrodniczym terenu. Jednak w obecnym etapie rozpoznania dotyczącym zasięgów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń głównie z wysokich emitorów w pasie przygranicznym, nie można wskazać konkretnych źródeł emisji oddziaływujących niekorzystnie na stan drzewostanów leśnych. Zagadnienie to wymaga szczegółowych studiów, wieloletnich obserwacji i badań obydwu państw.
5.6.2. Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza

Analiza kierunków przeważających wiatrów dla obszaru przygranicznego nie wskazuje jednoznacznie na zwiększony napływ zanieczyszczeń. Wskazuje na to stan lasów po stronie polskiej (nie dysponujemy dokładnymi danymi odnośnie źródeł zanieczyszczeń powietrza


z terenu Słowacji). Nie można jednak wykluczyć, ze emitowane zanieczyszczenia przemysłowe z obszarów uprzemysłowionych po obu stronach granicy transportowane na dużych wysokościach mogą mieć wpływ na imisję. Odpowiedź mogłyby dać wyniki badań przemieszczania się mas powietrza na dużych wysokościach, połączone z badaniami emisji
i imisji .

Wykonywany pomiar rozkładu stężeń średniorocznych, mierzonych na stanowiskach monitoringowych zanieczyszczeń powietrza pokazuje, że w rejonach przygranicznych ze Słowacją w zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego w roku 2001 zanotowano najniższe stężenia.

W ostatnich latach sukcesywnie obserwuje się spadek podstawowych zanieczyszczeń, co ma wpływ na zmniejszenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń trangranicznych, ze względu na minimalne wskaźniki zanieczyszczeń powietrza w powiecie oraz na różę wiatrów. Do takiego stanu przyczyniły się likwidacje niektórych zakładów przemysłowych, kotłowni węglowych, modernizacje dużych kotłowni i instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń.

5.6.3. Transgraniczne zanieczyszczenia wód


Ze względu na ukształtowanie terenu, granica państwowa biegnie wododziałem nie występuje bezpośrednie transgranicze zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

W pasie przygranicznym znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych oraz zbiorniki wód mineralnych. Wody te są potencjalnie narażone na zanieczyszczenia
i zmiany stosunków wodnych. Stan czystości wód podziemnych na terenie powiatu jest dobry. Na terenie przygranicznym po obu stronach granicy nie występują większe ośrodki przemysłowe wpływające na zanieczyszczenia zbiorników wód podziemnych.
5.6.4. Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe.
Szczególne zagrożenia środowiska i klęski żywiołowe są wywoływane zjawiskami naturalnymi lub powstają na wskutek awarii czy katastrof. W znacznej mierze ich skutki wiążą się z rejonami ich zaistnienia lecz mogą mieć miejsce sytuacje, że ich skutki mogą zostać przeniesione na terytoria krajów sąsiedniego. Dotyczy to:


 • powodzi na rzekach granicznych,

 • kolizji przy przewozie ładunków niebezpiecznych;

 • awarii w zakładach przemysłu chemicznego, czy nawet elektrowni jądrowych.

Powodzie


Ze względu na przebieg granicy ze Słowacją (granica biegnie wododziałem) zagrożenie powodziowe na rzekach przygranicznych powiatu krośnieńskiego wystąpić może tylko
w przypadku bardzo dużych opadów atmosferycznych w rejonie granicy.

Przewozy ładunków niebezpiecznych


Na głównych trasach drogowych powiatu mają miejsca przewozy ładunków niebezpiecznych. Obecny układ tranzytowy nie odznacza się odpowiednią zdolnością przewozową, składają się na to nie modernizowane drogi o niskich parametrach oraz nie wystarczająco nowoczesne przejścia graniczne. Mogą więc zaistnieć kolizje połączone
z uwolnieniem się niebezpiecznych ładunków, które z kolei mogą spowodować lokalne skażenie środowiska oraz zagrażać zdrowiu ludzi.

Na terenie powiatu potencjalne takie miejsca to odcinki drogi krajowej Nr 9 (S-19) - dla międzynarodowego ruchu towarowego i osobowego) relacji: Kuźmina Białostocka – Białystok – Lublin – Rzeszów – Barwinek – granica państwa z istniejącym przejściem granicznym drogowym Barwinek – Wyżny Komarnik.Awarie w zakładach przemysłowych

W obszarze przygranicznym funkcjonują obiekty, w których awarie mogą spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska, po stronie polskiej są to rafinerie ropy naftowej


w Jedliczu, rurociągi ropy i gazu ziemnego. Awarie w tych zakładach mogą mieć charakter lokalny lub ponadlokalny. Ze strony słowackiej potencjalne zagrożenie stanowić mogą awarie elektrowni atomowych.

5.6.5. Zagrożenie biologiczne

Zagrożenie bezpieczeństwa biologicznego wiąże się głównie z nieznanymi skutkami stosowania biotechnologii i wykorzystywaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO jest Minister Środowiska. Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy na wniosek Ministra Środowiska sprawują organy administracji celnej w zakresie kontroli legalnego obrotu GMO.6. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

6.1. Wykorzystanie wód dla zaopatrzenia gminy w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze

6.1.1. Stan aktualny, identyfikacja problemów

Aktualnie mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę korzystając z wodociągów opartych na ujęciach głębinowych lub powierzchniowych oraz studniach. Charakterystykę zaopatrzenia mieszkańców poszczególnych sołectw w wodę przed­stawia Tab. nr19.Tab. nr 19. Charakterystyka zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę

Miejscowość


Liczba

miesz­kańców


Podstawowy

sposób zaopatrzenia

w wodę


% ludności zaopa­trywanej

w wodę z:


z wodociąg­ów zbioro­wych

lokalnych
z ujęć

indywi­dualnych
1

2

3

4

5

Miasto: Dukla


2214

wodociąg miejski


91

9


Wieś

14 880
36

64

1


Wola Niżna-

Wola Wyżna
288+24

studnie, źródła


-


100


2


Posada Jaśliska


859

studnie, źródła, wod. Jaśliska


5


95


3


Jaśliska i Lipowiec


426

wodociąg lokalny


89


11


4


Zyndramowa


156

studnie


-


100


5


Barwinek


246

wodociąg lokalny


45


55


6


Olchowiec i Ropianka


77

studnie


-


100


7

Daliowa

306

studnie, wod. Jaśliska

13


87


8


Szklary


170

studnie, wodociąg lokalny


-

100*

9

Tylawa


389

wodociąg lokalny


60


40


10


Mszana


323

studnie, wodociąg lokalny


52


48


11


Zawadka Rymanowska


239

studnie, wodociąg lokalny


32


68


12


Trzciana


237

studnie


-


100


13


Chyrowa


99

studnie


-


100


14


Jasionka


1263

wodociąg lokalny, studnie


42


58


15


Nowa Wieś


206

studnie


-


100


16


Lipownica


270

wodociąg lokalny


98


2


17


Teodorówka


1075

wodociąg lokalny


91


9


18


lwla


754

dwa wodociągi lokalne


75


25


19


Cegrowa


1345

wodociąg lokalny


93


7


20


Równe


1982

studnie, źródła


-


100


21


Zboiska


400

studnie, wod. Dukla8


92


22


Nadole


442

studnie, wod. Dukla10


90


23


Glojsce


829

2 wodociągi lokalne, studnie


30


70


24


Wietrzno


795

wodociąg zbiorowy


92


8


25


Łęki Dukielskie


1680

Gmina Dukla


17 09438


62


*Szklary podłączone do ujęcia wody – 8 budynków , 48 mieszkań

Żródło: Urząd Gminy Dukla
Z wodociągów lokalnych lub zbiorowych korzysta około 38% mieszkańców gminy. Znaczna ilość ludności zwłaszcza na terenach podgórskich pobiera wodę ze studni głównie kopanych ujmujących wody z warstw czwartorzędowych lub różnego typu źródeł (62 %). Są to ujęcia indywidualne, rzadko obsługujące więcej niż 3 gospodarstwa.
Studnie czerpią wodę z trzech zasadniczych zbiorników:

 • zlokalizowanego w dnach dolin, poziom wód na głębokości 0,5-2,0 m w obrębie aluwiów (związany ściśle z poziomem wody w rzece),

 • zlokalizowanego na stokach w obrębie pokryw stokowych na głębokości 2,0-4,0 m (wahania tego poziomu wód są duże, sięgają 2-3 m i dochodzi okresowo do wysychania studni),

 • zlokalizowanego na stokach w obrębie skał fliszu, poziom wód szczelinowych, występujących na głębokości 5-10m. Wahania tego poziomu są niewielkie, ale występuje zmienna zasobność w wodę.

Aktualnie pod zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się miejski wodociąg w Dukli oraz przejęte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wodociągi


w Szklarach, Zawadce Rymanowskiej i Mszanie. Pozostałe wodociągi są zarządzane przez Spółki Wodne, nad którymi nadzór sprawuje Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Wodociąg zbiorowy Łęki Dukielskie -Wietrzno oraz w Jaśliskach po rozwiązaniu WZUW w Brzozowie przejęty początkowo przez gminę zostały przekazane w dzierżawę Spółkom Wodnym. Na terenie gminy funkcjonuje ponadto wodociąg obsługujący przejście graniczne w Barwinku. Charakterystykę większych wodociągów na terenie gminy przedstawia Tab. nr .20 i Tab. nr 21.

Gmina Dukla dysponuje dużymi zasobami wody dobrej jakości. Większość wodociągów pobiera wodę z ujęć, która z reguły nie wymaga uzdatniania i dezynfekcji (Tab.nr 22).

Pomimo tego w miejscowościach: Barwinku, Tylawie, Jasionce, Teodorówce, w części Iwli obsługiwanej przez wodociąg Iwla I i Głojscach okresowo lub nawet często (końcówki sieci) występują niedobory wody.Tab. nr 20 Charakterystyka wodociągów pod zarządem Spółek Wodnych i pod zarządem GK i M Sp. z o.o. w Dukli.

Wodociąg obsługujący


Zarządzający wodociągiem

Długość sieci bez przyłączy

w mb

Zbiornik wyrównawczy (pojemność w m3)

Stan techniczny


Woda


Do­pusz­czalny pobór wody m'/d


Aktu­alny pobór wody m'/d


Ilość przy­łączeń

bud/

mieszk.

Zuży­cie wody l/miesz./d

Jakość wody

Uwagi

ujęć


sieci wodo­ciągowej


uzdat­niana


nie-uzadat -niana


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Jaśliska


Spółka wodna


4009

50

dobrydobry
*


127


60


142


150

dobra
Posada Jaśliska

Spółka wodna

(wod. Jaśliska)1407

50

dobry

*

52

35

9 Posada

10 Daliowab.d.

dobra
Barwinek


Spółka wodna „Solidarność"

b.d.

50

za mała wydajność


dobry


*
46


b.d.

19/28
b.d.

dobra
Tylawa I i II


Spółka wodna


b.d.

2X50

niezadowa­lający


niezadowa­lający


*
60


b.d.


53


b.d.

dobra

Występują niedobory wody, wymaga. modern.

Jasionka


Spółka wodna
80

zadowalający

zadowalający


*
b.d.


40


120


54

dobra

Występują niedobory wody w sieci

Lipownica


Spółka wodna

1647

76,5

zadowalający

zadowalający
*


b.d.


39


70


162

dobra
Teodorówka


Spółka wodna


4330
za mała wydajność


dobra, zbior­nik wyrówn., zły

*
86


b.d.


218


bd.

dobra

Występują niedobory wody w sieci

lwla I


Spółka wodna


850

50

za mała wydajność


gł. przewód wymaga wymiany

*
59


40


44


180

dobra

Występują niedobory wody w sieci

lwla II


Spółka wodna


3300

50

niezadowa­lający


zadowalający

***
49

70

89


132

dobra
Cergowa


Spółka wodna


b.d.

2X100

dobry


dobry


*
b.d.


125


269


96

dobra
Dukla


GK i M Sp. zo.o. w Dukli

8900

2X300

dobry


dobry


**


912


468202/

509


292

dobra
Glojsce 1


Spółka wodna


2603

50

za mała wydajność


zadowalający


*
43


15


32


52

dobra

Występują niedobory wody w sieci

Glojsce 2


Spółka wodna


b.d.

50

Dobry, mozliwość ujęcia dalszych źródeł

zadowalający


*42


b.d.

22


b.d.

dobra
Łęki Dukielskie-Wietrzno


Spółka wodna

2X150

zadowalający


niezadowa­-

lający, straty wody w sieci -60%***650


180


50075

dobra
Mszana

GK i M Sp.

z o.o. w Dukli800


6/42 mieszkania
dobra
Zawadka Rymanowska

GK i M Sp.

z o.o. w Dukli1000


9/17 mieszkań
dobra
Szklary

GK i M Sp.

z o.o. w Dukli600


8/48

mieszkań

dobra
Źródło: Dokumentacje wodociągów należących do Spółek Wodnych, dane Urzędu Gminy Dukla, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli
Uzdatnianie wody:

* możliwość okresowej dezynfekcji (podchlorynem sodu) w przypadku bakteriologicznego skażenia wody

** dezynfekcja ciągła (chlorem gazowym lub podchlorynem sodu)

*** usuwanie zawiesiny (filtry pośpieszne) i dezynfekcja ciągła.


Tabela nr 21 Charakterystyka wodociągu „Dukielskiego” pod zarządem GK i M Sp. z o.o. w Dukli.

Wodociąg obsługujący


Długość sieci bez przyłączy
w mb

Długość przyłączy
w mb

Ilość przy­łączeń

do budynków

Ilość przy­łączeń

do mieszk.

Stan techniczny


Woda


Do­pusz­czalny pobór wody m'/d


Aktu­alny pobór wody

m'/d


Aktu­alny obiór wody

m'/d


Zuży­cie wody m'/d

miesz.

Jakość wody

Uwagi

ujęć


sieci wodo­ciągowej


uzdat­niana


1

3

45

6

7

9

10

11

12

13

14

Dukla

7100

2600

202

509

dobry

dobry

tak

912

418.9

155

0,08

dobra

Straty wody w sieci

Nadole

700

100

14

14

35,2

9,6

0,17

Zboiska

800

100

7

7

8,7

3,3

0,12

Cergowa

300

100

2 (usługi)

-

6,0

2,2

1,1

Razem

8900

2900

225

530


912

468,8

170,1

0,08Źródło: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli

Tab. nr 22. Charakterystyka ujęć wody zaopatrujących wodociągi na terenie gminy Dukla

Wodociąg


Miejscowości obsługiwane

Ujęcie wody/ wydajność ujęcia


Możliwość lub konieczność rozbudowy ujęcia


Straty wody

w sieci


źródła


potok lub rzeka


wody podziemne (studnie)


1

2

3

4

5

6

7

Jaśliska


Jaśliska

cz. Posada Jaśliska

cz. Daliowa


źródło św. Elżbiety pod Górą


nie wymaga


średnie


Barwinek


Barwinek


3 studnie ujmujące wodę ze źródeł zstępujących

46,08 m3/dkonieczność rozbudowy lub modernizacji


b.d

Tylawa 1

Tylawa

Źródła wysiękowekonieczność rozbudowy lub modernizacji


b.d

Tylawa 2


4 studnie głębinowe

51,84 m3/d
nie wymaga

b.d.

Jasionka


Jasionka


studnie


konieczność rozbudowy lub modernizacji


małe,

(koniecz­ność rozbudo­wy sieci)
Lipownica


Lipownica

źródła ujęte studniami


nie wymaga


nadmiar wody przelewa się ze studni


Teodorówka


Teodorówka

źródła ujęte 5 studniami


konieczność rozbudowy lub modernizacji


b.d.


lwla I


Iwla

3 źródła


konieczność rozbudowy lub modernizacji


duże


Iwla II
potok bez nazwy
nie wymaga


średnie


Cergowa


Cergowa


5 źródeł


nie wymaga


średnie

DuklaDukla,

cz. Nadole,

cz. Zboiska

cz. Cergowaźródliskowepot. Chyrowski

i potok bez nazwy


nie wymaga


średnie


Glojsce 1


Głojsce

5 studni kopanych

44 m3/dkonieczność przebudowy ujęcia

małe (konieczność rozbudowy sieci) wodocią­gowej


Glojsce 2


źródła

42 m3/d

możliwość ujęcia dalszych źródeł

b.d.


Wietrzno


Łęki Dukielskie - Wietrznorz. Jasiołka
wykonanie jazu podpiętrzają-

cego wodę
małe


Najczęstszą przyczyną niezadowalającego funkcjonowania wodociągów lokalnych jest zły stan techniczny ujęć (Tab.nr 22) oraz nieszczelności sieci wodociągowej. Część wodociągów oceniono jako niedoinwestowane i wymagające rozbudowy lub przebudowy ujęć, renowacji sieci oraz zbiorników wody pitnej, modernizacji przepompowni. W niektórych miejscowościach występują wyraźne niedobory wody, a rozbudowy, renowacji i modernizacji wymagają zarówno ujęcia jak
i system rozprowadzania wody.

Dwie duże miejscowości - Równe (1982 mieszkańców) i Posada Jaśliska (859 miesz­kańców) nie posiadają wodociągów. Wsie te korzystają głównie ze studni ujmujących płytkie wody aluwialne występujące w dolinie rzeki Jasiołki i jej dopływów. 9 gospodarstw z Posady Jaśliska korzysta z wodociągu Jaśliskiego. Z uwagi na gęstą zabudowę, a także odprowadzanie ścieków fekalno-gospodarczych do dołów chłonnych lub przelewowych szamb jakość płytkich wód gruntowych uległa w ostatnim dziesięcioleciu wyraźnemu pogorszeniu. W związku z tym we wsiach Równe i Posada Jaśliska powinny zostać wybudowane systemy wodociągowe. Wodociągi Spółek Wodnych nie zabezpieczają w pełni zapotrzebowań na wodę, wymagają rozbudowy i modernizacji sieci i źródeł.

Miasto Dukla zaopatruje się w wodę z ujęcia źródliskowego na potoku Chyrowskim (23m3/h) i jego bezimiennego lewego dopływu (15 m3/h) wypływających z północnego stoku – zboczy góry Krzemionki (645m n p m). Ujmowane wody odpowiadają I klasie czystości pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Ujęcie zlokalizowane jest w rejonie osuwiska „Zwęzłyska”. Jego wydajność charakteryzuje się dużą zmiennością, uzależnioną od warunków atmosferycznych. Związane z tym problemy techniczne zmuszają do przełączania zaopatrzenia w wodę miasta ze starego ujęcia (istnieje 30 lat) na rzece Jasiołce. Woda z tego ujęcia na Jasiołce charakteryzuje się niską jakością. Te okoliczności zmuszają władze gminy do szukania nowych źródeł zaopatrzenia w wodę. Najbardziej odpowiednim byłaby możliwość ujmowania wód podziemnych. Przypuszcza się, że z ujęcia tego mogłyby skorzystać sąsiadujące miejscowości cierpiące z powodu deficytu wody pitnej. Ponadto ujęcie na potoku Chyrowskim nie ma wyznaczonej strefy ochronnej. Wprawdzie zabudowania gospodarcze znajdują się poza obrębem zlewni potoku, mimo to konieczne jest ustanowienie strefy ochronnej ujęcia.

Według danych statystycznych na terenie gminy obserwuje się z roku na rok spadek ilości zużycia wody w gospodarstwach domowych. W 2002 roku jeden mieszkaniec miasta zużywał 19,6 m3 wody na rok (w 1993 roku 29,6 m3), na wsi 14,8 m3/rok (w 1993 r. – 18m3/rok).

System wodociągowy gminy obrazuje mapa poglądowa nr 3.

6.1.2. Identyfikacja problemów

Na terenie gminy ponad połowa mieszkańców korzysta z indywidualnych ujęć wody. Nie stanowi to wyraźnego czynnika ograniczającego zagospodarowanie gminy, gdyż omawiany obszar dysponuje znacznymi zasobami wód: • powierzchniowych (rzeka Jasiołka i liczne potoki),

 • łatwo dostępnymi źródłami, co umożliwia ich ujmowanie indywidualnymi wodocią­gami grawitacyjnymi,

 • podziemnych, czwartorzędowy poziom wodonośny występujący w terasach akumulacyjnych dolin rzek i potoków oraz w utworach zwietrzelinowych u podnóży gór.

Zgodnie z przepisami prawnymi oraz tradycją historyczną samorząd lokalny jest odpowiedzialny za jakość warunków życia w gminie, w tym za zaopatrzenie mieszkańców
w odpowiadającą normatywom dostateczną ilość wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Dominujące na terenie gminy Dukla wodociągi lokalne i zbiorowe zarządzane przez Spółki Wodne nie mogą realizować w sposób zadowalający tego zadania. Wynika to z wieloletniego niedoinwestowania infrastruktury wodociągowej jak również braku możliwości pomiaru ilości wody zużywanej przez poszczególnych odbiorców. Pobierane opłaty za wodę mają charakter opłaty stałej, za możliwość korzystania z sieci wodociągowej, która nie pokrywa kosztów amortyzacyjnych. Sytuacja ta nie pozwala na wykonywanie bieżących remontów, a tym bardziej na modernizację i rozbudowę systemów wodociągowych. Ponadto część wodociągów nie posiada aktualnych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody ujęcia i nie ma wyznaczonych stref ochrony.

Wodociągi społeczne nie gwarantują dostatecznej jakości usług oraz niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Stanowi to czynnik obniżający standard życia mieszkańców, a także ograniczający rozwój gospodarczy i możliwość rekreacyjno-turystycznego wyko­rzystania walorów gminy Dukla.

Aktu­alnie wodociągi zbiorowe obsługują 91 % mieszkańców Dukli i około 36% mieszkańców pozostałych miejscowości gminy. Większość wodociągów nie pełni w sposób zadowala­jący swoich funkcji z uwagi na wieloletnie niedofinansowanie uniemożliwiające prawidło­wą eksploatację systemów.

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu zaopatrzenia gminy w wodę wyznacza się następujące kierunki działań: • wyposażenie najbardziej zurbanizowanych jednostek osadniczych gminy
  w wodociągi zbioro­we,

 • rozbudowę istniejących sieci wodociągowych na bazie eksploatowanych ujęć,

 • poprawę niezawodności funkcjonowania istniejących systemów ujmowania i rozpro-­ wadzania wody w tym budowę nowego alternatywnego ujęcia dla miasta Dukli.

Biorąc pod uwagę kryteria obejmujące przewidywane funkcje i zainwestowanie terenu, gęstość zaludnienia i intensywność zabudowy, wyposażenie w obiekty użyteczności publicznej,

określa się następujące grupy jednostek osadniczych, dla których brak zbiorowych systemów wo­dociągowych lub ich niewystarczająca jakość stanowi ograniczenie dla prawidłowego rozwoju:

I grupa: Równe, Zboiska, Nadole, Posada Jaśliska (zapotrzebowanie - budowa nowych wodociagów).

II grupa: Jasionka, Głojsce miejscowości wymagające znacznej rozbudowy sieci wodociągo­wej zasilanej z istniejących ujęć (po ich rozbudowie lub modernizacji).

III grupa: Barwinek, Tylawa, Teodorówka, lwla, Łęki Dukielskie i Wietrzno (potrzeba rozbudowy lub modernizacji ujęć i pompowni oraz renowacji lub wymiany przewo­dów wodociągowych).

Modernizacji wymaga stara sieć wodociągowa rozprowadzająca wodę na terenie miasta. Wodociąg miejski jest zasilany z obiektu pobierającego wodę z pot. Chyrowskiego. Ujęcie to dysponuje zasobami eksploatacyjnymi znacznie przewyż­szającymi zapotrzebowanie Dukli ale okresowo dostarcza za mało wody. Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że zastosowane rozwiązania techniczne nie uwzględniły specyficznych warunków lokalnych. Zwiększenie niezawodności zaopatrze­nia Dukli w wodę będzie wymagało przebudowania ujęcia z pot. Chyrowskiego, a szczególnie wykonania niedużych zbiorników retencyjnych oraz rowu (tzw. obejścia) chronią­cego teren zasilania studni przed napływem silnie zamulonych spływów deszczowych. Rozważana jest też budowa nowego ujęcia głębinowego zasilającego wodociąg dukielski.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna