Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy dukla


Odprowadzanie i oczyszczanie ściekówPobieranie 1.1 Mb.
Strona13/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
6.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

6.2.1. Stan aktualny i identyfikacja problemów
Aktualnie na terenie gminy dominującym sposobem pozbywania się ścieków socjalno-bytowych jest gromadzenie ich w różnego typu zbiornikach - dołach chłonnych, zbiornikach przelewowych lub szczelnych. Nieczystości ze zbiorników są okresowo wybierane. Szacuje się, ze w ten sposób odprowadzane są ścieki z około 80% zabudowy, z tego około 1300 gospodarstw gromadzi ścieki w zbiornikach bezodpływowych.

Systemem kanalizacyjnym (Tab. nr 23) z oczyszczalnią ścieków (Tab. nr 24) objęte jest miasto Dukla oraz graniczące z nim miejscowości Cergowa, Nadole i część Teodorówki.


Z kanalizacji korzysta też ok. 170 mieszkańców (48 mieszkań w 8 domach) miejscowości Szklary, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Ośrodek Wypoczynkowy Krośnieńskich Hut Szkła. w Tylawie

Według danych Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli na terenie gminy ogółem długość funkcjonującej sieci kanalizacyjnej (bez dł. podłączeń do budynków) wynosi ok. 31 km, z tego:  • w miejscowości Cergowa - ok. 15 km kanalizacji sanitarnej,

  • w miejscowości Nadole - 6 km kanalizacji sanitarnej,

  • w miejscowości Teodorówka – 0,5 km kanalizacji sanitarnej,

  • miejscowości Szlakry ok. 0,5 km.

Systemem kanalizacyjnym objętych jest tylko 22 % wszystkich mieszkańców gminy.
Z miejscowości objętych tym systemem, z kanalizacji i odprowadzania ścieków do oczyszczalni korzysta 70% mieszkańców. Istniejący system kanalizacyjny w Gminie Dukla przedstawia Tab. nr 25 i mapa poglądowa nr 4.

Gmina Dukla leży na obszarze o wysokich wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, chcąc je wykorzystać dla rozwoju gminy poprzez turystykę należy te wartości chronić. Jednym z najważniejszych zadań Samorządu w najbliższych latach, będzie podjęci działań zmierzających do objęcia systemem oczyszczania ścieków wszystkich możliwych pod względem technicznym i ekonomicznym terenów zurbanizowanych.Tab. nr 23 System kanalizacyjny w gminie Dukla

Miejscowość

/gmina

Ilość mieszkańców

ogółem

Ilość mieszkań

ców korzyst.

z systemu kan.

Długość sieci kanalizacyjnej

(w km)

Długość podłą

czeń

Liczba podłączeń do budynków

Liczba podłączeń do mieszkań

% mieszkańców korzystających

z systemu

Oczyszczalnia/ lokalizacja

ogółem

ogólnospławnej

sanitarnej

Miasto: Dukla

2214

2214

8,3

4,5

3,8

2,0

292

555

100

mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu BOS-BG-500

(o przepusto­wości 500 m3/d)

w Dukli


Wieś:
Cergowa

1345

916

15

-

15

2,5

177

229

68

Nadole

442

416

6,0

-

6,0

0,7

104

104

94

Teodorówka

1345

72

0,5

-

0,5

0,2

18

18

5

Szklary

170


170

0,5

-

0,5

0,1

8

48

100

KOS-50 o przepustowości

50 m3/d

w Szklarach


Tylawa

-

-

0,2

-

0,2

b.d.

b.d.

-

Szkoła Podst.awowa+ Gimnazjum, Ośrodek Wypoczynkowy Hut Szkła

KOS-20

w TylawieBarwinek0,5

-

0,5

b.d.
-

Przejście graniczne

w Barwinku

wsie objęte kanalizacją

3302

1574

22,7

-

22,7

3,5
399

48
gmina objęta kanalizacją

5516

3688

31,0

4,5

26,5

3,5
954

70

gmina ogółem

17094

3688

31,0

4,5

26,5

3,5
954

22

Żródło: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli, Urząd Gminy Dukli

Tabela nr 24 Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Dukli

Wyszczególnienie

informacji

Jednostki

miary

1

2

3

Miejscowości obsługiwane

przez system kanalizacyjnyDu Dukla, Nadole

Cergowa, cz.Teodorówki-

Liczba mieszkańców korzystających

z usług kanalizacyjnych3688

-

Udział mieszkańców korzystających

z usług kanalizacyjnych w ogólnej liczbie mieszkańców miejscowości

(w %), bez ścieków dowożonych)


70

%

Mieszkańcy korzystający z usług kanalizacyjnych do ogólnej liczby mieszkańców gminy

22

%

Długość sieci kanalizacyjnej (bez przykanalików), sprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków, w tym:

Ogólnospławnej:

Sanitarnej:


31


km


Ilość ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię:

- Ścieki ogółem

- Ścieki sanitarne

301,4


224,7

m3/dNazwa oczyszczalni

ścieków obsługujących system kanalizacyjnyOczyszczalnia ścieków GK i M Sp. z o. o w Dukli

-


Odbiornik ścieków – nazwa


Rzeka Jasiołka

-

Rodzaj oczyszczalni

Mech. - biologiczna

BOS 500BG- -

Zlewnia rzeki


Rzeka Wisłoka

-

Przepustowość


500

m3/d

Rok przekazania do eksploatacji/ rok modernizacji

1994/nie modernizowana

-

Liczba równoważnych mieszkańców

5 233

RLM

Ilość osadów powstających na oczyszczalni w t s.m./dobę i % ich uwodnienia

0,1 t s.m/dobę

78,42 % uwodn.-

Sposób zagospodarowania osadów ściekowych

rolnicze, do rekultywacji
Żródło: Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli (dane za 2003r.)
Tabela nr 25 Stężenie zanieczyszczeń w ściekach – oczyszczalnia ścieków w Dukli

Wskaźnik

Jednostka

Stężenie w ściekach dopływających

Stężenie w ściekach oczyszczonych


1

2

3

4

BZT5

mgO2/l(gO2/m3)

187,01

12,6

ChZT

mgO2/l(gO2/m3)

493,0

54,5

Zawiesina ogólna

mg/l

54,0

40,0

Azot ogólny

mg/l

46,4

15,3

Fosfor ogólny

mg/l

10,7

5,71   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna