Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona15/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Tab.2. Mocne i słabe strony wynikające z uwarunkowań zewnętrznych gminy
Szanse
Zagrożenia

Sfera prawna i polityczna

 • wprowadzenie większości przepisów ochrony przyrody i środowiska dostosowanych do prawa unijnego i wdrożenie instrumentów prawno-ekonomicznych mobilizujących do realizacji inwestycji prośrodowiskowych,

 • zwiększenie gamy instrumentów finansowania inwestycji i działań proekologicznych (preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa);

 • możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych
  i zagranicznych na inwestycje w zakresie ochrony środowiska,

 • obligatoryjność opracowywania programów ochrony środowiska
  i planów gospodarki odpadami,

 • uspołecznienie procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan środowiska i zwiększanie zakresu informacji o środowisku;

 • doskonalenie krajowego i wojewódzkiego systemu formalnej edukacji środowiskowej;

 • położenie w krośnieńsko-przemyskim podregionie wg kategorii NUTS III.
     • zahamowanie procesów decentralizacji finansów publicznych, co może obniżyć efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na rozwój regionalny;

     • niespójność przepisów prawnych i opóźnienia w przygotowywaniu nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony przyrody, programów rolnośrodowiskowych,

     • słaba pozycja w kraju województwa podkarpackiego w dostępie do środków finansowych, pomimo okazałych kwot przeznaczanych na rozwój regionalny ze źródeł zagranicznych poziom uzyskanej  pomocy w stosunku  do innych województw jest niezadowalający,

 • brak przejrzystych zasad dofinansowania ochrony przyrody w oparciu
  o celowe fundusze ekologiczne, budżet państwa oraz samorządowych województw, powiatów, gmin, a także fundusze strukturalne UE,

 • brak instrumentów finansowych zachęcających gminy do realizacji projektów ekoenergetycznych, które powinny pojawić się w ślad za rządową strategią rozwoju energetyki odnawialnej (nie pojawiły się preferencje).Sfera przyrodnicza i społeczno – gospodarcza
 • położenie gminy na szlaku komunikacji krajowej i międzynarodowej,

 • objecie dużych obszarów zróżnicowanymi prawnymi formami ochrony przyrody ,

 • możliwość wdrożenia programów rolno-środowiskowych UE;

 • wspieranie inicjatyw samorządów, organizacji i instytucji zmierzających do uzyskania pomocy finansowej programów UE na rozwój infrastruktury ochrony środowiska;

 • wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania dofinansowania inwestycji eliminujących zagrożenia dla środowiska i wspierających rozwój zrównoważony ze środków krajowych i zagranicznych;

 • podejmowane próby koordynowania działań prośrodowiskowych na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej;

 • wzrost krajowego i zagranicznego popytu na „zdrową żywność”, bezpieczne dla środowiska formy sportu i rekreacji, turystyki
  i kontaktu z przyrodą; • małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych województwem podkarpackim,

 • nasilenie transportu materiałów niebezpiecznych;

 • tolerancyjny stosunek wymiaru sprawiedliwości do sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko przyrodzie i środowisku;

12. WYKAZY TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW ZAWARTYCH

W TEKŚCIE
12.1 Wykaz tabel
Tab.1. Powierzchnia i ludność gminy

Tab.2 Użytkowanie gruntów w gminie Dukla

Tab.3. Budżet gminy Dukla w latach 2000-2004

Tab.4 Wydatki na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska w latach 2000-2004

Tab.5. Wskaźniki finansowe gminy Dukla w latach 2000-2004

Tab.6. Prognoza budżetu gminy Dukla do roku 2015

Tab. 7. Kamienie drogowe i budowlane

Tab.8. Kruszywa naturalne

Tab.9. Charakterystyka rezerwatów przyrody

Tab.10. Rezerwaty projektowane

Tab.11. Istniejące pomniki przyrody

Tab.12 Projektowane pomniki przyrody

Tab.13. Projektowane stanowiska dokumentacyjne

Tab.14 Istniejące użytki ekologiczne

Tab.15 Projektowane użytki rolne

Tab.16 Ocena jakości kontrolowanych wód rzeki Jasiołki

Tab.17. Tereny zdegradowane, wymagające rekultywacji w gminie Dukla,

Tab.18 Przemienniki i przekaźniki telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej

Tab.19 Charakterystyka zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę

Tab.20 Charakterystyka wodociągów pod zarządem Spółek Wodnych i pod zarządem

GKiM Sp z o.o. Dukla

Tab.21. Charakterystyka wodociągu „Dukielskiego” pod zarządem GKiM Sp z o.o. Dukla

Tab.22 Charakterystyka ujęć wody zaopatrujących wodociągi na terenie gminy Dukla

Tab.23 System kanalizacji w gminie Dukla

Tab. 24 Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Dukli

Tab. 25 Stężenie zanieczyszczeń ścieków – oczyszczalnia ścieków w Dukli12.2 Wykaz wykresów
Wykres nr 1 – Struktura władania gruntami w gminie Dukla

Wykres nr 2 – Struktura użytkowania gruntów w gminie Dukla

Wykres nr 3 – Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w gminie Dukla

Wykres nr 4 – Struktura użytkowania gruntów rolnych

Wykres nr 5 – Struktura władania gruntami leśnymi, zadrzewionymi i zakrzaczonymi

Wykres nr 6 – Wielkość wykorzystanych środków finansowych w latach 1990-2003, ze źródeł finansowych

Wykres nr 7 – Klasy bonitacyjne gleb

Wykres nr 8 – Zawartość procentowa wybranych związków mineralnych w glebie

Wykres nr 9 – Zakwaszenie gleb
12.3. Wykaz rysunków
Rys. nr 1 – Położenie administracyjne gminy Dukla

Rys. nr 2 – Położenie gminy Dukla wg kodu NUTS

Rys. nr 3 – Położenie gminy Dukla w powiecie krośnieńskim

Rys. nr 4 – Podział administracyjny gminy Dukla

Rys. nr 6 – Rozkład stężeń średniorocznych SO2 w 2003 r.

Rys. nr 7 – Rozkład stężeń średniorocznych NO 2 w 2003 r.

Rys. nr 8 – Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego w 2003 r.

Rys. nr 9 – Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w 2003 r.

Rys. nr 10 – Rozmieszczenie jaskiń na Kilianowskiej (wg T. Mleczek 2002)
13. ZAŁĄCZNIKI

13.1 Załączniki tabelaryczne
Załącznik tabelaryczny nr 1 – Wykaz obiektów zabytkowych gminy Dukla wpisanych do rejestru wojewódzkiego

Załącznik tabelaryczny nr 2 – Zestawienie zabytków w gminie Dukla

Załącznik tabelaryczny nr 3 – Wykaz zachowanych założeń parkowych gminy Dukla

Załącznik tabelaryczny nr 4 – Wykaz cmentarzy zabytkowych w gminie Dukla

Załącznik tabelaryczny nr 5 – Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego

Załącznik tabelaryczny nr 6 – Kalendarz imprez stałych w gminie Dukla, Rok 2004

Załącznik tabelaryczny nr 7 – Zestawienie, niektórych danych dotyczących kopanek znajdujących się na terenie gminy Dukla
13.2. Załączniki graficzne
Mapa nr 1 – Historia osadnictwa – Środowisko – Diagnoza prospektywna- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

Mapa nr 2 – Obszary prawnie chronione – Diagnoza stanu istniejącego

Mapa nr 3 – System zaopatrzenia w wodę

Mapa nr 4 – System kanalizacyjny i oczyszczania ściekówMapa nr 5 – Lasy gminne

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna