Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy dukla



Pobieranie 1.1 Mb.
Strona2/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

„Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla gminy Dukla„ zwany dalej Programem, jest dokumentem, który będzie służył Burmistrzowi Gminy Dukla jako narzędzie realizacji polityki ekologicznej państwa na terenie gminy Dukla. Program uwzględnia w szczególności:


1) cele ekologiczne;

2) priorytety ekologiczne;

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;


 1. środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe,

oraz cele i szanse rozwojowe gminy, powiatu i województwa, określone
w dokumentach na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Program opracowany został na 4 lata (2004 – 2007 r.), z tym, że przewidziane
w nim działania obejmują w perspektywie okres do 2015 r.

Program uwzględnia cele ekologiczne określone w takich dokumentach jak m.in.:



 1. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu krośnieńskiego”,

 2. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego”,

 3. „II Polityka ekologiczna państwa” wraz z programem wykonawczym.

Program jest dokumentem strategicznym, przygotowanym w formule „otwartego planowania” , co znaczy, że:



   • do jego opracowania włączone zostały zainteresowane jednostki,

   • należy aktualizować przyjęte priorytety, kierunki działań itp., w zależności od zmiany uwarunkowań realizacji Programu.

Celem strategicznym działań Wspólnoty Europejskiej jest „osiągniecie takiej jakości środowiska, w którym poziomu zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka nie prowadzi do znaczącego wpływu na zdrowie człowieka lub jego zagrożenia”. Samorządy są zobowiązane do terminowego wykonania zobowiązań wynikających z podpisanego z Unią Europejską Traktatu Akcesyjnego, wdrażania nowych wymagań i standardów środowiskowych i przedsięwzięć poprawiających standardy związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów, poprawą klimatu akustycznego, pełną dostępnością dla społeczeństwa informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem społeczeństwa w procesach ocen oddziaływania na środowisko

Nadrzędnym celem Programu jest dążenie do zrównoważonego rozwoju miasta


i gminy, przy założeniu, że zasady ochrony środowiska są nierozłącznym elementem procesu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Najważniejsze cele Programu to:

 1. skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa w obrębie Gminy Dukla m.in. poprzez określenie priorytetów ochrony środowiska Gminy Dukla
  z uwzględnieniem celów i kierunków działań ustalonych w dokumentach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz szans rozwojowych powiatu i województwa podkarpackiego,

 2. stworzenie podstawy do występowania o zewnętrzne środki finansowe potrzebne do realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

W Programie sprecyzowano rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
a także środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów (w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe). Zakres rzeczowy Programu uzupełniony jest przez gminny plan gospodarki odpadami.

Niniejsze opracowanie składa się z 2 tomów, tom I „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Dukla” i tomu II „Plan gospodarki odpadami dla gminy Dukla”.

„Program ochrony środowiska dla gminy Dukla” składa się z 2 części diagnostycznej (cz.I : Diagnoza stanu środowiska) i strategicznej (cz.II Ustalenia Programu).

Plan gospodarki odpadami sporządzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Uwzględnione zostały wymagania planów gospodarki odpadami: wojewódzkiego


i powiatowego. Struktura planu, szczegółowo cele i kierunki działań, rozwiązania systemowe oraz harmonogram i koszty realizacji gospodarki odpadami zostały omówione
w integralnym opracowaniu „Plan gospodarki odpadami” – tom II.

CZĘŚĆ I - DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

  1. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFCZNO-GOSPODARCZA

  1. Położenie administracyjne, powierzchnia, dane demograficzne

Dukla jest gminą miejsko-wiejską położoną przy granicy ze Słowacją, w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego i w południowej części powiatu krośnieńskiego. Od strony zachodniej sąsiaduje z gminami położonymi w powiecie jasielskim: Krempna i Nowy Żmigród, od północy z gminami Chorkówka i Miejsce Piastowe, od wschodu z gminami Iwonicz Zdrój, Rymanów i Komańcza (powiat sanocki). Patrz Rys.1



Wg kodów NUTS (wprowadzonych dla celów statystycznych w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych) gmina leży województwie podkarpackim w podregionie krośnieńsko-przemyskim PL092. (poziom NUTS III).Patrz Rys.2.



Gmina Dukla jest jedną z 9 gmin powiatu krośnieńskiego. Położenie administracyjne gminy w powiecie obrazuje Rys. 3.



Rys. 3 Położenie gminy Dukla w powiecie krośnieńskim

W skład gminy Dukla wchodzi miasto Dukla i 26 sołectw czyli: miasto Dukla, 26 wsi, 7 niezamieszkałych obrębów geodezyjnych. Podział administracyjny gminy obrazuje Rys. 4.

Na koniec 2003 r. gminę Dukla o pow. 33 304,57 ha zamieszkiwało 17.094 osób,


z tego:

  • w mieście 2214 osób, tj. 13,0% (na 548,00 ha)

  • na wsi pozostałe 14880 osób, tj. 87,0% ogółu ludności (32 756,57 ha).

Powierzchnię w hektarach, liczbę ludności i gęstość zaludnienia w poszczególnych sołectwach gminy Dukla przedstawia Tab. nr 1.
Tab.1. Powierzchnia i ludność gminy Dukla

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Ludność

ogółem


na 1 km2

1

2

3

4

Gmina Dukla


33 304,57

17 094

51,3

-miasto Dukla


548,00

2214

404,0

- wsie (sołectwo)


32 756,57

14 880

45,4

w tym:









Barwinek


1163,00

246

21,2

Cergowa

853,00

1345

157,7

Chyrowa

1086,00

99

9,1

Czeremcza (obręb geodezyjny sołectwa Jaśliska)

1070,00

0

-

Daliowa

1889,00

306

16,2

Głojsce

783,57

829

105,9

Iwla

1166,00

754

64,7

Jasionka

812,00

1263

155,5

Jaśliska

613,00

423

69,0

Kamionka (obręb geodezyjny sołectwa Zawadka Rymanowska)

757,00

0

-

Lipowiec (obręb geodezyjny sołectwa Jaśliska)

1331,00

3

0,2

Lipowica

254,00

270

106,3

Łęki Dukielskie

1095,00

1680

153,4

Mszana

1893,00

323

17,1

Nadole

318,00

442

139,0

Nowa Wieś

128,00

206

160,9

Olchowiec

1447,00

66

4,6

Posada Jaśliska

1459,00

859

58,9

Ropianka (obręb geodezyjny sołectwa Olchowiec)


421,00

11

2,6

Równe

1391,00

1982

142,5

Smereczne (obręb geodezyjny sołectwa Olchowiec)

295,00

0

-

Szklary

867,00

170

19,6

Teodorówka

928,00

1075

115,8

Trzciana

1037,00

237

22,9

Tylawa

1874,00

389

20,8

Wietrzno

433,0

795

183,6

Wilsznia (obręb geodezyjny sołectwa Olchowiec)

604,00

0

0

Wola Niżna

1405,00

288

20,5

Wola Wyżna (obręb geodezyjny sołectwa Wola Niżna)

1171,00

24

2,0

Zawadka Rymanowska

2066,00

239

11,6

Zboiska

173,00

400

231,2

Zyndranowa

1974,00

156

7,9



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna