Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona5/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Źródło: Urząd Gminy Dukla

Z analizy budżetu w latach 2000 – 2003 oraz prognozy budżetowej na rok 2004 wynika szereg wniosków. Należy zaznaczyć, iż do roku 2003 dochody wzrastały. W tym samym czasie wzrosły również wydatki budżetowe o 17,6%. Warto przy tym zaznaczyć, że przy wzroście dochodów i wydatków następował spadek wydatków w obszarze środków finansowych przeznaczonych na cele rozwojowe – nakłady na inwestycje spadły do roku 2002 - o 68,5% w porównaniu do roku 2000. W roku 2003 nastąpił znaczny wzrost wydatków na inwestycje – o 186%. W efekcie w latach 2000 – 2003 nastąpił jednak spadek wydatków inwestycyjnych o ok. 10,0%.

W prognozie budżetu gminy Dukla na rok 2004 przewiduje się spadek dochodów
w stosunku do roku 2003 o ok. 2,2 % oraz spadek wydatków o ok. 8,6% Rok 2004 będzie okresem, w którym nastąpi zmniejszenie nakładów przeznaczonych na inwestycje gminne
(o ok. 43,0%w stosunku do roku poprzedniego). O ile w 2000 r. udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie ok. 23%, w następnych latach analogiczna relacja wynosiła odpowiednio: 10,4%, 7,1%, 17,2% o tyle w roku 2004 przewiduje się, iż udział wydatków rozwojowych gminy w ogólnej sumie wydatków przewidzianej na ten rok wyniesie ok. 11%.

Udział wydatków na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w ogólnej kwocie wydatków gminy przybierał różne wielkości (Tab. nr 4). Najwięcej z budżetu wydatkowano na ten dział w roku 2000 i 2003, najmniej w 2002 – 2,3% ogółu wydatków. Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na rok 2004 zmniejszą się w porównaniu do roku 2003 o 68,2%, a ich udział w ogólnej kwocie wydatków stanowił będzie 4,8%.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na inwestycje są przekazywane znaczne kwoty . W roku 2000 przeznaczono 81,5%, w roku 2003 90,6%, a w 2004 planuje się przeznaczyć na inwestycje ok. 70 % ogółu wydatków tego działu. W roku 2001 i 2002 wydatki na inwestycje stanowiły poniżej 50% wydatków tego działu. Porównując wydatki na inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska do wydatków inwestycyjnych w gminie ogółem daje się zauważyć taką samą analogię. Rok 2000 i 2003 charakteryzuje się dużym udziałem inwestycji w dziale Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, bo przekraczają one 50% ogółu wydatków inwestycyjnych, 2001
i 2002 to już znacznie niższe wydatki, a na rok 2004 planowane są na poziomie ok. 30% ogólnie planowanych wydatków na inwestycje w gminie.

W okresie analizowanych lat wydatki inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska były przeznaczane na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na gospodarkę odpadami.


Tab. nr 4. Wydatki na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2000 – 2004

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004 planowane

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wydatki budżetu gminy w tys.

19 649,4

20 582,7

19560,7

23 111,7

21 124,4

Wydatki na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w tys.

3 004,2

910,0

457,2

3210,4

1021,8

Dynamika w % (ubiegły rok 100%)

-

30,3

50,2

702,2

31,8%

Udział wydatków na Gospodarkę komunalną ....... w wydatkach ogółem

15,3%

4,4%

2,3%

13,9%

4,8%

Wydatki inwestycyjne


4 412,3

2 142,0

1 388,8

3 970,9

2 260,0

Wydatki inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tys.

2 449,3

412,8

111,6

2 908,5

710,0

Dynamika w %

(ubiegły rok 100%)-

16,9

27,0

2 606,2

24,4

Udział wydatków inwestycyjnych w Gospodarce komunalnej ...... do wydatków inwestycyjnych ogółem

55,5%

19,3%

8,0%

73,2%

31,4%1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna