Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona6/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Źródło: Urząd Gminy Dukla

Ważnym elementem analizy ekonomiczno – finansowej jest ocena zadłużenia gminy. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 98 Nr 155, poz. 1014,

z późn. zm.) wprowadza administracyjne ograniczenia w zakresie zobowiązań. Zgodnie z tą ustawą łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów
i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Dane dla oceny struktury dochodów i wydatków, a także skali zobowiązań gminy Dukla przedstawia poniższa tabela.
Tab. nr 5. Wskaźniki finansowe gminy Dukla w latach 2000 – 2004

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004

planowane

1

2

3

4

5

6

w tys.

DOCHODY OGÓŁEM
17 710,3

20 348,3

21885,6

22 716,5

21082,3

Dochody własne

5 121,8

5 458,5

6571,4

5 080,4

6 008,6

Dotacje i subwencje

12 441,2

13 287,9

14 616,7

13 945,5

14 969,7

Wydatki19 649,4

20 582,7

19 560,7

23 111,7

21 124,4

Wydatki bieżące

15 237,1

18 440,7

18 171,9

19 140,8

18 864,4

Wydatki inwestycyjne

4412,3

2 142,0

1 388,8

3 970,9

2 260,0

Łączna kwota długu

7 192,8

7 661,5

6 228,6

6 265,5

6 354,2

Zobowiązania do pokrycia w danym roku

1 087,4

1 603,8

1 428,7

1 608,5

1 958,0

Wskaźniki

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem

40,6%

37,7%

28,5%

27,6%

30,1%

Stosunek zobowiązań do pokrycia w danym roku do dochodów ogółem

6,1%

7,9%

6,5%

7,1%

9,3%

Stosunek wszystkich inwestycji do dochodów ogółem

24,9%

10,5%

6,3%

17,5%

10,7%

Stosunek dochodów własnych do dochodów ogółem

28,9%

26,8%

30,0%

22,4%

28,5%

Źródło: Urząd Gminy Dukla

Biorąc pod uwagę wielkość zadłużenia należy odnotować, iż w świetle art. 113 i art. 114 Ustawy o finansach publicznych gmina Dukla posiada zdolność do zaciągania zobowiązań.


1.6.2. Prognoza budżetu gminy Dukla do roku 2015
Na podstawie danych dotyczących budżetu Gminy Dukla (Tab.nr 6), należy stwierdzić że planowane dochody na przestrzeni lat 2004 – 2015 będą wzrastać (o 24,3%). Wydatki natomiast wzrosną o 23,0%. Z prognozy wynika, że będą wzrastać również wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W roku 2015 wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska osiągną wielkość 1.950.000 zł., tj. o 90,8%
więcej w porównaniu do roku 2004. Prognozowany udział w ogólnej kwocie wydatków
w 2004 r. wyniesie 4,8%, 2007 r. – 6,7%, 2011r. – 7,3%, a w 2015 r. – 7,5%. Wśród planowanych wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na gospodarkę ściekową
i ochronę wód (2004 r. – 70,5%, 2007 r. – 80,0%, 2011r. – 74,3%, 2015 r. – 77,0%). Drugie miejsce w kolejności do roku 2007 stanowić będą wydatki na oczyszczanie miasta i wsi, do roku 2010 wydatki na gospodarkę odpadami , w następnych latach znów wydatki na oczyszczanie miasta i wsi.

Wydatki inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2004 r. stanowić będą 70,5% ogółu wydatków i w całości zostaną wykorzystane na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Z udostępnionej przez Urząd Gminy Dukla prognozy budżetu do roku 2015 wynika, że wydatki inwestycyjne stanowią znaczny udział w ogólnej kwocie wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i w całości bądź znacznej większości przeznaczane będą na gospodarkę ściekową i ochronę wód.Tab. nr 6. Prognoza budżetu gminy Dukla do roku 2015


Budżet

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

w tys.

Dochody

21 082,3

21 504,0

21 934,0

22 372,7

22 820,2

23 276,6

23 742,1

24 217,0

24 701,3

25 195,3

25 699,2

26 213,2

Wydatki

21 124,4

21 525,7

21934,7

22 351,5

22 776,1

23 208,9

23 649,9

24 099,2

24 557,1

25 023,7

25499,1

25 983,6

Wydatki ogółem w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 021,8

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 600,0

1 650,0

1 700,0

1 750,0

1 800,0

1 850,0

1 900,0

1 950,0

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

720,0

1 250,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1250,0

1 300,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Gospodarka odpadami

0,0

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

150,0

150,0

150,0

100,0

125,0

125,0

Oczyszczanie miast i wsi

100,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

Utrzymanie zieleni miejskiej

12,0

15,0

15,0

18,0

18,0

20,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Pozostała działalność

29,8

15,0

60,0

52,0

47,0

90,0

135,0

125,0

170,0

65,0

85,0

130,0

Wydatki inwestycyjne

z kwoty wydatków ogółem720,0

1 350,0

1 200,0

1 200,0

1 350,0

1 350,0

1 400,0

1 400,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

720,0

1250,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 250,0

1 300,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Gospodarka odpadami

0,0

100,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Źródło: materiał własny PBPP w Rzeszowie Oddz. Krosno  1. ZASOBY I RÓŻNORODNOŚĆ PRZYRODNICZA OBSZARU

2.1. Zasoby wodne1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna