Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona7/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

2.1.1. Zasoby wód powierzchniowych


Teren gminy Dukla prawie w całości położony jest w zlewni Wisłoki, dopływu Wisły. Jedynie wschodnie krańce wsi Równe i Jasionka położone są w zlewni Wisłoka, dopływu Sanu.

W rejonie miejscowości Chyrowa i Olchowiec biorą swój początek dwa cieki – Iwełka
i Wilsznia, będące bezpośrednimi dopływami Wisłoki.

Główną rzeką gminy jest Jasiołka. Źródła Jasiołki znajdują się na południowym stoku Kanasiówki (823 m n.p.m.), położonej w powiecie sanockim. Rzeka o całkowitej długości 75,9km zbiera wody z obszaru 513,2 km2. W górnej części zlewni dominują kompleksy leśne


i tereny użytkowane rolniczo, podgórski obszar (południowa część gminy) w niewielkim stopniu jest zabudowany, dalej na północ rzeka przepływa przez tereny coraz bardziej zurbanizowane.

Jasiołka należy do rzek posiadających typowy dla rzek Beskidu Niskiego, odcinkowy układ. W odcinku górnym jej dolinę charakteryzują znaczne spadki, a koryto wcięte w skale tworzy charakterystyczne berda z niewielkimi odsypami kamieńca. Szerokości dolin są niewielkie, rzędu kilkudziesięciu metrów. Rzeka podobnie jak i inne cieki na terenie gminy, wykazują typową dla rzek karpackich nieregularność przepływów, z dwoma okresami wezbrań: wiosennym (wezbrania roztopowe) i letnim w lipcu, kiedy występują największe


w tym rejonie opady. Konsekwencja tego są dość rozległe tereny zalewowe w dolinie Jasiołki.

Średni roczny przepływ rzeki w profilu Jasło obliczony dla okresu 1960-1989 wynosi 6,25 m3/s. Spływy jednostkowe są zróżnicowane. W południowej części gminy gdzie znajdują się obszary źródliskowe większości cieków spływ jednostkowy wynosi 15-20 m3/km2/rok.


W miarę obniżania się terenu ku północy spływy jednostkowe maleją do 10-15 m3/km2/rok.

2.1.2. Zasoby i stan wód podziemnych


Obszar gminy Dukla położony jest w obrębie górsko-wyżynnej prowincji hydrologicznej (wg. A.S. Kleczkowskiego), w obrębie której wydzielono szereg jednostek – Dukla znajduje się w obrębie zewnętrznej części Masywu Karpackiego (ZMK), a dokładnie


w obrębie pogórza (Zp) i gór (Zg).

Wody wgłębne tu występujące, to głównie wody zbiornika czwartorzędowego (dolinnego) oraz trzeciorzędowego. Wody zbiornika czwartorzędowego mają charakter porowy, jest to poziom przypowierzchniowy, pozostający w bezpośrednim kontakcie

z powierzchnią, reagujący wprost na istniejące warunki hydrologiczne. Wody te są słabo lub zupełnie nie izolowane od powierzchni gruntami spoistymi i przez to są najbardziej narażone na zanieczyszczenia.

Wody zbiornika trzeciorzędowego występują w ośrodku szczelinowym i szczelinowo-porowym. Zasadniczy poziom wód wgłębnych występuje w obrębie trzeciorzędowych piaskowców i zlepieńców. Wody występują tu na głębokości 5-10 m, wahania zwierciadła wody są niewielkie a zasobność zmienna. Na stokach w utworach pokrywowych występuje poziom zawieszonych wód śródglinowych o małej zasobności i dużych wahaniach poziomu wody.

Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach. Najlepsze warunki do gromadzenia się i przepływu wód podziemnych występują w dobrze przepuszczalnych utworach aluwialnych rzeki Jasiołki. Ujmowany za pomocą studni kopanych i studni wierconych poziom tych wód stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów wiejskich nie korzystających z wodociągów.

Dolina głównej rzeki gminy – Jasiołki, a właściwie wody wgłębne w jej obrębie, zaliczone zostały do zbiornika rzeki Wisłoki. Zbiornik ten został zaliczony do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Nr 433 „Dolina rzeki Wisłoki”, wyznaczonego przez A.Kleczkowskiego. Jest to zbiornik czwartorzędowy, porowy, o łącznej powierzchni 181 km2,


a jego zasoby dyspozycyjne oszacowano na około 2,5 tys. m3 na dobę. Dla zbiornika wyznaczono obszar najwyższej ochrony (ONO) i obszar wysokiej ochrony (OWO). Ponadto północno-wschodnia część gminy znajduje się w granicach obszaru najwyższej ochrony (ONO) utworzonego w celu ochrony wód słodkich i mineralnych (obejmuje on ponadto Iwonicz Zdrój
i Rymanów Zdrój). Według W. Krzywiny i A. Sokołowskiego północna część gminy znajduje się w rejonie o udokumentowanym występowaniu wód mineralnych o zasobach statystycznych w granicach 15050 m3/m2.
2.2. Zasoby surowców mineralnych

Ze względu na urozmaiconą budowę geologiczną gmina zalicza się do dość zasobnych


w kopaliny. Surowce mineralne występują tu w trzech podstawowych grupach tj.:

Piaskowce (skały krzemionkowe zwięzłe), są najbardziej pospolitym
a jednocześnie najcenniejszym surowcem skalnym. Zasoby, wydobycie, nazwę złoża i jego powierzchnię na terenie gminy przedstawia Tab. nr 7.
Tab. nr 7. Kamienie drogowe i budowlane.

L. p.

Nazwa złoża

Kopalina

St. zag.

Zasoby razem

(tys. ton)Wydobycie

(tys. ton)Pow.

złoża

(km2)1

2

3

4

5

6

7

Gmina Dukla – 2 złóża

57805,5

242,03

70,17

1

Iwla

KD

P

22623,0

0,00

32,90

2

Lipowica II

KD

E

35182,5

242,03

37,27

E – zagospodarowane, eksploatowane; P – rozpoznane wstępnie (kat. C2);

Źródło: „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, (stan na 31.12.2001 r.)
Piaskowce Beskidu Niskiego są zróżnicowane na:

- piaskowce magurskie – szare, bardzo twarde i występują w zachodniej i środkowej części Beskidu Niskiego, • piaskowce krośnieńskie – stalowoszare, drobnoziarniste i mało odporne, rozpowszechnione w obrębie płaszczowiny śląskiej,

 • piaskowce przybyszowskie – białawoszare, po zwietrzeniu żółte, gruboziarniste (dawniej eksploatowane w okolicach kamienia pod Jaśliskami),

 • piaskowce z Mszanki – jasnożółte lub białawe, gruboziarniste, zlepieńcowate, budują grzędy szczytowe na Piotrusiu,

 • piaskowce cergowskie – niebieskoszare, po zwietrzeniu żółtawe, twarde, występują
  w okolicach Cerowej i Kilianowskiej koło Dukli.

Kruszywo naturalne (skały krzemionkowe luźne), są to w zdecydowanej większości żwiry i pospółki niższych i wyższych teras rzecznych, jak i osadów żwirowych położonych poza dolinami rzek. Zasoby, wydobycie, nazwę złoża i jego powierzchnię na terenie powiatu krośnieńskiego przedstawia Tab. nr 8
Tab. nr 8 Kruszywo naturalne.

L. p.

Nazwa złoża

Kopalina

St. zag.

Zasoby razem

(tys. ton)Wydobycie

(tys. ton)Pow.

złoża

(km2)1

2

3
4

5

6

Gmina Dukla – złóż 12

13050,8

0,00

236,80

1

Drymak – p.A

KN

R

1552,0

0,00

13,03

2

Drymak – p.B

KN

R

406,2

0,00

15,00

3

Drymak – p.C

KN

R

2131,3

0,00

37,97

4

Dukla

KN

P

4504,4

0,00

94,50

5

Jasiołka – Panna

KN

Z

0,0

0,00

2,32

6

Równe

KN

R

20,0

0,00

0,53

7

Trzciana

KN

T

0,0

0,00

9,20

8

Trzciana II – p.A

KN

R

1234,7

0,00

28,02

9

Trzciana II – p.B

KN

R

535,2

0,00

12,69

10

Trzciana II – p.C

KN

R

519,7

0,00

0,00

11

Trzciana II – p.D

KN

R

1142,1

0,00

11,68

12

Trzciana II – p.E

KN

R

1005,2

0,00

11,86

E – zagospodarowane, eksploatowane; Z – zaniechane; P – rozpoznane wstępnie (kat. C2);

R – rozpoznane szczegółowo (kat. A+B+C)

Źródło: „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, (stan na 31.12.2001 r.)
Dla zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstw domowych lub rolnych Gmina Dukla wyznaczyła ponadto miejsca wydobywania żwiru, bez stosowania urządzeń specjalnych, w granicach powszechnego korzystania z wód:

 • potoku Wilsznia odsypisko zlokalizowane w km. 5+700 – 5+900 w miejscowości Olchowiec w ilości 1500 m ³, na okres do 31 grudnia 2003 roku,

 • rzeki Jasiołka odsypisko, prawy brzeg, zlokalizowane w km. 46+30 – 46+500
  w miejscowości Trzciana w ilości 100 m ³, na okres do 31 grudnia 2003 roku,

 • rzeki Jasiołka odsypisko, prawy brzeg, zlokalizowane w km. 46+600 – 46+700
  w miejscowości Trzciana w ilości 100 m ³, na okres do 31 grudnia 2003 roku.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna