Program profilaktyczny szkoły podstawowej w ochojnie cele programuPobieranie 21.56 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.56 Kb.
PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OCHOJNIE

Cele programu: 1. Ochrona przed zagrożeniami.

 2. Promowanie zdrowego stylu życia.

 3. Skuteczne zwalczanie zachowań agresywnych.

 4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciem, złością.

Zadania szkoły: 1. Uczenie:

 • umiejętności rozwiązywania problemów,

 • nawiązywania dobrych relacji z otoczeniem,

 • przeciwstawiania się grupom nacisku,

 • zachowań asertywnych.

 1. Tworzenie bezpiecznej atmosfery.

 2. Ograniczanie zachowań agresywnych.

 3. Propagowanie pozytywnych wzorców w zachowaniu.

 4. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i problemów każdego ucznia, wspieranie ich w przezwyciężaniu trudności.
Czynniki ryzyka

Działania szkoły

Zachowania agresywne (agresja słowna, fizyczna i psychiczna).

 • Warsztaty dla uczniów – uczenie radzenia sobie z emocjami.

 • Projekcja filmów uwrażliwiających, lektura książek pokazujących świat „bez pomocy”.

 • Poprawa jakości systemu opieki i wychowania w szkole.

 • Objęcie uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze pomocą pedagoga lub psychologa.

 • Jasny, powszechnie znany i akceptowany regulamin życia szkolnego.

 • Konsekwentne przestrzeganie przez wszystkich postanowień zawartych w regulaminie, egzekwowanie kar.

 • Sprawny system interwencji.

 • Szkolenia dla RP dotyczące agresji wśród uczniów.

Wandalizm, nieposzanowanie wspólnego mienia.

 • Uświadamianie uczniom odpowiedzialności za wspólne dobro.

 • Egzekwowanie zwrotu kosztów za zniszczone mienie.

 • Uczenie szacunku dla pracy i wspólnego mienia poprzez pracę społeczną na rzecz szkoły.
Brak dyscypliny na lekcjach.

 • Prowadzanie zajęć w sposób atrakcyjny i aktywizujący wszystkich uczniów.

 • Przestrzeganie ustalonych norm zachowania się w czasie lekcji i konsekwentne egzekwowanie tego przez każdego nauczyciela.

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia.

Wulgarność.

 • Uczenie kultury słowa poprzez własny przykład nauczyciela.

 • Pedagogizacja rodziców – wpływ kultury słowa domu rodzinnego na dziecko.

 • Ustalenie i egzekwowanie odpowiedniej kary za używanie wulgaryzmów na terenie szkoły.

 • Rozmowy z uczniami : Czym zastąpić wulgaryzm?

Brak zainteresowania nauką.

 • Aktywne metody nauczania (projekty, konkursy z nagrodami).

 • Realizowanie wybranych tematów poza terenem szkoły (np. lekcje muzealne, wyprawy w plener, lekcje w terenie).

 • Wdrażanie uczniów do współpracy z nauczycielem i współodpowiedzialności za osiągane cele.

 • Promowanie sukcesów uczniowskich.

 • Ścisła współpraca z rodzicami, wspieranie ich w pracy z własnym dzieckiem.

Zagrożenie nałogami.

 • Uczestnictwo w spektaklach profilaktycznych.

 • Uświadamianie uczniom skutków nałogów w ramach godzin wychowawczych i innych zajęć edukacyjnych.

 • Ćwiczenie postaw asertywnych (uczenie odmawiania).

 • Projekcja filmów ukazujących szkodliwe działania środków uzależniających.

 • Propagowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, sport, itp.).

Bieda w rodzinie, rodzina patologiczna.

 • Rozpoznawanie potrzeb opiekuńczych.

 • Działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

 • Pomoc finansowa dla dzieci z ubogich rodzin.

 • Organizowanie dożywiania oraz innych form pomocy.

 • Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc społeczną.

Brak możliwości spędzania wolnego czasu.

 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

 • Organizowanie wycieczek w soboty dla uczniów i rodziców.

 • Wskazywanie możliwości spędzania wolnego czasu w najbliższym otoczeniu (klub, biblioteka, własne hobby).

Przemoc w mediach.

 • Pedagogizacja rodziców – uświadamianie im groźnego wpływu na psychikę dziecka niekontrolowanego korzystania z mediów.

 • Uczenie uczniów krytycznego korzystania z reklam, słów piosenek i filmów.

Niewłasciwe umiejętności wychowawcze

 • Organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem czy psychologiem.

 • Zacieśnianie współpracy wychowawców klasowych z rodzicami, szczerość w kontaktach.

 • Opracowywanie krótkich informacji – rad dla rodziców i popularyzowanie ich w określonej formie.

 • Uświadomienie obowiązków rodzica dotyczących rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka

 • Zapoznanie z wprowadzonym zakazem stosowania kar cielesnych

 • Przedstawienie procedur podejmowanych w sytuacjach podejrzenia o stosowanie przemocy

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna