Program Profilaktyki Gimnazjum w Abramowie „ Wolność nie została dana człowiekowi przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie samowola.”Pobieranie 92.36 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar92.36 Kb.
Program Profilaktyki

Gimnazjum w Abramowie

„ Wolność nie została dana człowiekowi przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i drugich. Wolność to nie samowola.”


Papież Jan Paweł II

Spis treści

Wstęp 1


Cele 2

Uwagi do realizacji 3

Spodziewane efekty 4

Literatura 5

Harmonogram zadań 6

WstępProfilaktykato chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie
na pojawiające się zagrożenia.
Cel profilaktyki - ochrona dziecka, ucznia , wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli

przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój,

określonych w literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne.
W oparciu o w/w cel profilaktyki raport z przeprowadzonych w roku szkolnym 2004/2005 badań ankietowych skierowanych do uczniów i rodziców oraz analizę dokumentacji szkolnej powstał Program Profilaktyki Gimnazjum w Abramowie skierowany do uczniów, n-li
i rodziców.

Komisja dokonująca ewakuacji programu wychwyciła mocne i słabe strony dokumentu:


Mocne strony:

- szkoła posiada i realizuje program profilaktyczny,

- uczniowie i rodzice zostali zapoznani i akceptują program profilaktyczny,

- w szkole jest prowadzona we współdziałaniu z rodzicami profilaktyka uzależnień,

- uczniowie mogą uzyskać pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

- praca profilaktyczna stanowi zwarty blok działań profilaktycznych realizowanych

systematycznie i planowo (analiza dokumentów),

- działania profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości.


Słabe strony:

- zbyt mała współpraca z instytucjami pozaszkolnymi odnośnie działań profilaktycznych.


Wnioski:

- nasilić współpracę z instytucjami pozaszkolnymi odnośnie profilaktyki,

- opracować harmonogram zadań profilaktycznych dla uczniów klas I, II, III
Do opracowania programu profilaktycznego wykorzystano również obserwacje uczniów
i rozmowy z nauczycielami podczas posiedzeń rad pedagogicznych. Niniejszy program jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego szkoły i obejmuje następujące obszary działań w cyklu trzyletnim:


 1. Promocja zdrowia.

 2. Przystosowanie do życia społecznego młodzieży.

 3. Profilaktyka uzależnień.

 4. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich.


Podstawa prawna:


 1. Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991r. wraz z późniejszymi zmianami.

 2. Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 3. Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 4. Konwencja o Prawach Dziecka. Dziennik Ustaw z 1991r. nr 120 poz. 526

 5. Ustawa z dn. 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24.04.1997r.


Dokumenty wewnętrzne:


 1. Statut szkoły,

 2. Program Rozwoju Szkoły,

 3. Program Wychowawczy


Cele programu

 • Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole,

 • Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole,

 • Poznanie się wzajemne budowanie zaufania,

 • Kształtowanie poczucia własnej wartości,

 • Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych,

 • Wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,

 • Rozpoznanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim,

 • Przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia,

 • Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia,

 • Propagowanie zdrowego stylu życia,

 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,

 • Wskazywanie sposobów „trzeźwego” spędzania czasu wolnego oraz kreowanie właściwych wzorców,

 • Wskazywanie wartościowych rozrywek,

 • Poznanie sposobów oddziaływania reklam na ludzi i nauczanie rozszyfrowywania reklam papierów i napojów alkoholowych,


Uwagi do realizacji


Program przeznaczony dla uczniów klas I- III Gimnazjum w Abramowie.

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych proponuje się jego realizację w następujących formach:

- rozmowy i pogadanki,

- dyskusje,

- zajęcia grupowe,

- spotkania z: - psychologiem,

- funkcjonariuszem policji,

- rodzicami,

- lekarzem,

- pielęgniarką szkolną,

- przedstawicielem komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przy UG w Abramowie

- członkiem Klubu AA

- projekcje filmów

- spektakle teatralne (profilaktyczne),

- wycieczki i rajdy,

- dyskoteki

- konkursy,

- imprezy, turnieje i zawody sportowe

Spodziewane efekty


- nabycie umiejętności racjonalnego i akceptowanego społecznie spędzania wolnego czasu,

- zmniejszenie zjawiska przemocy w szkole,

- wzrost wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz

przeciwdziałanie im,

- umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,

- rozumienie reklam i ich wpływ na ludzi,

- uczniowie nauczą się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia

ludzi,


- uczniowie będą umieli dokonywać wartościowych i sensownych wyborów,

- uczniowie nauczą się mówić o tym, o czym myślą, będą dbać o swoje uczucia, oraz

szanować uczucia innych,

- zmniejszenie ryzyka zachowań społecznie nieakceptowanych i patologicznych (wagary,

bójki, ucieczki z lekcji, eksperymentowanie ze środkami uzależniającymi).

Literatura


 1. Anioł B., Barwinek G., Czupryńska B.,Wojcieszyńska J.; Szkolny Program Profilaktyki „Żyj zdrowo i szczęśliwie”, Toruń 2003;

 2. Gaś Z., B.; Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. UMCS, Lublin 1993;

 3. Gaś Z., B.(red); Kierunki działań profilaktycznych. Wyd. „Masz szansę”. Lublin 1993r;

 4. Gaś Z., B.(red); Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów. IBE, Warszawa 1999;

 5. Drzewiecki M.; Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2001;

 6. Drzewiecki M.; Integralna profilaktyka uzależnień w szkole, Kraków 2002;

 7. Grodkowska M., Kowalska M.; Wychowawczy program profilaktyczny, Kraków 2003;

 8. John- Borys M.; Dorastający w relacjach ze światem, Katowice 1994;

 9. Kosińska E., Zachara B.; Profilaktyka pierwszorzędowa, Kraków 2003;

 10. Paziowie B., G.; Szkoła, która ochrania, Kraków 2002;

 11. Program profilaktyczno- wychowawczy dla gimnazjum „Pomost między dzieciństwem a dorosłością” oprac. MENiS we współpracy z Kuratorium Oświaty
  w Rzeszowie, Warszawa 2003;

 12. Rylke H.; Pokolenie zmian. Czyli czego boją się dorośli, Warszawa 1998;

 13. Sokołowska -Dzioba T., (red.); kształtowanie umiejętności wychowawczych, Lublin 2002;

Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski DyrektorHARMONOGRAM ZADAŃ


I. Obszar działania – Promocja zdrowia

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi


Zadanie 1: Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia


- utworzenie biblioteczki wiedzy o zdrowiu w bibliotece szkolnej (literatura, broszury, referaty, czasopisma, kasety wideo),
- projekcja filmów wideo o tematyce zdrowotnej (właściwe odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi itd.),
- organizowanie wśród uczniów konkursów wiedzy i konkursów plastycznych o tej tematyce,
- prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach,
- zorganizowanie cyklu spotkań z pielęgniarką szkolną oraz lekarzem,
- zapoznanie rodziców podczas zebrań z głównymi problemami zdrowotnymi uczniów,
- udział uczniów w spektaklach profilaktycznych zaproponowanych przez odpowiednie instytucje, stowarzyszenia, grupy aktorskie itp.,
- zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze
- ustalenie dyżurów na korytarzach w szkole,


bibliotekarz, nauczyciel biologii, dyrektor szkoły
wychowawcy klas I-III

n-le różnych przedmiotów


n-le organizujący konkursy

wychowawcy

dyrektor szkoły
wychowawcy klas I- III

dyrektor szkoły

nauczyciel techniki

wychowawcy


dyrektor szkoły
Zadanie 2: Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą


- zorganizowanie godzin wychowawczych poświęconych higienie osobistej ucznia,
- przeprowadzenie cyklu spotkań z pielęgniarką i lekarzem poświęconych higienie osobistej ucznia,
- częste informowanie rodziców o stanie czystości uczniów w czasie zebrań i indywidualnych rozmów,


wychowawcy klas I-III

wychowawcy klas I- III

dyrektor szkoły, pielęgniarka środ.

wychowawcy klas I- III
Zadanie 3: Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania


- zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków na stołówce,
- pozyskanie środków na dofinansowanie posiłków dla uczniów
z rodzin najuboższych,
- wydłużenie pierwszych trzech przerw celem umożliwienia właściwej konsumpcji posiłków,
- liczenie kalorii, analiza piramidy pokarmowej oraz układanie jadłospisu podczas lekcji biologii w klasach II-gich.

dyrektor szkoły

wychowawca świetlicy


dyrektor szkoły, n-le,
wychow. świetlicy, opieka społeczna
dyrektor szkoły

n-le biologii i technikiZadanie 4: Kształtowanie zdrowej osobowości pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym


- przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących agresji, asertywności i tolerancji,
- projekcja filmów wideo na w/w temat,
- zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania
w miejscach publicznych oraz szkole,
- organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, n-li i rodziców,
- przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych nauce właściwej komunikacji międzyludzkiej,
-częste rozmowy z uczniami, którzy używają wulgaryzmów i nie przestrzegają podstawowych zasad współżycia.


wychowawcy klas I-III

psycholog


wychowawcy, n-l świetlicy, psycholog
wychowawcy klas I- III

dyrektor szkoły


nauczyciele
wychowawcy, psycholog, poloniści

wychowawcy, psycholog, opiekun SUZadanie 5: Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ciała


- organizowanie szkolnych imprez sportowych,
- zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu zawodach na różnych szczeblach
- zorganizowanie wycieczek i rajdów,
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowych (piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa) oraz dyskotek


n-le wychowania fizycznego
n-le wychowania fizycznego

wychowawcy


n-le wych. fizycznego, wychowawcy klas I- III, wych. świetlicyII. Obszar działania- przystosowanie do życia społecznego młodzieży

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi


Zadanie 1: Rozwijanie zainteresowań uczniów


- prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji, rozmowy na temat własnych zainteresowań,
- omówienie sposobów radzenia sobie ze wszelkimi niepokojami,
- zapoznanie uczniów z treścią Konwencji o Prawach Dziecka,
- zorganizowanie warsztatów :”Jak radzić sobie ze stresem?”nauczyciele

wychowawcy


wychowawcy
Szkolny Rzecznik Praw Dziecka
psycholog

Zadanie 2: Budzenie pragnienia naśladowanie pozytywnych cech autorytetów


- przeprowadzenie warsztatów: Moje mocne i słabe strony,
- przeprowadzenie dyskusji na godzinach wychowawczych i lekcjach religii dotyczących współczesnych- autorytetów np. Papież
Jan Paweł II

n-le, wychowawcy
wychowawcy

nauczyciel religiiZadanie 3: Wywoływanie refleksji na temat własnej przyszłości


- dyskusja na lekcjach wychowawczych dotycząca przyszłości
i właściwego wyboru szkoły średniej,
- rozmowy na godz. wychowawczych dotyczące planów osobistych: Moje udane życie rodzinne.

wychowawcy

psycholog


wychowawcyIII. Obszar działania – Profilaktyka uzależnień

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi


Zadanie 1: Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie


- prezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień,
- utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzajów uzależnień,
- zorganizowanie warsztatów z psychologiem szkolnym na temat: Pułapka alkoholu- przyczyny i skutki uzależnień.


wychowawcy, świetlica
bibliotekarz szkolny
wychowawcy, psycholog

Zadanie 2: Zapoznanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania


- przeprowadzenie spotkań z lekarzem i pielęgniarką poświęconych skutkom uzależnień,
- dyskusja w gronie klasy na powyższy temat w czasie godziny wychowawczej,
- projekcje filmów wideo o tej tematyce,
- przygotowanie przez uczniów plakatów dotyczących zapobieganiu uzależnień,
- organizowanie konkursów profilaktycznych,
- Umieszczenie plakatów na tablicach w szkole,dyrektor szkoły

pielęgniarka


wychowawcy

wychowawcy, wych. świetlicy


n-l sztuki,

n-le organizujący konkursy


n-l sztuki organizatorzy konkursów

Zadanie3: Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu.


- częste dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu,
- organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, do muzeum,
- organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych,
- częste organizowanie rozrywek sportowych na terenie szkoły, udział uczniów w międzyszkolnych zawodach sportowych,


wychowawcy
n-le poloniści, wychowawcy, n-l bibliotekarz

wychowawcy, rodzice, n-l geografii


n-l w-f

Zadanie 4: Rozwijanie u uczniów asertywności.


- uświadomienie uczniom konieczności kształtowania w sobie postaw asertywnych,
- ćwiczenia asertywności poprzez odgrywanie scenek w czasie godzin wychowawczych.


wychowawcy

wychowawcyZadanie 5: Zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących ich dzieciom


- popularyzacja wiedzy dotyczącej uzależnień czyhających na ich dzieci,
- pogadanka z rodzicami w czasie zebrań z wychowawcą klasowym,
- uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym sytuacjom na płaszczyźnie dziecko- rodzic


wychowawcy

wychowawcy, dyrektor


n-le, wychowawcy

Zadanie 6: Zapoznanie rodziców i nauczycieli z pierwszymi sygnałami wpływu narkotyków na młodego człowieka


- zwrócenie uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze (zmiany
w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym),
- zorganizowanie prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom,
- omówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniami,


nauczyciele, psycholog,

wychowawcy


dyrektor szkoły
wychowawcy

IV. Obszar działania – Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi


Zadanie 1: Poznanie środowisk rodzinnych uczniów


- współpraca szkoły z Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem udzielania pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych,
- opracowanie, przeprowadzenie i zanalizowanie ankiet dotyczących środowisk rodzinnych dzieci rozpoczynających naukę w gimnazjum
w celu wychwycenia najważniejszych problemów oraz zjawisk patologii w środowisku lokalnym uczniów
- częste rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze
z dziećmi i umożliwienie im kontaktu z psychologiem


dyrektor szkoły

wychowawcy

wychowawcy, nauczyciele z zespołu wychowawczego


Zadanie 2: Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów


- zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem oceniania Zachowania
i karami za wagary,
- profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków wagarowania,
-oficjalne nagradzanie tych uczniów, którzy nie opuszczają zajęć lekcyjnych (100%),
- zorganizowanie właściwego nadzoru dowozu uczniów,
- w trosce o bezpieczeństwo uczniów organizowanie różnych form spędzania Dnia Wagarowicza.

wychowawcy

dyrektor szkoły, wychowawcy


dyrektor szkoły, wychowawcy

dyrektor szkoły, opiekun świetlicy


wychowawcy, opiekun SU, nauczyciele


Zadanie 3: Zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów


- przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych czynnemu odpoczynkowi,
- zorganizowanie dyskotek i zabaw szkolnych,
- aktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach oraz turniejach sportowych,
- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole,
- współpraca z teatrami, kinami, muzeami, Biblioteką Publiczną
w Abramowie celem włączenia uczniów w życie kulturalne,

- udział uczniów w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, programach edukacyjnych.wychowawcy

nauczyciele, opiekun SU


nauczyciele, nauczyciele wych. fizycznego
dyrektor szkoły, n-le
dyrektor szkoły, n-le
n-le języka polskiegoZadanie 4: Informacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami


- spotkanie rodziców i uczniów z członkami Klubu AA celem udzielenia informacji na temat celowość działania klubu oraz możliwościach udzielania pomocy ludziom uzależnionym,
- zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów i rodziców
w celu zapoznania z formami działalności komisji i sposobami udzielania pomocy,
- podanie uczniom i rodzicom telefonów i adresów poradni, w których mogliby szukać fachowej pomocy.


dyrektor szkoły

dyrektor szkoły

psycholog szkolny

wychowawcy


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna