Program przedmiotu teoria wychowania fizycznegoPobieranie 24.38 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar24.38 Kb.
PROGRAM PRZEDMIOTU TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WF, rok III, semestr 6

ĆWICZENIA (7 x 3 godziny)
Ogólne cele przedmiotu:
Wyjaśnienie funkcji uczestnictwa w kulturze fizycznej i uzasadnienie sensu kultywowania cielesności - w aspekcie procesu edukacyjnego
Ćwiczenie 1.

Wychowanie fizyczne jako forma uczestnictwa w kulturze fizycznej i element wychowania.


 • Treści programowe, literatura i warunki zaliczenia przedmiotu.

 • Geneza kultury fizycznej na przykładzie genezy zabawy.


Piśmiennictwo podstawowe:

Lipoński W., Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Monografie Nr 356, AWF, Poznań 2004.

Lipoński W., Stan polskiej wiedzy antropologicznej o zabawie w zderzeniu z jej anglosaskimi ujęciami teoretycznymi. [W] Z. Dziubiński (red.) Antropologia sportu. Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2002.

Grabowski H., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Impuls, Kraków 2000.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996
ĆWICZENIE 2

Ewolucja poglądów na wychowanie fizyczne.


 • Jędrzej Śniadecki jako prekursor teorii wychowania fizycznego:

- rozprawa ,, O fizycznym wychowaniu dzieci” jako źródło wiedzy o początkach myśli owychowaniu, a zwłaszcza wychowaniu fizycznym,

- krytyka wychowania mieszczańskiego,

- postulaty właściwego wychowania,

- wychowanie lekarskie jako wychowanie fizyczne. • Przedstawiciele nurtu lekarskiego w kształtowaniu się myśli o wychowaniu

fizycznym( E. Piasecki, W. Osmolski, Z. Gilewicz).

Wychowanie fizyczne jako ,, wychowanie ciała’’, wychowanie przez ciało’’ oraz,,

kształtowanie ciała i wychowanie’’ jako różne odmiany myślenia o wychowaniu fizycznym wpisujące się w orientację biotechnologiczną kultury fizycznej.
Piśmiennictwo podstawowe:

Gilewicz Z., Teoria wychowania fizycznego. SiT Warszawa 1964.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2010.

Pawłucki A., Osoba w pedagogice ciała. Prawo do pokoju olimpijskiego. OSW Gdańsk – Olsztyn 2007.

Piasecki E., Cele wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Śniadecki J., O fizycznym wychowaniu dzieci. AWF Gdańsk 1997.

Ćwiczenie 3 i 4

Współczesne koncepcje ujmowania celów wychowania fizycznego.


znaczenia typów fizycznych.

 • Manewr repedagogizacji wychowania fizycznego w teorii Macieja Demela.

 • Edukacja fizyczna jako kształcenie i wychowanie w teorii Henryka Grabowskiego.

- kształtowanie postaw prosomatycznych jako najważniejszych cel fizycznego wychowania

- komponenty postawy prosomatycznej (poznawczy, behawioralny, emocjonalny).


Piśmiennictwo podstawowe:

Demel M., O trzech wersjach teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 1990.

Demel M., Edukacja fizyczna w nowej szkole. AWF Warszawa 2007.

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego, PWN, Warszawa 1976.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Grabowski H., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Impuls, Kraków 2000

Osiński W., Teorii wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2012.

Znaniecki F., Socjologia wychowania T1,2. PWN, Warszawa 1973.


ĆWICZENIE 5

Koncepcja „wychowania do różnych znaczeń wartości ciała” A. Pałuckiego jako podstawa aktualnego programu szkolnego wychowania fizycznego


 • Społeczno-regulacyjna teoria kultury. Kultura ciała (kultura ciała) regulatorem

,,uprawy ciała’’.

 • Dziedziny kultury ciała: egzystencjonalne, symboliczne i społeczne i

przyporządkowane im znaczenia wartości ciała.

 • Osobowościowy paradygmat w opisie skutków wychowania fizycznego.

Kompetencje kulturowe ( osobowość: ,,zdrowotna’’, ,,rekreacyjna’’, ,,sportowa’’,

,,taneczna’’) miarą dojrzałości wychowanka.


Piśmiennictwo podstawowe:

Frołowicz T., Pawłucki A., Włodarczyk P., Materiały pomocnicze do nauczania teorii wychowania fizycznego. Katedra Teorii i Metodyki WF, AWF Gdańsk 1998.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996

Pawłucki A., Osoba w pedagogice ciała. Prawo do pokoju olimpijskiego. OSW Gdańsk – Olsztyn 2007.

Pawłucki A. Nauki o kulturze fizycznej, AWF we Wrocławiu, 2014
Ćwiczenie 6

Proces wychowania i kształcenia fizycznego.

1.Tradycyjne i współczesne ujęcie funkcji wychowania fizycznego.

2. Działania wspierające na poziomie Unii Europejskiej i bariery uczestnictwa

W aktywności fizycznej.

3. Społeczne czynniki wychowania do kultury fizycznej.

4. Warunki i ich znaczenie w procesie wychowania fizycznego:

a) warunki osobnicze,

b) warunki społeczne,

c) warunki materialne

Piśmiennictwo podstawowe:

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2012.
ĆWICZENIE 7
Wychowanie fizyczne w reformowanej szkole – teoria i rzeczywistość.


 • Aktualna podstawa programowa – mit czy rzeczywistość?

 • Nauczyciela wychowania fizycznego – aksjonauczyciel, czy bionauczyciel (spostrzeżenia i opinie studentów po praktyce pedagogicznej).

 • Gradacja, czy równowaga celów w realizacji koncepcji wychowania
  do różnych znaczeń wartości ciała?

 • Podsumowanie pracy w semestrze.


Piśmiennictwo podstawowe:

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego, PWN, Warszawa 1976.

Gilewicz Z., Teoria wychowania fizycznego. SiT Warszawa 1964.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Osiński W., Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2012.
Piśmiennictwo uzupełniające dla lubiących czytać i chcących wiedzieć więcej:

Bittner I., Filozoficzne podstawy refleksji o kulturze fizycznej, Wychowanie Fizyczne


i Sport, 1997, 1-2

Demel M., Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, SiT Warszawa 1973.

Demel M., Ciało (i zdrowie) jako przedmiot wychowania, Nowa Szkoła, 1979, 9.

Dziubiński Z. (red.), Antropologia sportu. Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa 2002.

Freeman M., Prawa człowieka. sic!, Warszawa 2007

Frołowicz T., Antynomie wychowania fizycznego, „Kultura Fizyczna” 1997, 11.

Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie (wybrane problemy pedagogiki personalistycznej), FOSZE Rzeszów 1995.

Goddard B.S., Harmonijny rozwój dziecka Świat Książki, Warszawa 2006.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP, Gdańsk 2003

Jabłoński D., Ustasz L., Mapa wzorców kulturowych, Olsztyn: Adiafora 2006

Kunowski S., „Wartości w procesie wychowania” Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003

O wychowaniu i jego antynomiach. Wybór tekstów i opracowanie: Ewa Kubiak-Szymborska, Dariusz Zając, Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS 2008.

Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość : na przykładzie wychowania do wartości ciała. AWF Gdańsk 1992.

Pawłucki A., Dziedziny pedagogiki wartości ciała. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy


do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości ciała, AWF Gdańsk 1992.

Pawłucki A., Rozważania o wychowaniu. Wykłady z teorii wychowania fizycznego, AWF Gdańsk 1994

Pedagogika kultury – Wychowanie do wartości, red. Bogusław Żurakowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, wyd. V, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red, Franciszek Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Pobieranie 24.38 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna