Program Rozwoju Lokalnego Gminy OlsztynPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/11
Data10.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/205/2005URZĄD GMINY OLSZTYN

ul. Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn


Program Rozwoju Lokalnego Gminy Olsztyn

Luty 2005Program Rozwoju Lokalnego Gminy Olsztyn


Opracowany przez
Ekosystem

ul. Górna 8d; 42-690 Tworóg, tel. 032 284 6737;
e-mail bm.sowiński@interia.pl


Zespół autorski:

dr Marek Sowiński

mgr Wiktor Metzger

mgr inż. Łukasz Wyra

Spis treści


1 Wstęp. 6

2 Obszar i czas realizacji Programu Rozwoju Lokalnego 8

3 Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym Programem. 9

3.1 Ogólna charakterystyka gminy Olsztyn 9

3.2 Środowisko przyrodnicze gminy 11

3.3 Zagospodarowanie przestrzenne gminy 16

Uwarunkowania ochrony środowiska 16

Użytkowanie gruntów 18

Zainwestowanie i uzbrojenie 18

Obiekty dziedzictwa kulturowego 23

Identyfikacja problemów przestrzennych 23

3.4 Gospodarka w gminie 25

3.5 Sfera społeczna 27

Sytuacja demograficzna 27

Uwarunkowania społeczno – kulturowe 28

Rynek pracy - bezrobocie 30

Bezpieczeństwo 32

Grupy wymagające wsparcia 33

3.6 Analiza mocnych i słabych stron 36

4 Kierunki poprawy sytuacji na obszarze gminy. Priorytety Programu Rozwoju Lokalnego. 38

5 Realizacja zadań PRL. 39

5.1 Kryteria oceny inwestycji w ramach PRL 39

5.2 Lista zadań do realizacji. 40

5.3 Powiązanie z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy/powiatu/województwa 57

6 Plan finansowy. 59

6.1 Analiza budżetu gminy 59

6.2 Analiza możliwości inwestycyjnych gminy 65

7 System wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego. 70

7.1 Instrumenty wdrażania PRL 71

Instrumenty prawne 71

Gmina nie posiada Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uwzględniającego planowane zadanie. Jego przygotowanie i uchwalenie jest ważnym zadaniem gminy. 72

Instrumenty finansowe 72

Instrumenty społeczne 73

7.2 Kontrola realizacji programu 75

7.3 Wskaźniki monitorowania realizacji programu 77

8 Komunikacja społeczna PRL. 78

9 Podsumowanie. 81

10 Załączniki. 86
1Wstęp.


Gmina Olsztyn prowadzi intensywne zabiegi na rzecz uzyskania wsparcia z funduszy europejskich dla gminnych projektów rozwojowych. W tych działaniach jedną z potrzeb jest konieczność dysponowania spójnymi dokumentami planowania strategicznego w tym Planem Rozwoju Lokalnego, jako podstawy dla wskazania tych projektów i przygotowania dla nich kompleksowej dokumentacji, uwzględniającej wiele aspektów technicznych, organizacyjnych i finansowych.

Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wnika również z obowiązku przyjętej procedury tworzenia dokumentów w kontekście wdrażania procesu absorpcji Funduszy Strukturalnych. Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie w ramach jednego z działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Opracowany Plan ma odzwierciedlenie w poszczególnych dokumentach programowych takich jak:Narodowy Plan Rozwoju (NPR) – określającym strategię społeczno- gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Celem NPR`u jest „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym”.

Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) – dokument przyjęty przez komisję Europejską w uzgodnieniu z rządem polskim zawierającym strategię i priorytety działań. PWW wdrażane są przez programy operacyjne.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa. Program ten przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich województw.

Uzupełnienie ZPORR – dokument wdrażający strategię i priorytety programu, zawierającym informacje na temat działań realizowanych w ramach tego programu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – dokument wdrażający strategię i priorytety strategiczne województwa śląskiego.

Lokalne dokumenty programowe gminy – dokumenty prezentujące misję oraz poszczególne cele strategiczne gminy oraz kierunki jej rozwoju.

Według wytycznych MGPiPS realizacja Planu Rozwoju Lokalnego powinna odpowiadać założeniom priorytetu 3 ZPORR - Rozwój lokalny i powinna być ukierunkowana na „wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej i ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw, infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Informacje zawarte w Planie prezentują aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Olsztyn oraz ukazują kierunki jej rozwoju w kontekście absorpcji środków z funduszy unijnych nie tylko w ramach ZPORR`u.

Odniesienie realizacji zadań zdefiniowanych w Programie, do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego umożliwia porównanie spójności podejmowanych działań w szerokim czasookresie. Natomiast powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy pozwala na integrację celów realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Przyjęte w Planie wskaźniki osiągnięć produktów, rezultatów i oddziaływań są całkowicie spójne z wskaźnikami zawartymi w ZPORR. Natomiast przyjęte systemy wdrażania i monitorowania mają na celu usprawnić właściwą realizację założonych celów.

Niezmiernie ważną częścią Planu jest system finansowania zadań w przyjętych okresach programowania Unii Europejskiej tj. lata 2005-2006 oraz 2007-2013. Opracowany schemat źródeł finansowania zadań obejmuje tylko okres pierwszy, gdyż nie znana jest alokacja środków w okresie 2007-2013.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, którego celem jest zapewnienie koncentracji i efektywności wykorzystania środków na strategiczne działania samorządu. Ponadto otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie korekt przyjętego Planu wynikających z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez Władze Gminy.Pobieranie 0.53 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna