Program uroczystości szkolnych,, pierwsze kroki na scenie ‘’ dla klas 0 – IIIPobieranie 0.65 Mb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6
PROGRAM UROCZYSTOŚCI
SZKOLNYCH
,, PIERWSZE KROKI NA SCENIE ‘’
DLA KLAS 0 – III

AUTORKI:
JOANNA DRABIŃSKA

DANUTA GREBIN

MAŁGORZATA TOMCZYK


SPIS TREŚCI

Wstęp 1. Założenia programowe.
 1. Cele edukacyjne programu.
 1. Metody i formy wykorzystywane w organizacji uroczystości szkolnych.
 1. Harmonogram uroczystości szkolnych.
 1. Propozycja zmodyfikowanych i rozszerzonych treści programowych.
 1. Oczekiwane osiągnięcia dziecka po zrealizowaniu programu.
 1. Ewaluacja programu.
 1. Przykładowe scenariusze uroczystości szkolnych.
 1. Spis scenariuszy.

10.Literatura.

Wstęp
Program edukacji artystycznej pt.,, Pierwsze kroki na scenie’’ powstał jako wypadkowa przemyśleń teoretycznych i praktycznych działań nauczycielek z wieloletnim stażem pedagogicznych działań. Został opracowany dla klas

0 – III. Program nie odnosi się do konkretnego poziomu nauczania. Jego realizacja zależy głównie od postawy, zainteresowań nauczyciela i uczniów. Spośród zawartych w programie treści wybrać można najbardziej odpowiednie dla swoich wychowanków, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania, fascynacje i uzdolnienia artystyczne.

Proponowana działalność artystyczna nie wymaga prawdziwej sceny, realistycznych drogich kostiumów, nie jest też ukierunkowana na wybitne osiągnięcia dzieci. Ma natomiast służyć zaspakajaniu potrzeby osiągnięcia sukcesu, prezentacji własnych umiejętności, rozwijaniu wyobraźni i indywidualnych możliwości.

Podwaliną do stworzenia tego programu było przekonanie, że formy sceniczne spełniają wiele funkcji dydaktyczno – wychowawczych. Pozwalają one na rozbudzenie prawdziwych wewnętrznych przeżyć artystycznych dzieci. Odgrywają pozytywną rolę w wspomaganiu rozwoju dziecka, będąc dla niego źródłem wielu wrażeń, przybliżają je do piękna, uczą radzenia sobie z własnymi emocjami, pełnią rolę kompensacyjną i terapeutyczną. Takie formy działań pozwalają dzieciom nieśmiałym, mało aktywnym na rozbudzenie odwagi do prezentacji przyjętej roli przed publicznością. Właściwe zmotywowanie, pozytywne nastawienie pozwala na uwolnienie się od wewnętrznych zahamowań, zachęca do wyrażania siebie poprzez wypowiedź artystyczną. Zdobyte podczas wspólnych działań doświadczenie i zasłyszane pochwały sprzyjają budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby .Przygotowanie i przebieg inscenizacji są dobrym punktem odniesienia do uwrażliwienia na ideę integracji, bo dając równe szanse każdemu członkowi zespołu podkreśla się jego rolę, znaczenie i miejsce w grupie. Wdrażanie do właściwego pojmowania wartości wspólnego wysiłku, rozbudza poczucie odpowiedzialności za sumienne wykonanie każdego zadania. Praca nad tekstem, twórczość plastyczno – techniczna w zakresie wykonania rekwizytów, dekoracji, wprowadzenie elementów muzyczno – ruchowych przyczynia się do pełnego dobrowolnego zaangażowania dziecka w akt twórczego działania.

Obszar edukacji artystycznej pozwala na realizację idei, która głosi, że celem wczesnej edukacji jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społecznym kulturalnym. Założyłyśmy, że wynikające z tego celu zadania z powodzeniem można realizować poprzez organizowanie, przygotowywanie i prezentowanie artystycznych występów dzieci. Ponieważ są one interesującą formą pracy z dziećmi a jednocześnie atrakcyjnym środkiem wspomagającym edukację szkolną.

Zakres tematyczny naszego programu oparty jest na,, Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych’’ oraz na ,, Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów’’. Obok założeń teoretycznych zawiera on przykłady autorskich scenariuszy imprez okolicznościowych organizowanych w ciągu roku szkolnego oraz ewaluację wybranych przedstawień.

1.Założenia programowe.


 • Wszechstronny rozwój dziecka poprzez aktywne uczestnictwo w poznawaniu otaczającego świata.

 • Uwrażliwienie dzieci na wartości społeczne, kulturowe.

 • Wyrażanie siebie poprzez aktywność artystyczną.

 • Rozwijanie u dzieci umiejętności dostrzegania u siebie i innych pozytywnych cech osobowości.

 • Rozwijanie autoprezentacji.

 • Stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby

wszystkim dzieciom – angażowanie w twórcze działanie.

 • Rozbudzenie zaciekawienia otaczającym światem.

 • Dostosowanie treści do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i

potrzeb wszystkich wychowanków.

 • Wzbudzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie o nim dzieciom wybranych treści na określony temat.

 • Umożliwienie dzieciom artystycznej wypowiedzi poprzez organizowanie

występów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 • Promowanie umiejętności dziecka w środowisku, a przez to promowanie

szkoły .

2.Cele edukacyjne programu.
 • Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

 • Umożliwienie budowania samouznania poprzez przeżywanie pozytywnych efektów własnej działalności.

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za rzetelne, sumienne wykonanie przyjętych zadań.

 • Wyrabianie pewności siebie, wiary we własne siły, uświadomienie dziecku jego własnej wartości, pokonywanie nieśmiałości.

 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacenie słownictwa, staranności interpretacyjnej treści, prawidłowej i starannej wymowy.

 • Rozwijanie umiejętności autoprezentacji w środowisku klasowym, szkolnym, lokalnym.

 • Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną.

 • Odczuwanie radości z działań na rzecz innych osób.

 • Rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej.

 • Kształtowanie postaw społecznych, zaangażowanie w życie środowiska, dostrzeganie ludzi godnych uznania i sprawiania im przyjemności.

3.Metody i formy wykorzystywane w organizacji uroczystości szkolnych.


Program edukacji artystycznej „Pierwsze kroki na scenie” ma na celu rozwijanie predyspozycji i uzdolnień artystycznych dzieci z klas O-III. Obejmuje on aktywność muzyczną, ruchową, plastyczną i dramatyczną. Wdrażanie i realizacja programu umożliwia integrację zajęć językowo – pamięciowych, ekspresyjnych, muzycznych, plastycznych. Właściwy dobór metod i form pracy z dzieckiem przyczynia się do odkrywania wrodzonych uzdolnień i twórczej aktywności. Realizacji materiału edukacyjnego zawartego w programie sprzyjają metody aktywizujące: odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie. Wpływają one na kształtowanie postawy twórczej, służą nabywaniu i usprawnianiu umiejętności oraz przyswajaniu wiadomości. Metodom aktywizującym towarzyszą metody słowne- rozmowa, opowiadanie, objaśnienie, instrukcja słowa, nauka tekstu: wierszy, prozy; metody czynnościowe, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń- działań, zadań stawianych do wykonania; metody żywego słowa oraz metody oglądowe- pokaz, wzór, przykład. W pracy z zespołem dzień metody te przenikają się wzajemnie.

Realizując program „Pierwsze kroki na scenie” podkreślić należy obowiązującą w wychowaniu przedszkolnym zasadę, iż uczymy poprzez zabawę. Forma zabawowa uwidacznia się w zajęciach o charakterze artystycznym.


W pracy z dziećmi wyróżnia się następujące formy:

 • zabawa twórcza

 • zabawa inscenizowana

 • zabawa ruchowa

 • zabawa przy muzyce

 • indywidualna, zespołowa, z całą grupą

4.Harmonogram uroczystości szkolnych.


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

 2. Pasowanie na ucznia klasy I.

 3. Opieka nad zwierzętami.

 4. Andrzejki.

 5. Jasełka.

 6. Dzień Babci i Dziadka.

 7. Zabawa karnawałowa.

 8. Warszawa – stolicą Polski.

9.Dzień służby zdrowia.

10. Dzień Ziemi.

11. Dni książki.

12. Dzień Matki.

13. Zakończenie roku szkolnego.

5.Propozycja zmodyfikowanych i rozszerzonych treści programowych.

Zakres tematyczny naszego programu oparty jest na,, Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych’’ oraz na,, Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów’’ We wszystkich ujętych obszarach edukacyjnych zawarte treści związane są z organizacją uroczystości szkolnych.
Klasa 0
Poznawanie i rozumienie siebie i świata.


 • Umożliwienie dzieciom poznawania siebie poprzez dostrzeganie własnych umiejętności, zdolności, predyspozycji.

 • Dostrzeganie własnej wartości, dostrzeganie pozytywnych cech innych członków grupy.

 • Wdrażanie do konstruktywnego rozwiązywania trudności, uczenie się sztuki negocjacji, przepraszania oraz przebaczania.

 • Rozwijanie aktywności społecznej w trakcie bezpośrednich kontaktów z nauczycielami, rozumienie i ufne przekazywanie własnych lęków, problemów, radości i sukcesów.

 • Doskonalenie mowy komunikatywnej poprzez wzbogacenie słownika, wdrażanie do wyrazistej wymowy, właściwej artykulacji dźwięków, poprawnej interpretacji wygłaszanych treści( stosowanie znaków interpunkcyjnych, pauz, regulacji oddechu).

 • Stwarzanie okazji umożliwiających wyrabianie odwagi i śmiałości.

 • Poznanie tradycji, obrzędów i zwyczajów,np. wróżby andrzejkowe, spotkanie z Mikołajem, dzielenie się opłatkiem.

Nabywanie umiejętności poprzez działanie
 • Wspieranie samodzielnych prób realizacji podjętych przedsięwzięć.

 • Umożliwienie wzbogacenia przeżyć i wyobrażeń podczas projektowania, wykonywania elementów dekoracji, scenografii, kostiumów, upominków dla zaproszonych gości.

 • Kształtowanie postawy twórczej przez zachęcenie do wykorzystania dostępnych materiałów, zagospodarowanie nieużytków, nadawanie nowej roli i funkcji gotowym akcesoriom codziennego użytku.

 • Wdrażanie do języka niewerbalnego( ruch, gest, mimika, spojrzenie, uśmiech, grymas) do przekazywania wybranych treści.

 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających podjęcie prób łączenia różnych rodzajów ekspresji( słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej)np.

 • nauka układów tanecznych, tworzenie niekonwencjonalnych źródeł dźwięków, piosenek, gromadzenie nagrań magnetofonowych.

 • Umożliwienie dziecku przeżywania pozytywnych efektów wspólnie podejmowanych i realizowanych działań.

 • Wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie. • Stwarzanie sytuacji sprzyjających budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” poprzez dostrzeganie mocnych stron własnej osobowości, rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich możliwości i potrzeb.

 • Rozwijanie umiejętności „odczytywania” potrzeb innych oraz chęci niesienia im pomocy, wsparcia, sprawiania radości przez własne działania.

 • W wdrążaniu do współdziałania w zespole, podporządkowania się określonym zasadom, przyjętemu podziałowi ról, wspólne ustalenie regulaminu zachowań.

 • Tworzenie okazji do uczenia się przyjmowania pochwał i krytyki ze strony innych oraz przyjmowania ich jako wskazówek do dalszych postępowań i działań.

 • Umożliwianie dziecku sposobności wyrażania własnego zdania, poglądu na temat przebiegu uroczystości.

 • Wdrażanie do pełnienia roli gospodarza wobec osób odwiedzających szkołę.- ukazanie przywilejów i obowiązków.

Budowanie systemu wartości 1. Rozwijanie u dziecka tolerancji na indywidualne predyspozycje i możliwości wszystkich członków grupy:

 • wdrażanie do akceptowania i dostrzegania wartości odmiennych cech poszczególnych dzieci w zespole,

 • rozwijanie takich cech jak życzliwość, uczciwość, obowiązkowość, uczynność, chęć niesienia pomocy, wsparcia potrzebującym,

 • uczenie dziecka odróżnianie spraw istotnych od mało istotnych, unikania kłótni i zawziętości w kontaktach z innymi, nabywanie umiejętności spokojnego dochodzenia do kompromisu oraz konstruktywnego dyskutowania,

 • uczenie dziecka szacunku do działań i pracy wszystkich członków grupy, dostrzeganie wartości ich układu we wspólnej realizacji wytoczonego celu,

 • rozwijanie uczucia satysfakcji z rzetelnego, sumiennego wykonania podjętego zadania,

2. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców i dziadków, wdrażanie do podziękowania za trud i wysiłek włożonych w opiekę i wychowanie:

 • przygotowanie uroczystości i zaproszeń,

 • prezentacja programu artystycznego,

 • przygotowanie poczęstunku,

 • wspólna zabawa połączona z konkursami,

 • wręczanie przygotowanych upominków

3. Przeżywanie nastroju wyjątkowości i radości w czasie występów artystycznych przed zaproszonymi gośćmi oraz przy przygotowaniu uroczystości
Klasy I – III

Dom rodzinny – dziecko jako członek rodziny. • członkowie rodziny, ich zajęcia i obowiązki

 • prace i obowiązki dziecka w rodzinie

 • wdzięczność i grzeczność wobec rodziców i innych członków rodziny oraz osób starszych

 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców, dziadków

 • własny wkład w organizowanie świąt rodzinnych

 • dostrzeganie własnej wartości, dostrzeganie pozytywnych cech innych członków rodziny

Szkoła – dziecko, uczeń, kolega, przyjaciel. • przeżycia i wspomnienia wakacyjne

 • koleżeństwo i przyjaźń w szkole i w domu

 • opiekuńczy stosunek do młodszych kolegów

 • pełniejsze dostrzeganie siebie w gronie rówieśników, dostrzeganie zalet, wad

 • przygotowywanie uroczystości religijnych

 • wdrażanie do pełnienie roli gospodarza wobec osób odwiedzających szkołę

 • stwarzanie okazji umożliwiających wyrabianie odwagi i śmiałości

 • rozwijanie u dziecka tolerancji na indywidualne predyspozycje i możliwości wszystkich członków grupy

 • uczenie dziecka szacunku do działań i pracy wszystkich członków grupy

Ojczyzna, jej symbole i święta narodowe. • miejsca pamięci narodowej

 • bohaterstwo narodu polskiego w walce o wolność

 • największe miasta Polski

 • legendy i opowiadania związane z Warszawą

 • godło i flaga państwa

 • piękno ziemi ojczystej w prozie i pieśniach

 • poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów i zwyczajów np. wróżby andrzejkowe, spotkanie z Mikołajem, dzielenie się opłatkiem

 • wyrabianie szacunku do symboli narodowych

Dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia. • przestrzeganie zasad higieny

 • dbałość o wygląd własny

 • troska o ład, porządek i estetykę sali lekcyjnej

 • poszanowanie zdrowia kolegów i troska o ich bezpieczeństwo

 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych

Formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy. • dbałość o najbliższe środowisko przyrodnicze

 • uświadomienie konieczności segregacji odpadów

 • aktywny udział w zbiórce makulatury

 • promowanie zachowań proekologicznych

Śpiew, gra na instrumentach, ruch z muzyką. • śpiewanie piosenek indywidualnie i zbiorowo

 • tworzenie tekstów własnych

 • interpretowanie ruchem piosenek i utworów instrumentalnych

 • akompaniowanie do piosenek i zabaw ruchowych

 • stosowanie języka niewerbalnego do przekazywania wybranych treści

 • podjęcie prób łączenia różnych środków ekspresji

Wykorzystanie materiałów ( papier, drewno, tkaniny, metal, tworzywa sztuczne, materiały przyrodnicze) w działalności manualnej. • projektowanie i wykonanie płaskich oraz przestrzennych form użytkowych na potrzeby klasy i zaproszonych gości

 • dekorowanie klasy na uroczystości klasowe

 • pomaganie dziecku w planowaniu i realizacji wybranych działań.

 • rozwijanie uczucia satysfakcji z rzetelnego, sumiennego wykonania podjętego zadania

 • umożliwienie wzbogacenia przeżyć i wyobrażeń podczas projektowania , wykonywania elementów dekoracji, scenografii, kostiumów

 • kształtowanie postawy twórczej

6.Oczekiwane osiągnięcia dziecka po zrealizowaniu programu.


Dziecko potrafi: • Współżyć i współdziałać w grupie rówieśniczej,

 • Odczuwa potrzeby tworzenia i wyrażenia siebie w aktywności artystycznej,

 • Budować pozytywny obraz własnej osoby oraz dostrzegać zalety; predyspozycje i uzdolnienia kolegów,

 • Systematycznie dążyć z zespołem kolegów do wytyczonego celu,

 • Sumiennie wywiązywać się z podjętych zadań,

 • Wyrażać siebie w różnych formach twórczości dziecięcej (słownej, ruchomej, muzycznej i plastycznej),

 • Rozwijać umiejętności poprawnego komunikowania się,

 • Poprawnie interpretować i deklamować wyuczone treści,

 • Pokonywać własną nieśmiałość,

 • Przestrzegać przyjętych w zespole norm działań,

 • Wzbudzać w siebie uczucie życzliwości dla rodziny, osób chorych i potrzebujących,

 • Wyrażać własne potrzeby, pragnienia i nazywać stany emocjonalne,

 • Projektować, wykonywać elementy dekoracji, kostiumów i upominków dla gości,

 • Przekazywać własne osiągnięcia i umiejętności w środowisku klasowym, szkolnym, lokalnym,

 • Dostrzegać walory wspólnego wysiłku,

 • Dbać o estetyczny wygląd własnej Sali; najbliższego otoczenia,

 • Przyjmować pochwały, krytyki i wyciągać z nich wnioski do przyszłego postępowania,

 • Dobrze pełnić rolę gospodarza oraz gościa,

 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty,

 • Rozpoznawać charakterystyczne cechy wybranych zawodów oraz rolę jaką odgrywają w życiu społecznym,

 • Dziecko zna wybrane elementy tradycji ludowych.

7.Ewaluacja programu.


Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, której można dokonać poprzez:

- zbadanie opinii rodziców, zorganizowanej w formie ankiety, dotyczącej :

wpływu edukacji artystycznej na rozwój dziecka, trafności doboru prezentowanych treści, oprawy plastycznej

- zbadanie opinii uczniów w formie ankiety na temat występów

- zbadanie opinii nauczycieli w formie ankiety

-analizę osiągnięć dzieci;

-udział w konkursach i festiwalach artystycznych;

- zdobyte przez dzieci wyróżnienia i nagrody.

Ewaluacja służy także samemu nauczycielowi, który ma na jej podstawie możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi oraz okazję do refleksji nad swoimi kompetencjami, wiedzą merytoryczną o twórczości artystycznej dziecka szkolnego.

Ewaluacja wybranych przedstawień artystycznych


Ankieta ewaluacyjna programu artystycznego pt.,, Warszawa nasza stolica’’przeprowadzona wśród nauczycieli SP nr 40

Proszę przeczytać prezentowane pytania i udzielić odpowiedzi zgodnie z Państwa przekonaniem.

1. W jakim stopniu prezentowane przedstawienie podobało się Pani/ Panu?


1 2 3 4 5

nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak tak
2. W jakim stopniu treści scenariusza odzwierciedlają obraną tematykę?


1 2 3 4 5

nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak tak
3. Czy przygotowany scenariusz uroczystości pozytywnie odebrały go oglądające go dzieci z Pani/ Pana klasy?


1 2 3 4 5

nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak tak
4. Czy uważa Pni/ Pan , że programy artystyczne są dobrą formą aktywizacji dzieci?


1 2 3 4 5

nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak tak
5. Czy widzi Pani/ Pan potrzebę zmian w przedstawionym programie artystycznym?


1 2 3 4 5

nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak tak
Jeśli tak, to proszę napisać jakie?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ankieta ewaluacyjna programu artystystycznego ,, Noc nad Betlejem’’ przeprowadzona wśród rodziców

Proszę przeczytać prezentowane pytania i udzielić odpowiedzi zgodnie z Państwa przekonaniem.

1. Jak ocenia Pani/ Pan prezentowaną inscenizację,, Noc nad Betlejem’’?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
2. Jak ocenia Pani/ Pan scenografię i stroje dzieci?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
3. Jak ocenia Pani/ Pan dobór kolęd to treści inscenizacji?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
4. Jak ocenia Pani/ Pan przygotowanie dzieci do występu?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
5. Czy uważa Pani/ Pan, że dzieci powinny brać udział w przedstawieniach teatralnych?
TAK (dlaczego?)…………………………………………………………………

NIE ( dlaczego? )…………………………………………………………………Ankieta ewaluacyjna programu na Dzień Matki prowadzona wśród uczniów klas II SP nr 40
Proszę przeczytać uważnie poniżej zamieszczone pytania i udzielić odpowiedzi zgodnie Twoim przekonaniem.

1.Czy chętnie uczestniczysz w przygotowywaniu występów artystycznych?
1 2 3 4


nie raczej nie raczej tak tak
2. Czy odczuwasz tremę przed występami dla zaproszonych gości?


1 2 3 4


nie raczej nie raczej tak tak
3.Czy odczuwasz radość z prezentacji przedstawień dla innych?


1 2 3 4


nie raczej nie raczej tak tak
4. Czy jesteś zadowolony z powierzonych zadań w czasie przygotowywania przedstawień?


1 2 3 4


nie raczej nie raczej tak tak
5. Czy jesteś zadowolony z własnego wykonania powierzonej roli?

Czy chętnie uczestniczysz w przygotowywaniu występów artystycznych?
1 2 3 4


nie raczej nie raczej tak tak


Ankieta ewaluacyjna programu ,, Leśna opowieść o narodzinach Pana Jezusa’’ prowadzona wśród pracowników i zaproszonych gości Biblioteki Miejskiej Filia nr 18
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania.

Proszę podkreślić odpowiedzi zgodnie z Pani/ Pana przekonaniem.

1.Jak ocenia Pani/ Pan prezentowaną inscenizację?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
2.Jak ocenia Pani/ Pan kunszt aktorski dzieci?

1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
3.Jak ocenia Pani/ Pan dobór kolęd?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
4.Jak ocenia Pani/ Pan scenografię, stroje dzieci?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko
5. W jakim inscenizacja ta wprowadza w nastrój świąt Bożego Narodzenia?


1 2 3 4 5

nisko raczej nisko trudno powiedzieć raczej wysoko wysoko

8. Przykładowe scenariusze uroczystości szkolnych.


SCENARIUSZ NR 1  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna