Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 § postanowienia wstępnePobieranie 115.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar115.71 Kb.
załącznik do Uchwały Nr

Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia ……………roku
Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Ilekroć w niniejszym Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.); 1. organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

 2. PROP ­– należy przez to rozumieć Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych - zespół inicjatywno-konsultacyjno-opiniodawczy, reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego;

 3. PRDPP – należy przez to rozumieć Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego, radę o której mowa w art. 41a ust. 1 ustawy, powołaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego;

 1. dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;

 2. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową, o której mowa w art. 15 ust. 2a ustawy;

 3. charakterze ponadlokalnym zadania - należy przez to rozumieć zadanie o zasięgu lub znaczeniu regionalnym;

 4. EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny;

 5. Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Pomorskiego;

 6. Sejmiku – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Pomorskiego;

 7. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego;

 8. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;

 9. Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika powoływanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego w celu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 10. ROPS - należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

 11. RPO – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

 12. Strategii – należy przez to rozumieć Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;

 13. RPS APnależy przez to rozumieć Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie;

 14. Zespół międzysektorowy – należy przez to rozumieć zespół inicjatywno-doradczy w skład którego wchodzą: Pełnomocnik, co najmniej jeden przedstawiciel ROPS wskazany przez Pełnomocnika oraz przedstawiciele PRDPP i PROP;

 15. LGD – należy przez to rozumieć Lokalne Grupy Działania;

 16. LGR – należy przez to rozumieć Lokalne Grupy Rybackie;

 17. Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych – należy przez to rozumieć regionalny system wsparcia Organizacji Pozarządowych.

2. Program będzie realizowany od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1.   Celem głównym współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 jest rozwój systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu skutecznej realizacji zadań publicznych.

2.   Cele szczegółowe współpracy, o której mowa w ust. 1, to:


 1. zwiększenie poziomu integracji między wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi Radami Działalności Pożytku Publicznego, Radami Organizacji Pozarządowych i ciałami opiniodawczo-doradczymi (np. poprzez działające grupy robocze, komisje wspólne czy zespół międzysektorowy) działającymi w sferze pożytku publicznego i wolontariatu oraz rozwoju regionalnego województwa pomorskiego;

 2. zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli i znaczenia dialogu obywatelskiego oraz możliwości wymiany tej wiedzy wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych;

 3. podniesienie świadomości u przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie funkcjonowania i standardów pracy Rad Działalności Pożytku Publicznego;

 4. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym z funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020;

 5. kontynuowanie inicjatyw podejmowanych w partnerstwach międzysektorowych, w szczególności w działaniach długofalowych;

 6. wzrost poziomu profesjonalizmu działania pomorskich organizacji pozarządowych dla skutecznej realizacji zadań publicznych.

§ 3.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się zgodnie z zasadami: 1. pomocniczości – zgodnie z którą problemy winny być rozwiązywane na najniższym szczeblu organizacyjnym, o ile dysponuje on najlepszymi narzędziami do ich rozwiązania, z uwzględnieniem interwencjonizmu administracji w koniecznym wymiarze. Zakłada się, że tylko wówczas osoby, których dana kwestia dotyczy, mają na nią największy wpływ. Zasada ta jest jednocześnie gwarancją szerokiej partycypacji społeczności lokalnej w procesie decydowania i współzarządzania;

 2. partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

 3. efektywności – w myśl której Samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi

w celu realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i optymalizacji kosztów w wydawaniu środków publicznych;

 1. jawności – u podstaw której leży obustronne zaufanie oraz dysponowanie prawdziwą i rzetelną wiedzą przez obie strony, która ma przyczyniać się do tworzenia wysokiej wartości relacji. Według niej należy kształtować przejrzyste zasady współpracy, oparte na jednolitych dla wszystkich podmiotów równych i jawnych kryteriach i warunkach wyboru realizatorów zadań publicznych;

 2. suwerenności stron – zgodnie z którą Samorząd respektuje odrębność i niezależność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi;

 3. uczciwej konkurencji – w świetle której wszystkie podmioty mają takie same szanse w dostępie do realizacji zdań publicznych, udostępniają sobie wzajemnie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Pomorskiego i jego mieszkańców.


§ 4.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy współpraca Samorządu z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 obejmować będzie zadania szczegółowo określone w § 6. Programu o charakterze ponadlokalnym w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 3. ochrony i promocji zdrowia;

 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 10. wypoczynku dzieci i młodzieży;

 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 14. turystyki i krajoznawstwa;

 15. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 16. promocji i organizacji wolontariatu;

 17. pomocy Polonii i Polakom za granicą;

 18. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-19.


§ 5.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Priorytetowymi zadaniami w zakresie współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku są: 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

  1. łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych;

  2. wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym

odpowiedzialny za realizację – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


 1. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

prowadzenie ośrodka adopcyjnego (w dniu 02 stycznia 2013 roku została zawarta pięcioletnia umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego z Fundacją „Dla Rodziny” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2)

odpowiedzialny za realizację – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


 1. ochrona i promocja zdrowia

 1. realizacja programów dotycząca ważnych zjawisk zdrowotnych z wykorzystaniem technologii medycznych i niemedycznych m.in. poprzez realizację zadań Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, poprzez realizację zadań
  z zakresu chorób nowotworowych, zaburzeń psychicznych oraz innych zdiagnozowanych i istotnych zagrożeń epidemiologicznych mających wpływ na zdrowie populacji województwa pomorskiego;

 2. inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia ludzi starszych i przewlekle chorych - budowanie systemu opieki geriatrycznej oraz opieki długoterminowej w tym m.in. propagowanie zasad służących promowaniu zachowań prozdrowotnych i utrzymaniu zdrowia ludzi starszych, wsparcie psychologiczne dla osób starszych i przewlekle chorych i ich rodzin;

 3. prowadzenie działań na temat odpowiedzialności społeczeństwa za stan własnego zdrowia m.in. poprzez kampanie społeczno – edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia
  i obniżenia czynników ryzyka;

 4. aktywizacja samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa m.in. poprzez tworzenie warunków współpracy międzysektorowej oraz rozwój Pomorskiego Forum Samorządowego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia;

 5. wykorzystanie potencjału medycyny pracy do działań prozdrowotnych poprzez włączenie organizacji pozarządowych do motywowania pracodawców do udziału w akcjach prozdrowotnych, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności oraz akcje profilaktyczne wpływające na utrzymanie dobrego stanu zdrowia pracownika;

 6. wzmocnienie i promocja skuteczności Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych RSMiEPZ jako platformy promocyjno-informacyjno-edukacyjnej poprzez udział organizacji w konsultacjach merytorycznych oraz współdziałaniu w zakresie rozpowszechniania wiedzy przy pomocy portalu;

odpowiedzialny za realizację – Departament Zdrowia

 1. wyróżnienie inicjatyw i działań promujących aktywność fizyczną realizowanych poprzez podmioty z terenu województwa;

 2. działania promujące zdrowy styl życia

odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu


 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 1. wspieranie działalności Punktu Informacji Osób Niepełnosprawnych;

 2. budowanie wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą;

 3. współpraca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami;

odpowiedzialny za realizację – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

4) wspieranie działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej;

5) wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym i naukowo
badawczym skierowanym m.in. do osób niepełnosprawnych;

6) wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień m.in. uczniów i studentów


niepełnosprawnych;

7) organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych.odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

 1. współdziałanie przy określaniu i realizowaniu regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich poprzez konsultowanie i opiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2016 z Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Pomorską Wojewódzką Radą Zatrudnienia;

 2. współdziałanie w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych
  i innych osób pozostających bez zatrudnienia, w tym:

 1. wsparcie pomorskich organizacji w zakresie poradnictwa zawodowego;

 2. organizacja konferencji nt. poradnictwa zawodowego z udziałem przedstawicieli pomorskich organizacji;

 1. współpraca w zakresie organizacji przedsięwzięć na rzecz rynku pracy na obszarach wiejskich m.in. poprzez organizację Sympozjum Wsi Pomorskiej (w oparciu i zawierane porozumienia) – wydarzenie, które umożliwia podjęcie debaty wokół problematyki wiejskiej, a także poszukiwanie i upowszechnianie nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk;

 2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez organizację Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 3. wdrażanie projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020,
  dla których liderem lub partnerem jest organizacja pozarządowa;

 4. promowanie idei wielosektorowego partnerstwa, w tym projektów partnerskich realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER (w Planie Działania PO WER na rok 2015 określono następujące kryterium premiujące nr 3: Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa jednostek sektora finansów publicznych z organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami sektora prywatnego, posiadającymi doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej; okres realizacji projektów w ramach w/w konkursu obejmuje rok 2016);

 5. prowadzenie działań informacyjnych na terenie województwa pomorskiego w zakresie
  PO WER 2014-2020, w szczególności informowanie o możliwościach związanych
  z realizacją projektów w obszarze zatrudnienia;

 6. organizowanie spotkań i konferencji, mających na celu podniesienie i upowszechnienie wiedzy nt. wsparcia w ramach Działania 1.1 i 1.2 PO WER 2014-2020;

 7. organizowanie seminariów do wypracowania szczegółowych zasad konkursów regionalnych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020, zgodnie z potrzebami regionalnych i lokalnych rynków pracy oraz strukturą młodzieży potrzebującej aktywizacji zawodowej;

 8. prowadzenie konsultacji w zakresie naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Działania 1.1 i 1.2 PO WER 2014-2020

odpowiedzialny za realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


    1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

1) promowanie rozwoju usług na rzecz seniorów jako źródła nowych miejsc pracy

odpowiedzialny za realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 1. upowszechnianie, poprawa jakości i zwiększania różnorodności kształcenia ustawicznego;

 2. promowanie idei i form aktywnego uczestnictwa w kulturze

odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
7. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 1. budowanie Pomorskiego modelu przedsiębiorczości  społecznej poprzez  koordynację i monitoring rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim;

odpowiedzialny za realizację – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 1. działania na rzecz włączania partnerów społecznych i przedstawicieli samorządu gospodarczego Pomorza do przedsięwzięć związanych z realizacją celów wskazanych
  w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego;

odpowiedzialny za realizację – Departament Rozwoju Gospodarczego,

 1. promocja i wspieranie działań mających na celu różnicowanie źródeł dochodu mieszkańców wsi i obszarów wiejskich w oparciu o lokalne zasoby (rozwój agroturystyki i przetwórstwa rolnego, tworzenia grup producentów rolnych, rozwój Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie);

odpowiedzialny za realizację – Departament Środowiska i Rolnictwa

 1. promocja dobrych rozwiązań przestrzennych na poziomie regionalnym i lokalnym;

 2. doskonalenie procesu planowania przestrzennego na szczeblu regionalnym;

 3. implementacja polityki przestrzennej województwa pomorskiego na różnych szczeblach;

 4. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

odpowiedzialny za realizację – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 1. wspieranie działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
  w tym włączanie pracodawców do tego procesu

odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu

8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 1. prowadzenie działań informacyjnych na terenie województwa pomorskiego w zakresie możliwości wykorzystania środków EFS przeznaczonych dla naszego regionu;

 2. organizowanie i współorganizowanie spotkań, seminariów i konferencji, mających na celu podniesienie i upowszechnienie wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia z EFS;

 3. promowanie idei wielosektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli organizacji pozarządowych;

 4. propagowanie idei realizacji projektów partnerskich przez organizacje pozarządowe ubiegające się  o wsparcie ze środków EFS;

 5. prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych projektów współfinansowanych ze środków EFS

odpowiedzialny za realizację – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej z partnerami regionalnymi województwa pomorskiego w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych;

 2. wspieranie międzynarodowej aktywności organizacji młodzieżowych

odpowiedzialny za realizację – Departament Rozwoju Gospodarczego

 1. wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizowanie, promowanie i wspieranie spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji, konkursów, publikacji, imprez targowo-wystawienniczych;

 2. wspieranie tworzenia i promocji lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów

odpowiedzialny za realizację – Departament Środowiska i Rolnictwa

 1. monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym współpraca w ramach aktualizacji bazy wskaźników, konsultacji wyników badań;

 2. współpraca w ramach Pomorskiego Forum Terytorialnego (PFT), które będzie ciałem o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Pomorskiego w kwestiach dotyczących realizacji SRWP 2020;

 3. monitoring wdrażania Regionalnych Programów Strategicznych, w tym współpraca w ramach budowy bazy wskaźników, monitorowania efektów wdrażania przedsięwzięć strategicznych;

 4. współpraca w zakresie przygotowania stanowisk negocjacyjnych SWP do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego

odpowiedzialny za realizację – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 1. wspieranie działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących w ramach Osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Lokalnych Grup Rybackich (LGR) funkcjonujących w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 m.in. w zakresie szkoleniowo-doradczym, wydawania publikacji i wspierania funkcjonowania Lokalnych Grup Działania
  i Lokalnych Grup Rybackich;

 2. wspieranie inicjatyw zgłaszanych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w następujących obszarach tematycznych:

a)  wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju m.in. poprzez organizację seminariów, szkoleń, warsztatów dla LGD oraz promocję efektów realizacji  lokalnych strategii rozwoju;

b) promowanie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rolniczej na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej  m.in. poprzez organizację targów, wystaw, jarmarków, konkursów, zagranicznych wizyt studyjnych, warsztatów wyjazdowych, festynów itp.;

c) promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich m.in. poprzez organizację szkoleń, debat publicznych;

d) zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi internetowych poprzez organizację m.in. szkoleń, konferencji dot. wykorzystania instrumentu jakim jest Internet;

e) promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji;

odpowiedzialny za realizację – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


 1. propagowanie działań w zakresie sportu dla wszystkich jako elementu tworzenia wspólnot i społeczności lokalnych;

odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
9. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

1) wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym i naukowo-badawczym;

2) wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów i studentów;

3) promocja edukacji przedszkolnejodpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
10. wypoczynek dzieci i młodzieży

wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze innowacyjnym i naukowo-badawczymodpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
11. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1)  wspieranie zadań z zakresu kultury obejmujących:a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;

 1. przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim
  i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i  mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą;

 2. promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;

 3. dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza;

 4. ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;

 5. propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego;

 6. wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;

 7. inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;

 8. wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;

 9. propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami;

 10. współpraca merytoryczna ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi m.in. przy organizowaniu konkursów (np. stypendialnych czy  Pomorskiej Nagrodzie Artystycznej)

odpowiedzialny za realizację – Departament Kultury (wiodący),

Departament Rozwoju Gospodarczego (wspierający)

 1. realizacja działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej;

 2. działania z zakresu promocji czytelnictwa;

 3. promowanie idei i form aktywnego uczestnictwa w kulturze.

odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 1. wspieranie realizacji programów szkoleniowych w sporcie dzieci i młodzieży oraz programów sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego;

 2. wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu ponadlokalnym;

 3. współfinansowanie i współpraca ze związkami sportowymi, klubami sportowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w organizowaniu imprez sportowych, konkursów, konferencji z zakresu kultury fizycznej;

 4. organizacja, prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie kultury fizycznej;

 5. organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo na szczeblu wojewódzkim;

 6. organizacja współzawodnictwa w sporcie szkolnym, akademickim oraz aktywizującym sport na wsi i w małych miastach;

 7. zakup sprzętu sportowego;

 8. działania z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, kształtowania kompetencji społecznych oraz zwiększania uczestnictwa mieszkańców w wolontariacie


odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1) promocja potencjału turystyki regionu jako dziedziny rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego,  w celu aktywizacji branży turystycznej, podniesienia konkurencyjności i innowacyjności oraz poprawy jakości oferty turystycznej i jej komercjalizacji.odpowiedzialny za realizację – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna;

Departament Turystyki i Promocji (wspierający)

2) rybactwo:

a) współpraca z pozarządowymi organizacjami rybackim w zakresie propagowania racjonalnej gospodarki rybackiej;

b) wspieranie rozwoju hodowli, przetwórstwa oraz popularyzacji konsumpcji ryb- poprzez promowanie spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji, konkursów, publikacji, imprez;

3) łowiectwo:


 1. wspieranie zadań edukacyjnych mających na celu popularyzację kultury łowieckiej,

 2. wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem;

4) ochrona przyrody:

 1. wspieranie zadań z zakresu edukacji przyrodniczej promującej wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i turystyczne parków krajobrazowych;

 2. wspieranie ochrony przyrody poprzez promowanie i wspomaganie seminariów, konkursów, publikacji, wystaw, festynów, turnusów ekologicznych, spotkań informacyjnych itp.;

5) zadania edukacyjne na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa:

 1. promowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz ulegających biodegradacji;

 2. propagowanie ograniczenia stosowania opakowań jednorazowych i wykonanych z tworzyw sztucznych;

 3. promocja użytkowania produktów zawierających surowce pochodzące z odzysku;

 4. propagowanie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska wśród mieszkańców województwa, m.in. emisji do powietrza, emisji hałasu i emisji do wód;

 1. wspieranie inicjatyw związanych z ochroną przed dewastacją i degradacją środowiska
  oraz utrzymaniem porządku na terenach atrakcyjnych turystycznie;

 2. wspieranie produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej.

odpowiedzialny za realizację – Departament Środowiska i Rolnictwa,
14. turystyka i krajoznawstwo

1) promowanie wydarzeń o charakterze krajoznawczym o zasięgu regionalnym


i ponadregionalnym, oferta oparta o kluczowe wyróżniki regionu takie jak:

 1. regionalna różnorodność kulturowa;

 2. dziedzictwo kulturowe obszaru;

 3. potencjał przyrodniczy regionu;

 4. współpraca przy opracowywaniu standardów oznakowania szlaków turystycznych;

 5. wspieranie powstawania i utrzymania szlaków turystycznych, ponadlokalne zagospodarowanie szlaków turystycznych (oznakowanie, znakowanie i renowacje);

 6. wdrażanie produktów turystycznych województwa pomorskiego, jako niezbędnego elementu oferty turystycznej;

 7. kompleksowość produktu turystycznego (produkty oferujące kilka dostępnych form aktywności turystycznej związane z budowaniem sieci współpracy różnych podmiotów i instytucji, będących gestorami, administratorami lub organizatorami poszczególnych składników produktu turystycznego

odpowiedzialny za realizację – Departament Turystyki i Promocji
15. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

1) wsparcie podmiotów z województwa pomorskiego w przygotowaniu projektów realizowanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach prowadzonego Regionalnego Punktu Kontaktowegoodpowiedzialny za realizację – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

2) tworzenie jak najlepszego wizerunku regionu poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych form promocji województwa pomorskiego, uwzględniając przy tym bieżące działania promocyjne innych podmiotów regionalnych, samorządowych, administracji rządowej i organizacji pozarządowychodpowiedzialny za realizację – Departament Rozwoju Gospodarczego
16. promocja i organizacja wolontariatu

 1. promowanie idei wolontariatu i działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych

odpowiedzialny za realizację – Pełnomocnik

 1. upowszechnianie idei wolontariatu poprzez działalność informacyjną na rzecz osób wycofanych i nieaktywnych, zagrożonych alienacją społeczną, bezrobotnych
  i poszukujących pracy oraz pracodawców

odpowiedzialny za realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 1. działania z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności, kształtowania kompetencji społecznych oraz zwiększania uczestnictwa mieszkańców w wolontariacie;

odpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu

 1. rozwój idei wolontariatu, zwłaszcza w oddziałach szpitalnych poprzez realizację programu „Wolontariusz w szpitalu”

odpowiedzialny za realizację – Departament Zdrowia
17. pomoc Polonii i Polakom za granicą

 1. współpraca z Polonią, która może stanowić pomost i istotny czynnik aktywizujący w kontaktach z poszczególnymi regionami;

 2. wspieranie rozwoju tożsamości narodowej w środowiskach polonijnych

odpowiedzialny za realizację – Departament Rozwoju Gospodarczego
18. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennymodpowiedzialny za realizację – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (wiodący), Departament Kultury, Departament Turystyki i Promocji (wspomagający)
19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 1. realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych (w tym działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, różnorodnych form profilaktyki rówieśniczej, działań prowadzonych w świetlicach
  z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym) oraz działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania;

 1. realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla rodziców, opiekunów i wychowawców, zwiększających ich kompetencje w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, szkód wynikających
  z używania środków psychoaktywnych przez nie, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania;

 2. realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się
  w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji);

 3. prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy
  w rodzinach alkoholowych;

 4. edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych itp.), na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FASD/FASD;

 5. inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich

odpowiedzialny za realizację – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

7) realizacja dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach przeciwdziałania patologiom społecznymodpowiedzialny za realizację – Departament Edukacji i Sportu
20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w § 4. pkt. 1-19

 1. wspieranie powstajacego Systemu Współpracy i Wsparcia Pomorskich Organizacji Pozarządowych w tym poprzez działania na rzecz wzmocnienia i poszerzenia oferty grantowego „Akumulator Społeczny”;

 2. prowadzenie systematycznych działań monitorujących i analitycznych w kontekście kondycji III sektora, współpracy międzysektorowej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie pomorskim;

 3. współorganizowanie kampanii promocyjnych organizacji pozarządowych, w tym kampanii 1%;

 4. współredagowanie zakładki „organizacje pozarządowe” na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu zawierającej informacje dotyczące współpracy pomorskich organizacji z Samorządem, ważnych wydarzeń z życia trzeciego sektora;

 5. promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej, w tym Nagroda w konkursie Bursztynowego Mieczyka.

odpowiedzialny za realizację - Pełnomocnik,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Departament Turystyki i Promocji (wspierający)
§ 6.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJE PROGRAMU

1. Program jest finansowany z budżetu Województwa, budżetu państwa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

2. Planowana wysokość środków przeznaczona na finansowanie Programu z budżetu Województwa określona zostanie w budżecie Województwa na rok 2016 i wynosić będzie ………………. zł.

3. Środki mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od sytuacji finansowej Województwa.

4. Wysokość środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON przeznaczona na realizację Programu zostanie określona w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej podziału środków PFRON.

5. Planowana wysokość środków w ramach realizacji umów wieloletnich na rok 2016 wynosi 328.735 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych). Są one przeznaczone na prowadzenie przez Fundację „Dla Rodziny” Ośrodka Adopcyjnego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2. Środki z budżetu państwa (dotacja celowa) są zabezpieczone w budżecie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zgodnie z treścią art. 154 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332) Marszałek Województwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na co najmniej 5 lat.6. Planowana wysokość środków przeznaczonych na niżej wymienione priorytetowe zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert (w tym ogłaszanych w trybie art. 16a ustawy) kształtuje się następująco:

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - kwota która była zaplanowana na 2015 r. - 380.000 zł; kwota zaplanowana na 2016 rok – ………………..

 1. łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych,

 2. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

 3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 4. budowanie wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację

zawodową, społeczną i leczniczą,

 1. promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej, w tym Nagroda w konkursie Bursztynowego Mieczyka;

 1. Departament Zdrowia - kwota która była zaplanowana na 2015 r. - 105.000 zł; kwota zaplanowana na 2016r. - …………….. zł

ochrona i promocja zdrowia;

 1. Departament Edukacji i Sportu - kwota która była zaplanowana na 2015 r. - 5 307.000 zł; kwota zaplanowana na 2016 r.- ……………… zł

 1. ochrona i promocja zdrowia,

 2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 5. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

 6. wypoczynek dzieci i młodzieży,

 7. wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości regionalnej i lokalnej,

 8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 9. promocja i organizacja wolontariatu,

 10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 1. Departament Kultury - kwota która była zaplanowana na 2015 r. -1.000.000 zł; kwota zaplanowana na 2016 r.- ………..… zł:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 1. Departament Środowiska i Rolnictwa - kwota która była zaplanowana na 2015 r. - 50.000 zł; kwota zaplanowana na 2016 r.- ………………….. zł

 1. propagowanie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska wśród

mieszkańców województwa, m.in. emisji do powietrza, emisji hałasu i emisji do wód;

 1. Departament Turystyki i Promocji – kwota zaplanowana na 2015 r. - 0 zł, kwota

zaplanowana na 2016 r. – 100 000 zł:

 1. wspieranie powstawania i utrzymania szlaków turystycznych, ponadlokalne zagospodarowanie szlaków turystycznych (oznakowanie, znakowanie i renowacje),

 2. współpraca przy opracowywaniu standardów oznakowania szlaków turystycznych,

 3. wdrażanie produktów turystycznych województwa pomorskiego, jako niezbędnego elementu oferty turystycznej.


§ 7.

FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca pomiędzy Samorządem a organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy lub pozafinansowy.

2. Współpraca finansowa pomiędzy Samorządem a organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w:

1) ustawie w formie:

a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późń. zm.);

3) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 332);

4) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 163);

5) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 124, z późń. zm.);

6) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późń. zm.);

7) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1446, z późń. zm.);8) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232, z późń. zm).

3. Współpraca pozafinansowa pomiędzy Samorządem a organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących formach:1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań oraz promowanie działalności organizacji i współpracy z Samorządem poprzez publikowanie na stronach internetowych województwa oraz na portalu regionalnym ważnych informacji, dotyczących zarówno działań samorządu, jak i organizacji pozarządowych, w tym informacji o planowanych posiedzeniach Komisji Sejmiku, na których dyskutowane będą projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych a także wydarzeń wynikających z realizowanych zadań publicznych;

 1. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz dokumentów o charakterze programowym i strategicznym, dotyczących szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej;

 2. konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, z PRDPP;

 3. tworzenie wspólnych zespołów międzysektorowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym;

 4. realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym:

 1. organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, sesji, debat, festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, przeglądów, zawodów, imprez;

 2. współpraca przy świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności;

 3. otwarte spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu dotyczące bieżących problemów i potrzeb mieszkańców Województwa;

 1. obejmowanie patronatem Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;

 2. spotkania i konsultacje organizacji pozarządowych z osobami odpowiedzialnymi w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa za realizację zadań w poszczególnych sferach zadań publicznych;

 3. pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, w szczególności z partnerami o podobnym działaniu w regionach partnerskich;

 4. udostępnienie sal mieszczących się w siedzibie Urzędu, z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć związanych ze statutową działalnością organizacji pozarządowych zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu;

 5. wspólne diagnozowanie problemów i potrzeb organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.

Ponadto współpraca może odbywać się na podstawie umów partnerskich określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 poz. 1649) oraz tzw. regrantingu, w ramach którego współpraca pomiędzy Samorządem a organizacjami pozarządowymi będzie się odbywać na zasadach opisanych w ustawie oraz, w przypadku jego uchwalenia, w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego na lata 2016-2020.
§ 8.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Partnerami uczestniczącymi w realizacji Programu są: 1. Sejmik;

 2. Zarząd;

 3. Pełnomocnik;

 4. departamenty Urzędu;

 5. jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa;

 6. PRDPP;

 7. PROP;

 8. organizacje pozarządowe.

2. Za monitorowanie sposobu realizacji Programu odpowiada Pełnomocnik.

3. Metodami i narzędziami wykorzystywanymi w monitorowaniu będą: 1. analiza dokumentów przekładanych Pełnomocnikowi przez organizacje pozarządowe;

 2. analiza dokumentów przekładanych Pełnomocnikowi przez departamenty Urzędu.


§ 9.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 1. Zarząd, uchwałą w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu województwa pomorskiego na 2016 rok, wskazuje departamenty organizujące konkursy.

 2. Za treść i formę ogłoszenia o konkursie oraz powołanie i prace Komisji, których zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach, odpowiedzialne są właściwe merytorycznie departamenty Urzędu.

 3. Po uchwaleniu Programu przez Sejmik, Pełnomocnik zamieszcza na stronie internetowej Samorządu informacje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe kandydatów na członków poszczególnych Komisji.

 4. Pełnomocnik przekaże listę kandydatów na członków Komisji do departamentów odpowiedzialnych za powołanie i prace poszczególnych Komisji.

 5. Zarząd w drodze uchwały:

1) ogłasza otwarte konkursy ofert,

2) powołuje Komisje, wskazując Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. 1. Dyrektorzy departamentów niezwłocznie przekazują Pełnomocnikowi do wiadomości w formie elektronicznej skład osobowy poszczególnych Komisji.

 2. W skład Komisji wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli Urzędu;

 2. 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy.

8. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący (w przypadku nieobecności Przewodniczącego).

9. Obowiązki Przewodniczącego Komisji: 1. wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Komisji oraz powiadomienie członków Komisji o terminach posiedzeń;

 2. prowadzenie posiedzeń Komisji;

 3. informowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów dotyczących prac Komisji.

10. Obowiązki członków Komisji:

1) rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;

2) czynny udział w pracach Komisji,

3) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

11. Prawa członków Komisji:


 1. uczestnictwo we wszystkich pracach Komisji;

 2. wgląd do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie i godzinach pracy Urzędu, w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

12. Właściwe departamenty Urzędu organizujące konkursy zapewniają:

 1. obsługę techniczno-organizacyjną Komisji;

 2. organizowanie w porozumieniu z Przewodniczącym posiedzeń Komisji;

 3. prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym przez Przewodniczącego;

 4. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, jak również innych dokumentów związanych z pracą Komisji.

13. Właściwe departamenty Urzędu organizujące konkursy ustalają kryteria formalne i merytoryczne oceny ofert konkursowych oraz opracowują „kartę oceny” jako narzędzie służące do oceny wniosków. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z ustalonych kryteriów oceny, które są następnie sumowane. Jest to podstawa do ustalenia kolejności (hierarchizacji) dofinansowania realizacji zadań. Na podstawie „karty oceny” przygotowuje się listę rankingową, ukazującą złożone oferty wraz z przyznaną im liczbą punktów. Lista ta będzie załącznikiem do protokołu z obrad Komisji Konkursowej. Na wniosek organizacji pozarządowej po każdym rozstrzygniętym konkursie ofert kopia karty oceny oferty wnioskującej organizacji pozarządowej może być przekazana wnioskującej organizacji pozarządowej.

14. Celem działania Komisji jest: 1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny z której sporządzany jest protokół;

 2. ocena merytoryczna oferty spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;

 3. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

15. Tryb pracy Komisji:

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;

 2. obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;

 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

 4. z obrad Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji. Protokół podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w jego zastępstwie. Protokół przedstawia się Zarządowi łącznie z projektem uchwały o którym mowa w ust. 16.

16. Decyzję w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, podejmuje w formie uchwały Zarząd, w oparciu o opinię Komisji.
§ 10.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Za sposób oceny realizacji programu odpowiedzialny jest Pełnomocnik, który w tym zakresie będzie współpracował z PRDPP i PROP.

 2. Narzędziami wykorzystywanymi w ocenie programu będą:

 1. kwestionariusz ankiety skierowany do departamentów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań i działań wymienionych w programie;

 2. kwestionariusz ankiety skierowany do organizacji pozarządowych;

 3. analiza dokumentów składanych przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, departamenty Urzędu zaangażowane w realizację zadań Programu;

 4. monitorowanie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i Samorząd.

3. Ustala się między innymi następujące wskaźniki efektywności Programu:

1) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych;

2) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje przekazywane przez Samorząd na podstawie ustawy oraz przepisów ustaw, o których mowa w § 7. ust. 2;

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu województwa na realizację tych zadań;

4) liczba i różnorodność zadań publicznych realizowanych przy współpracy Samorządu Województwa i organizacji pozarządowych.

5) liczba przedsięwzięć, którym udzielono patronatów Marszałka Województwa Pomorskiego.

4. Wnioski z realizacji Programu będą wykorzystane przy tworzeniu Programu na rok 2017
i w latach następnych.

5. W terminie do dnia 31 marca/ 30 kwietnia 2017r. ROPS poprzez Pełnomocnika przedłoży Zarządowi sprawozdanie z realizacji Programu celem podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu oraz przedłożenia Sejmikowi sprawozdania z realizacji Programu.§ 11.

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI


 1. Za opracowanie Programu odpowiadał ROPS. Zespół międzysektorowy do dnia 30 czerwca 2015 roku pracował nad projektem Programu. Projekt był tworzony również przy współpracy z departamentami Urzędu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Następnie ROPS zgodnie z § 13. ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 942/XLIV/14 Sejmiku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 opracował projekt Programu z zachowaniem terminu do 30 lipca 2015 r.

 2. Zgodnie z Uchwałą Nr 1232/LI/10 Sejmiku z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w terminie od 17 sierpnia do 6 września 2015 r. przeprowadzono z organizacjami pozarządowymi konsultacje za pomocą formularza elektronicznego on-line oraz w formie spotkań konsultacyjnych. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu zamieszczone zostały na stronie internetowej Samorządu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie www.ngo.pl. Ponadto Projekt zgodnie z ww. uchwałą Sejmiku został przedłożony w formie pisemnej PRDPP, która pozytywnie zaopiniowała projekt.

 3. Program został pozytywnie zaopiniowany przez PROP oraz Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 4. ROPS wraz z Pełnomocnikiem przedłożyli Zarządowi projekt Programu wraz ze sprawozdaniem z konsultacji. Sprawozdanie z konsultacji zostało również zamieszczone na stronie internetowej Samorządu oraz na stronie www.ngo.pl

 5. Zarząd przedstawił Sejmikowi projekt niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z konsultacji oraz swoim stanowiskiem o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych w wyniku konsultacji zmian.


§ 12.

OPRACOWANIE PROJEKTU PROGRAMU NA 2017 ROK

 1. Projekt Programu na 2017 rok będzie opracowywany przez zespół międzysektorowy przy współpracy z departamentami Urzędu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku.

 2. Ostatecznie Program Współpracy na rok 2016 opracowany zostanie przez ROPS najpóźniej do dnia 30 lipca 2016 roku, a następnie będzie podlegał konsultacjom z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Sejmiku, o której mowa w § 11. ust. 2, z PRDPP lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ponadto Projekt zgodnie z ww. uchwałą Sejmiku zostanie przedłożony do zaopiniowania w formie pisemnej PRDPP.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna