Program wykłADÓw z chemii organicznej dla studentów I roku biotechnologii I biofizyki zalecany podręcznik: H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart „Chemia organiczna”Pobieranie 13.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.03 Kb.
PROGRAM WYKŁADÓW Z CHEMII ORGANICZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU BIOTECHNOLOGII I BIOFIZYKI
Zalecany podręcznik: H.Hart, L.E.Craine, D.J.Hart „Chemia organiczna”


Wiadomości wstępne: rodzaje wiązań chemicznych , hybrydyzacja, polarność wiązań, momenty dipolowe, zależność własności fizycznych związków organicznych od ich struktury, podstawowe klasy związków organicznych, kolejność ważności grup funkcyjnych, ogólne zasady nazewnictwa IUPAC, podstawowe konwencje rysunkowe.
Alkany: szereg homologiczny, zjawisko izomerii, nazewnictwo alkanów, rzędowość atomów węgla, wybrane metody syntezy, ropa naftowa, reakcje spalania alkanów, mechanizm wolnorodnikowego chlorowcowania alkanów, trwałość wolnych rodników, budowa przestrzenna alkanów, konformacje etanu i n-butanu, wzory w projekcji Newmana.
Cykloalkany: cyklopropan, cyklobutan, konformacje cykloheksanu, pozycje aksjalne i ekwatorialne, mono i dipodstawione pochodne cykloheksanu.
Alkeny: budowa, hybrydyzacja, nazewnictwo, stopień nienasycenia, izomeria położeniowa i stereoizomeria cis, trans, E, Z, reguły Cahna, Ingolda i Preloga, otrzymywanie alkenów w reakcjach eliminacji, reguła Zajcewa, reakcje addycji elektrofilowej do podwójnego wiązania, ich mechanizm, aspekty stereochemiczne, wyjaśnienie reguły Markownikowa, trwałość karbokationów, mechanizm wolnorodnikowej addycji HBr, borowodorowanie alkenów, addycja wodoru do podwójnego wiązania, przykłady najbardziej rozpowszechnionych polimerów, reakcje utleniania alkenów za pomocą KMnO4, OsO4, ozonoliza, otrzymywanie tlenku etylenu, reakcje analityczne alkenów.
Alkiny: budowa, hybrydyzacja, nazewnictwo, otrzymywanie alkinów, reakcje addycji Br2, HBr, H2O, częściowe uwodarnianie alkinów, tautomeria keto-enolowa, własności kwasowe alkinów-acetylenki.
Dieny: rodzaje, nazewnictwo, 1,3-butadien, izopren, przykłady karotenoidów, długości wiązań C-C w dienach sprzężonych, energia rezonansu, addycja 1,2 i 1,4, karbokation allilowy, anion octanowy, kation guanidyniowy, ogólne zasady zapisu struktur rezonansowych, cykloaddycja Dielsa-Aldera, kauczuk.
Areny: „aromatyczność” i jej kryteria, wzór Hückla, przykłady: kation cyklopropenylowy, benzen pirol, tiofen, furan, ferrocen, pirydyna, naftalen, azulen, puryna, fenantren, antracen, nazewnictwo pochodnych benzenu, substytucja elektrofilowa w układach aromatycznych, chlorowcowanie, nitrowanie, sulfonowanie, alkilowanie i acylowanie metodą Friedel-Craftsa, wpływ skierowujący, rodzaje podstawników, przykłady syntez pochodnych benzenu, alkilowe pochodne związków aromatycznych, ich utlenianie i chlorowcowanie.
Izomeria optyczna: czynność optyczna, pojęcie chiralności, elementy symerii cząsteczek, enancjomery, wzory w projekcji Fischera, konfiguracja względna D i L, konfiguracja absolutna R, S, odmiany mezo, mieszaniny racemiczne, ich rozdział, stereochemiczne aspekty reakcji chemicznych, przykłady.
Chlorowcoalkany: synteza, przykłady, reakcje substytucji nukleofilowej prowadzące do otrzymania różnego rodzaju związków (alkohole, tiole, etery, aminy, nitryle itp.), mechanizm reakcji substytucji SN1 i SN2, jego stereochemiczne aspekty, inwersja Waldena, racemizacja, reakcje towarzyszące substytucji nukleofilowej, eliminacja E1 i E2,przegrupowanie karbokationów, reakcje substytucji nukleofilowej halogenków arylowych, benzyn.
Alkohole: rzędowość, nazewnictwo, przykłady, synteza alkoholi, redukcja związków karbonylowych, zastosowanie związków Grignarda, fermentacja węglowodanów, właściwości fizyczne alkoholi, wiązania wodorowe, kwasowość, alkoholi, wymiana grup OH na chlorowce, tiole.
Fenole: przykłady, otrzymywanie, kwasowy charakter, anion fenolanowy.
Etery: budowa, nazewnictwo, przykłady, synteza Williamsona, dehydratacja alkoholi.
Aldehydy i ketony: nazewnictwo, przykłady, otrzymywanie na skalę przemysłową, utlenianie alkoholi, acylowanie Friedel-Craftsa, ozonoliza alkenów, struktura grupy karbonylowej, reakcje addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej, ze związkami Grignarda, otrzymywanie półacetali, acetali, cjanohydryn, reakcje kondensacji z aminami, reakcja Canizarro, reakcje Tollensa i Fehlinga, reakcja haloformowa, C-H kwasy, anion enolanowy, kondensacja aldolowa.
Kwasy karboksylowe: przykłady, nazwy zwyczajowe, grupa karboksylowa, otrzymywanie kwasów karboksylowych w reakcjach utleniania, hydrolizy pochodnych, ze związków Grignarda, metody przemysłowe, moc kwasów karboksylowych, α-chlorowcokwasy, sole kwasów karboksylowych, mydła, nazewnictwo,otrzymywanie i reakcje estrów, chlorków kwasowych, bezwodników, amidów i nitryli, reakcje estryfikacji kwasu salicylowego, pochodne kwasu węglowego, kondensacja Claisena.
Związki nitrowe: nazewnictwo, przykłady zastosowań, estry kwasu azotowego.
Aminy: rzędowość, nazewnictwo, przykłady amin biogennych i alkaloidów, inwersja atomu azotu aminowego, atom azotu jako centrum stereogeniczne, zasadowe własności amin, porównanie zasadowości amin alifatycznych i aromatycznych, sole amin i przykłady ich zastosowań, metody otrzymywania amin, alkilowanie amoniaku, redukcja związków nitrowych, redukcja imin, przegrupowanie Hoffmana, acylowanie amin, acetanilid, przykłady reakcji z zabezpieczeniem grupy aminowej, sole diazoniowe i ich zastosowanie w syntezie, reakcja sprzęgania, barwniki azowe.

Związki heterocykliczne: przykłady związków heterocyklicznych występujących w produktach naturalnych, nazewnictwo, aromatyczny charakter pirolu, tiofenu i furanu, przykłady ich reakcji, substytucja elektrofilowa i nukleofilowa w pierścieniu pirydyny.
Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych: określanie struktur związków organicznych – rys historyczny, analiza elementarna, wzór sumaryczny, znaczenie stopnia nienasycenia, spektrometria masowa – zwięzły opis metody, podstawowe zastosowania, przykłady widm, podstawy spektroskopii IR, przykłady widm, spektroskopia NMR – 1H i 13C, zjawisko rezonansu jądrowego, podstawowe parametry widma – przesunięcia chemiczne, integracja, proste sprzężenia spinowo-spinowe, równocenność protonów, przykłady widm 1H NMR, równocenność atomów węgla, przykłady widm 13C NMR.

Aminokwasy i peptydy: wzory wybranych aminokwasów i ich oznaczenia skrótowe: glicyna, alanina , fenyloalanina, seryna, cysteina, prolina, tryptofan, kwas glutaminowy, leucyna, przykłady aminokwasów niebiałkowych: tyroksyna, tauryna, GABA, budowa aminokwasów, punkt izoelektryczny, zależność ładunku jonów aminokwasów od pH, elektroforeza, konfiguracja aminokwasów, syntetyczne metody ich otrzymywania, wiązanie peptydowe, mostki disiarczkowe, zapis łańcucha peptydowego, ustalanie sekwencji aminokwasów w peptydach, zabezpieczanie grup funkcyjnych aminokwasów, synteza peptydu o zadanej sekwencji, zastosowanie żywicy Merrifielda w syntezie peptydów, struktura przestrzenna łańcuchów peptydowych.
Cukry: wzory, występowanie, nazewnictwo, konfiguracja, wzory Fischera, struktury cykliczne, wzory taflowe Hawortha, wzory konformacyjne, wzory Millsa, odmiany anomeryczne, zjawisko mutarotacji, reakcje cukrów – utlenianie, redukcja, tworzenie osazonów, epimery, reakcje analityczne cukrów, glukozydy, disacharydy redukujące i nieredukujące, przykłady polisacharydów, struktura nukleotydów.

Pobieranie 13.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna