Program zjazdu środa, 5 wrześniaPobieranie 35.86 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.86 Kb.


PROGRAM ZJAZDU

Środa, 5 września


od 10.00

Rejestracja uczestników Zjazdu w hotelu Qubus (ul. Nadwiślańska 6) oraz pokojach gościnnych Akademii Muzycznej (ul. Przemyska 3)

13.30-16.30

Prawo karne 35   (Forum Młodych Karnistów)

prowadzenie dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr

prezentacja prac i komentarze: dr Agnieszka Barczak-Oplustil, dr hab. Piotr Kardas
prof. UJ, dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ; 

Przedmiot debaty:

  1. Karalność przestępstwa ze skutkiem oddalonym w czasie (dr Katarzyna Banasik)

  2. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. I KZP 7/10, (dr Jan Kulsza)

  3. Prawo karne wobec podmiotów zbiorowych (mgr Grzegorz Małyniuk i mgr Michał Jakubowski)

 

 

 

17.00-19.30Otwarcie Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii - 
prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)


Wykład inauguracyjny - Aktualny stan nauki prawa karnego - dr hab.  Jarosław Majewski, prof. UKSW

Dyskusja plenarna - prowadzenie prof. dr hab. Mirosława Melezini (UwB)

19.30-20.00

Spotkanie Kierowników Katedr i Zakładów

20.30-22.00

Kolacja dla uczestników Zjazdu w Hotelu QubusCzwartek, 6 września 2012

DYSKUSJE PANELOWE - SESJA I (panele odbywają się równolegle)

 

 

  

 

 09.00 - 11.15

Kryzys pozytywizmu w prawie karnym? Przemiany paradygmatu wykładni, 
czyli jak spierać się o treść prawa karnego materialnego.


Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ)

Uczestnicy: dr Agnieszka Barczak-Oplustil (UJ), prof. dr hab. Lech Gardocki (UW), 


dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska, prof. UŚ, prof. dr hab. Ryszard Dębski (UŁ), 
dr hab. Łukasz Pohl, prof. USz, UAM


Gość Zjazdu Katedr: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, sędzia TK

Tożsamość czynu w prawie karnym. Materialnoprawna i procesowa problematyka kryteriów i granic tożsamości czynu.

Prowadzenie: prof. dr hab. Leszek Kubicki (UŁaz)

Uczestnicy: prof. dr hab. Piotr Hofmański (UJ), dr hab. Krzysztof Indecki, prof. UŁ, 


dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ, dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM;


Strona podmiotowa czynu zabronionego a współczesna psychologia kognitywna.

Prowadzenie dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ

Uczestnicy: prof. dr hab. Tadeusz Bojarski (UMCS), dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr, 


dr Wojciech Górowski (UJ), dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK, prof. dr hab. Jarosław Warylewski (UG),

Gość Zjazdu Katedr: prof. dr hab. Jan Kaiser, Instytut Psychologii UJ


Karalność posiadania czy używania narkotyków?

Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (UJ)

Uczestnicy: dr hab. Anna Muszyńska (UWr), prof. dr hab. Jan Skupiński (PAN),  


mgr Witold Zontek (UJ),


11.30-12.00

Przerwa na kawę

DYSKUSJE PANELOWE - SESJA II

 

 

  

 

12.00-14.15Kara w prawie karnym, w prawie karnym skarbowym oraz administracyjnym a konstytucyjna zasada ne bis in idem i zakaz podwójnej karalności. Pojęcie „odpowiedzialności karnej" w rozumieniu art. 42 Konstytucji RP.

Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Mozgawa (UMCS)

Uczestnicy: dr  Grzegorz Bogdan (UJ),  SSN Wiesław Kozielewicz,  prof. dr hab. Maciej Rogalski (UŁaz), dr hab. Andrzej Sakowicz (UwB), Gość Zjazdu Katedr: prof. dr hab. Stanisław Biernat (UJ), sędzia TK


Przyczynienie się pokrzywdzonego a model obiektywnej przypisywalności skutku. O potrzebie ustawowej regulacji kryteriów obiektywnego przypisania.

Prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, UWr

Uczestnicy: dr M. Bielski (UJ) , dr hab. Jacek Giezek, prof. UWr,  dr Jan Kulesza (UŁ), 


dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW, dr hab. Ryszard Stefański, prof. UŁaz


Czy zachować wnioskowy tryb ścigania przestępstwa z art.197 k.k.? Argument feministyczny w debacie karnistycznej i kryminologicznej.

Prowadzenie: prof. dr hab. Janina Błachut (UJ)

Uczestnicy: prof. dr hab.  Marian Filar (UMK), dr Wojciech Jasiński (UWr), prof. dr hab. Monika Płatek (UW),  dr Ewa Weigend (Instytut Maxa Plancka/Freiburg), prof. dr hab. Eleonora Zielińska (UW),14.30-16.00

Przerwa - lunch

DYSKUSJE PANELOWE - SESJA III

 

 

  

 

  

16.00- 18.15Pojęcie szkody w prawie karnym materialnym jako znamię typu czynu zabronionego przewidzianego w art. 231 k.k. i art. 296 k.k.

Prowadzenie: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. WSPiA,( UJ)

Uczestnicy: dr  Anna Błachnio-Parzych (PAN), dr D. Oczkowski (UMK),  


dr hab. J. Raglewski (UJ), dr hab. Robert Zawłocki, prof. UAM


Wpływ procesowej konstrukcji postępowania dowodowego na kształt i treść regulacji prawa karnego materialnego. Ograniczenia i uproszczenia dowodowe w odniesieniu do poszczególnych rodzajów znamion typów czynów zabronionych.

Prowadzenie: dr hab. Piotr Kardas, prof. UJ

Uczestnicy: dr hab. Wojciech Cieślak prof. UG, Prok. Janusz Śliwa (PA Kraków), 


prof. dr hab. Jerzy Skorupka (UWr), prof. dr hab. Stanisław Waltoś (UJ),


Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako przesłanka rezygnacji z ukarania - niepodleganie karze czy oportunizm procesowy? Bezwzględna sprawiedliwość czy prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości?

Prowadzenie: prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz UWr

Uczestnicy: prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek (UMK), dr hab. Michał Królikowski (UW), prof. dr hab. Witold Kulesza (UŁ), , dr hab. Anna Muszyńska (UWr), dr Agnieszka Pilch (UJ), dr hab. Krzysztof Wiak (KUL)Warunkowe przedterminowe zwolnienie - instytucja prawa karnego materialnego czy wykonawczego?

Prowadzenie: dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka (UJ)

Uczestnicy: dr hab. Tomasz Kalisz (UWr), dr hab. Jerzy Lachowski (UMK), 


prof. dr hab. Stefan Lelental (UŁ), dr hab. Grażyna Szczygieł prof. UwB


20.00

Uroczysta kolacja (Kazimierz – „Stara Zajezdnia”)

 

Piątek, 7 września 2012

 


 

09.30-12.00Prezentacja wyników dyskusji panelowych i dyskusja plenarna - 
prowadzenie: prof. dr hab. Maria Szewczyk (UJ)


Podsumowanie zjazdu - prof. dr hab. Andrzej Szwarc (UAM)

Zamknięcie zjazdu  - dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. WSPiA w Przemyślu, (UJ)

12.00-13.30

Lunch w hotelu dla uczestników Zjazdu


PROGRAM DODATKOWY

 

Piątek, 7 września 201214.15

Przejazd do Collegium Maius

15.00-16.30

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Andrzejowi Zollowi (Collegium Maius)

17.15

Koncert z okazji 200-lecia Katedry Prawa Karnego UJ oraz Jubileuszu Profesora Andrzeja Zolla

 

Sobota, 8 września 2012

09.00

Wyjazd uczestników Konferencji „Die Zukunft des Strafrechts", nocujących w hotelu Qubus do Tyńca (autobus)

09.30 - 14.00

Konferencja polsko-niemiecka „Die Zukunft des Strafrechts” 
(sale Centrum Konferencyjnego Opactwa oo. Benedyktynów w Tyńcu)

Wprowadzenie do dyskusji:
Prof. Dr. Thomas Weigend, Universität zu Köln 
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyskusja

Zwiedzanie Opactwa

ok. 17.00

Powrót do Krakowa

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna