Programowanie obiektowe (pob) CelemPobieranie 13.39 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar13.39 Kb.
dr inż. Andrzej Pająk
Programowanie obiektowe (POB)
Celem przedmiotu jest przedstawienie metodyki programowania obiektowego i mechanizmów języka ANSI/ISO C++ wspierających tę metodykę. Zakłada się podstawową znajomość języka C. Środowiskiem programowym dla zajęć laboratoryjnych będzie Visual C++/6.0.

Treść wykładu obejmuje zagadnienia dotyczące ewolucji metod programowania (od programowania proceduralnego do programowania obiektowego), omówienie podstawowych pojęć programowania obiektowego (obiekty, klasy, relacje dziedziczenia, polimorfizm, wiązania

dynamiczne) a także prezentację mechanizmów pomocniczych języka C++ (przeciążenia funkcji i operatorów, prototypy funkcji, parametry predefiniowane, funkcje otwarte, typ referencyjny, ...). W drugiej połowie semestru przedstawione zostaną bardziej zaawansowane zagadnienia dotyczące tworzenie szablonów klas i funkcji, obsługi sytuacji wyjątkowych i podstawowe informacje o strukturze i zawartości biblioteki standardowej C++.


Laboratorium jest integralną częścią przedmiotu i jest obowiązkowe. Zajęcia laboratoryjne obejmują seanse ćwiczeniowe i seanse projektowe. Seanse z ćwiczeniami mają za zadanie praktyczne zapoznanie się z różnymi mechanizmami języka poprzez proste programy ćwiczebne opracowywane i analizowane podczas seansu. Seanse projektowe poświęcone są opracowaniu i uruchomieniu stosunkowo prostej, ale nietrywialnej aplikacji z wykorzystaniem techniki programowania obiektowego. Tematy projektów są proponowane indywidualnie przez Prowadzących laboratorium. Oto przewidywany zakres zajęć laboratoryjnych:


 1. Środowisko kompilatora Visual C++, projekty z WE/WY znakowym typu "konsola", edycja, kompilacja, podgląd stanu programu. Seans #1.

 2. Klasy autonomiczne, inicjowanie obiektów, przekazywanie obiektów w parametrach funkcji przez wartość i przez odniesienie, różne realizacje przeciążania operatorów, listy inicjacyjne. Seans #2, #3.

 3. Klasy autonomiczne ze zmienną strukturą obiektów, reprezentacja grupowa. Seans #4, #5.

 4. Szablony klas i funkcji, konkretyzacje częściowe i pełne. Seans #6, #7.

Uwaga: Podczas seansu #6 przekazane zostaną tematy zadań do opracowania indywidualnego.

 1. Struktury dziedziczenia, inicjowanie obiektów z uwzględnieniem dziedziczenia, konwersje. Seans #8, #9.

 2. Obsługa sytuacji wyjątkowych. Seans #10.

 3. Wykorzystanie klas bibliotecznych, programowanie współpracy ze strumieniami. Seans #11.

 4. Realizacja i uruchamianie projektu indywidualnego. Seans #12 - #14.

Przekazanie do oceny projektu indywidualnego powinno nastąpić podczas seansu #14. Seans #15 przeznaczony jest na ewentualne uzupełnienia projektów indywidualnych, ale tylko gdy zostały one zaakceptowane przez Prowadzącego.


Szczegółowe wymagania dotyczące opracowywanych programów zostaną podane przez prowadzących laboratorium. W ramach zajęć laboratoryjnych proszę przestrzegać ogólnych zaleceń tyczących dobrego stylu programowania (prawidłowy i logiczny podział kodu pomiędzy pliki nagłówkowe i implementacyjne, przejrzysty układ tekstu, zwięzłe - ale klarowne - komentarze zapewniające samodokumentowanie się kodu, stosowanie identyfikatorów ułatwiających czytającemu zrozumienie kodu, wyraźna identyfikacja autora i prowadzącego ...). Do programu projektowego trzeba dostarczyć zwięzłą dokumentację końcową.
Ocena. Z przedmiotu wystawiana jest jedna ocena końcowa uwzględniająca wynik z laboratorium oraz wynik ze sprawdzianu, który zostanie przeprowadzony pod koniec semestru. Pozytywny wynik z laboratorium jest warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu. Punktacja jest następująca: laboratorium - do 50p (trzeba uzyskać minimum 25p); sprawdzian - do 20p.
Ostateczna ocena pozytywna wymaga zgromadzenia co najmniej 35p. Ocenę końcową ustala się wg skali proporcjonalnej: 35..41p 3; 42..48 3.5; 49..55 4; itd. Sprawdzianu poprawkowego nie będzie.
Literatura

 1. J.Bielecki: ANSI C++, Warszawa 1997.

 2. S.Lippman: Podstawy jêzyka C++, Warszawa, WNT 1996.

 3. B.Stroustrup: Język C++, Warszawa, WNT 1994; 1997.


Pobieranie 13.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna