Programu nauczania historii w trzyletnim liceum ogólnokształcącym „Ludzie i epoki”Pobieranie 134.33 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar134.33 Kb.
WYNIKOWY PLAN NAUCZANIA HISTORII W KLASIE II a i c

(2 godz. tyg.)

Opracowany na podstawie programu nauczania historii w trzyletnim liceum ogólnokształcącym „Ludzie i epoki”, w zakresie podstawowym DKOS-4015-65/02, z uwzględnieniem Podstawy programowej określonej Rozporządzeniem MENiS z dn. 26.02.2002 r., zmodyfikowany celem dostosowania do warunków panujących w szkole; przygotowany przez mgr Danutę Rusel


Czynności, które uczniowie powinni opanować, zostały podzielone na dwa poziomy:

( P ) poziom podstawowy

( PP ) poziom ponad podstawowy

Lp.

DZIAŁ/Temat

Licz godz

Wymagania programowe


Poziom podstawowy

Uczeń zna i rozumie:


Wymagania programowe


Poziom ponadpodstawowy

Uczeń potrafi:
Ścieżki dydaktyczne

1.

Lekcja organizacyjna.


1


2.

U źródeł europejskiego humanizmu.

1


 • przyczyny powstania humanizmu i renesansu w Italii

 • twórców w dziedzinie literatury i sztuki oraz ich dzieła,

 • scharakteryzować nowy styl życia ludzi renesansu,

 • wskazać różnice między tematyką dzieł literackich i artystycznych w średniowieczu i w renesansie,UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybitnych twórcach. Związki i zależności między różnymi dziedzina mi sztuki.3.

O ludzką miarę rzeczy – w poszukiwaniu nowego ideału piękna.

1


 • tematykę dzieł renesansowych,

 • pojęcia: manieryzm, perspektywa, grafika, fresk,

 • przykłady osiągnięć w dziedzinie filozofii, myśli społeczno - politycznej,

 • dostrzec i rozpoznać cechy charakterystyczne dla sztuki renesansowej na przykładzie wybranych reprodukcji,UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybitnych twórcach

ED. CZYTELNICZA I MEDIALNA

Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji.

4 - 5

Wyprawy poza horyzont geograficzny Europy.

Powstanie imperiów kolonialnych.

2


 • przyczyny wypraw handlowych drogą morską,

 • skutki odkryć dla mieszkańców Europy i innych kontynentów,

 • główne wyprawy, ich trasy i odkrywców,

 • wyjaśnić motywację odkrywców i żeglarzy,

 • ocenić wagę wypraw do Nowego Świata,

 • porównać rozwój imperiów Hiszpanii i Portugalii,6 - 7

W poszukiwaniu nowych rozwiązań społeczno -gospodarczych.

2


 • przyczyny zmian w wymianie handlowej i produkcji,

 • pojęcia: merkantylizm, folwark pańszczyźniany, giełda,

 • wyjaśnić mechanizm rewolucji cen i jego wpływ na dzieje gospodarcze Europy Wschodniej i Środkowej,

 • wyjaśnić dlaczego Polska była „spichlerzem Europy” ,

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wpływ środowiska naturalnego na kierunki i tempo rozwoju cywilizacji.

8.

Problemy polityczne w Europie w XVI w.

1


 • założenia i efekty polityki dynastycznej Habsburgów w XVI w.,

 • daty: 1515, 1526 -Mohacz, 1571- Lepanto,

 • wskazać na mapie zmiany terytorialne w Europie w XVI

 • określić skutki ekspansji tureckiej dla Czech i Węgier,
9.

Polska pod rządami ostatnich Jagiellonów.

1


 • główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w XVI w.

 • warunki traktatu krakowskiego,

 • daty: 1525, 1561 1570,,

 • przyczyny konfliktów Polski z sąsiadami,

 • ocenić politykę Zygmunta I wobec Krzyżaków,

 • analizować i interpretować źródła pisane, ikonograficzne i kartograficzne,
10-11

Rozłam w Kościele zachodnim.

2


 • przyczyny rozłamu w Kościele,

 • główne nurty reformacji i ich twórców,

 • przyczyny i oblicze wojen religijnych w Europie,

 • postanowienia soboru trydenckiego,

 • scharakteryzować doktryny Lutra i Kalwina,

 • wyjaśnić okoliczności odejścia Anglii z Kościoła,

 • wyjaśnić źródła polskiej tolerancji religijnej,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące.


12–13

Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.

2


 • zakres uprzywilejowania szlachty polskiej w XIV-XVI

 • reformy ruchu egzekucyjnego,

 • organizację sejmu walnego,

 • zróżnicowanie wewnętrzne warstwy szlacheckiej,
 • omówić podział władzy w Polsce,

 • wskazać , jakie działania szlachty w XVI w. świadczą o jej dojrzałości politycznej i dbałości o losy państwa,
14.

„Naród polski i litewski jedno jest” – unia lubelska.

1


 • przyczyny ścisłego związku Polski i Litwy,

 • postanowienia unii lubelskiej (1569),

 • skutki zawarcia unii realnej dla Korony i Litwy,
 • określić charakter więzi na mocy unii lubelskiej,

 • omówić strukturę społeczną mieszkańców Rzeczpospolitej,

 • ocenić skutki utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów dla dalszych losów obu krajów,

 • określić status społeczno - polityczny chłopów i mieszczan15.

O spokój wewnętrzny i bezpieczeństwo państwa – pierwsze wolne elekcje.

1


 • okoliczności pierwszych elekcji królewskich w Polsce,

 • pojęcia: sejm konwokacyjny, interrex, elekcja viritim, elekcja vivente rege, artykuły henrykowskie, pacta conventa,

 • zasady funkcjonowania monarchii elekcyjnej,

 • określić znaczenie artykułów henrykowskich dla przyszłości ustroju państwa polskiego,

 • ocenić politykę zagraniczną Stefana Batorego,
16.

Złoty wiek Europy – lekcja powtórzeniowa.

1


 • charakter i znaczenie zmian spowodowanych ideami humanizmu i odkryciami geograficznymi,

 • istotę elekcyjnej monarchii mieszanej w Polsce,

 • dostrzec związek między zmianami w dziedzinie gospodarki, kultury, świadomości i religii w XVI w.,

 • określić charakter władzy w Rzeczyposp. Obojga Narodów i jej stosunki z sąsiadami,17.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

118.

SREBRNY WIEK – WIEK KLĘSKI, WIEK CHWAŁY


Władza królewska jest absolutna.

1


 • twórców systemu absolutnego we Francji :A. de Richelieu, G. Mazzarini, Ludwik XIV ,

 • cechy monarchii absolutnej na przykładzie Francji Ludwika XIV,

 • scharakteryzować mechanizm działania państwa o władzy absolutnej,

 • wskazać cele, kierunki i efekty francuskiej polityki zagranicznej XVII / XVIII w.,

 • ocenić francuski absolutyzm,19.

Od wielkiej rebelii do chwalebnej rewolucji – przeobrażenia wewnętrzne w Anglii.


1

 • przyczyny obalenia i stracenia króla Karola I,

 • konflikt Stuartów z parlamentem,

 • pojęcia: długi parlament, okrągłogłowi, rojaliści, restauracja Stuartów, sławetna rewolucja,

 • omówić strukturę i zasady władzy w angielskiej monarchii parlamentarnej,

 • wyjaśnić znaczenie Habeas Corpus Act, Bill of Rights,

 • ocenić postawę O. Cromwella w obliczu konfliktu króla z parlamentem,

 • określić znaczenie rewolucji angielskiej,


20.

Polska orężna – konflikty z sąsiadami w I poł. XVII w.

1


 • przyczyny i etapy wojen Polski ze Szwecją: 1610,1619,1634,1629,1635, 1655-60,

 • pojęcie: potop szwedzki, dymitriady,

 • przyczyny konfliktu z Rosją w l. 1609-1617,

 • przyczyny starcia z Imperium Osmańskim w 1620-21 r.,
 • wyjaśnić intencje obu stron w konflikcie polsko-moskiewskim,

 • zestawić chronologicznie kolejne wojny Rzeczypospolitej z sąsiadami,

 • ocenić znaczenie tych walk i sporów oraz określić skutki dla Polski,
21.

Ukraina w ogniu _ wojny z Kozakami i Moskwą.

1


 • stosunki, etniczne, religijne i ekonomiczne na Ukrainie w I poł. XVII w.,

 • główne bitwy w czasie powstania Chmielnickiego,

 • najważniejsze ugody polsko – kozackie,

 • wyjaśnić podłoże konfliktów polsko-kozackich na Ukrainie w przeszłości oraz okoliczności uzależnienia się Kozaków od Rosji,

 • zestawić chronologicznie przebieg wypadków podczas powstania Kozaków pod wodzą Chmielnickiego: 1648,1649, 1651,

 • ocenić polską politykę wobec mieszkańców Ukrainy,
CZYTELNICZA I MEDIALNA

Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji.

22.

Przedmurze chrześcijaństwa. Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego.

1


 • etapy i skutki polsko-tureckich zmagań o Podole w XVII w.,

 • główne bitwy,

 • cele polityki Jana III Sobieskiego,

 • scharakteryzować kierunki polskiej polityki zagranicznej,

 • ocenić znaczenie zwycięstwa wiedeńskiego dla Rzeczypospolitej i dla chrześcijańskiej Europy,

 • analizować mapę,
EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące.

23.

Serce ku Bogu, oczy do kontemplacji – kultura baroku.

1


 • tematykę, formy i zróżnicowanie baroku europejskiego,

 • osiągnięcia naukowe XVII w.,

 • podać nazwiska autorów znanych dzieł barokowych,

 • dostrzec cechy baroku analizując reprodukcje, budowle,

 • określić rolę i znaczenie przepychu barokowego dla postrzegania ówczesnego Kościoła,

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybitnych twórcach
ED. CZYTELNICZA I MEDIALNA

Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji

24.

Jakże im pięknie z tymi wąsami – barok i sarmatyzm w Polsce.

1


 • przykłady fundacji dynastii Wazów i magnatów polskich,

 • pojęcia: portret trumienny, sarmatyzm, ksenofobia,
 • omówić charakter i wymowę sarmatyzmu,

 • naszkicować styl życia polskiej szlachty i magnatów w dobie baroku,

 • analizować źródła ikonograficzne i dostrzegać cechy barokowe,

 • określić, jakie wartości wychowawcze stawiano na pierwszym miejscu,

WYCH. DO ŻYCIA W RODZINIE

Funkcje rodziny ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie (chrześcijań -ski model życia rodzinnego jako wzorzec dominujący w cywil. europejskiej)

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybitnych twórcach

25.

Pod wspólną koroną – unia polsko-saska.

1


 • okoliczności zawiązania unii polsko-saskiej,

 • cele polityki Wettinów,

 • daty: 1697, 1700-1721, 1733-1736,

 • określić program wzmocnienia władzy monarszej w Polsce,

 • omówić i ocenić skutki wciągnięcia Polski do konfliktów nad Bałtykiem,

 • scharakteryzować zalety i wady panowania Sasów,
EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące.

26.

Kapryśny wiek XVII – lekcja powtórzeniowa.

1


 • istotę przemian ustrojowych w państwach europejskich w XVII

 • etapy wojen w Europie Środkowej i nad Bałtykiem

 • oblicze polskiego sarmatyzmu,

 • wskazać charakterystyczne cechy baroku,

 • dokonać bilansu polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej w XVII w.,

 • dokonać syntezy materiału,

 • porównać zjawiska zachodzące w Polsce i w Europie Zachodniej,
27.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

128.

WIEK ŚWIATŁA, WIEK CIEMNOŚCI


Przemiany w nauce i kulturze w czasach oświecenia.

1


 • główne poglądy J. Locka, Ch. Montesqieu, J.J.Rousseau,

 • źródła powstania nowego spojrzenia na świat i naturę,

 • najważniejsze wyniki badań XVII- i XVIII- wiecznych,

 • określić cechy ideału człowieka oświecenia, stylu życia,EDUKACJA FILOZOFICZNA

Filozofia wobec wyzwań czasów – wpływ koncepcji filozof. na ideolo- gię społ. i polit. oraz kulturę i sztukę.

29.

Wiedza, sztuka i życie codzienne w Polsce czasów oświecenia.

1


 • dokonania ludzi polskiego oświecenia celem dorównania Europie,

 • proces reformowania polskiej oświaty w XVIII w., • wyjaśnić istotę i znaczenie przemian w dziedzinie kultury i nauki dla przyszłości państwa,

 • ocenić trafność polityki mecenasa-króla „Stasia”: dbać i łożyć na kulturę!,

UCZESTNICTWO W KULTURZE

Wiedza o stylach i epokach, wybit- nych twórcach.30-31.

Sąsiedzi stają się wrogami. Wzrost potęgi Prus, Austrii i Rosji.

2


 • przesłanki i proces tworzenia mocarstwowej pozycji państw przez absolutnych władców Prus, Austrii i Rosji,

 • reformy przeprowadzone w tych krajach,

 • wskazać na mapie zmiany terytorialne na skutek aktywnej polityki państw ościennych,

 • określić różnice między sytuacją wewnętrzną Rzeczypospolitej i państw ościennych,
32.

Od kolonii do państwa. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

1


 • okoliczności wybuchu wojny o niepodległość kolonii angielskich w Ameryce,

 • etapy walk między metropolią i kolonistami w l. 1775-83,

 • daty: 4.07.1776, 1789,

 • scharakteryzować strukturę władz Stanów Zjednoczonych,

 • dostrzec idee oświecenia w Deklaracji Niepodległości i konstytucji amerykańskiej,

 • interpretować źródła


33.

Nowy ład ekonomiczny. Przemiany społeczno-gospodarcze w Wielkiej Brytanii w XVIII i na pocz. XIX w.

1


 • zasadę liberalizmu ekonomicznego i jej wpływ na zamożność państwa i społeczeństwa,

 • ważne wynalazki i odkrycia techniczne i naukowe,

 • pojęcia: rewolucja przemysłowa
 • wyjaśnić charakter zmian w gospodarce i społeczeństwie angielskim,

 • scharakteryzować procesy zachodzące w społeczeństwie na skutek rewolucji przemysłowej i agrarnej,

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wpływ środowiska naturalnego na kierunki i tempo rozwoju cywilizacji. Korzyści i straty związane z eksploata- cją środowiska.

34.

U schyłku I Rzeczypospolitej.

1


 • okoliczności wyboru w 1764 r. S. Poniatowskiego na króla Polski,

 • reformy w latach 1764-1766,

 • pojęcia: konfederacja barska,

 • decyzje sejmu rozbiorowego w 1773 r.,

 • wskazać przyczyny i skutki I rozbioru Polski w 1772r.,

 • przedstawić królewski program reform ustrojowych i skarbowo-wojskowych,

 • dostrzec przejawy uzależnienia Polski od carskiej Rosji,
35-37.

Wielka rewolucja francuska.

3


 • przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej,

 • przebieg rewolucji francuskiej,

 • przejawy rządów jakobinów,

 • pojęcia: jakobini, żyrondyści, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, przewrót thermidoriański, zamach 18 brumaire’a,

 • daty: 1789-1799, 14.07.1789, 1791, 1795,

 • wykazać znaczenie uchwalenia Deklaracji...i konstytucji,

 • określić skutki i znaczenie rewolucji dla historii Europy,

 • wskazywać przemiany terytorialne w Europie,

 • analizować teksty źródłowe,
38-39.

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

2


 • różnice programowe między różnymi stronnictwami na Sejmie Wielkim,

 • daty: 1788-92, 3.05.1791, 1793

 • strukturę władz polskich na mocy konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 r.,

 • przyczyny II rozbioru Polski,

 • decyzje terytorialne sejmu rozbiorowego 1793 r.,

 • wymienić uchwały Sejmu czteroletniego,

 • wyjaśnić motywy działania targowiczan,

 • ocenić znaczenie zapisów konstytucyjnych dla różnych grup społecznych w Polsce,

 • ocenić postępowanie króla Polski podczas wojny w obronie konstytucji,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczą- cej się Europy.

40.


Ocalić dzieło reformy – insurekcja kościuszkowska.
1

 • przesłanki wybuchu i przebieg walk podczas powstania kościuszkowskiego,

 • główne bitwy powstania,

 • postanowienia uniwersału połanieckiego,

 • daty: 24.03.1794, 1794, 1795,


 • wskazać zmiany terytorialne wynikłe z trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej,

 • ocenić wysiłek patriotów polskich w 1794 r. angażujących się w wojnę z Rosją,

 • wskazać przyczyny klęski wojsk powstańczych,
41.

Europa i Rzeczpospolita w XVIII wieku – powtórzenie.

142.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

1

43- 45.

PIĘKNY WIEK XIX


Napoleońska epopeja – od konsulatu do cesarstwa.

3

 • okoliczności zdobycia władzy przez Napoleona I ,

 • zmiany, jakie nastąpiły na mapie Europy w wyniku ekspansji Napoleona ,

 • cele polityki wewnętrznej i zagranicznej Napoleona I,

 • główne bitwy epoki napoleońskiej,

 • decyzje Napoleona w sprawie polskiej,

 • główne zasady ustroju Księstwa Warszawskiego,
 • wyjaśnić charakter przemian społ.- gospod., ustrojowych i terytorialnych w Europie na skutek podbojów napoleońskich,

 • zająć stanowisko w sprawie problemu: Napoleon – kontynuator rewolucji czy restaurator monarchii?

 • ocenić stosunek Napoleona do sprawy polskiej,

 • wyjaśnić zaangażowanie Polaków po stronie Francji,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczą- cej się Europy.

46-47.

Kongres wiedeński – nowy stary ład.

2


 • okoliczności ostatecznej klęski Napoleona I;

 • zasady i główne decyzje wypracowane przez kongres wiedeński,

 • pojęcia: restauracja, równowaga europejska, legitymizm, święte Przymierze,

 • sytuację ziem polskich po kongresie wiedeńskim,

 • zasady ustroju w Królestwie Polskim,

 • główne tajne organizacje studenckie i wojskowe,

 • określić skutki obrad kongresu wiedeńskiego dla Polaków, Niemców, Włochów, Francuzów,

 • wskazać różnice między podziałem politycznym Europy w okresie napoleońskim a Europą po kongresie wiedeńskim,

 • wyjaśnić powstanie legalnej opozycji i tajnych związków w Królestwie Polskim w latach 20 – ych XIX wieku,

EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspektywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczą- cej się Europy.

48-49.

Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja.

2


 • poziom cywilizacyjny ziem polskich pod zaborami;

 • przyczyny wybuchu powstania,

 • główne bitwy i dowódców powstania,

 • przyczyny klęski powstańców,

 • skutki powstania,

 • główne ugrupowania Wielkiej Emigracji,

 • omówić etapy wojny z Rosją w 1831 r.,

 • ocenić szanse powstania,

 • scharakteryzować idee programów emigracyjnych,

 • wyjaśnić określić różnice programowe między obozami emigracyjnymi,

 • określić różnice między sytuacją Polaków w poszczególnych zaborach;50- 51.

52.

Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich.

Przemiany na mapie politycznej w II poł. XIX wieku.

2

1


 • cele rewolucji na terenie Austrii, Francji i Prus;

 • idee towarzyszące powstaniu krakowskiemu w 1846 r.,

 • zmiany na ziemiach polskich w wyniku wiosny ludów,

 • okoliczności zjednoczenia Niemiec i Włoch,

 • główne przyczyny wojny secesyjnej w USA,

 • daty: 1861-1865, 1871,

 • określić przyczyny niepowodzenia rewolucji europejskich w l. 1848-49 r.

 • wskazać przyczyny rabacji galicyjskiej w 1846 r.,
 • omówić etapy zjednoczenia Niemiec i Włoch,

 • wykazać skutki wojny domowej w USA,

 • wyjaśnić przyczyny powstania monarchii austro-węgierskiej,
EDUKACJA EUROPEJSKA

Proces integracji europejskiej w perspe- ktywie historycznej: czynniki integrujące i dezintegrujące. Udział Polski i Polaków w budowaniu jednoczą- cej się Europy.

53- 55.

Powstanie styczniowe i ziemie polskie po powstaniu.

3


 • założenia programów polityczno-społecznych białych i czerwonych;

 • przebieg działań powstańczych;

 • metody wynaradawiania Polaków,

 • ocenić programy białych i czerwonych,

 • scharakteryzować formy rusyfikacji i germanizacji,

 • scharakteryzować postawy Polaków wobec polityki zaborców,56.

„Za Waszą i Naszą wolność” – lekcja powtórzeniowa.

1


 • próby odzyskania przez Polaków suwerenności,

 • znaczenie epoki napoleońskiej dla przyszłości Europy,
 • dokonać bilansu walk Polaków o niepodległość w XVIII-XIX57.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

1


58- 59.


BURZLIWY WIEK XIX


Przeobrażenia społeczno – gospodarcze w świecie na przełomie XIX i XX wieku.


2 • najważniejsze odkrycia i wynalazki XIX w.,

 • problemy społeczno-gospodarcze w Europie,

 • pojęcia: urbanizacja, kapitalizm monopolistyczny, formy monopoli,


 • ukazać doniosłość odkryć naukowych,

 • wskazać pozytywne i negatywne konsekwencje rozwoju przemysłu i urbanizacji,
60- 61.

Narodziny ruchu robotniczego i ludowego.

2


 • okoliczności i przesłanki powstania na ziemiach polskich ruchów politycznych,

 • główne partie i działaczy ruchu socjalistycznego,

 • cele i formy ruchu ludowego,

 • genezę Narodowej Demokracji,

 • poglądy R. Dmowskiego,

 • określić skład społeczny poszczególnych partii politycznych ,

 • wskazać różnice między sytuacją społ.-gospod. a założeniami programowymi polskich ruchów politycznych,

 • scharakteryzować 2 nurty w ruchu robotniczym,

 • analizować teksty źródłowe

 • ocenić poszczególne programy,62- 63

Rok 1905 w Rosji i na ziemiach polskich.

2


 • przyczyny wybuchu rewolucji w 1905 r. w Rosji,

 • główne etapy rewolucji,

 • przyczyny wybuchu rewolucji w Królestwie Polskim,

 • zasięg społeczny i geograficzny rewolucji,
 • scharakteryzować sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rosji,

 • omówić stanowisko głównych sił politycznych wobec rewolucji,
64- 65

. Europejczycy opanowują świat.

2


 • genezę kolonializmu XIX-wiecznego,

 • podział świata między imperia kolonialne,

 • przyczyny walki o kolonie w XIX w.,

 • wskazać skutki ekspansji kolonialnej,

 • wskazać na mapie podział kolonialny świata,

 • ocenić politykę mocarstw,

 • określić stosunek ludności kolonialnej do Europejczyków,
66- 67.

Zbrojny pokój.

2


 • przyczyny konfliktów między mocarstwami,

 • cele i skład przymierzy wojskowych,

 • pojęcia: kocioł bałkański, trójprzymierze, trójporozumienie, Ententa,

 • bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej,

 • wskazać punkty zapalne w Europie w 1914 r.,

 • wyjaśnić przyczyny napiętej sytuacji w Europie na początku XX wieku,

 • scharakteryzować sytuację na Bałkanach,

 • ocenić politykę mocarstw dążących do wojny,
68- 69.

La belle epoque” – kultura i sztuka przeł. XIX i XX w

2


 • kierunki artystyczne i nowe dziedziny sztuki,

 • style architektoniczne i malarskie,

 • wymienić najwybitniejszych artystów przełomu wieków,

 • powiązać zmiany w dziedzinie sztuki z przemianami społecznymi w XIX w.,

 • wyszukiwać i porządkować informacje,

Liczba i kolejność jednostek lekcyjnych jest określona w przybliżeniu; ich ilość może ulec zmianie z powodu nie przewidzianych przerw, trudności z przyswojeniem materiału nauczania przez uczniów, interpretacją źródeł historycznych, itp
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna