Projekt „Bory Tucholskie – miejsce przyjazne dla aktywnych. Działaj razem z nami, a będziesz żył inaczej”Pobieranie 0.67 Mb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER +

SCHEMAT II
Projekt

Bory Tucholskie – miejsce przyjazne dla aktywnych.


Działaj razem z nami, a będziesz żył inaczej”

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BORY TUCHOLSKIE”

2006 - 2008


TUCHOLA, CZERWIEC 2006r.

Projekt

Bory Tucholskie – miejsce przyjazne dla aktywnych.


Działaj razem z nami, a będziesz żył inaczej”


Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich

LGD „Bory Tucholskie”

została opracowana przez

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”

Tuchola, ul. Podgórna 3,

tel./ fax. 052 559 07 39,

e-mail: promocja@tuchola.pl

http://www.towarzystwo.tuchola.pl.
Dokument został opracowany przez zespół w składzie:

- Maciej Korda,

- Magdalena Kurpinowicz,

- Leszek Ciżmowski,

- Katarzyna Kosch,

- Agata Piastucka,

- Maciej Śmieszek.


Konsultanci merytoryczni:

- mgr Adam Stańczyk,

- mgr Julian Ziemkowski,

- mgr Zbigniew Galiński.
Współpracownicy:

- Maciej Gierszewski,

- Grażyna Śmieszek,

- Magdalena Czupryniak,

- Dorota Gromowska,

- Krzysztof Bujny,

- Marek Sass,

- Beata Wiśnioch,

- Emilia Krzyżelewska,

- Wioletta Szymczak,

- Marek Lejk,

- Maria Majewska,

- Małgorzata Rezmer,

- Maria Ollick.Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich” pragnie podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniach
i konsultacjach, a zwłaszcza Zarządowi LGD „Bory Tucholskie”, za cenne uwagi i wyrozumiałość
w czasie sporządzania niniejszego dokumentu.

Sektor pozarządowy 8

Wody podziemne 14

Urodzenia 27

Zgony 28

Przyrost naturalny 28

Małżeństwa 28

2.2.1.3 Charakterystyka ruchów migracyjnych 28

Preferencje migracyjne 29

Ruch naturalny 32

Ruch migracyjny 33

Poziom wykształcenia 33

Prognoza demograficzna 33

Hierarchia sieci osadniczej 34

Bezrobocie 36

2.2.1.17 Stopień samoorganizacji producentów rolnych – grupy producenckie. 42

2.2.1.18 Ogólna charakterystyka przedsiębiorczości 42

Atrakcyjność turystyczna. Turyści. Promocja turystyki 44

Stan i wykorzystanie bazy noclegowej 45

Szlaki rowerowe: 47

Szlaki kajakowe wyznaczono na Brdzie, Wdzie, Kamionce, Sępolnej, Bielskiej Strudze, Wielkim Kanale Brdy, Czerskiej Strudze, Stążce, Prusinie. Pod względem turystycznym oznakowane są Brda i Wda. 47

Ilość szlaków pieszych, rowerowych i wodnych na terenie LGD jest bardzo duża, co świadczy o atrakcyjności turystycznej omawianego terenu. Niezadowalający jest natomiast stan techniczny oznakowania szlaków. Brakuje także wydawnictw opisujących kompleksowo wszystkie szlaki na terenie LGD. 47

2.3Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW 64


Wstęp
Pilotażowy Program LEADER+ jest Inicjatywą Wspólnotową mającą na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wspiera społeczności obszarów wiejskich w rozpoznaniu długoterminowego potencjału ich regionu, zwracając szczególną uwagę na współpracę partnerską, a także na sieci wymiany doświadczeń oraz ich upowszechnianie.
Podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym przez społeczności lokalne jest działaniem niezbędnym w celu prawidłowego rozwoju regionu. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest opracowanie strategii rozwoju, która w swojej istocie polega na określeniu długookresowych celów strategicznych. Cele te powinny być osiągane poprzez realizację celów operacyjnych i działań.
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD „Bory Tucholskie” powstała w ramach realizacji Projektu „Stymulowanie zrównoważonego rozwoju gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola”. Zakłada ona wykorzystanie potencjału obszaru w celu zwiększenia konkurencyjności produktów i usług, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i związanych z tym wpływów z turystki.
Podstawę opracowania strategii stanowiły materiały zebrane podczas warsztatów grup roboczych, z udziałem lokalnych liderów oraz przedstawicieli sektora pozarządowego, publicznego i gospodarczego. Wyniki prac grup roboczych były wielokrotnie weryfikowane zarówno przez samych uczestników jak również przez ekspertów współpracujących przy tworzeniu strategii, ograniczając tym samym do minimum możliwość rozminięcia się z rzeczywistymi potrzebami lokalnej społeczności. Dodatkowym elementem uspołeczniającym proces tworzenia strategii były konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD. W strategii wyróżnić można trzy zasadnicze części: diagnostyczną, analityczną i programową. W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące zarówno ze źródeł pierwotnych (samorządy, dane statystyczne, programy sektorowe) jak również źródła wtórne, tworzone przede wszystkim przez autorów niniejszego opracowania. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD „Bory Tucholskie” została opracowana zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ZSROW oraz instrukcją sporządzania ZSROW.


1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację strategii.
1.1. Nazwa LGD
Zgodnie ze statutem pełna nazwa LGD brzmi: Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”. Może ona posługiwać się skrótem LGD „Bory Tucholskie” oraz nazwą w języku angielskim Local Action Group „Tuchola Forests” i skrótem LAG „Tuchola Forests”.
1.2. Status prawny LGD
Status prawny LGD „Bory Tucholskie” to Związek Stowarzyszeń.
1.3. Data rejestracji w sądzie
Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiła w dniu 02.02.2006r.
1.4. Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych partnerów
Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów następuje zgodnie ze statutem, na zasadach otwartości. Przed przystąpieniem potencjalni członkowie mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach LGD "Bory Tucholskie" jako obserwatorzy, mogą także otrzymać pomoc logistyczną i merytoryczną w zakresie realizowanych przez siebie inicjatyw. Ze względu na otwartą formułę LGD nabór nowych członków ograniczony jest tylko wymogami statutowymi i odbywać się będzie w sposób ciągły. W tym celu planuje się wykorzystanie wszelkich możliwych kontaktów i relacji członków LGD zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Lista priorytetowych projektów zawartych w ZSROW LGD "Bory Tucholskie" będzie mogła być w przyszłości uzupełniana i modyfikowana o inne zadania zgłaszane także przez podmioty nie należące do LGD. Będzie to więc kolejny sposób włączenia nowych organizacji w struktury LGD "Bory Tucholskie". Taki sposób postępowania zapewni również "oddolne podejście" do formułowania celów strategicznych. Sadzimy, że przy odpowiedniej promocji, zwłaszcza efektów programu LEADER+ dołączenie nowych członków będzie tylko kwestia czasu.

Członkowie Związku zgodnie ze Statutem dzielą się na:  1. członków zwyczajnych

  2. członków wspierających

  3. członków honorowych

Członkiem zwyczajnym może zostać stowarzyszenie bądź osoba prawna nie działająca dla zysku (non-profit), która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Związku oraz zobowiąże się do przestrzegania Statutu Związku. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, także zagraniczna oraz jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Związku oraz zdeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Związku.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, także zagraniczna, która szczególnie zasłużyła się dla Związku.

Zgodnie z § 7 statutu LGD „Bory Tucholskie” przyjęcie członka zwyczajnego następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów. Aby wniosek został rozpatrzony musi on uzyskać pisemną rekomendację przynajmniej 3 członków zwyczajnych Związku. Wstępujący członek zwyczajny określa przynależność do jednej z trzech grup sektorowych: sektora publicznego, sektora pozarządowego, za wyjątkiem organizacji pracodawców oraz organizacji pracodawców. Odpowiednio do członków wspierających i honorowych stosuje się postanowienia § 7.

Aktualnie trwają przygotowania do przyjęcia w skład LGD członków wspierających.

1.5. Potencjał administracyjny LGD
1.5.1. Kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem.
Informacje dotyczące kwalifikacji i doświadczenia osób, które zostały wybrane do władz związku stowarzyszeń Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” przedstawia tabela nr 1.1, znajdująca się poniżej. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób znajdują się w załączniku nr 1.
1.5.2. Doświadczenie LGD w realizacji projektów.
Członkami LGD są stowarzyszenia aktywnie ubiegające się o środki zewnętrzne na realizację różnego typu projektów. W ten sposób osoby zaangażowane w poszczególne projekty nabyły doświadczenie, umożliwiające prawidłową realizację zadań zawartych w ZSROW.

Informacje dotyczące doświadczenia LGD „Bory Tucholskie” zamieszczono w załączniku nr 5, tabela 1.2 .TAB. 1.1. Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem.

Lp.

Imię i nazwisko osoby wskazanej

Podmiot delegujący

Adres zamieszkania, telefon e-mail

Zakres odpowiedzialności w LGD

Doświadczenie

Kwalifikacje

1.

Wojciech Kociński

Stowarzyszenie „Akces”

89-500 Tuchola

ul. Murowa 8

Tel. 888 590 430


Prezes

Przedsiębiorca prywatny w branży usługowej, od 12 lat prowadzący firmę

Wykształcenie zawodowe

2.

Teresa Cherek – Kanabaj

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”

Śliwice 89-530

ul. Dworcowa 37

Tel. 052 334 01 68


Wiceprezes

- Dyrektor GOK Śliwice

- radna Rady Powiatu Tucholskiego,

- prezes TMZŚ „Knieja”


- średnie zawodowe w zakresie: -organizacji pracy kulturalnej,

-rekreacji i aktywnego wypoczynku,

- finansów banków,

Kursy:


- organizatora turystyki wiejskiej,

- pisanie projektów,3.

Beata Wiśnioch

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa
Skarbnik

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kęsowa

Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii

4.

Franciszek Moch

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Osie „Grom Osie”

Osie 86-159

Mickiewicza 40Członek zarządu

Prezes Gminnego Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Osie „Grom Osie”


średnie

5.

Fryderyk Sikorski

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec z siedzibą w Krzywogońcu

Cekcyn 89-511

Krzywogoniec 5Członek zarządu

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec z siedzibą w Krzywogońcu
6.

Emilia Krzyżelewska

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo z siedzibą
w Świekatowie

86-182 Świekatowo ul. Koronowska 2
Członek zarządu

Pracownik GCI Świekatowo

Wykształcenie wyższe w zakresie filologii romańskiej;

Studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów;

Kurs instruktorów klubów pracy;

Ukończenie kursu w ramach PHARE 2002 „Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy7.

Barbara Piasecka

Stowarzyszenie społeczno-Kulturalne „Burchat” z siedzibą w Gostycynie

89-520 Gostycyn

ul. Zygmunta Augusta
Członek zarządu

Manager projektuDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie

Wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej

  • ukończenie szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych

  • szkolenie z zagadnień z zakresu: korzystania z funduszy strukturalnych UE, opracowania i zarządzania projektami, budowania partnerstwa na poziomie lokalnym oraz inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego

  • ukończenie Akademii Liderów Lokalnych

8

Bogdan Łydkowski

Bractwo Czarnej Wody z siedzibą w Osiu

ul. Młyńaka 3

86-159 OsieCzłonek zarządu
Pobieranie 0.67 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna