Projekt budowlany. Kablowe linie elektroenergetyczne sn I nnPobieranie 54.99 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar54.99 Kb.

PROJEKT BUDOWLANY.

KABLOWE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE SN I NN

..........................................................................................................................................


VI.

ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA..............................................................str.1-8 1. OPIS TECHNICZNY ............................................................................str.2-8
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2

2.0ZAKRES OPRACOWANIA 2

3.0 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 6T 2

4.0 PROJEKTOWANE KABLOWE LINIE SN I NN W KIERUNKU PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW


3

5.0 PRZEBUDOWA/PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH KABLOWYCH LINII SN I NN 3

4.0 WYKONYWANIE LINII KABLOWYCH 4

5.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 4

7.0 UWAGI KOŃCOWE 5

8.0 WYKONANIE ROBÓT 5

9.0 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 6

10.0 NORMY 6

11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 6

12.0 INFORMACJA DO PLANU BIOZ 7
III.RYSUNKI

Rys. nr PZ-01 Projekt zagospodarowania terenu- Część I

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU SIECI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH


 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

  1. Projekty architektoniczno-konstrukcyjne i projekt branż wentylacji, wod.-kan.,

  2. Mapa do celów projektowych

  3. Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu

  4. Wytyczne ochrony ppoż., przepisy normy PN IEC 60364,

  5. Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a w tym :

- N SEP-E-0004 Linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,  1. Uzgodnienia i ustalenia ze służbami energetycznymi Zakładu, dotyczące przebudowy i demontażu istniejącej podziemnej i naziemnej sieci elektroenergetycznej SN i NN, oraz warunki przebudowy wydane pismem znak TR/1841/2015r z dnia 04.05.2015r.

  2. Wykonane projekty branżowe.

  3. Pozostałe akty prawne :

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z późn.zm);

b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003r. Nr 121, poz. 1137);

  1. Wytyczne Inwestora
 1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę kablowych linii SN zasilającej projektowaną stację transformatorową SN-15kV oznaczoną numerem T6, projektowanych linii NN zasilających projektowane obiekty (halę magazynową, przepompownię kanalizacji deszczowej, szafką oświetlenia parkingu oraz zbiornik wody ppoż.), a także przebudowy istniejących podziemnych i naziemnych sieci elektroenergetycznych SN i NN oraz odcinków kanalizacji teletechnicznej, znajdujących się na terenie zakładu "HUTA CZECHY" SA w miejscowości Trąbki, gmina Pilawa, powiat Garwolin na działkach o numerze ewidencyjnym 418/16; 418/19; 418/21, obręb 008 Trąbki, jedn. ewidencyjna 140310_5 Pilawa, obszar wiejski.3.0 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 6T

W celu wykonania projektowanej stacji transformatorowej 6T, wbudowanej w projektowaną halę produkcyjną należy : • w istniejącej rozdzielni głównej SN-15kV Zakładu, wyposażyć dwa pole pola odpływowe w aparaturę zasilającą określoną w warunkach przyłączenia. Jedno pole zasilające oznaczyć jako zasilanie podstawowe stacji 6T, drugie jako pole zasilania rezerwowego stacji 6T,

 • istniejąca stację transformatorową wyposażyć wg projektu stacji w trzy pola liniowe, z których jedno stawi pole rezerwowe. Projekt stacji transformatorowej 6T stanowi oddzielne opracowanie,

 • z wyposażonych pól zasilających rozdzielni głównej SN-15kV Zakładu wyprowadzić w kierunku projektowanej stacji transformatorowej 6T kablowe linie SN-15kV wykonane jako 3*HRUHAKXs 1*120 każda linia.4.0 PROJEKTOWANE KABLOWE LINIE SN I NN W KIERUNKU PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW


 • z istniejącej stacji transformatorowej 2T, w kierunku projektowanego budynku magazynu wyrobów gotowych, wyprowadzić linię kablową wykonaną kablem YKY 4*70 w SRS 110 jako zasilanie NN magazynu wyrobów gotowych,

 • z rozdzielni, istniejącego przy stacji 2T agregatu prądotwórczego, wyprowadzić w kierunku projektowanego zbiornika wody ppoż, linię kablową wykonaną kablem NHXCH 4*50 w SRS 110 jako zasilanie szafki przyłączeniowej zbiornika,

 • z projektowanej rozdzielnicy RGNN magazynu wyrobów gotowych wyprowadzić linię kablową YKYżo 5*16 w SRS 75 w kierunku projektowanej szafki oświetleniowej parkingu,

 • z rozdzielnicy NN stacji 2T wyprowadzić linię kablową YKY 4*70 w SRS 110 w kierunku projektowanej szafki złącza ogródków działkowych,

 • z rozdzielnicy NN stacji 2T wyprowadzić linię kablową YKY 4*35 w SRS 110 w kierunku projektowanej szafki terenów sportowych,

 • z rozdzielnicy NN stacji 2T wyprowadzić linię kablową YKYżo 5*16 w SRS 75 w kierunku projektowanych odcinków oświetlenia zewnętrznego, drogowego,

 • z rozdzielnicy NN stacji 2T wyprowadzić linię kablową YKY 4*35 w SRS 110 w kierunku rozdzielnicy NN projektowanej wiaty na piasek,

 • z rozdzielnicy NN projektowanej stacji 6T wyprowadzić linię kablową YKY 4*120 w SRS 110 w kierunku projektowanej szafki rozdzielnicy zestawiarni,

 • z rozdzielnicy NN projektowanej stacji 6T wyprowadzić linię kablową YKY 4*120 w SRS 110 w kierunku rozdzielnicy kotłowni jako zasilanie rezerwowe,

 • z rozdzielnicy NN projektowanej stacji 6T wyprowadzić linię kablową YKY 4*120 w SRS 110 w kierunku projektowanej szafki zasilającej "popłuczyn",

 • rozdzielnicy NN projektowanej stacji 6T wyprowadzić linię kablową YKY 4*120 w SRS 110 w kierunku projektowanej szafki rozdzielnicy elektrofiltrów,

Pola przyłączeniowe w rozdzielni NN stacji 6T oraz rozdzielnicy RGNN magazynu wyrobów gotowych wyposażyć w modułowe rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi gG. Wielkość wkładek wg projektu wykonawczego.

Pola przyłączeniowe w stacji 2T wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe mocy wielkości wg projektu wykonawczego. Wielkość wkładek wg projektu wykonawczego. Numer pól w stacji zostanie wskazany przez Inwestora przed rozpoczęciem prac przyłączeniowych.

Stacja 2T zasilana jest opomiarowaną wewnętrzną linią SN-15kV wyprowadzoną z głównej rozdzielni SN Zakładu.

Wszystkie linie wykonane kablami układanymi w wykopie, chronionymi na całych długościach rurami osłonowymi z tworzywa. Rury osłonowe dostosowane do ciężkich warunków terenowych.

5.0 PRZEBUDOWA/PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCYCH KABLOWYCH LINII SN I NN

Zgodnie z roboczymi ustaleniami oraz zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy istniejące kablowe linie elektroenergetyczne SN-15kV oraz NN należy przebudować w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi obiektami produkcyjnymi, magazynowymi oraz z projektowanymi drogami.

Zakres oraz trasy istniejących przeznaczonych do przebudowy kabli elektroenergetycznych oraz projektowane, nowe trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu - sieci elektroenergetyczne.

Wszystkie pokazane, istniejące i projektowane przebiegi uzgodniono na roboczo z przedstawicielami inwestora.

Przed rozpoczęciem robót, wykonawca ma obowiązek powtórzyć z Inwestorem zakres prac.

UWAGA : należy wykonać przełożenie kabli NN i sterowniczych na odcinku kotłownia - wentylatory komina. Trasa tych kabli nie została pokazana na mamie geodezyjnej.4.0 WYKONYWANIE LINII KABLOWYCH

Projektowane linie kablowe wykonać kablami o typie podanym w punkcie 3 opisu.

Kable NN układać w rowie kablowym głębokości 0,8 m, na 10-cm podsypce piaskowej.

Kable SN układać w rowie na głębokości min. 1,2 m, w układzie płaskim.

Szerokość rowu kablowego dostosować do ilości prowadzonych kabli.

Kable sterownicze oraz kable instalacji AC prowadzić najwyżej, lecz nie płyciej niż 70 cm.

Trasy kabli zgodne z planem sytuacyjnym.

W celu wykonania linii oświetleniowych należy: • Wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanych kabli oraz stanowiska szafek przyłączeniowych

 • Projektowany kabel układać w rowie kablowym, na głębokości 0,8 m i szerokości dna rowu od 0,4 m dla kabli pojedynczych do 2,0 m dla linii wielokablowych. Kable chronić na całej długości rurami ochronnymi z tworzywa,

 • Na podejściach do stanowisk oświetleniowych pozostawić z każdej strony zapas kabla w ilości po 1,5 m,

 • Kable na całej długości zaopatrzyć w opaski kablowe mocowane, co ok. 10 m. Na opaskach podać typ i przekrój kabla, numer obwodu zasilającego, napięcie oraz rok ułożenia oraz nazwę użytkownika kabla.


UWAGA :

W przypadku wykonywania prac ziemnych w pobliżu drzewostanu, wykonawca prac elektrycznych winien zgłosić zamiar prowadzenia robót u służb konserwatorskich przyrody i stosować się do ich uwag i zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia prac.


 • Przygotować stanowiska (fundamenty prefabrykowane) projektowanych szafek, w budynkach wykonać przepusty hermetyczne dla prowadzonych kabli

 • Wykonać uziemienia szafek przyłączeniowych, rozdzielnic,

 • Rów kablowy zasypać gruntem rodzimym, wolnym od gruzu, kamieni, korzeni oraz innych zanieczyszczeń, ubijając zasypkę warstwami.

 • Potwierdzić pomiarem rezystancję uziomu z wpisaniem wyniku do Dziennika Budowy,

 • Dokonać sprawdzenia pomiarem skuteczności dodatkowej ochrony pporażeniowej.

 • Linie kablowe zgłosić do odbioru inwestorskiego. Do odbioru dostarczyć:

 • protokół odbioru kabla przed zasypaniem,

 • geodezyjną inwentaryzację trasy kabla,

 • protokół pomiaru rezystancji izolacji kabla,

 • protokół rezystancji uziemienia,

 • dokumentację powykonawczą.


5.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu i uruchomieniu urządzeń należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach obejmującą:


 • materiałów i urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości

 • instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe i zasady BHP korzystania z urządzeń,

 • komplet pomiarów elektrycznych parametrów linii,

 • podpisany przez obie strony protokół z przeszkolenia osób wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru i administracji zabudowanych urządzeń.7.0 UWAGI KOŃCOWE

Po wykonaniu robót dokonać pomiaru sprawdzającego skuteczność ochrony pporażeniowej, a wynik pomiaru odnotować w Dzienniku Budowy oraz załączyć wszystkie, niezbędne protokoły.

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm, istniejącą instalację należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi normami.

Instalacje elektryczne powinny odpowiadać wymaganiom „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U nr 109 z 2004 r., poz. 1156) oraz powołanym, w tych Warunkach Technicznych, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Pozostałe normy oraz opracowania techniczne można stosować w projektowaniu i budowie, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej. Do tych norm i opracowań, poza wymienionymi w punktach 1.5 i 1.5 opisu, należą między innymi:


 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D.

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w specyfikacji winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu częściach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany będzie do jego pisemnego rozstrzygnięcia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania prac instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do rodzaju wykonywanych robót. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru

Należy również zrealizować sterowanie i sygnalizację innych instalacji sygnalizacji, alarmowych, które mogą zostać wyspecyfikowane przez Inwestora i które mogą być powiązane z wykonywanym zakresem robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

8.0 WYKONANIE ROBÓT

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej zewnętrznej instalacji elektrycznej.

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

Rysunki, opis i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian.

Wszelkie nieujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe branże.

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: • dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji,

 • dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogącymi wpłynąć, na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń,

 • dostawa i montaż elementów linii oraz kabli i urządzeń wchodzących w skład projektowanej instalacji elektrycznej,

 • wykonanie ewentualnych przecisków wraz z uszczelnieniem,

 • dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbiorów instalacji,

 • przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

 • do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją,9.0 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora. Wszelkie odstępstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką, jakość oraz terminowość wykonania.10.0 NORMY

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm i przepisów oraz wytycznych wykonania robót, aktualnych w dniu opracowania.

Są to podstawowe wymagania odnośnie instalacji elektrycznych i urządzeń oraz standardy dla materiałów instalacyjnych i wyposażenia. Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń wykonawca winien przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, pomiary oporności instalacji odgromowej i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzać powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarządzenia.

Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są: • Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu

 • Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego

 • Prace związane z urządzeniami elektrycznymi,

 • Pomiary elektryczne

 • Prace związane z oświetleniem placu budowy

 • Obecność prac komunalnych

 • Podłączenia do istniejących urządzeń

 • Użycie maszyn i urządzeń.

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane, lecz tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach.

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania.

Wszystkie stosowane urządzenia i maszyny muszą być całkowicie sprawne, bez wycieków płynów eksploatacyjnych.

11.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Kontraktor jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonać sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Kontraktor bierze pełną odpowiedzialność za wykonane prace wykonane przez niego jak również podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nieuzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym i projektantem. Zadaniem Kontraktora jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do zasilania placu budowy w energię elektryczną.

To właśnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

12.0 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Tom.1 cz. VII

Opracował :
Mgr inż. Krzysztof Hirsch……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biuro Projektów „ORTECH”

87-800 Włocławek ul. Łęgska 5 tel. 054 411-69-13 e-mail kontakt@ortech.pl: PRZETARGI
PRZETARGI -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
PRZETARGI -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PRZETARGI -> Lokalizacja
PRZETARGI -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
PRZETARGI -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
PRZETARGI -> Przedmiot oferty
PRZETARGI -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
PRZETARGI -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
PRZETARGI -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
PRZETARGI -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna