Projekt budowlanyPobieranie 0.49 Mb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar0.49 Mb.
  1   2   3
Rozbudowa z przebudową istniejącego centrum handlowego Bielany z parkingiem podziemnym, obsługą komunikacyjną i towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną.


PROJEKT BUDOWLANY
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 1994r.).

INSTALACJA ODDYMIANIA I WENTYLACJI GARAŻU

PROJEKTANT

mgr inż. Adam Pytel

nr uprawnień:

450/01/DUWSPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Paweł Skwarski

nr uprawnień:

93/01/DUW


PROJEKT BUDOWLANY

 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 3

II. CZĘŚĆ OPISOWA 4

1. Podstawa opracowania 4

2. Zakres opracowania 4

3. Założenia sposobu pracy systemu 4

3.1. Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji pożarowej. 4

3.2. Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji bytowej. 6

4. Opis działania wentylacji strumieniowej garaży 6

4.1. Tryb wentylacji pożarowej. 7

4.2. Tryb wentylacji bytowej 11

5. AKUSTYKA 12

6. wytyczne 17

6.1. Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne 17

6.2. Wytyczne ochrony przeciwpożarowej. 17

6.3. Wytyczne dla instalacji SSP. 17

6.4. Wytyczne instalacji sanitarnych. 19

6.5. Wytyczne dla branży elektrycznej. 19

6.6. Wytyczne systemu automatycznej regulacji 19

7. Uwagi końcowe 20

8. Zestawienie elementów 21

8.1. Zestawienie klap ppoż. 21

8.2. Zestawienie wentylatorów 21

8.3. Zestawienie kanałów w systemie PROMADUCT-500 23

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 23

SPIS RYSUNKÓW 23

IV. ZAŁĄCZNIKI 23

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 23


PROJEKT BUDOWLANY

 1. CZĘŚĆ OPISOWA  1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

 1. Projektu budowlanego z października 2012.

 2. Projektu architektonicznego.

 3. Wytycznych Fläkt Woods dotyczących projektowania wentylacji strumieniowej garaży.

 4. Norm i aktualnych przepisów.

 5. Opracowania Zakładu Badań Ogniowych ITB pt. „Centrum Handlowe Bielany w gm. Kobierzyce /k Wrocławia. Raport z obliczeń numerycznych rozprzestrzeniania się dymu i ciepła w celu oceny działania systemu wentylacji pożarowej części handlowo-usługowej oraz garażu podziemnego” z września 2012 r. oraz aneksu do powyższego opracowania p.t. „Park Handlowy Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce /k Wrocławia. Ocena wpływu zmian w projekcie budowlanym na skuteczność funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w budynku” z października 2012 (dalej zwanymi symulacją komputerową CFD).
  1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przetargowy instalacji wentylacji bytowej oraz wentylacji pożarowej w garażu podziemnym w Centrum Handlowym Bielany w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce, przy zastosowaniu wentylatorów strumieniowych firmy Fläkt Woods.

Opracowanie to zostało potwierdzone przez symulację komputerową CFD przeprowadzoną na trójwymiarowym modelu garażu.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje systemu automatycznej regulacji. Projekt automatycznej regulacji ujęty jest w oddzielnym opracowaniu. Instalacja wentylacyjna innych pomieszczeń jest poza zakresem niniejszego opracowania. Poza zakresem są również wszystkie pozostałe instalacje.


  1. Założenia sposobu pracy systemu

W opracowaniu założono uzyskanie odstępstwa od § 277 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. z późniejszymi zmianami) dotyczącego powierzchni strefy pożarowej obejmującej garaż podziemny.

W niniejszym opracowaniu rozpatrywany jest wjazd wyłącznie samochodów osobowych.
   1. Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji pożarowej.

W przypadku wykrycia pożaru przez System Sygnalizacji Pożaru (SSP), wyłączana jest wentylacja bytowa garażu z I-go stopnia detekcji przez jedną czujkę dymu. Po zadziałaniu drugiej czujki dymu system wentylacji przechodzi w tryb wentylacji pożarowej. W zależności od miejsca wykrycia dymu określone są miejsca nawiewu i wyciągu powietrza oraz kierunek działania wentylatorów strumieniowych. Założono wystąpienie pożaru tylko w jednej strefie detekcji dymu i niezależnie od rozprzestrzeniania się dymu nie dopuszcza się zmiany scenariuszy pożarowych. W przypadku wykrycia pożaru w dwóch różnych strefach detekcji dymu należy zrealizować scenariusz dla pierwszej strefy detekcji dymu, w której wykryto pożar. Alarm z drugiej czujki dymu przyspiesza II stopień detekcji, nie zmienia natomiast scenariusza pożarowego.

Poniższa tabela przedstawia projektowaną ilość powietrza oraz funkcję jaką pełnią poszczególne punkty nawiewno - wywiewne dla poszczególnych stref detekcji dymu.


Tabela 1. Wydajność systemu oddymiania garażu z zależności od oddymianej strefy detekcji dymu.

Strefa detekcji dymu, w której wykryto pożar

Strumień wywiewu w I fazie pożaru / w II fazie pożaru po czasie 330 s od jego wykrycia

Punkt wywiewu

Strumień nawiewu mechanicznego w I fazie pożaru / w II fazie pożaru po czasie 330 s od jego wykrycia

Punkt nawiewu mechanicznego

Punkt napływu kompensacyjnego

-

[m3/h]

-

[m3/h]

-
A

200.000 / 400.000

NW-4

75.000 / 150.000

NW-5


NP1

BW-1

BW-2

37.500 / 75.000

NW-6

BW-3

BW-4

B

200.000 / 400.000

NW-4

50.000 / 100.000

NW-2


NP1

BW-1

BW-2

50.000 / 100.000

NW-6

BW-3

BW-4

C

200.000 / 400.000

NW-5

37.500 / 75.000

NW-2

NP1

BW-1

50.000 / 100.000

NW-4

BW-2

BW-3

50.000 / 100.000

NW-6

BW-4

D

200.000 / 400.000

NW-6

50.000 / 100.000

NW-4

NP1

BW-1

50.000 / 100.000

NW-5

BW-2

BW-3

50.000 / 100.000

NW-7

BW-4

E

200.000 / 400.000

NW-7

50.000 / 100.000

NW-2

NP1

BW-1

50.000 / 100.000

NW-4

BW-2

50.000 / 100.000

NW-6

BW-3

F

200.000 / 400.000

NW-2

50.000 / 100.000

NW-4


NP1

BW-1

50.000 / 100.000

NW-7

BW-3

BW-4

G

200.000 / 400.000

NW-3

50.000 / 100.000

NW-2


NP1

BW-1

BW-2

50.000 / 100.000

NW-6

BW-3

BW-4

H

200.000 / 400.000

NW-3

50.000 / 100.000

NW-2


NP1

BW-1

BW-2

50.000 / 100.000

NW-6

BW-3

BW-4

Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania. Dlatego uruchomienie wentylacji pożarowej nie jest uzależniane od uruchomienia instalacji tryskaczowej.

Szczegółowy scenariusz uruchomienia instalacji oddymiania garaży przedstawiony jest w punkcie 4.1.

Ponieważ przewidywana temperatura dymu usuwanego nie przekracza 400ºC, można zastosować wentylatory oddymiające klasy F400 120 (400ºC/120min). Nie udowodniono bezpieczeństwa ekip ratowniczych, więc nie można obniżyć klasy wentylatorów.


   1. Założenia w zakresie pracy instalacji w trybie wentylacji bytowej.

Wentylacja bytowa w czasie braku detekcji pożaru w garażu sterowana będzie według dwóch progów detekcji CO i LPG:

 • Przewietrzanie: wydajność wentylacji mechanicznej około 145 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe – praca okresowa na I biegu. Wentylatory główne – praca okresowa.

Zakładany czas przewietrzania to załączenie co godzinę na 10 minut, lecz docelowo obsługa powinna ustawić w/w czas w zależności od potrzeby wentylacji garażu (natężenie ruchu, występowanie nieprzyjemnych zapachów, itd.). Załączenie wentylacji od detekcji CO i LPG następuje niezależnie od trybu przewietrzania.

 • I próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 200 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe – praca ciągła na I biegu. Wentylatory główne – praca ciągła.

 • Tryb awaryjny - II próg detekcji CO i/lub LPG: wydajność wentylacji mechanicznej około 220 m3/h na miejsce postojowe. Wentylatory strumieniowe – praca ciągła na II biegu. Wentylatory główne – praca ciągła. Utrzymanie się trybu awaryjnego przez czas dłuższy niż 10minut wynikającego z utrzymania się stężenia LPG powyżej II progu detekcji powoduje podwojenie wydajności wentylatorów głównych wyciągowych (wówczas łączna wydajność systemu będzie analogiczna jak w przypadku trybu wentylacji pożarowej), zatrzymanie wentylacji bytowej innych pomieszczeń obrębie garażu (jak w przypadku sygnału o pożarze) oraz ogłoszenie alarmu i ewakuację garażu. Wyżej opisany czas 10 minut może zostać skorygowany na etapie realizacji lub użytkowania instalacji po zatwierdzeniu przez rzeczoznawcę ds. ppoż.


Zakłada się następujące progi detekcji:
2 progi detekcji CO:

 • I próg – 30ppm

 • Tryb awaryjny (II próg) – 80ppm

2 progi detekcji LPG: • I próg – 5% dolnej granicy wybuchowości

 • Tryb awaryjny (II próg) – 20% dolnej granicy wybuchowości.

Szczegółowe założenia dla poszczególnych stref detekcji ujęto w punkcie 4.2.
  1. Opis działania wentylacji strumieniowej garaży

Bezkanałowy mechaniczny system wentylacji garaży wykorzystuje do usuwania zanieczyszczonego powietrza wentylatory strumieniowe do transportu powietrza od punktów nawiewnych do punktów wyciągowych powodując jednocześnie rozcieńczanie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza oraz wentylatory wyciągowe do usuwania powietrza zanieczyszczonego na zewnątrz budynku.

Projektowany w garażu system bezkanałowy instalacji wentylacji oddymiającej, w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, będzie chronił przed wystąpieniem na przejściach ewakuacyjnych zadymienia lub temperatury, uniemożliwiających bezpieczną ewakuację, tj. na wysokości 2,0 m od posadzki widzialność znaków ewakuacyjnych świecących światłem własnym na skutek zadymienia nie spadnie poniżej 10m, a temperatura nie przekroczy 60ºC. Założenia te potwierdzono w symulacjach komputerowych, których celem była przede wszystkim analiza warunków i czasu ewakuacji ludzi z przestrzeni garażu podziemnego. Rozważono czas detekcji i alarmowania, czas rozpoznania i reakcji, czas przejścia oraz margines bezpieczeństwa.

Dzięki przetłaczaniu znacznej ilości powietrza system strumieniowy oddymiający powoduje obniżenie temperatury w całym obszarze garażu, w tym usuwanego dymu.

Dla garażu przewidziano instalację wentylacji mechanicznej strumieniowej, pełniącej 2 funkcje:

- Wentylacji bytowej - w warunkach normalnej eksploatacji, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej o wydajności sterowanej czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia CO i LPG.

- Wentylacji pożarowej - w warunkach zagrożenia pożarowego, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oddymiającej ograniczającej zadymienie i zapewniającej widoczność wystarczającą do ewakuacji ludzi, natomiast po czasie ewakuacji główną funkcją jest usuwanie dymu i gazów pożarowych.


Analizowany obszar obejmuje 1 kondygnację garażu podziemnego w Centrum Handlowym Bielany w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce. Kondygnacja ta stanowi jedną strefę pożarową podzieloną na 8 stref detekcji dymu.

Dla każdej ze stref detekcji dymu przewidziano scenariusz pożarowy, w którym przedstawiono w jaki sposób i w jakiej kolejności poszczególne elementy systemu wentylacji garażu przechodzą w tryb pożarowy. Ogólny scenariusz czasowy przedstawia się następująco: • Wykrycie pożaru w jednej ze stref detekcji dymu lub strefach przyległych przez jedną czujkę dymu lub wciśnięcie przycisku ROP:

 • Wyłączenie systemu pełniącego funkcję wentylacji bytowej - wyłączenie wentylatorów głównych oraz strumieniowych.

 • Zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego, które nie biorą udziału w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego i otwarcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego biorących udział w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego garażu (tylko od detekcji przez czujkę - klapy sterowane z SSP).

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Wykrycie pożaru przez dwie czujki w jednej strefie detekcji dymu lub jedną czujkę w strefie detekcji dymu  i wciśnięcie ROP w dowolnej strefie:

 • Zamknięcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego, które nie biorą udziału w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego i otwarcie wszystkich klap przeciwpożarowych systemu strumieniowego biorących udział w systemie oddymiania lub napowietrzania pożarowego garażu (tylko od detekcji przez czujkę - klapy sterowane z SSP).

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Zamknięcie bram wjazdowych w zależności od scenariusza pożarowego (bramy sterowane z SSP).

 • Załączenie wentylatorów głównych pracujących z 50-procentową wydajnością niezwłocznie po wykryciu pożaru i ogłoszeniu alarmu pożarowego.

 • Uruchomienie odpowiednich wentylatorów strumieniowych na II biegu (zgodnie ze scenariuszem dla danej strefy detekcji) oraz zwiększenie wydajności wentylatorów głównych do 100% w czasie około 330s od momentu wykrycia pożaru (czyli około 420s od momentu rozpoczęcia pożaru).

Zakłada się, że instalacja tryskaczowa uruchomi się przed uruchomieniem wentylatorów strumieniowych lecz nie przewiduje się celowego ich opóźniania.

Wszystkie wentylatory oddymiające, które nie pracują w trybie wentylacji bytowej lub w czasie napowietrzania pożarowego należy odciąć bateriami klap ppoż. w celu uniknięcia krótkiego spięcia.
   1. Tryb wentylacji pożarowej.

    1. Pożar w strefie detekcji dymu A

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Następuje zamknięcie klap przeciwpożarowych w punkcie NW-4B. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-5d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-2, NW-3 i NW-7 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorze oddymiającym NW-5c oraz przy wentylatorach głównych układu NW-4. Klapy ppoż. w punkcie NW-4A pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-1. Bramy wjazdowe BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-5a, NW-5b i NW-5c w układzie NW-5 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością 18.750m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=112.500m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-5a, NW-5b i NW-5c w układzie NW-5 do 50.000m3/h oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do 37.500m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=225.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe nr J25÷J27, J37, J51÷J57 i J62÷J65 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-4A.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1, ażurem w zamkniętej bramie wjazdowej BW-1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-2, BW-3 i BW-4.
    1. Pożar w strefie detekcji dymu B

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Następuje zamknięcie klap przeciwpożarowych w punkcie NW-4A. Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-4. Klapy ppoż. w punkcie NW-4B pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-1. Bramy wjazdowe BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=100.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-4 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do 50.000m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=200.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe nr J22÷J23, J25÷J27, J37, J51÷J57 i J62÷J65 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-4B.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1, ażurem w zamkniętej bramie wjazdowej BW-1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-2, BW-3 i BW-4.
    1. Pożar w strefie detekcji dymu C

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-4c, NW-4d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3 i NW-7 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-5c i NW-5d. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-5 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 pracujących z wydajnością 18.750m3/h każdy oraz wentylatorów NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=137.500m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-5 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 do 37.500m3/h oraz wentylatorów NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do 50.000m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=275.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe nr J30÷J36, J38, J58÷J61 i J64÷J65 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-5.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4.
    1. Pożar w strefie detekcji dymu D

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-4c, NW-4d, NW-5c, NW-5d, NW-7c i NW-7d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-2 i NW-3 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-6. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-6 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, NW-5a i NW-5b w układzie NW-5 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=150.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-6 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, NW-5a i NW-5b w układzie NW-5 oraz NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 do 50.000m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=300.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe J24, J28÷J32, J44, J50÷J54, J56, J60÷J61 i J66 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-6.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4.
    1. Pożar w strefie detekcji dymu E

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-4c, NW-4d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3 i NW-5 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-7. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-4. Bramy wjazdowe BW-1, BW-2 i BW-3 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-7 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=150.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-7 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2, NW-4a i NW-4b w układzie NW-4, oraz NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do 50.000m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=300.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe nr J3÷J8, J16÷J21 i J39÷J49 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-7.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2 i BW-3.
    1. Pożar w strefie detekcji dymu F

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-4c, NW-4d, NW-7c i NW-7d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-3, NW-5 i NW-6 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-2. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Następuje zamknięcie bramy wjazdowej BW-2. Bramy wjazdowe BW-1, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-2 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz wentylatorów NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=100.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-2 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-4a i NW-4b w układzie NW-4 oraz wentylatorów NW-7a i NW-7b w układzie NW-7 do 50.000m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=200.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe nr J1÷J2, J16÷J21 i J39÷J49 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-2.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-3 i BW-4.
    1. Pożar w strefie detekcji dymu G

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-4, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-3. Klapy ppoż. w punktach NW-4A i NW-4B pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-3 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=100.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-3 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do 50.000m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=200.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe nr J9÷J15, J22÷J23, J69 i J72 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-3.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4.
    1. Pożar w strefie detekcji dymu H

 • Następuje wyłączenie wszystkich wentylatorów głównych i strumieniowych pracujących w trybie wentylacji bytowej.

 • Klapy ppoż. przy wentylatorach oddymiających NW-2c, NW-2d, NW-6c i NW-6d oraz przy wentylatorach głównych układów NW-4, NW-5 i NW-7 pozostają zamknięte.

 • Następuje otwarcie klap ppoż. przy wentylatorach głównych układu NW-3. Klapy ppoż. w punktach NW-4A iNW-4B pozostają otwarte.

 • Pozostałe klapy ppoż. w pozycji zgodnej ze scenariuszem pożarowym.

 • Bramy wjazdowe BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4 pozostają otwarte.

 • Następuje włączenie w funkcji "ODDYMIANIA" wszystkich wentylatorów głównych układzie NW-3 pracujących z wydajnością 50.000m3/h każdy. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=200.000m³/h.

 • Następuje włączenie w funkcji "NAWIEWU" wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 pracujących z wydajnością 25.000m3/h każdy. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=100.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wszystkich wentylatorów głównych w układzie NW-3 do 100.000m3/h. Łączna wydajność wyciągowa wentylatorów wynosi: V=400.000m³/h.

 • Następuje zwiększenie wydajności wentylatorów głównych NW-2a i NW-2b w układzie NW-2 oraz wentylatorów NW-6a i NW-6b w układzie NW-6 do 50.000m3/h. Łączna wydajność nawiewu mechanicznego wynosi: V=200.000m³/h.

 • Wentylatory strumieniowe nr J15, J22÷J23 i J67÷J72 – praca ciągła na II biegu. Wentylatory rewersyjne pracują w kierunku punktu wyciągowego NW-3.

 • Powietrze uzupełniane jest punktem naturalnego napływu powietrza NP1 oraz otwartymi bramami wjazdowymi BW-1, BW-2, BW-3 i BW-4.
   1. Tryb wentylacji bytowej


Pobieranie 0.49 Mb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna