Projekt Demonstarcyjny forest focus bioSoil Forest Biodiversity 2006-2008 Pobieranie 415.07 Kb.
Strona1/10
Data06.05.2016
Rozmiar415.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Projekt Demonstarcyjny FOREST FOCUS

BioSoil Forest Biodiversity 2006-2008BioSoil

Instrukcja Prac Terenowych
Opracował:

J. Czerepko

na podstawie The BioSoil Forest Biodiversity field manual version 1.1


Sękocin Stary 2007SPIS TREŚCI


Wstęp 4

Cele projektu 5

Zakres prac 5

Plan prac 6

Instrukcja prac terenowych BioSoil Forest Biodiversity 6

Wprowadzenie 6

Zakładanie powierzchni BioSoil 8

Korekcja promienia ze względu na spadek terenu 9

Zdjęcie fotograficzne 9

Metodyka 9

Geo-odniesienie 10

Przegląd pomiarów na powierzchni BioSoil 10

Ogólny opis powierzchni 11

Klasyfikacja typów lasu 11

Bioróżnorodność strukturalna 12

Rozkład pierśnic, skład gatunkowy, wysokość i podstawa koron drzew 12

Metoda 12

Martwe drewno 14

Charakterystyka koron 17

Metoda 18

Roślinność 18

Słownik 19

Kody, zestawienie i sposób przekazania danych 23

Zestawienie i sposób przekazania danych 23

Kody stosowane w formularzach terenowych 23

Ogólny opis powierzchni BioSoil 23

Bioróżnorodność strukturalna 1: d1,3, skład gatunkowy 25

Bioróżnorodność strukturalna 2: wysokośc drzew i podstawa koron 26

Bioróżnorodność strukturalna 3: leżanina, posusz stojący i pniaki 27

Bioróżnorodność strukturalna 4: drzewostan i budowa pionowa 28

Roślinność 29

Promień powierzchni w zależności od kąta nachylenia terenu 30

Tabele kodów 31

REF_ACCURACY(Dokładność określenia pozycji GPS) 31

REF_AGE (Wiek drzewostanu) 31

REF_CANCLO (Zwarcie drzewostanu) 31

REF_DECAY (Stopień rozkładu martwego drewna) 31

REF_DWREMOV (Usuwanie martwego drewna) 32

REF_DWSPE (Gatunek drewna) 32

REF_DWTYPE (Typ martwego drewna) 32

REF_EFTC (Europejska klasyfikacja typów lasu) 32

REF_FENCE (Ogrodzenie) 33

REF_FORTYPE (Typy lasu) 33

REF_LAYER (Warstwy lasu) 33

REF_MANAGE (Zagopodarowanie) 33

REF_ORIENT (Wystawa) 33

REF_ORIGIN (Pochodzenie drzewostanu) 34

REF_PREVUSE (Forma użytkowania gruntu) 34

REF_TREELAY (Piętra warstwy drzew) 34

REF_TREEMIX (Sposób zmieszania) 34

REF_TSTATUS (Status drzewa) 34

REF_TSPECIES (Gatunek drzewa) 35Cytowana literatura 38
Wstęp


Zamierzeniem rozporządzenia Forest Focus (EC) N° 2152/2003 jest szerokie rozpoznanie środowiska przyrodniczego dla celów ochrony lasów w Europie. Artykuł 6 Rozporządzenia pozwala Komisji Europejskiej, jak i Krajom Członkowskim na przeprowadzenie badań w ramach projektów demonstracyjnych dla powyższych celów. Projekt BioSoil jest właśnie jednym z tych elementów, którego celem jest zinwentaryzowanie cech glebowych (BioSoil Soil), jak i różnorodności biologicznej (BioSoil Forest Biodiversity) na powierzchniach I - rzędu (Level 1) Europejskiej Sieci Monitoringu Lasów. Niniejsza instrukcja dotyczy części - różnorodność leśna (Forest Biodiversity). Zakres prac i metodyka zostały ustalone podczas serii spotkań panelowych ekspertów z poszczególnych krajów UE, przy współudziale Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre) przy Komisji Europejskiej w Isprze (Włochy).
Istniejąca systematyczna sieć stałych powierzchni I rzędu 16x16 km została założona na terenach leśnych Europy, której historia sięga roku 1985. Na powierzchniach I rzędu przeprowadza się coroczne obserwacje cech morfologicznych koron drzew próbnych (tzw. ocena defoliacji), pomiar pierśnic drzew o pierśnicy powyżej 7 cm, monitoring entomologiczny i fitopatologiczny. Projekt demonstracyjny BioSoil, przy udziale dotychczas istniejących możliwości rozpoznania stanu lasów w Europie (m.in. ICP Forest), ma za zadanie poszerzyć i ocenić nowe elementy z zakresu różnorodności biologicznej w celu ich włączenia do istniejącej sieci monitoringu lasów.
Instytut Badawczy Leśnictwa od samego początku prowadzi monitoring uszkodzeń lasów w Polsce. Przy udziale pracowników Instytutu od 1989 roku Polska uczestniczy w międzynarodowym programie pt. "Ocena i monitoring wpływu zanieczyszczeń powietrza na lasy", gdzie wyniki są zamieszczene w corocznym raporcie "Forest Condition in Europe", który opracowuje Międzynarodowe Centrum Koordynacyjne (ICP-Forest). Pierwotna siatka punktów I rzędu obejmowała 433 powierzchnie w Polsce. Począwszy od roku 2006 została ona zmieniona ze względu na dostosowanie jej do wymogów wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów, jak i wymogów międzynarodowych. Obecnie w Polsce jest 438 powierzchni na tzw. poziomie europejskim, które są rozmieszczone w siatce 16x16 km i są one jednocześnie przedmiotem badań w ramach projektu BioSoil Forest Biodiversity.

Cele projektu


Ogólnym celem projektu BioSoil Forest Biodiversity jest rozpoznanie i ocena nowych komponentów różnorodności leśnej, takiej jak struktura i różnorodność gatunkowa, przy użyciu sieci stałych powierzchni monitoringu I rzędu.
Wyniki uzyskane w ramach projektu dostarczą informacji potrzebnych do tworzenia polityki w wymiarze narodowym i międzynarodowym w celu ochrony lasów i ich zasobów. Szczegółowe cele projektu obejmują:


  • Przeprowadzenie badań demonstracyjnych w celu harmonizacji informacji związanej z różnorodnością lasów na poziomie europejskim i zaprezentowanie użycia powierzchni I rzędu w tym kontekście;

  • Prezentacja europejskiej klasyfikacji typów lasu na powierzchniach I rzędu i podjęcie próby stosowania jednolitej klasyfikacji lasów w Europie dla potrzeb przyszłych badań;

  • Testowanie wybranych, międzynarodowo uznawanych, `mocnych` i praktycznych wskaźników różnorodności lasów w dużej skali;

  • Ustanowienie zintegrowanej sieci projektów poświęconych bioróżnorodności lasów;

  • Wyznaczenie wielo-skalowego i hierarchicznego podejścia do różnorodności lasów europejskich oraz monitorowania w nich zmian czaso-przestrzennych.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna