Projekt/ Mława 2006 Tytuł opracowania: program ochrony środowiska gminy mławaPobieranie 1.29 Mb.
Strona1/18
Data09.05.2016
Rozmiar1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

MIASTA MŁAWA

/Projekt/


Mława 2006
Tytuł opracowania:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY MŁAWA

Wykonawca:


Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego Sp. z o.o.

00-814 Warszawa

ul. Miedziana 3A/13

Autorzy opracowania:

dr hab. inż. Janusz Mikuła

mgr Urszula Nykmgr Wojciech Mikuła

Mława 2006

SPIS TREŚCII.

WSTĘP

5

1.1.

Podstawa prawna opracowania

5

1.2.

Koncepcja i cel opracowania

5

1.3.

Metodyka opracowania

6

II.

DANE PODSTAWOWE O GMINIE. CHARAKTERYSTYKA GMINY


20

2.1.

Położenie


20

2.2.

Ludność

21

2.3.

Użytkowanie terenu


22

2.4.

Rolnictwo


22

2.5.

Rynek pracy


23

2.6.

Infrastruktura

25

2.6.1.

Gospodarka wodno-ściekowa

25

2.6.2.

Wodociągi

26

2.6.3.

Sieć gazowa

26

2.6.4.

Elektryfikacja

26

2.6.5.

Ciepłownictwo

27

2.6.6.

Gospodarka odpadami

27

2.6.7.

Drogi i kolej


29

2.6.8.

Układ kolejowy


31

2.6.9.

Komunikacja autobusowa


32

III.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY

33

3.1.

Położenie geograficzne i morfologia

33

3.1.1.

Budowa geologiczna


33

3.2.

Warunki hydrogeologiczne


35

3.2.1.

Wody gruntowe


36

3.2.2.

Wody powierzchniowe


37

3.3.

Warunki klimatyczne


39

3.4.

Zasoby naturalne

43

3.4.1.

Charakterystyka złóż kopalin

43

3.5.

Gleby i lasy

46

3.5.1.

Gleby


46

3.5.2.

Lasy

47

3.6.

Charakterystyka elementów przyrody ożywionej


48

3.6.1.

Szata roślinna, świat zwierząt


48

3.6.2.

Formy ochrony przyrody

50

3.7.

Walory kulturowe

52

3.8.

Szlaki turystyczne

53

IV.

OCENA ZAGROŻEŃ I TENDENCJI PRZEOBRAŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

55


4.1.

Stan i tendencje zmian czystości powietrza atmosferycznego

55

4.1.1.

Główne źródła zanieczyszczenia powietrza

55

4.1.2.

Stan jakości powietrza

56

4.1.3.

Stan jakości powietrza w strefie mławskiej

58

4.2.

Stan i tendencje zmian czystości wód powierzchniowych


59

4.2.1.

Główne źródła zanieczyszczenia wód rzek


59

4.2.2.

Ogólna ocena czystości wód rzek


60

4.3.

Stan i tendencje zmian jakości wód podziemnych

61

4.4.

Hałas komunikacyjny

63

4.5.

Hałas przemysłowy

64

4.6.

Stan i tendencje przeobrażeń gleb

64

4.7.

Stan i tendencje zmian przyrody ożywionej


65

4.7.1.

Szata roślinna


65

4.7.2.

Świat zwierzęcy

65

4.8.

Stan i tendencje przeobrażeń walorów estetyczno-widokowych krajobrazu

66

4.9.

Zagrożenie powodziowe

66

4.10.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

67

4.11.

Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne. Poważne awarie przemysłowe

67

4.12

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego

68

4.13.

Źródła promieniowania jonizującego

68

4.14.

Podsumowanie


69

V.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I HARMONOGRAM JEGO REALIZACJI

72

5.1.

Ochrona powietrza

73

5.1.1.

Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym i przemysłowym


73

5.1.2.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

74

5.2.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

74

5.2.1.

Zarządzanie zasobami wodnymi

75

5.2.2.

Ochrona wód

75

5.2.3.
Ochrona przeciwpowodziowa i retencja wodna

76

5.3.
Ochrona powierzchni ziemi

77

5.3.1.
Gleby użytkowane rolniczo

77

5.4.

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

78

5.4.1.

Racjonalizacja użytkowania wody

78

5.4.2.

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

78

5.4.3.

Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

79


5.5.
Ochrona przed hałasem

79

5.5.1.
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

80

5.5.2.

Ochrona przed hałasem przemysłowym

80

5.6.

Gospodarka odpadami


80

5.7.

Zasoby przyrodnicze

80

5.7.1.

Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym


81

5.7.2.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt


81

5.7.3.

Ochrona lasów

81

5.8.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody


82

5.9.

Harmonogram realizacji zadań ekologicznych


82

5.10

Nakłady na realizację programu ochrony środowiska

108

5.11.

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska

114


5.12.

Zarządzanie programem ochrony środowiska

118

5.13.

Monitoring realizacji programu

123

5.14.

Kampanie informacyjno edukacyjne związane z wdrażaniem i realizacją programu

126

Literatura

129  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna