Projekt nr pokl. 09. 01. 01-10-056/15 pt. „Masz szansę!!!”Pobieranie 135.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar135.4 Kb.Projekt nr POKL.09.01.01-10-056/15 pt. „MASZ SZANSĘ!!!”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Przyłęk Duży, dnia 08.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2015
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz M8” w ramach procedury konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności wydatków POKL kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia Wykonawcy dostawę sprzętu AGD do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym w ramach projektu „MASZ SZANSĘ!!!”, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"

Przyłęk Duży 49

95-063 Rogów

NIP - 8331398710

REGON - 101394110

II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Do niniejszego postępowania zgodnie z art. 4 pkt. 8 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia tj, Przyłęk Duży 49, Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym oraz na stronie www.spprzylek.edupage.org i na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę sprzętu AGD do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym.


Lp.

Kod PCV

Nazwa

ilość

Specyfikacja

1

39713430-6

odkurzacz

1

Linia: UltraSilencer

Wysokość [cm]: 26.6

Szerokość [cm]: 30.8

Długość [cm]: 40.2

Techniczne:

Zastosowane technologie: Silent Air Technology

Konstrukcja: Miękkie kółka, Zderzaki

Schowek na akcesoria: Tak

Automatyczny zwijacz przewodu: Tak

Zasięg pracy [m]: 12

Załączone wyposażenie: Dodatkowy worek

Rury: Teleskopowe

Standardowe: Ssawka AeroPro

Regulacja mocy: Tak

Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika: Mechaniczny

Parkowanie: Poziome i pionowe

Moc silnika [W]: 1400

Rodzaj filtrów: Hygienie 12, Podstawowy filtr silnika

Rodzaj worka: Papierowy i tekstylny

Pojemność worka/pojemnika [l]: 3.5

Model worka: S-bag

Rodzaj zasilania: Sieciowe

Klasa efektywności energetycznej: E

Klasa skuteczności sprzątania podłogi twardej: A

Klasa skuteczności sprzątania dywanów: B

Klasa reemisji kurzu: A

Poziom hałasu: 65 dB


2

39713210-8

pralka

1

Instalacja:    Wolnostojąca
Klasa energetyczna:    A+++
Typ załadunku:    Od frontu
Wielkość załadunku:    8kg
Regulacja prędkości wirowania:    Skokowa
Maks. obroty wirowania:    1400 obr/min
Skuteczność prania:    Klasa A
Skuteczność odwirowania:    Klasa B
Ilość programów:    15
Funkcje pralki:    Automatyka wagowa, Elektroniczny programator, Wyświetlacz elektroniczny
Kierunek otwierania drzwi:    W lewo
Poziom głośności - pranie:    51dB
Poziom głośności - wirowania:    77dB
Wymiary:    wysokość: 84,8 cm, szerokość: 59,8 cm, głębokość: 55 cm

3

39713100-4

zmywarka

1

Klasa efektywności energetycznej : A

Klasa efektywności zmywania : A

Klasa efektywności suszenia : A

Poziom głośności (dB) : 51

Ilość kompletów : 10

Ilość programów : 5

Model : Wolnostojący

Kolor : Srebrny

Wyjmowany pojemnik na sztućce

Wskaźnik poziomu soli

Dostosowanie poziomu odwapniania

Wysokość (cm) : 85.0

Szerokość (cm) : 45.0

Głębokość (cm) : 60.0

Ciężar (Kg) : 39.5


4

39721000-2

Kuchnia gazowa

1

Szerokość: 50 cm

Kolor: inox

Liczba palników / pól grzejnych: 4

Pozostałe parametry:

w pokrętle

- Głęboka emaliowana brytfanna do pieczenia XXL


- Płytka blacha do pieczenia
- Ruszt
- Prowadnice drabinkowe
- Termostat - czujnik temperatury
- Podwójnie szklone drzwi z jedną warstwą refleksyjną (Compact Door)
- Eco Emalia (piekarnik i blachy)


5

39711100-0

lodówka

1

Kolor Inox

Wysokość [cm] 152

Szerokość [cm] 54

Głębokość [cm] 60

Sterowanie Mechaniczne

Pojemność

Pojemność całkowita netto [l] 229

Pojemność całkowita brutto [l] 240

Chłodziarka

Pojemność netto [l] 142

Rozmrażanie Automatyczne

Półki 2 szklane

Wyposażenie Tacka na jajka

Zamrażarka

Pojemność netto [l] 87

Zdolność zamrażania [kg/24h] 3.5

Zdolność utrzymywania temp. [h] 16

Rozmrażanie Manualne

Ilość szuflad / klapek 3

Rodzaj szuflad / klapek Front przezroczysty

Zastosowane technologie Funkcja szybkiego zamrażania

Klasa energetyczna A+

Powłoka antybakteryjna tak

Czynnik chłodzący R600a

Ilość agregatów 1

Obustronny montaż drzwi tak

Poziom hałasu [dB] 42

Oświetlenie wnętrza LED

Zastosowane technologie Powłoka antybakteryjna


6

39713211-5

żelazko

1

Linia Optimo

Generowanie pary Wbudowany generator pary

Techniczne

Zabezpieczenia Zawór bezpieczeństwa

Zastosowane technologie- Tryb Eco-generator pary

Konstrukcja Mechanizm blokujący przy transporcie

Rodzaj stopy EasyGliding

Regulator temperatury Pokrętło

Funkcje

Prasowanie na sucho/mokro Tak/TakPrasowanie w pionie tak

Czas podgrzewania [min] 4

Strumień pary [g/min] 0-110

Możliwość użycia wody kranowej Tak

Ciśnienie pary [bar] 4.2

Pojemność zbiornika na wodę [l] 0.7

Zasilanie

Podłączenie przewodu Przegubowe

Długość przewodu [m] 1.8


7

39713211-5

Deska do prasowanie

1

Powierzchnia blatu 140x38 cm

Długość złożonej deski 150 cm

Szerokość złożonej deski 49 cm

Wysokość deski rozłożonej maksymalnie 98 cm

Wysokość deski rozłożonej minimalnie 75 cm

Waga 4,8 kg
Wszystkie sprzęty AGD objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie 7 dni..


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą, że: 1. podmiot nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy.

 2. podmiot posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiada dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia.

 3. podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. podmiot posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 5. podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „MASZ SZANSĘ!!!".

 6. przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca wyrażę zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „ MASZ SZANSĘ!!!".


VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY


 1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto).

 2. Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach winna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.


VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA – 100 %
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania płatności za przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.


IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty wraz z wypełnionym załącznikiem nr 4 należy składać w siedzibie Zamawiającego. 1. Termin składania ofert upływa dnia 23 lipca 2015 r. o godz. 10:00.

 2. Oferty można składać na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres mailowy szkolap@op.pl, oznaczeniem :

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"

Przyłęk Duży 49

95-063 Rogów


z dopiskiem

Oferta na dostawę sprzętu AGD do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym w ramach projektu „MASZ SZANSĘ!!!”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Wszystkie pytania należy kierować na adres mailowy szkolap@op.pl bądź pod numerem telefonem 531 600 535.
Załączniki:


 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

……………………………


……………………………..

Oznaczenie WykonawcyZałącznik nr 1

O F E R T A
Ja/My niżej podpisany/i........................................................................................................................

z siedzibą: …..............................................................................................................................................

Tel. …………………………………… Fax…………………………………… e-mail…………….…

NIP: ……………………..…………………….……, REGON:……………………………………….składam/y niniejszą ofertę na dostawę sprzętu AGD do Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym w ramach projektu „MASZ SZANSĘ!!!”


 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

 1. Wartość oferty netto ……………………………………………..… zł

(słownie: ………………………………………………………………)

 1. Wartość podatku VAT ……………………………………..………. zł

(słownie: ………………………………………………………………)

 1. Wartość oferty brutto ………………………………………………. zł

(słownie: ………………………….………………………….……….)


Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa

Oferowany sprzęt - typ/model

1

odkurzacz

12

pralka

13

zmywarka

14

Kuchnia gazowa

15

lodówka

16

żelazko

17

deska do prasowanie

1

 1. Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych z określonymi w nim zasadami postępowania, nie wnosimy do nich zastrzeżeń, zapoznaliśmy się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu zamówienia, posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

 3. Termin realizacji zamówienia: …………………………………………

 4. Na wykonany przedmiot umowy zobowiązujemy się udzielić gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty odbioru końcowego.

…………………………..

miejscowość i data
……………………………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 2

.................................... dnia .....................

...............................................

(pieczątka firmy)


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam(y), że spełniam warunki udziału w zapytaniu w szczególności:


 1. nie jestem wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jestem powiązany osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy.

 2. posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia.

 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „MASZ SZANSĘ!!!".

 3. przypadku wyboru mojej oferty zawarcia umowy, wyrażam zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „MASZ SZANSĘ!!!".

…………………………..

miejscowość i data
……………………………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania WykonawcyZałącznik nr 3

UMOWA
zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:

……………………………………………

……………………………………………..

a

Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły A TERAZ MY z siedzibą w Przyłęku Dużym 49, 95-063 Rogów posiadającym numer NIP 8331398710 reprezentowanym przezGrażynę Ziółkowską – Wiceprezesa

Iwonę Zbroszczyk - Sekretarza

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu AGD wymienionym w Załączniku nr 1 do umowy.


§ 2

Termin realizacji umowy

 1. Czas realizacji przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy;

 2. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego, w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony na uzgodnione miejsce i przyjęty przez Zamawiającego.

§ 3

Transport

 1. Asortyment określony w § 1 dostarczany będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 2. Dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obejmuje: transport, rozładunek oraz wniesienie do określonych pomieszczeń i instalacja.

 3. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona upoważniony przedstawiciel.

 4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.

 5. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.


§ 4

Wartość umowy i warunki płatności

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę w wysokości……………… zł netto, ………………. zł VAT, …………………. brutto.

 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę/y VAT wystawioną/e przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 3. Należność za realizację przedmiotu umowy będzie uregulowana w oparciu o fakturę/y VAT, wystawioną/e przez Wykonawcę, który jest czynnym podatnikiem podatku towarów i usług i posiada NIP .................................. .

 4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP …………………….

 5. W przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 5

Gwarancja i reklamacje

 1. Wykonawca zapewnia jakość i przydatność sprzedanego przedmiotu umowy, zgodną z obowiązującymi w stosunku do poszczególnego asortymentu normami.

 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na sprzedany przedmiot umowy.

 3. Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 7 dni od daty jej zgłoszenia.

 5. Wybór sposobu reklamacji należy do Zamawiającego.

 6. Koszty reklamacji pokrywa Wykonawca.


§ 6

Kary umowne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:

  1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % ceny zamówienia za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji.

  2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wartości umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

 1. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

 2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Oprócz przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

 1. nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

 2. Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości,

 3. wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do zapłaty za wykonaną część umowy.

 1. Odstąpienie może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.


§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy typ towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w zapytaniu ofertowym, za cenę określoną w ofercie i umowie.

 4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

 5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, którym Wykonawca nie mógł zapobiec mimo zachowania należytej staranności, termin dostawy może ulec przedłużeniu, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie przewidzianej w ust. 1) wyznaczając dodatkowy termin dostawy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie może w żadnym przypadku spowodować podwyższenia ceny określonej w § 6 ust. 1).

 6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla Zamawiającego.

 7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
Załącznik nr 1 do umowyLp.

Nazwa

ilość

Specyfikacja

Cena brutto

1

odkurzacz

1

Linia: UltraSilencer

Wysokość [cm]: 26.6

Szerokość [cm]: 30.8

Długość [cm]: 40.2

Techniczne:

Zastosowane technologie: Silent Air Technology

Konstrukcja: Miękkie kółka, Zderzaki

Schowek na akcesoria: Tak

Automatyczny zwijacz przewodu: Tak

Zasięg pracy [m]: 12

Załączone wyposażenie: Dodatkowy worek

Rury: Teleskopowe

Standardowe: Ssawka AeroPro

Regulacja mocy: Tak

Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika: Mechaniczny

Parkowanie: Poziome i pionowe

Moc silnika [W]: 1400

Rodzaj filtrów: Hygienie 12, Podstawowy filtr silnika

Rodzaj worka: Papierowy i tekstylny

Pojemność worka/pojemnika [l]: 3.5

Model worka: S-bag

Rodzaj zasilania: Sieciowe

Klasa efektywności energetycznej: E

Klasa skuteczności sprzątania podłogi twardej: A

Klasa skuteczności sprzątania dywanów: B

Klasa reemisji kurzu: A

Poziom hałasu: 65 dB

2

pralka

1

Instalacja:    Wolnostojąca
Klasa energetyczna:    A+++
Typ załadunku:    Od frontu
Wielkość załadunku:    8kg
Regulacja prędkości wirowania:    Skokowa
Maks. obroty wirowania:    1400 obr/min
Skuteczność prania:    Klasa A
Skuteczność odwirowania:    Klasa B
Ilość programów:    15
Funkcje pralki:    Automatyka wagowa, Elektroniczny programator, Wyświetlacz elektroniczny
Kierunek otwierania drzwi:    W lewo
Poziom głośności - pranie:    51dB
Poziom głośności - wirowania:    77dB
Wymiary:    wysokość: 84,8 cm, szerokość: 59,8 cm, głębokość: 55 cm
3

zmywarka

1

Klasa efektywności energetycznej : A

Klasa efektywności zmywania : A

Klasa efektywności suszenia : A

Poziom głośności (dB) : 51

Ilość kompletów : 10

Ilość programów : 5

Model : Wolnostojący

Kolor : Srebrny

Wyjmowany pojemnik na sztućce

Wskaźnik poziomu soli

Dostosowanie poziomu odwapniania

Wysokość (cm) : 85.0

Szerokość (cm) : 45.0

Głębokość (cm) : 60.0

Ciężar (Kg) : 39.5

4

Kuchnia gazowa

1

Szerokość: 50 cm

Kolor: inox

Liczba palników / pól grzejnych: 4

Pozostałe parametry:

w pokrętle

- Głęboka emaliowana brytfanna do pieczenia XXL


- Płytka blacha do pieczenia
- Ruszt
- Prowadnice drabinkowe
- Termostat - czujnik temperatury
- Podwójnie szklone drzwi z jedną warstwą refleksyjną (Compact Door)
- Eco Emalia (piekarnik i blachy)

5

lodówka

1

Kolor Inox

Wysokość [cm] 152

Szerokość [cm] 54

Głębokość [cm] 60

Sterowanie Mechaniczne

Pojemność

Pojemność całkowita netto [l] 229

Pojemność całkowita brutto [l] 240

Chłodziarka

Pojemność netto [l] 142

Rozmrażanie Automatyczne

Półki 2 szklane

Wyposażenie Tacka na jajka

Zamrażarka

Pojemność netto [l] 87

Zdolność zamrażania [kg/24h] 3.5

Zdolność utrzymywania temp. [h] 16

Rozmrażanie Manualne

Ilość szuflad / klapek 3

Rodzaj szuflad / klapek Front przezroczysty

Zastosowane technologie Funkcja szybkiego zamrażania

Klasa energetyczna A+

Powłoka antybakteryjna tak

Czynnik chłodzący R600a

Ilość agregatów 1

Obustronny montaż drzwi tak

Poziom hałasu [dB] 42

Oświetlenie wnętrza LED

Zastosowane technologie Powłoka antybakteryjna

6

żelazko

1

Linia Optimo

Generowanie pary Wbudowany generator pary

Techniczne

Zabezpieczenia Zawór bezpieczeństwa

Zastosowane technologie- Tryb Eco- generator pary

Konstrukcja Mechanizm blokujący przy transporcie

Rodzaj stopy EasyGliding

Regulator temperatury Pokrętło

Funkcje

Prasowanie na sucho/mokro Tak/TakPrasowanie w pionie tak

Czas podgrzewania [min] 4

Strumień pary [g/min] 0-110

Możliwość użycia wody kranowej Tak

Ciśnienie pary [bar] 4.2

Pojemność zbiornika na wodę [l] 0.7

Zasilanie

Podłączenie przewodu Przegubowe

Długość przewodu [m] 1.8

7

deska do prasowanie

1

powierzchnia blatu 140x38 cm

długość złożonej deski 150 cm

szerokość złożonej deski 49 cm

Wysokość deski rozłożonej maksymalnie 98 cm

Wysokość deski rozłożonej minimalnie 75 cm

Waga 4,8 kg

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna