Projekt „ocal marzenia nie czekaj, działAJ, pracujPobieranie 15.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.52 Kb.
Projekt „OCAL MARZENIA – NIE CZEKAJ, DZIAŁAJ, PRACUJ”

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CIS.DK.341/1/2010 Skarżysko-Kam., 02.06.2010 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Centrum Integracji Społecznej – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223 ze zm.) został dokonany wybór oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na:


usługę cateringu na potrzeby realizacji projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wybrano ofertę Nr 2

EXPOL-BIS Spółka Jawna Waldemar Pawliszak; Arkadiusz Pawliszak 26-110 Skarżysko-Kam. ul. Wioślarska 1 z ceną brutto 55.375,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).


Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zgodnie z kryterium oceny ofert - cena 100 %, oferta ww. Wykonawcy otrzymała maksymalną liczbę punktów spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu i stanowi ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferty złożyło czterech Wykonawców:


  1. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROGMET” Bogdan Grys 27-200 Starachowice ul. Rogowskiego 16

cena brutto: 78.847,50 zł.

liczba przyznanych punktów: 0
  1. EXPOL-BIS Spółka Jawna Waldemar Pawliszak; Arkadiusz Pawliszak 26-110 Skarżysko-Kam. ul. Wioślarska 1

cena brutto 55.375,00 zł

liczba przyznanych punktów: 100
  1. DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. 59-220 Legnica ul. Najś. Marii Panny 5e

cena brutto 119.786,50 zł

liczba przyznanych punktów: 46
  1. Restauracja „ARAMIS” Artur Szumielewicz 26-110 Skarżysko-Kam. ul. Szkolna 13

cena brutto: 65.000,00 zł.

liczba przyznanych punktów: 0


Dwóch Wykonawców zostało wykluczonych na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazali oni spełniania warunków udziału w postępowaniu, a ich oferty zostały odrzucone, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, należało złożyć zaświadczenie właściwego oddziału Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdzające, że Wykonawca uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zaświadczenia takiego nie złożył Wykonawca: Restauracja „ARAMIS” Artur Szumielewicz ul. Szkolna 13 26-110 Skarżysko-Kam. Ponadto Wykonawca ten nie spełnił również warunku udziału w postępowaniu wymaganego zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z którym na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia należało złożyć wykaz wykonanych usług cateringu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości brutto dla każdej z nich, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców. „Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej dwoma usługami o wartości minimum 50.000 zł. brutto każda”. Wykonawca wykazał się wykonaniem tylko jednej usługi o wymaganej przez Zamawiającego wartości brutto.

Warunku udziału w postępowaniu wymaganego zapisem pkt VII ppkt 7.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie spełnił również Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROGMET” Bogdan Grys 27-200 Starachowice ul. Rogowskiego 16 wykazując się wykonaniem tylko jednej usługi o wymaganej przez Zamawiającego wartości brutto.
Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczony został na 11.06.2010 r. w siedzibie wykonawcy - Centrum Integracji Społecznej 26-110 Skarżysko-Kam. ul. B. Prusa 3a pokój nr 10.
Centrum integracji Społecznej, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 412523240, e-mail: poczta@cis-skarzysko.pl www.cis-skarzysko.pl

PARTNERZY:
: upload -> doc
doc -> Gmina Godkowo Godkowo, dnia 04. 01. 2011 roku Godkowo14 14-407 Godkowo
doc -> Abb zamech Gazpetro Sp z o o. w Elblągu ul. Królewska 11, 82-300 Elbląg
doc -> Uchwa ł a nr xxxix/289/2009 radypowiatuwstarachowicac h
doc -> Gdzie pacjenci mogą się leczyć?
doc -> Starachowice: Dostawa: Urządzenia wielofunkcyjnego, laserowego, kolorowego A3 oraz Urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego, kolorowego A3 Numer ogłoszenia: 238337 2011; data zamieszczenia: 06. 09. 2011
doc -> Biuro planowania przestrzennego
doc -> Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego
doc -> Protok ó Ł Nr 15/08 z posiedzenia XVIII (osiemnastej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 27 czerwca 2008r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Protok ó Ł Nr 2/06 z posiedzenia II (drugiej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym odbytego w dniu 04 grudnia 2006r w lokalu Urzędu Gminy
doc -> Światowej sławy jurorzy w konkursach kompozytorskich Festiwalu transatlantyk 2012

Pobieranie 15.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna