Projekt opiniiPobieranie 174.15 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar174.15 Kb.


26. posiedzenie Komisji ECOS

17 grudnia 2014 r.

PL

ECOS-V-063


PLPOPRAWKI

PROJEKT OPINII

Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej
TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO HANDLOWO-INWESTYCYJNE (TTIP)

_____________


Sprawozdawca: Markus TÖNS (DE/PES),

poseł do parlamentu krajowego Nadrenii Północnej-Westfalii

_____________ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS


Auteur

Author

CdR n°

CoR nr.

Conséquence sur les autres amendements

Impact on other amendments

Position du rapporteur

Position of the rapporteur

Résultat

Outcome

Am. 1
MARKKULA Markku

1

Modifier


Amend


Am. 2
MARKKULA Markku

2

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 3
MARKKULA Markku

2

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 4
SIMMONDS David

3

Modifier


Amend


Am. 5
TURLAIS Dainis

4

Modifier


Amend


Am. 6
SIMMONDS David

5

Modifier


Amend


Am. 7
MARKKULA Markku

5

Modifier


Amend


Am. 8
MARKKULA Markku

8

Modifier


Amend


Am. 9
GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena9

Modifier


Amend


Am. 10
MARKKULA Markku

9

Modifier


Amend


Am. 11
MARKKULA Markku

11

Supprimer le pargraphe

Delete the pointAm. 12
GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena12

Modifier


Amend


Am. 13
SIMMONDS David

12

Modifier


Amend


Am. 14
GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena15

Modifier


AmendAm. 15
MARKKULA Markku

16

Supprimer le paragraphe

Delete the pointAm. 16
GOMES Luís

16

Modifier


Amend


Am. 17
GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena19

Modifier


AmendAm. 18
DRENJANIN Jelena

22

Modifier


Amend


Am. 19
MARKKULA Markku

27

Modifier


Amend


Am. 20
DRENJANIN Jelena

28

Modifier


Amend


Am. 21
SIMMONDS David

28

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new pointAm. 22
MARKKULA Markku

29

Modifier


Amend


Am. 23
GOMES Luís

31

Modifier


Amend


Am. 24
MARKKULA Markku

34

Modifier


Amend


Am. 25
MARKKULA Markku

34

Ajouter un nouveau paragraphe

Add a new point


POPRAWKA 1

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 1
Zmienić

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Przypomina, że Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko wspólnotą gospodarczą – to także wspólnota wartości, w której centrum, jak zapisano w preambule Karty praw podstawowych, stoi jednostka. Unia przyczynia się do rozwijania wspólnych wartości w poszanowaniu różnorodności kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamości narodowej państw członkowskich i organizacji ich władz publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Przypomina, że Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko wspólnotą gospodarczą – to raczej także wspólnota wartości, w której centrum, jak zapisano w preambule Karty praw podstawowych, stoi jednostka. Unia przyczynia się do rozwijania wspólnych wartości w poszanowaniu różnorodności kultur i tradycji narodów Europy, jak również tożsamości narodowej państw członkowskich i organizacji ich władz publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Uzasadnienie

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 2

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 2
Dodać nowy punkt

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka
Zaznacza, że negocjacje w sprawie transatlantyckiej umowy o wolnym handlu obejmują obszary podlegające kompetencji prawnej wszystkich poziomów sprawowania rządów i administracji, w tym władz lokalnych i regionalnych. Mając na uwadze ten istotny wymiar samorządowy TTIP, apeluje do Komisji, by włączyła Komitet, jako zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, do grupy doradczej, aby zagwarantować jak najwcześniejsze uwzględnienie władz lokalnych, miejskich i regionalnych w negocjacjach i zaangażować je w ten proces.
Uzasadnienie


Proponuję przesunąć punkt 11 (tekst pozostaje w pierwotnym brzmieniu). Najlepiej będzie umieścić go po zaproponowanym przeze mnie nowym punkcie 2. Tak więc najpierw dalibyśmy ten nowy punkt, a po nim powyższy.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 3

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 2
Dodać nowy punkt

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka
Wyraża niemniej ubolewanie, że Komisja dotychczas nie uwzględniła Komitetu Regionów jako doradcy w swoich dyskusjach, a zamiast tego postanowiła skupić się na grupach społeczeństwa obywatelskiego.
Uzasadnienie

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 4

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 3
Zmienić

SIMMONDS David
Projekt opinii

Poprawka

Zaznacza, że planowana umowa w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) będzie drogowskazem dla wszystkich przyszłych dwu- i wielostronnych umów handlowych i inwestycyjnych, np. porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA).

Zaznacza, że planowana umowa w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) będzie drogowskazem dla wszystkich przyszłych dwu- i wielostronnych umów handlowych i inwestycyjnych, np. porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). Wyraża zadowolenie, że po raz pierwszy do umowy UE o wolnym handlu zostanie włączony specjalny rozdział dotyczący MŚP.
Uzasadnienie


Chodzi o dodatkowe wzmocnienie tego stwierdzenia dzięki podkreśleniu aspektu ważnego dla MŚP.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 5

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 4
Zmienić

TURLAIS Dainis
Projekt opinii

Poprawka

Wyraźnie wzywa do zachowania obecnej i przyszłej swobody regulacyjnej państw, zwłaszcza w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz ustanawiania standardów ochrony. Podkreśla w tym kontekście zapisaną w traktatach zasadę poszanowania samorządności lokalnej i regionalnej.

Wyraźnie wzywa do Podkreśla konieczność zachowania obecnej i przyszłej swobody regulacyjnej państw, zwłaszcza w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz ustanawiania standardów ochrony. Zagwarantowanie takiej swobody jest nieodzowne przede wszystkim dla zakładów użyteczności publicznej, gdyż świadczą one usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Podkreśla w tym kontekście także zapisaną w traktatach zasadę poszanowania samorządności lokalnej i regionalnej.
Uzasadnienie


Należy podkreślić już na początku opinii możliwe zagrożenia dotyczące świadczenia usług w interesie ogólnym, ponieważ zakłady użyteczności publicznej zapewniają społeczeństwu podstawowe usługi (np. zaopatrzenie w wodę, opiekę zdrowotną itd.).

DE(LV) – WN(BRP)/akbPOPRAWKA 6

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 4
Zmienić

SIMMONDS David
Projekt opinii

Poprawka

Wyraźnie wzywa do zachowania obecnej i przyszłej swobody regulacyjnej państw, zwłaszcza w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz ustanawiania standardów ochrony. Podkreśla w tym kontekście zapisaną w traktatach zasadę poszanowania samorządności lokalnej i regionalnej.

Wyraźnie wzywa do zachowania obecnej i przyszłej swobody regulacyjnej państw, zwłaszcza w zakresie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz ustanawiania standardów ochrony. Podkreśla w tym kontekście zapisaną w traktatach zasadę poszanowania samorządności lokalnej i regionalnej. Zwraca uwagę, że omawiana umowa przyniesie korzyści przedsiębiorstwom każdej wielkości, zwłaszcza zaś MŚP, które nie mają zasobów finansowych, prawnych itp., by radzić sobie z różnicami regulacyjnymi i innymi przeszkodami w handlu.
Uzasadnienie


Należy zwrócić szczególną uwagę na MŚP, aby pomóc im przezwyciężyć ewentualne problemy, jakie mogą się pojawić w związku z ich ograniczonymi rozmiarami, tak aby zapewnić tym przedsiębiorstwom równe szanse.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 7

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 5
Zmienić

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Postrzega transatlantycką umowę o wolnym handlu (TTIP) jako szansę na stymulowanie wzrostu i zatrudnienia w UE, gdyż zapewni ona wzajemny dostęp do rynku, jeśli chodzi o handel towarami i usługami oraz inwestycje, a także otworzy drogę do zamówień publicznych oraz zniesie przepisy regulacyjne i bariery pozataryfowe.

Przypuszcza, że TTIP mógłby stanowić Postrzega transatlantycką umowę o wolnym handlu (TTIP) jako szansę na stymulowanie wzrostu i zatrudnienia w UE, gdyż może zapewnić zapewni ona wzajemny dostęp do rynku, jeśli chodzi o handel towarami i usługami oraz inwestycje, a także otworzyć drogę do zamówień publicznych oraz znieśćzniesie przepisy regulacyjne i bariery pozataryfowe.
Uzasadnienie

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 8

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 8
Zmienić

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady UE w sprawie opublikowania mandatu negocjacyjnego dotyczącego TTIP.

Z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady UE w sprawie opublikowania mandatu negocjacyjnego dotyczącego TTIP. Wyraża ubolewanie, że nastąpiło to kilka miesięcy po tym, jak treść mandatu wyciekła już w internecie. Ubolewa również, że nadal istnieją znaczne ograniczenia dostępu do informacji na temat mandatu negocjacyjnego. Należałoby je zmniejszyć, aby zagwarantować opinii publicznej lepszy dostęp do informacji na temat stanu negocjacji.
Uzasadnienie

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 9

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 9
Zmienić

GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena


Projekt opinii

Poprawka

Zauważa, że z uwagi na zasięg umowy należy zagwarantować na każdym etapie demokratyczną kontrolę negocjacji między UE a USA. Wzywa więc Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia jak najbardziej przejrzystych negocjacji. Konkretnie oznacza to opublikowanie wszystkich zasadniczych dokumentów i przedstawienie w odpowiednim czasie i bez przeszkód zrozumiałych wytycznych negocjacyjnych władzom samorządowym, wszystkim właściwym grupom społecznym, jak też zainteresowanym obywatelom.

Zauważa, że z uwagi na zasięg umowy należy zagwarantować na każdym etapie demokratyczną kontrolę negocjacji między UE a USA. Wzywa więc Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia jak najbardziej przejrzystych negocjacji. Konkretnie oznacza to opublikowanie wszystkich zasadniczych dokumentów i, jeśli to tylko możliwe, przedstawienie w odpowiednim czasie i bez przeszkód zrozumiałych wytycznych negocjacyjnych władzom samorządowym, wszystkim właściwym grupom społecznym, jak też zainteresowanym obywatelom.
Uzasadnienie


Potrzebne jest realistyczne podejście: Nie wszystkie wytyczne negocjacyjne i dokumenty mogą być publicznie dostępne, gdyż w takim wypadku nie dałoby się skutecznie przeprowadzić negocjacji. Poprawka jest zgodna z zasadą wyrażoną w pierwszym zdaniu, że należy zapewnić jak najbardziej przejrzyste negocjacje.

DE – KK(BRP)/akbPOPRAWKA 10

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 9
Zmienić

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Zauważa, że z uwagi na zasięg umowy należy zagwarantować na każdym etapie demokratyczną kontrolę negocjacji między UE a USA. Wzywa więc Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia jak najbardziej przejrzystych negocjacji. Konkretnie oznacza to opublikowanie wszystkich zasadniczych dokumentów i przedstawienie w odpowiednim czasie i bez przeszkód zrozumiałych wytycznych negocjacyjnych władzom samorządowym, wszystkim właściwym grupom społecznym, jak też zainteresowanym obywatelom.

Zauważa, że z uwagi na zasięg umowy należy zagwarantować na każdym etapie demokratyczną kontrolę negocjacji między UE a USA. Wzywa więc Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia jak najbardziej przejrzystych negocjacji. Konkretnie oznacza to opublikowanie wszystkich zasadniczych dokumentów i przedstawienie w odpowiednim czasie i bez przeszkód zrozumiałych wytycznych negocjacyjnych władzom samorządowym, wszystkim właściwym grupom społecznym, jak też wszystkim zainteresowanym obywatelom Unii Europejskiej.
Uzasadnienie

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 11

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 11
Skreślić punkt

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Zaznacza, że negocjacje w sprawie transatlantyckiej umowy o wolnym handlu obejmują obszary podlegające kompetencji prawnej wszystkich poziomów sprawowania rządów i administracji, w tym władz lokalnych i regionalnych. Mając na uwadze ten istotny wymiar samorządowy TTIP, apeluje do Komisji, by włączyła Komitet, jako zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, do grupy doradczej, aby zagwarantować jak najwcześniejsze uwzględnienie władz lokalnych, miejskich i regionalnych w negocjacjach i zaangażować je w ten proces.

Zaznacza, że negocjacje w sprawie transatlantyckiej umowy o wolnym handlu obejmują obszary podlegające kompetencji prawnej wszystkich poziomów sprawowania rządów i administracji, w tym władz lokalnych i regionalnych. Mając na uwadze ten istotny wymiar samorządowy TTIP, apeluje do Komisji, by włączyła Komitet, jako zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE, do grupy doradczej, aby zagwarantować jak najwcześniejsze uwzględnienie władz lokalnych, miejskich i regionalnych w negocjacjach i zaangażować je w ten proces.
Uzasadnienie


Proponuję przesunięcie punktu na początek opinii, gdzie tekst ten lepiej pasuje.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 12

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 12
Zmienić

GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena


Projekt opinii

Poprawka

Wzywa Komisję, by dążyła do zapisania w TTIP podejścia opartego na wykazie pozytywnym, i odrzuca podejście oparte na wykazie negatywnym i tzw. klauzule „ratchet”.

Wzywa Komisję, by dążyła do zapisania w TTIP podejścia opartego na wykazie pozytywnym, i odrzuca dokładnie zbadała, czy niezbędne jest podejście oparte na wykazie negatywnym i tzw. klauzule „ratchet”.
Uzasadnienie


Należy wyraźnie określić, jakie podejście rozumie się pod tym pojęciem. Poprawka ta jest również niezbędna, ponieważ na obecnym etapie trudno jest określić, czy podejście to należy odrzucić. Najpierw należy dokładnie zbadać, czy klauzule „ratchet” są rzeczywiście niezbędne.

DE – KK(BRP)/akbPOPRAWKA 13

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 12
Zmienić

SIMMONDS David
Projekt opinii

Poprawka

Wzywa Komisję, by dążyła do zapisania w TTIP podejścia opartego na wykazie pozytywnym, i odrzuca podejście oparte na wykazie negatywnym i tzw. klauzule „ratchet”.

Wzywa Komisję, by dążyła do zapisania w TTIP podejścia opartego na wykazie pozytywnym, i odrzuca podejście oparte na wykazie negatywnym i tzw. klauzule „ratchet”. Zauważa bowiem, że TTIP przyniesie bezpośrednie korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom, wspierając eksport, zapewniając szerszy asortyment produktów, powodując spadek cen, a przy tym nie prowadząc do obniżenia norm bezpieczeństwa.
Uzasadnienie


Wzmacnia się wymowę punktu dzięki wyliczeniu przykładowych pozytywnych skutków TTIP.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 14

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 15
Zmienić

GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena


Projekt opinii

Poprawka

Przypomina, iż należy wynegocjować wszystkie najważniejsze szczegółowe zagadnienia porozumienia i nie można dopuścić, by w późniejszym terminie kwestie regulacyjne przekazane zostały – z pominięciem demokratycznego procesu legislacyjnego – specjalnie powołanym gremiom eksperckim.

Przypomina, iż należy wynegocjować wszystkie najważniejsze szczegółowe zagadnienia porozumienia i nie powinno sięmożna dopuścić, by w późniejszym terminie kwestie regulacyjne przekazane zostały – z pominięciem demokratycznego procesu legislacyjnego – specjalnie powołanym gremiom eksperckim.
Uzasadnienie


Wynegocjowanie już na tym etapie wszystkich szczegółowych zagadnień nie jest konieczne. Niemniej wszystkie szczegóły porozumienia powinny zostać zatwierdzone zarówno przez decydentów politycznych UE, jak i przez państwa członkowskie.

DE – KK(BRP)/akbPOPRAWKA 15

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 16
Skreślić punkt

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Wskazuje na to, że transatlantycka umowa o wolnym handlu nie może prowadzić do osłabienia obowiązującej w UE zasady ostrożności, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i konsumentów oraz bezpieczeństwa żywności.

Wskazuje na to, że transatlantycka umowa o wolnym handlu nie może prowadzić do osłabienia obowiązującej w UE zasady ostrożności, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i konsumentów oraz bezpieczeństwa żywności.
Uzasadnienie


Treść tego zdania została już uwzględniona w poprzednich punktach, zwłaszcza w punkcie 13.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 16

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 16
Zmienić

GOMES Luís
Projekt opinii

Poprawka

Wskazuje na to, że transatlantycka umowa o wolnym handlu nie może prowadzić do osłabienia obowiązującej w UE zasady ostrożności, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i konsumentów oraz bezpieczeństwa żywności.

Wskazuje na to, że transatlantycka umowa o wolnym handlu nie może prowadzić do osłabienia obowiązującej w UE zasady ostrożności, zwłaszcza w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia i konsumentów oraz bezpieczeństwa żywności. Obie strony muszą przestrzegać traktatów i umów podpisanych w różnych sektorach, tak aby na równi spełniać wymogi dotyczące produktów.
Uzasadnienie


Podkreślenie wagi przestrzegania podpisanych już traktatów i umów.

PT – ASZ(TW)/akbPOPRAWKA 17

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 19
Zmienić

GRAF Carl Fredrik

DRENJANIN Jelena


Projekt opinii

Poprawka

Sprzeciwia się uznaniu w TTIP obecnych i przyszłych praw pracowników, jak np. prawa do współdecydowania, statutu przedsiębiorstwa i innych praw pracowniczych, za pozataryfowe bariery handlowe. Bez zmian trzeba również zostawić uregulowania rynku pracy, systemy zabezpieczeń społecznych, niezależność w zakresie prowadzenia rokowań zbiorowych, swobodę zrzeszania się, prawo do strajku, płacę minimalną oraz porozumienia zbiorowe państw członkowskich.

Sprzeciwia się uznaniu w TTIP obecnych i przyszłych praw pracowników, jak np. prawa do współdecydowania, statutu przedsiębiorstwa i innych praw pracowniczych, za pozataryfowe bariery handlowe. Bez zmian trzeba również zostawić W gestii poszczególnych państw członkowskich należy również pozostawić uregulowania rynku pracy, systemy zabezpieczeń społecznych, niezależność w zakresie prowadzenia rokowań zbiorowych, swobodę zrzeszania się, prawo do strajku, płacę minimalną oraz porozumienia zbiorowe państw członkowskich.
Uzasadnienie


Celem niniejszej poprawki jest sprecyzowanie. Należy podkreślić, że decyzje o tych uregulowaniach podejmowane są w państwach członkowskich. W obecnym brzmieniu sformułowanie to może wprowadzać w błąd.

DE – KK(BRP)/akbPOPRAWKA 18

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 22
Zmienić

DRENJANIN Jelena
Projekt opinii

Poprawka

Przypomina wyraźnie, że Komisja nie posiada mandatu negocjacyjnego w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie pozagospodarczym.

Przypomina wyraźnie, że mandat negocjacyjny Komisji nie wychodzi poza ramy konstytucyjne, co oznacza, że należy respektować ochronę przez państwa członkowskie tego, co uważa się za dobro wspólneKomisja nie posiada mandatu negocjacyjnego w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie pozagospodarczym.
Uzasadnienie


Nie można po prostu twierdzić, że nie istnieje mandat negocjacyjny dla usług świadczonych w ogólnym interesie pozagospodarczym, ponieważ usługi te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich, a zatem nie da się przeprowadzić wyraźnej linii podziału. Lepiej byłoby używać szerszego pojęcia usług świadczonych w interesie ogólnym.

DE – KK(BRP)/akbPOPRAWKA 19

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 27
Zmienić

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Komisja rozpoczęła oficjalne konsultacje na temat mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS). Wyraźnie zaleca, aby uwzględniła wyniki tych konsultacji w końcowej ocenie postanowień TTIP, i jednocześnie pozytywnie ocenia przemówienie inauguracyjne nowego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera wygłoszone w Parlamencie Europejskim 22 października 2014 r. Przewodniczący podkreślił wówczas, że Komisja nie zaakceptuje żadnego ograniczenia orzecznictwa sądów państw członkowskich UE w wyniku szczególnych ustaleń odnośnie do skarg inwestorów oraz że również w tym kontekście należy zachować zasadę praworządności i równości wobec prawa.

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Komisja rozpoczęła oficjalne konsultacje na temat mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS). Wyraźnie zaleca, aby uwzględniła wyniki tych konsultacji w końcowej ocenie postanowień TTIP, i jednocześnie pozytywnie ocenia fakt, że nowaprzemówienie inauguracyjne nowego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera wygłoszone w Parlamencie Europejskim 22 października 2014 r. Przewodniczący podkreślił wówczas, że Komisja nie zaakceptuje żadnego ograniczenia orzecznictwa sądów państw członkowskich UE w wyniku szczególnych ustaleń odnośnie do skarg inwestorów oraz że również w tym kontekście należy zachować zasadę praworządności i równości wobec prawa.
Uzasadnienie

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 20

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 28
Zmienić

DRENJANIN Jelena
Projekt opinii

Poprawka

Wyraźnie zaznacza, że obchodzące zwykłą jurysdykcję przepisy w zakresie ochrony inwestycji oraz mechanizmy rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w ramach stosunków UE – USA wiążą się z dużym ryzykiem i dlatego nie są postrzegane za niezbędne. Transatlantycka umowa o wolnym handlu nie może naruszać przepisów unijnych, a dostęp do sądów krajowych jak zawsze pozostaje otwarty.

Wyraźnie zaznacza, że obchodzące zwykłą jurysdykcję przepisy w zakresie ochrony inwestycji oraz mechanizmy rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w ramach stosunków UE – USA, które ograniczają jurysdykcję sądów krajowych, wiążą się z dużym ryzykiem i dlatego nie są postrzegane za niezbędne. Transatlantycka umowa o wolnym handlu nie może naruszać przepisów unijnychmusi zostać skonstruowana zgodnie z ramami konstytucyjnymi UE., a dostęp do sądów krajowych jak zawsze pozostaje otwarty.
Uzasadnienie


Problemem związanym z mechanizmami rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem jest ryzyko niezgodności z zapisanym w Traktatach prawem państw członkowskich do samodzielnego ustalania działań finansowanych przez państwo. Rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem w ramach stosunków z USA niesie ze sobą duże ryzyko wysokich kosztów sądowych i innych nieprzewidywalnych skutków proceduralnych dla przedsiębiorstw europejskich.

DE – KK(BRP)/akbPOPRAWKA 21

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 28
Dodać nowy punkt

SIMMONDS David
Projekt opinii

Poprawka
Odnotowuje niemniej, że przepisy w zakresie ochrony inwestycji i mechanizmy rozstrzygania sporów zapewniają inwestorom z USA ochronę przed niesprawiedliwym traktowaniem lub dyskryminacją ze względu na narodowość.
Uzasadnienie


Proponuje się, by rozwinąć wypowiedź na temat przepisów w zakresie ochrony inwestycji oraz mechanizmów rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w ramach stosunków UE – USA, wskazując na ich rolę ochronną.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 22

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 29
Zmienić

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Podkreśla, iż środki polityczne i administracyjne wprowadzone w sposób zgodny z procesami demokratycznymi i zasadami praworządności nie mogą zostać zakwestionowane przez sądy arbitrażowe i/lub obciążone w późniejszym terminie roszczeniami o odszkodowanie. Zawarta w TTIP klauzula ochrony inwestycji w żadnym wypadku nie może skutkować bezpośrednimi lub pośrednimi zakłóceniami krajowego prawa do regulacji.

Podkreśla, iż środki polityczne i administracyjne wprowadzone w sposób zgodny z procesami demokratycznymi i zasadami praworządności nie mogą zostać zakwestionowane przez sądy arbitrażowe, zwłaszcza w przypadku roszczeń z mocą wsteczną o odszkodowanie i/lub obciążone w późniejszym terminie roszczeniami o odszkodowanie. Zawarta w TTIP klauzula ochrony inwestycji w żadnym wypadku nie może skutkować bezpośrednimi lub pośrednimi zakłóceniami krajowego prawa do regulacji.
Uzasadnienie

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 23

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 31
Zmienić

GOMES Luís
Projekt opinii

Poprawka

Wskazuje na to, że dotychczas 85 % przetargów publicznych w UE jest już dostępnych dla firm amerykańskich, tymczasem przedsiębiorstwa unijne mają dostęp jedynie do 32 % przetargów w USA. Ponadto nierównowagę tę zwiększa jeszcze system „opt-in” poszczególnych stanów.

Wskazuje na to, że dotychczas 85 % przetargów publicznych w UE jest już dostępnych dla firm amerykańskich, tymczasem przedsiębiorstwa unijne mają dostęp jedynie do 32 % przetargów w USA. Ponadto nierównowagę tę zwiększa jeszcze system „opt-in” poszczególnych stanów. Dlatego też omawiana umowa powinna promować równość szans obu stron.
Uzasadnienie


Wprowadzenie koncepcji równości szans.

PT – ASZ(TW)/akbPOPRAWKA 24

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 34
Zmienić

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż celem TTIP jest ułatwienie, zwłaszcza MŚP, dostępu do odnośnych rynków oraz handlu i inwestycji po obu stronach Atlantyku. Przede wszystkim dla MŚP cło, nadmierne obciążenia administracyjne oraz uciążliwe procedury kontroli i spełniania wymagań wiążą się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami i kosztami, co często prowadzi do zaniechania handlu z partnerami z USA. W UE istnieje ponad 20 mln MŚP, w których pracuje 2/3 zatrudnionych w sektorze prywatnym. Przewidywane zniesienie barier taryfowych i pozataryfowych w dostępie do rynku i handlu oznacza lepsze warunki eksportowe dla tych przedsiębiorstw, a tym samym otwiera nowe możliwości zatrudnienia.

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż celem TTIP jest ułatwienie, zwłaszcza MŚP, dostępu do odnośnych rynków oraz handlu i inwestycji po obu stronach Atlantyku. , szczególnie poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie pozataryfowych barier w handlu, Przede wszystkim dla MŚP cło, nadmierne obciążenia administracyjne oraz uciążliwe procedury kontroli i spełniania wymagań wiążą się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami i kosztami, co często prowadzi do zaniechania handlu z partnerami z USA. które są najbardziej uciążliwe dla MŚP. W UE istnieje ponad 20 mln MŚP, w których pracuje 2/3 zatrudnionych w sektorze prywatnym. Przewidywane zniesienie barier taryfowych i pozataryfowych w dostępie do rynku i handlu oznacza lepsze warunki eksportowe dla tych przedsiębiorstw, a tym samym otwiera nowe możliwości zatrudnienia.
Uzasadnienie


Lepiej jest rozbić ten punkt na dwie części. Oto moja propozycja pierwszej części. Proponuję ponadto drobniejsze zmiany w samym tekście.

EN – DW(ASZ)/akbPOPRAWKA 25

Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP)
ECOS-V-063
Punkt 34
Dodać nowy punkt

MARKKULA Markku
Projekt opinii

Poprawka
Podkreśla, że przede wszystkim w przypadku MŚP cło, nadmierne obciążenia administracyjne oraz uciążliwe procedury kontroli i spełniania wymagań wiążą się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami i kosztami, co często prowadzi do zaniechania handlu z partnerami z USA. W UE istnieje ponad 20 mln MŚP, w których pracuje 2/3 zatrudnionych w sektorze prywatnym. Przewidywane zniesienie barier taryfowych i pozataryfowych w dostępie do rynku i handlu oznacza lepsze warunki eksportowe dla tych przedsiębiorstw, a tym samym otwiera nowe możliwości zatrudnienia.
Uzasadnienie


Proponowany tekst to druga część pierwotnego punktu 34.

EN – DW(ASZ)/akbCOR-2014-05385-00-00-AMC-TRA – Ams 1–25


Pobieranie 174.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna