Projekt programuPobieranie 322.03 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar322.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6


PROJEKT PROGRAMU

ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

POWIATU MIŃSKIEGO

na lata 2015 - 2018

Mińsk Mazowiecki2015

PRZESŁANIE
Bezpieczeństwo stanowi niezbędny element prawidłowego i ciągłego rozwoju człowieka, którego brak bądź poczucie, że nie jest ono wystarczające, przyczynia się do niezrealizowania innych podstawowych potrzeb, ograniczając tym samym rozwój jednostki, grup, społeczeństwa.

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organem administracji samorządowej powiatu mińskiego jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska poprzez wdrożenie zasadniczych przedsięwzięć zmierzających do utrzymania odpowiedniego poziomu ładu, porządku i bezpieczeństwa obywateli. Skuteczność realizacji powyższych oczekiwań wyraża się między innymi w zdolności samorządów, służb, inspekcji i straży, a także samych obywateli do zorganizowanego i szybkiego reagowania na zaistniałe zagrożenia oraz w dążeniu do zminimalizowania ich wystąpienia.

System ochrony bezpieczeństwa nie powinien opierać się tylko na reagowaniu na powstałe zagrożenie, ale przede wszystkim na zapobieganiu i wyprzedzaniu zagrożeń oraz eliminacji ich źródeł. Ponadto podstawowym zadaniem samorządów lokalnych powinno być uświadamianie społeczeństwa w kwestii problemów związanych z szeroko rozumianymi zagrożeniami kryzysowymi oraz przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń z zakresu reagowania w przypadku wystapienia zagrożenia.

Dlatego też, zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz w poczuciu odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa na terenie powiatu mińskiego przedstawiamy państwu zintegrowany program przeciwdziałania przestępczości, patologiom społecznym, eliminowania skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof związanych z rozwojem cywilizacyjnym w naszym powiecie, zatytułowany:„Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Mińskiego na lata 2015-2018”.

Program przygotowany przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku zawiera sprecyzowane cele oraz sposoby ich realizacji a także spójny harmonogram działań niezbędnych do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mińskiego.

Jesteśmy w pełni świadomi konieczności stworzenia warunków, w których wszystkie podmioty bezpośrednio lub pośrednio zainteresowane bezpieczeństwem będą działać wspólnie. Chcemy uczynić powiat miński obszarem uporządkowanym, bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców. Dokument ten nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu, dlatego też jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły oraz inicjatywy, które w najmniejszym nawet stopniu mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa.
Starosta Miński

Antoni Jan Tarczyński

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

SPIS TREŚCI

PRZESŁANIE 2

I. OPIS ZASTOSOWANYCH W PROGRAMIE SKRÓTÓW: 4

II. O PROGRAMIE 5

2.1 Założenia Programu 5

2.2 Cele programu 5

2.3 Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań programowych 6

2.4 Obszar działania Programu 7

2.5 Aktualizacja i ocena realizacji Programu 7

III. CHARAKTERYSTYKA POWIATU MIŃSKIEGO 8

IV. OCENA BEZPIECZEŃSTWA POWIATU 9

4.1 Dane Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 9

Kradzieże 9

Kradzieże z włamaniem 10

Kradzieże samochodów 10

Rozboje 10

Bójki i pobicia 11

Uszczerbek na zdrowiu 11

Uszkodzenie rzeczy 11

Przestępstwa narkotykowe 11

Przestępstwa gospodarcze 12

12

Przemoc w rodzinie 12Przestępczość nieletnich 13

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 144.2 Dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 15

4.3 Dane Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim 17

4.4 Ocena zagrożeń - wnioski 19

V. Harmonogram przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez wskazane podmioty w latach 2015-2018 mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 22

Praca ciągła 22

Praca ciągła 23

Praca ciągła 23

Minimum raz w roku 24

KP PSP 25

ZOSP RP 25

Praca ciągła 29

Praca ciągła 29

Praca ciągła 29

I. OPIS ZASTOSOWANYCH W PROGRAMIE SKRÓTÓW:KBiP – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,

KPP – Komenda Powiatowa Policji,

SP Starostwo Powiatowe,

UM – Urzędy Miast,

UG – Urzędy Gmin,

WZKiSO – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

PCZK – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

WORD – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie,

KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,

KW PSP – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

ZOSP RP – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

OSPOchotnicze Straże Pożarne,

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego,

PIW – Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna,

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

WIORIN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

PPP – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,

PUP – Powiatowy Urząd Pracy,

PODN – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna