Projekt „Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wnd-pokl. 06. 02. 00-20-072/09Pobieranie 16.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.67 Kb.Projekt „Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WND-POKL.06.02.00-20-072/09
Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Łomżyńskiego
z dnia: 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie: powołania komisji wewnętrznej do wyłonienia specjalistów będących członkami Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych oraz Komisji Oceny Wniosków – wsparcia finansowego dla potrzeb projektu „Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z realizacją projektu „Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zarządzam, co następuje:§ 1.
W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Łomży projektu „Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, powołuje się Komisję Wewnętrzną w celu dokonania wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniach do złożenia ofert, składających się z członków zespołu projektowego, tj.:

1) Dariusz Budrowski – Kierownik projektu – Przewodniczący Komisji

2) Adam Choiński – Asystent Merytoryczny

3) Edyta Zawojska – Asystent Organizacyjny

4) Katarzyna Modzelewska - Asystent Finansowy

§ 2.

Postępowanie w sprawie wyboru oferty zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji wewnętrznej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 39/2010
Starosty Łomżyńskiego
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Regulamin pracy komisji wewnętrznej do wyłonienia specjalistów będących członkami Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych oraz Komisji Oceny Wniosków – wsparcia finansowego dla potrzeb projektu „Spółdzielnia Socjalna – moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Celem regulaminu jest ustalenie warunków wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniu, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.


Rozdział 1
POWOŁANIE KOMISJI


§ 1.

  1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie z ogłoszeniem oraz w celu wyboru oferty na zrealizowanie zadań ogłoszonych i zawartych w zaproszeniu w ramach realizacji projektu „Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Starosta Łomżyński w formie zarządzenia powołał Komisję wewnętrzną składających się z członków zespołu projektowego w składzie:

1) Dariusz Budrowski – Kierownik projektu – Przewodniczący Komisji

2) Adam Choiński – Asystent Merytoryczny

3) Edyta Zawojska – Asystent Organizacyjny

4) Katarzyna Modzelewska - Asystent Finansowy  1. Komisja działa do czasu zakończenia procedury wyboru specjalistów będących członkami Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych oraz Komisji Oceny Wniosków – wsparcia finansowego

Rozdział 2

TRYB PRACY KOMISJI
§ 2.


  1. Komisja z należytą starannością przeprowadzi badanie rynku w zakresie zapotrzebowanych specjalistów będących członkami Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych oraz Komisji Oceny Wniosków – wsparcia finansowego. W tym celu:

  1. przygotuje zaproszenia do składania ofert na stanowiska specjalistów, a następnie udostępni do wiadomości publicznej zgodnie z procedurami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Łomży;

  2. na podstawie zebranych ofert Komisja wewnętrzna weźmie pod uwagę złożone dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zaproponowane przez specjalistów wynagrodzenie za pracę;

2. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowań należy udzielanie wyjaśnień dotyczących zamówienia.Rozdział 3
ROZPATRZENIE OFERT

§ 3.

  1. Po upływie terminu składania ofert komisja rozpoczyna swoją pracę, prace komisji odbywają się na posiedzeniu zwoływanym przez jej przewodniczącego.

  2. Komisja dokonuje analizy złożonych ofert i dokumentów kandydatów na specjalistów będących członkami Komisji Oceny Dokumentów Rekrutacyjnych oraz Komisji Oceny Wniosków – wsparcia finansowego.

  3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w ofercie/aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

  4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości wybrania oferty lub zatrudnienia kandydata w formie wskazanej w ogłoszeniu celem zrealizowania zadań przewidzianych w ogłoszeniu.

Rozdział 4
WYBÓR KANDYDATA


§ 4.

1. Po przeprowadzonej analizie ofert i dokumentów aplikacyjnych Komisja wewnętrzna wybiera ofertę najlepiej spełniającą wymagane kryteria.

2. Po zakończeniu procedury naboru komisja wewnętrzna sporządza protokół z posiedzenia i przekazuje go Staroście Łomżyńskiemu do zatwierdzenia.

Rozdział 5
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


§5.
1. Informację o wyborze oferty upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego (jeżeli ogłoszenie było publikowane na stronie internetowej).

2. Starosta Łomżyński zawiadamia na piśmie/i lub telefonicznie i /lub e-mailem o wyniku kandydata, który został wyłoniony przez komisję wewnętrzną.Rozdział 6
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI APLIKACYJNYMI
.

§ 6.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów stanowią część dokumentacji projektowej.


Pobieranie 16.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna