Projekt: „spinaker dla niepełnosprawnych Nr Projektu: wnd-pokl. 07. 04. 00-04-030/13Pobieranie 89.39 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar89.39 Kb.

Projekt: „SPINAKER dla niepełnosprawnych“

Nr Projektu: WND-POKL.07.04.00-04-030/13


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grudziądz, dnia 09.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2014

dotyczące realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej

o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności – organizacja szkolenia przedstawiciel handlowy

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Nazwa i adres zamawiającego

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.

I. Majorke S. Dróbka

Ul. Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz

tel. (56)46-113-55info@edukacja.grudziadz.com

W związku z realizacją projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4. „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na organizację szkolenia – „Przedstawiciel handlowy”


1. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia przedstawiciel handlowy (KOD CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) dla 10 osób niepełnosprawnych objętych wsparciem, wytypowanych przez zamawiającego.


2. Zakres rzeczowy usługi

 1. Ilość godzin szkolenia przypadających na każdego uczestnika szkolenia: 100 godz.

 2. Szkolenie może odbywać się w dni robocze (w godzinach między 16:00 a 20:00) od poniedziałku do piątku; dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty i niedziele.

 3. Miejsce realizacji zajęć – miasto Grudziądz3. Obowiązki wykonawcy

 1. Oznakowanie pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa zgodnie z wytycznymi POKL.

 2. Zorganizowanie oraz sfinansowanie badań lekarskich uczestnikom projektu umożliwiających przystąpienie do szkolenia przedstawiciel handlowy.

 3. Zapewnienie dla uczestników kursu materiałów szkoleniowych oraz ich oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

 4. Zapewnienie miejsca realizacji zajęć i kadry szkolącej w zakresie przedstawiciel handlowy.

 5. Zapewnienie cateringu w trakcie zajęć teoretycznych grupowych (kawa lub herbata, ciastko)

 6. Informowanie Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z Uczestników projektu.

 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego dla każdego uczestnika szkolenia przedstawiciel handlowy.

 8. Wydanie wszystkim uczestnikom szkolenia skierowanym przez Zamawiającego do odbycia w/w kursu, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przedstawiciel handlowy, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji szkoleń przedstawiciel handlowy.

 9. Prowadzenie i dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji szkolenia (lista obecności, protokół odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych i cateringu, kserokopia kart indywidualnych jazd uczestników projektu oraz wydanych zaświadczeń itp.).


4. Okres realizacji usługi

Szkolenie powinno być zrealizowane w okresie od dnia 2 maja do 31 maja 2014r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia szkolenia na termin późniejszy.
5. Wymagania wobec Oferentów

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które: 1. nie posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego;

 2. prowadzą działalność szkoleniową zgodną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o rodzaju prowadzonej działalności;

 3. są wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie niniejszej usługi;

 5. zrealizowały usługi lub projekty finansowane ze środków UE bądź publicznych, które spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:

  • dotyczą szkoleń/kursów z zakresu przedmiotowego szkolenia

  • w ramach każdego projektu/usługi zostało przeszkolonych, co najmniej 10 osób.

 1. nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Warunki dodatkowe

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do: 1. poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia kursu oraz wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, a także kontroli przez inne instytucje na zlecenie, których Zamawiający realizuje działania;

 2. przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, z części teoretycznej i praktycznej, podczas, których Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności;

 3. przedstawienia do akceptacji, przed ustalonym terminem rozpoczęcia szkolenia, szczegółowego programu szkolenia, harmonogramu zajęć, CV trenerów prowadzących zajęcia, wykazu sal szkoleniowych oraz innych pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia oraz zestawienia materiałów szkoleniowych.

 4. ubezpieczenia wszystkich uczestników (NNW) na czas udziału w szkoleniu;

 5. zapewnienia 30 dniowego okresu rozliczeniowego – płatność za usługę będzie regulowana w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury.

 6. w przypadku braku środków na koncie Zamawiającego spowodowanego opóźnieniami w przesłaniu transzy przez Instytucję Pośredniczącą okres płatności ulegnie wydłużeniu. Okoliczność ta nie będzie stanowić zwłoki w wykonaniu zobowiązania przez Zamawiającego.

7. Wymagane załączniki

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do oferty następujące załączniki: 1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. 1;

 2. Wykaz zrealizowanych usług doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych w kierunku objętym zapytaniem Ofertowym – załącznik nr 2;

 3. Wykaz kadry dydaktycznej/trenerów – załącznik nr 3;

 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - załącznik nr 4;

 5. Preliminarz szkolenia - załącznik nr 5

 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Grudziądzkim Centrum Edukacji AbAk s.c. I. Majorke S. Dróbka– załącznik nr 6;

 7. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności.

 8. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.


8. Kryteria oceny ofert i sposób wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryteria oceny ofert – cena(70%), doświadczenie realizacji szkoleń zawodowych o tematyce objętej zapytaniem (15%), baza lokalowa z wyposażeniem – 15%

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę z najwyższą oceną.

Ocena oferty zostanie obliczona na podstawie wzoru - Ocena = A+B+C

gdzie:


A – liczba punktów w kryterium ceny usługi wyliczona wg wzoru: A =Cena minimalna/cena oferowana x 70 punktów

B – liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych o tematyce objętej zapytaniem -1 szkolenie – 5 punktów, 2 – 3 szkolenia – 10 punktów, 3 i więcej szkoleń– 15 punktów

C – liczba punktów w kryterium baza lokalowa z wyposażeniem – do 15 punktów
9. Sposób przygotowania i składania ofert


 1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;

 2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego;

 3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny;

 4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;

 5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;

 6. oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;

 7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 40% od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), bądź zobligować Oferenta do złożenia wyjaśnień.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Projekt: „SPINAKER dla niepełnosprawnych“

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 28.04.2014 r. do godz. 10.00 do biura Zamawiającego znajdującego się pod adresem: Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. I. Majorke S. Dróbka

ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz.

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Pan Sebastian Dróbka tel. 793 107 395, adres e-mail: info@edukacja.grudziadz.com
10. Unieważnienie postępowania


 1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w toku podjętych negocjacji nie dojdzie do porozumienia lub postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1
Formularz Ofertowy
……………………………………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………………….……

(Nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ
Przedstawiciel handlowy”

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, dotyczące wyłonienia realizatora szkolenia Przedstawiciel handlowy” w ramach projektu „SPINAKER dla niepełnosprawnych“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę:

ogółem ....................... zł. brutto (słownie: ............... zł.),

w przeliczeniu na 1 osobę ........................ zł brutto.


 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

 3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 4. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa umożliwia nam wykonanie zamówienia zgodnie
  z wymogami zapytania ofertowego.

 5. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
  i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

_______________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2


……………………………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………….......

Pieczęć WykonawcyWYKAZ

zrealizowanych szkoleń/kursów w kierunku objętym zapytaniem ofertowym na realizację szkolenia „Przedstawiciel handlowy”

Lp.

Nazwa szkolenia

Ilość przeszkolonych osób

Wartość usługi brutto

okres wykonania

Odbiorca

(nazwa, adres odbiorcy)1
2
3
4
5
Liczba przeszkolonych ogółemPrawdziwość powyższych danych potwierdzam/-y własnoręcznym/-i podpisem/-ami świadomy/-i odpowiedzialności karnej
_______________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3


……………………………………………………….

(miejscowość i data)


…………………………………….......

Pieczęć Wykonawcy


WYKAZ

kadry dydaktycznej/trenerów, którzy uczestniczyć będą w realizacji szkolenia
„Przedstawiciel handlowy”


Lp.

Imię i nazwisko trenera

Wykształcenie/uprawnienia/kwalifikacje/ liczba lat pracy instruktorskiej

Zakres powierzonych czynności
w realizacji szkolenia

1.


2.


3.


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej


_______________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4


……………………………………………………….

(miejscowość i data)


…………………………………….......Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na wykonanie usługi w zakresie realizacji szkolenia Przedstawiciel handlowy” dla 10 uczestników projektu „SPINAKER dla niepełnosprawnych“, oświadczam(y), że nie posiadam(y) zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu należnych składek i podatków.

_______________________________

(podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 5
……………………………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………….......

Pieczęć Wykonawcy

Szczegółowy formularz cenowy szkolenia

„Przedstawiciel handlowy”

Koszt brutto przeszkolenia jednej osoby


Lp.


WyszczególnienieKwota (zł)

1.

Przeprowadzenie kursu (wynagrodzenia, materiały, eksploatacja sal )
2.

Badania lekarskie
3.

Ubezpieczenie
4.

Catering
Koszt przeszkolenia jednej osoby*) - brutto
Koszt osobogodziny szkolenia*) - brutto
Całkowity koszt brutto szkolenia dla 10 osób : ...............................

Słownie: ..............................................................................................


_______________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6


……………………………………………………….

(miejscowość i data)


…………………………………….......Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
...................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy)


....................................................................................................

(adres)
nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Grudziądzkim Centrum Edukacji AbAk s.c. I. Majorke S. Dróbka

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grudziądzkim Centrum Edukacji AbAk s.c. I. Majorke S. Dróbka lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grudziądzkiego Centrum Edukacji AbAk s.c. I. Majorke S. Dróbka lub osobami wykonującymi w imieniu Grudziądzkiego Centrum Edukacji AbAk s.c. I. Majorke S. Dróbka czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:


 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej ;

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli._______________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7


……………………………………………………….

(miejscowość i data)


…………………………………….......Pieczęć Wykonawcy

BAZA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość

1.2.3.4._______________________________

(podpis Wykonawcy)


Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.
ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 113 55, info@edukacja.grudziadz.com
www.edukacja.grudziadz.com


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna