Projekt: „spinaker dla niepełnosprawnych Nr Projektu: wnd-pokl. 07. 04. 00-04-030/13Pobieranie 41.9 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar41.9 Kb.

Projekt: „SPINAKER dla niepełnosprawnych“

Nr Projektu: WND-POKL.07.04.00-04-030/13


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grudziądz, dnia 02.01.2014 r.
Zapytanie ofertowe 3/2014 – nauczyciel wychowania przedszkolnego

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 1. Nazwa i adres zamawiającego

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.

I. Majorke S. Dróbka

Ul. Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz

tel. (56)46-113-55info@edukacja.grudziadz.com

W związku z realizacją projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4. „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 do 31.01.2015
KOD CPV:

80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego


 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie Zamawiającego.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach w/w usługi składamy zapotrzebowanie na nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 1. Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe

 • doświadczenie w pracy z dziećmi

 • mile widziane ukończone dodatkowe kursy, szkolenia itp.

 1. Zakres zadań:

 • opieka nad dziećmi

 • prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych

 1. Warunki zatrudnienia:

 • umowa-zlecenie

 • praca 5 godzin dziennie

 • stawka 2000 zł brutto/miesiąc
 1. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę, wszystkie strony oferty oraz załączników powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Oferta musi zawierać dane potrzebne do wystawienia faktury, m.in.: • Nazwę oferenta

 • Adres siedziby oferenta

 • Numer telefonu oferenta

 • Cenę oferty przedstawioną jako cena brutto

 • Akceptację warunków realizacji zamówienia
 1. Kryteria wyboru ofert:

 1. Informacja o wagach punktowych przypisanych do danego kryterium:

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium:

  1. Kwalifikacje:

  • Magister – 5 punktów

  • Licencjat – 4 punkty

  • Studium nauczycielskie – 3 punkty

  1. Doświadczenie zawodowe:

   • Praca z dziećmi w wieku 2,5-6 lat, w tym z dzieckiem niepełnosprawnym – 5 punktów

   • Praca z dziećmi w wieku 2,5-6 lat – 3 punkty

   • Praca z dziećmi w wieku 7-9 lat – 1 punkt

  2. Dyspozycyjność:

 • Codziennie od 7:00 do 15:00 – 5 punktów

 • Codziennie od 7:00 do 12:00 lub od 10:00 do 15:00 – 4 punkty

 • Codziennie od 7:00 do 12:00 – 3 punkty

 • Codziennie od 10:00 do 15:00 – 3 punkty

  1. kwalifikacje dodatkowe:

 • studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne (2 rodzaje) z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki – 5 punktów

 • studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne (1 rodzaj) z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki – 5 punktów

 • studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z innego zakresu niż wyżej wymienionego – 3 punkty

 • inne kursy doskonalące – 2 punkty

 • inne kursy – 1 punkt

 1. Procedury wyboru oferty:

  1. Brane pod uwagę będą wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym

  2. Wybrana zostanie oferta z największą iloscią punktów
 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowym w terminie

do dnia 20 stycznia 2013 r. do godziny 12:00:

  • osobiście w Biurze Zamawiającego: Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.

I. Majorke S. Dróbka

ul. Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz


  • mailem na adres info@edukacja.grudziadz.com

  • pocztą na adres Zamawiającego:


Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.

I. Majorke S. Dróbka

ul. Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz

z dopiskiem „SPINAKER dla niepełnosprawnych“ – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Pan Sedastian Dróbka tel. 793 107 395,

adres e-mail: info@edukacja.grudziadz.comWybór oferty nastąpi 20 stycznia o godz. 14:00.
Wyniki wyboru ofert zostaną przekazane do wszystkich Oferentów za pośrednictwem poczty lub do rąk własnych zainteresowanych oraz ogłoszone na stronie internetowej.

 1. Informacja o wykluczeniu:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiajacym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiazań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podmiot składający ofertę jest zobowiązany złożyć oświadczenie o braku występowania powiązania z Zamawiającym.

INFORMACJE DODATKOWE.

1. Prosimy o składanie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej oferty. Przy wyborze oferty dostarczonej faxem lub przez e-mail oferent jest zobowiązany dostarczyć oryginał oferty.


Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

.

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2014 – nauczyciel wychowania przedszkolnego, do realizacji Projektu „SPINAKER dla niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

……….....………………………..

(miejscowość, data)


Do: Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.

ul. Waryńskiego 104

86-300 Grudziądz

tel. (56) 46-113-55………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

.........................................................................

/Nazwa i adres Wykonawcy/
    1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto…………………………………………………………zł

Słownie netto złotych………………………………………………………………………………………..

Cenę brutto………………………………………………………...zł

Słownie brutto złotych……………………………………………………………………………………….

Podatek VAT:……………………………………………………..zł

Słownie podatek VAT:………………………………………………………………………………………
    1. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia……………………………………………………………………………

b) warunki płatności………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

c)……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………    1. Oświadczam, że:

 • Zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

 • W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszej ofercie, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego

 • Ponoszę w pełni odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy

 • Zobowiązuję się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów), zamawiającemu wraz z ofertą lub w dniu dostarczenia towaru pod rygorem nie opłacenia faktury do dnia ich przedstawienia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
    1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

KAPITAŁ LUDZKI Z DNIA 1 LIPCA 2013


 1. Nie podlegam wykluczeniu w związku z realizacją zamówień publicznych.

 2. Nie jestem powiązany z Beneficjentem osobowo ani kapitałowo przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej ;

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................................................Data i podpis

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c.
ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 113 55, info@edukacja.grudziadz.com
www.edukacja.grudziadz.com


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna