Projekt Stanowiska RząduPobieranie 27.81 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar27.81 Kb.

Projekt Stanowiska Rząduprzygotowany w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515 z późn. zm.)

Dotyczy

Proposal for a Council Regulation on the establishment of the "ARTEMIS Joint Undertaking" to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems
Data przekazania dokumentu Polsce przez SG Rady UE

17 maja 2007 r.
Sygnatura dokumentu

Komisja Europejska

COM(2007) 243

Rada UE

9685/07

Numer międzyinstytucjonalny

2007/088 (CNS)
Procedura decyzyjna

Procedura współdecydowania
Tryb głosowania w Radzie UE

Większość kwalifikowanaInstytucja wiodąca


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytucje współpracujące

Ministerstwo Gospodarki
Data przyjęcia przez KERM

5 czerwca 2007 r.
I.Cel projektu aktu prawnego

Celem dokumentu jest przedstawienie przez Komisję Europejską instytucjom właściwym zgodnie z procedurą współdecydowania (art. 171 i 172 TWE) w celu konsultacji projektu regulacji ustanawiającej osobę prawną Wspólną Inicjatywę Technologiczną (WIT) wdrażającą osadzone systemy komputerowe (embedded computing systems) – ARTEMIS JTI.


Wspólne Inicjatywy Technologiczne (ang. JTI) stanowią jeden z nowych instrumentów wspierania międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w obszarze Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji. Są to inicjatywy wywodzące się przede wszystkim z prac prowadzonych przez Europejskie Platformy Technologiczne. Co do zasady, opierają się na partnerstwie publiczno-prywatnym.
Przygotowana przez Komisję Europejską „Mapa drogowa WIT” określa sześć obszarów, w których uruchomienie Inicjatyw jest szczególnie pożądane:


  1. Hydrogen & Fuel Cells;

  2. Aeronautics and Air Transport;

  3. Global Monitoring for Environment and Security;

  4. Nano-electronics Technologies 2020;

  5. Innovative Medicines;

  6. Embedded Computing Systems ARTEMIS.

WIT - ARTEMIS stanowi próbę połączenia wysiłków przemysłu oraz nauki, w celu zacieśnienia współpracy między ww. sektorami i podniesienia innowacyjności i konkurencyjności w ramach osadzonych systemów komputerowych. Inicjatywa ta powinna przyczynić się również do wzmocnienia pozycji UE, w takich sektorach, jak: motoryzacja, aeronautyka, przestrzeń kosmiczna, przemysł energetyczny, telekomunikacja. Inicjatywa ta powinna przyczynić się także do: podniesienia produktywności przemysłowej, przyśpieszenia dystrybucji towarów i usług, stworzenia nowych aplikacji o zastosowaniu społecznym - począwszy od opieki zdrowotnej do monitoringu i ochrony środowiska, podniesienia wydatków państw członkowskich na sferę B+R.
II.Stanowisko Rządu

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega wagę działań wynikających z przedstawionego przez Komisję Europejską dokumentu. Rząd RP podkreśla jednak, podobnie jak w stanowisku przyjętym przez Komitet Europejski Rady Ministrów dnia 23 lutego 2007 r. odnośnie do dokumentu UE Information from the Commission for the Council of the European Union Information Note on Joint Technology Initiatives and Article 169 Initiatives – Update on State of Play, że działaniami zaproponowanymi w ramach inicjatywy WIT, które dla Polski mają charakter strategiczny, są następujące dziedziny: Aeronautics and Air Transport oraz Nano-electronics Technologies 2020.


Możliwość zaangażowania się Polski we Wspólną Inicjatywę Technologiczną (WIT) wdrażającą osadzone systemy komputerowe (embedded computing systems) – ARTEMIS JTI w chwili obecnej jest dość ograniczona. Ewentualne koszty udziału jednostek polskich zostaną dofinansowane z budżetu MNiSzW.
Jednocześnie Rząd RP uważa za konieczne stworzenie w Europie bazy technologicznej do badań w zakresie energii i deklaruje wsparcie tego typu inicjatywy, jeśli przyjmie ona formę WIT.
Rząd RP wyraża ponadto oczekiwanie, że propozycja ustanowienia Wspólnej Inicjatywy Technologicznej (WIT) wdrażającej osadzone systemy komputerowe będzie skutkować przeprowadzeniem pogłębionej analizy możliwości wykorzystania w tej dziedzinie potencjału B&R nowych krajów członkowskich o względnie krótkim stażu w UE.


III.Uzasadnienie stanowiska Rządu

Obecną sytuację przedmiotowego sektora w Polsce znamionuje nieadekwatne do istniejącego w tej dziedzinie potencjału zaangażowanie w inicjatywy badawcze o istotnym znaczeniu międzynarodowym, zarówno ze strony jednostek naukowych, jak i biznesu.


Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że proponowana forma funkcjonowania WIT – ARTEMIS będzie miała duże znaczenie dla wzmacniania współpracy między sektorami przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Innowacyjny charakter przedsięwzięcia powinien uczynić z UE lidera w dziedzinie takich zastosowań osadzonych systemów komputerowych jak: przemysł motoryzacyjny, aplikacje domowe, urządzenia komunikacyjne, urządzenia biurowe i systemy kontroli.

WIT - ARTEMIS przyczyni się do rozwoju i unowocześnienia osadzonych systemów komputerowych, do kreowania nowych rynków zbytu i tworzenia nowych aplikacji, jak również - dzięki swojej elastycznej strukturze - do szybkiej adaptacji uzyskanych wyników dla celów przemysłowych.

Nacisk na lepszą koordynację przyczyni się do wyeliminowania zjawiska powielania i fragmentacji wysiłków i nakładów związanych z prowadzeniem badań nad nowymi technologiami komputerowymi, co skutkować będzie optymalizacją alokacji środków finansowych.  1. Ocena skutków prawnych

Udział Polski w przedsięwzięciach WIT będzie możliwy po uruchomieniu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Istotne jest także zakończenie prac nad, uwzględniającą standardy UE, ustawą i aktami wykonawczymi dotyczącymi partnerstwa publiczno-prywatnego.

  1. Ocena skutków społecznych

Technologie, wytwarzane i udoskonalane poprzez projekt WIT - ARTEMIS, potencjalnie wpłyną na podniesienie poziomu życia obywateli UE, podniesienie skuteczności profilaktyki zdrowotnej, przyczynią się do zwiększenia szybkości i dostępności usług i urządzeń komunikacyjnych wysokiej klasy, podniosą precyzję i jakość monitoringu zanieczyszczenia środowiska.

  1. Ocena skutków gospodarczych

W przypadku zaangażowania się Polski w projekt, można się spodziewać znaczącego rozwoju technicznego i cywilizacyjnego w dziedzinach obejmujących osadzone systemy komputerowe (ponad 90% urządzeń komputerowych).

Współpraca jednostek naukowych z przemysłem może skutkować podniesieniem pozycji Polski w dziedzinie ICT i IST, zarejestrowaniem nowych patentów lub ulepszeniem obecnie dostępnych technologii.  1. Ocena skutków finansowych

Ponieważ zaangażowanie Polski we Wspólną Inicjatywę Technologiczną (WIT) wdrażającą osadzone systemy komputerowe (embedded computing systems) – ARTEMIS JTI w chwili obecnej jest przewidywane na małą skalę, ustanowienie tej Inicjatywy nie spowoduje istotnych skutków finansowych dla Polski.

Zgodnie z proponowanymi regulacjami, na strukturę budżetową poszczególnych konkursów składają się:
1. Running costs, czyli koszty umożliwiające funkcjonowanie projektu, niezawierające kosztów na działania B+R:

1.1 składki narodowe krajów uczestniczących w projekcie ARTEMIS: do 20 mln euro lub 1% całkowitych kosztów projektu nieprzekraczający jednak 30 mln euro;

1.2. wkład Wspólnoty – do 10 mln euro;

1.3. składki narodowe w formie aportu (in-kind).


2. Koszty na działanie B+R:

2.1. Wkład Wspólnoty – do 410 mln euro;

2.2. składki narodowe krajów uczestniczących w projekcie ARTEMIS, w formie corocznych wpłat dystrybuowanych bezpośrednio do jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w projekcie;

2.3 składki jednostek B+R w formie aportu (in-kind).


Przewidywane koszty administracyjne - poniżej 1,5 % działań prowadzonych w sferze R+D.

Wyżej opisane wydatki są przewidziane do końca roku 2017. Komisja Europejska każdorazowo przy ogłoszeniu konkursu przedstawia przewidywane ramy i proporcje finansowe.


Biorąc pod uwagę, że Polska popiera dwie inne Wspólne Inicjatywy Technologiczne, tj. Aeronautics and Air Transport oraz Nano-electronics Technologies 2020, oraz opowiada się za stworzeniem WIT dotyczącej energetyki, a – co za tym idzie – poniesie na ww. projekty do 2017 r. znaczące wydatki, jak również fakt, że nie jest obecnie znane zapotrzebowanie sektora przemysłowego na tego typu projekty, należy na obecnym etapie z rezerwą podejść do możliwości zaangażowania finansowego strony Polskiej w WIT-ARTEMIS. Udział strony polskiej, np. w jednym z konkursów, może natomiast okazać się korzystny ze względów cywilizacyjno-rozwojowych. Z tego powodu należy rozważyć w przyszłości częściowe zaangażowanie strony polskiej w WIT-ARTEMIS, zwłaszcza że zagadnienia obejmujące innowacyjne systemy komputerowe znalazły się wśród priorytetowych działań badawczych w Krajowym Programie Ramowym badań i rozwoju. Wsparcie polskich uczestników projektów będzie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

IV.Członek kierownictwa ministerstwa wiodącego upoważniony do prezentowania stanowiska Rządu

Krzysztof Jan Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Tel: 022 629 57 03Fax: 022 52 92 615

e-mail: krzysztof.kurzydlowski@mnisw.gov.pl

Pobieranie 27.81 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna