Projekt Stanowiska RząduPobieranie 23.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar23.21 Kb.

Projekt Stanowiska Rząduprzygotowany w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. nr 52, poz. 515 z późn. zm.)

Dotyczy

Draft Proposals for Council Decisions on the signature, on behalf of the European Union, and on the provisional application of the Protocol between the European Union, the Eropean Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis

Draft Proposals for Council Decisions on the signature, on behalf of the European Community, and on the provisional application of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation ont the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis

Proposals for Council Decisions on the conclusion on behalf of the European Union of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, appliction and development of the Schengen acquis

Draft Proposals for Council Decisions on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol between the European Union, the European Community, of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis


Data przekazania dokumentu Polsce przez SG Rady UE

8 grudnia 2006 r.
Sygnatura dokumentu

Komisja Europejska

COM(2006) 752

Rada UE

16401/06

Numer międzyinstytucjonalny

2006/0251 (CNS)
Procedura decyzyjna

Procedura konsultacji
Tryb głosowania w Radzie UE

JednomyślnośćInstytucja wiodąca


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Instytucje współpracujące

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Data przyjęcia przez KERM

29 grudnia 2006 r.I.Cel projektu aktu prawnego

Projekty Decyzji Rady: • W sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Lichtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Lichtenstein do Porozumienia między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską sprawie stowarzyszenia Konfederacji Szwajcarskiej we wdrażaniu, przyjmowaniu i rozwijaniu acquis Schengen;

 • W sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Lichtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Lichtenstein do Porozumienia między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską sprawie stowarzyszenia Konfederacji Szwajcarskiej we wdrażaniu, przyjmowaniu i rozwijaniu acquis Schengen;

 • W sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Lichtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Lichtenstein do Porozumienia między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską sprawie stowarzyszenia Konfederacji Szwajcarskiej we wdrażaniu, przyjmowaniu i rozwijaniu acquis Schengen;

 • W sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Lichtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Lichtenstein do Porozumienia między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską sprawie stowarzyszenia Konfederacji Szwajcarskiej we wdrażaniu, przyjmowaniu i rozwijaniu acquis Schengen (COM (2006) 752);

mają na celu uzyskanie zgody Rady Unii Europejskiej na podpisanie powyższych protokołów oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby uprawnionej do ich podpisania, z jednej strony w imieniu Unii Europejskiej, a z drugiej strony w imieniu Wspólnoty Europejskiej, jak również na przyjęcie ww. Protokołów, po konsultacjach z Parlamentem Europejskim.

Udział Lichtensteinu w Porozumieniu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską oraz Konfederacją Szwajcarską (tzw. Porozumieniu Schengen ze Szwajcarią) podpisanym 26 października 2004 r. został przewidziany w art. 16 ww. Porozumienia. Przystąpienie Lichtensteinu do jego postanowień wymaga jednak podpisania odrębnego protokołu określającego prawa i zobowiązania każdej ze stron.

Lichtenstein wyraził wolę przystąpienia do Porozumienia już w roku 2001, jednakże jego udział w negocjacjach ze Szwajcarią było niemożliwe z powodu braku umowy pomiędzy WE i Lichtensteinem dotyczącej opodatkowania oszczędności (savings taxation). Umowa taka została podpisana i weszła w życie w lipcu 2005 r., w związku z czym w lutym 2006 r. podjęte zostały negocjacje w sprawie udziału Lichtensteinu w porozumieniu Schengen ze Szwajcarią.
Wynik negocjacji można podsumować w następujący sposób:


 • Lichtenstein przystąpi do porozumienia Schengen ze Szwajcarią i będzie posiadał te same prawa i obowiązki, co Szwajcaria.

 • Przyjmie on i będzie rozwijał cale acquis Schengen, z wyjątkami dotyczącymi również Szwajcarii na podstawie art. 7(5) Porozumienia ze Szwajcarią.

 • Jeśli Lichtenstein nie będzie akceptował przyszłych zmian acquis Schengen, Protokół przestanie być stosowany.

 • Lichtenstein uzyska prawo udziału i wyrażania swoich opinii w Komitecie Mieszanym. Otrzyma 18- miesięczny okres przejściowy na wdrożenie acquis Schengen, jeżeli będzie to wymagało spełnienia wymogów konstytucyjnych, zostanie również zobowiązany do płacenia składek w wysokości0.071% od kwoty € 8 100 000 i opłat administracyjnych.

 • W zakresie infrastruktury technicznej będzie korzystał ze szwajcarskiej infrastruktury systemów SIS i VIS.

II.Stanowisko Rządu

Rząd polski popiera przyjęcie przedmiotowej decyzji.
III.Uzasadnienie stanowiska Rządu

W ocenie Rządu przystąpienie Lichtensteinu do wdrażania acquis Schengen będzie korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa granic. Przyczyni się ono do rozwoju zintegrowanego zarządzania granicami oraz dalszego zbliżenia rozwiązań prawnych dotyczących zasad przekraczania granic z tym krajem z normami obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej. Kształt Protokołu wynegocjowany przez Komisję Europejską odpowiada założeniom negocjacyjnym
 1. Ocena skutków prawnych – przyjęcie przedmiotowej Decyzji nie skutkuje koniecznością implementowania jej zapisów do prawa krajowego RP. Umożliwi ono podpisanie Protokołu między Księstwem Lichtensteinu a Konfederacją Szwajcarską, jak również między Księstwem Lichtensteinu, a Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi, o ile są one związane przepisami dorobku Schengen, w którym określone zostaną wszystkie konsekwencje prawne przystąpienia Księstwa Lichtensteinu do acquis Schengen, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron Protokołu.
 1. Ocena skutków społecznych – przyjęcie Decyzji, które przyczyni się do zbliżenia zasad przekraczania granicy z i do Lichtensteinu do zasad obowiązujących w odniesieniu do Państw Schengen, co powinno stanowić należy uznać za pozytywne z punktu widzenia obywateli RP
 1. Ocena skutków gospodarczych – przyjęcie Decyzji nie spowoduje skutków gospodarczych
 1. Ocena skutków finansowych – przyjęcie Decyzji nie spowoduje skutków finansowych.


IV.Członek kierownictwa ministerstwa wiodącego upoważniony do prezentowania stanowiska Rządu


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pobieranie 23.21 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna