Projekt struktury danych Symbol projektuPobieranie 50.99 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar50.99 Kb.

Symbol projektu:


Opiekun projektu:


Nazwa projektu:

Nazwa dokumentu:

Projekt struktury danych

Nr wersji:


Odpowiedzialny za dokument:


Data pierwszego sporządzenia:


Przeznaczenie:


Data ostatniej aktualizacji:


Historia dokumentu

Wersja

Opis modyfikacji

Rozdział / strona

Autor modyfikacji

Data
Projekt struktury danych przedstawia schemat struktury plików i schemat bazy danych. Do przedstawienia schematu bazy danych może być wykorzystany diagram ERD, chociaż zaleca się użycie diagramu klas. W strukturze bazy danych definiuje się komponenty danych (stanowiące interfejs dla warstw wyższych) oraz tabele i kwerendy definiowane w samej bazie danych.

Spis treści

1. Koncepcja struktury danych 2

2. Struktura plików danych 2

2.1. Miejsce przechowywania danych 2

2.2. Pliki danych 2

2.3. Szacowanie wielkości plików 2

3. Struktura bazy danych 2

3.1. Diagram struktury bazy danych 2

3.2. Komponenty danych 2

3.3. Tabele 4

3.4. Kwerendy 43.5. Szacowanie wielkości bazy danych 51.Koncepcja struktury danych


Tu opisuje się ogólnie koncepcję projektową struktury danych. Uwzględnia się dane przechowywane w plikach i dane przechowywane w bazie danych.

2.Struktura plików danych

2.1.Miejsce przechowywania danych


Wymienia się foldery, katalogi. Wymienia się główne formaty plików.

2.2.Pliki danych


FILE_001

Faktura

Opis:

Plik faktury przekazywany do systemu finansowo-księgowego.

Dane:

Numer: String

numer faktury

Data wystawienia: Date
Data transakcji: Date

Format:

XML

2.3.Szacowanie wielkości plików


Zamieszcza się tabelę z szacowaną ilością plików i wielkością każdego pliku.

3.Struktura bazy danych

3.1.Diagram struktury bazy danych


Tu przedstawia się diagram klas (zalecane!) lub diagram ERD reprezentujący strukturę bazy danych

3.2.Komponenty danych


Komponenty danych reprezentują interfejs, jaki wystawia warstwa danych dla warstw wyższych. Przedział „Klasy danych” określa klasy (zdefiniowane w warstwie biznesowej, a z jej braku w modelu klas), które są przekazywane jako obiekty danych do/z komponentu. Zakłada się, że każdy obiekt zawiera identyfikator (typu Integer) pozwalający jednoznacznie zidentyfikować obiekt w bazie danych. Klasy danych są wykorzystywane w operacjach komponentu, które to operacje wyszczególnia się w przedziale „Operacje”. Większość operacji jest stereotypu „get”, „set” lub „del”. Operacje tak oznaczone nie wymagają nazw, chyba że dla uniknięcia niejednoznaczności. Komponent operuje na tabelach wyszczególnionych w przedziale „Tabele”. Może też wykorzystywać kwerendy wyszczególnione w przedziale „Kwerendy”. Komponenty danych mogą być powiązane między sobą, co oznacza wykorzystywanie operacji jednego komponentu przez drugi komponent.

DCMP_001

Rejestr zamówień

Opis:

Komponent zapewniający dostęp do złożonych zamówień.

Klasy danych:

CLS_003 Zamówienie

Operacje:

set (zamówienie: Zamówienie)

get (ID_zamówienia: Integer): Zamówienie

get Zamówienia klienta(ID_klienta: Integer): Zamówienie[*]

set Zmień zamówienie (zamówienie: Zamówienie)

del Anuluj zamówienie (ID_zamówienia: Integer)

Powiązania:

DCMP_002 Rejestr towarów

DCMP_004 Rejestr klientów


DCMP_002

Rejestr towarów

Opis:

Komponent zapewniający dostęp do towarów

Klasy danych:

CLS_002 Towar

ENUM_001 Kategorie towarówOperacje:

set (towar: Towar)

get (ID_towaru: Integer): Towar

del (ID_towaru: Integer)

set (ID_kategorii: Integer, nazwa: String)

get (ID_kategorii: Integer): String
DCMP_003

Cennik

Opis:

Komponent zapewniający dostęp do aktualnych cen

Klasy danych:

CLS_001 Cennik

Operacje:

set (ID_towaru: Integer; cena: Currency)

get (ID_towaru: Integer): Currency

get (kategoria: Kategoria towarów): (ID_towaru: Integer, cena: Currency)[*]

Tabele:

TBL_001 Cennik

Powiązania:

DCMP_002 Rejestr towarów
DCMP_004

Rejestr klientów

Opis:

Komponent zapewniający dostęp do danych klientów

Klasy danych:

CLS_002 Klient

Operacje:

set (klient: Klient)

get (ID_klienta: Integer): Klient

Tabele:

TBL_004 Klienci


3.3.Tabele


Tabele są zdefiniowane na podobieństwo klas. Zamiast właściwości podaje się pola klas. Dla pól tekstowych definiuje się rozmiar. Klucze oznaczane są w zastrzeżeniach. Indeksy można podać w osobnym przedziale. Jeśli indeks jest złożony, to wyrażenie indeksu podawać po znaku równości. Proste indeksy można oznaczać po prostu zastrzeżeniami przy polach. Pola oznaczane jako PK i FK nie muszą być dodatkowo indeksowane.

TBL_001

Cennik

Opis:
Pola:

ID_towaru: Integer {FK Towary}

identyfikator towaru

cena: Currency

cena bieżąca
TBL_002

Towary

Opis:
Pola:

ID: Integer {PK}

klucz główny

nazwa: String [50]

nazwa towaru

jm: String [5]

jednostka miary

kategoria: Integer {FK Kategorie Towarów}

identyfikator kategorii

Indeksy:

nazwa {unique}

Typy wyliczeniowe są też odwzorowane w tabele z podanymi danymi inicjującymi.

TBL_003

Kategorie towarów

Opis:
Pola:

ID: Integer {PK}
Nazwa: String
Dane:

(0, "spożywcze")

(1, "przemysłowe")


3.4.Kwerendy


Kwerendy są definiowane na podobieństwo tabel. Można zdefiniować parametry kwerendy. W osobnym przedziale podaje się składowe z ich powiązaniami (lewo- lub prawostronnymi). Pola nie zawierają typu danej, lecz wyrażenie tworzące pole (odwołania do pól składowych). Można podać filtr odwołujący się do parametrów kwerendy.

QRY_001

Lista towarów

Opis:
Parametry:

ID_kategorii: Integer
Składowe:

TBL_002 Towary

--> TBL_001 Cennik (Towary.ID=Cennik.ID_towaru)

TBL_001 Cennik
Pola:

ID_towaru = Towary.ID

identyfikator towaru

nazwa_towaru = Towary.Nazwa

nazwa towaru

jm = Towary.jm

jednostka miary

cena = Cennik.cena

cena z cennika

Filtr:

Towary.kategoria = ID_kategorii

3.5.Szacowanie wielkości bazy danych


Zamieszcza się tabelę z wielkością każdej tabeli (przyrost roczny).

/ 2016-05-10 / 02:06:27

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna