Projekt Uchwała Nr / / / Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia … … … … … r w sprawie: wyznaczenia AglomeracjiPobieranie 17.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.3 Kb.
(projekt)
Uchwała Nr …… / …… / …… /…….

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia … … … … … ……. r.
w sprawie:

wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice

Na podstawie: art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)

w związku z art. 43 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513,

z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822)

oraz art.17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy –

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 850)

Sejmik Województwa Śląskiego


uchwala:
§ 1
1. Wyznacza się Aglomerację Bielsko-Biała Komorowice, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 225 703 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Bielsko-Biała, przy ul. Bestwińskiej 63.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminach: Bielsko-Biała, Buczkowice, Szczyrk i Wilkowice.


§ 2
Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr III/41/21/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010, nr 11, poz. 169, ze zm.).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Realizacja polityki ekologicznej państwa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych wymaga wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, rozumianych jako obszary o dostatecznym stopniu koncentracji zabudowy i działalności gospodarczej, uzasadniającej wyposażenie tych terenów w zbiorcze systemy oczyszczania ścieków komunalnych. Wymóg ten dotyczy obszarów, na których wytwarzane ścieki posiadają ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych powyżej 2 000 Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM).

W świetle powyższego, Uchwałą Nr III/41/21/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. wyznaczona została Aglomeracja Bielsko-Biała Komorowice o równoważnej liczbie mieszkańców równej 215 570 RLM. W celu dostosowania aglomeracji do obowiązujących wymogów Prezydent Miasta Bielsko-Biała przedstawił zaktualizowaną Propozycję planu Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice. Zwiększenie wielkości aglomeracji, a tym samym zmiana granic obszaru aglomeracji jest wynikiem korekty planów inwestycyjnych Gminy Wilkowice oraz Gminy Szczyrk w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Planowana aglomeracja charakteryzuje się następującymi parametrami:równoważna liczba mieszkańców

255 703 RLM

długość sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)

94,08 km

wskaźnik koncentracji dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji

a/ 122 mieszkańców/km

b/ 98 mieszkańców/km

(na terenach o min. 1% średnim spadku lub terenach ochronnych - zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji)


długość sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)

1065,39 km

oczyszczalnia ścieków „ Komorowice”

biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu (typ PUB1), zlokalizowana Bielsko-Biała, przy ul. Bestwińskiej 63, o przepustowość: Q = 90 000 m3/dobę (w warunkach normalnych) oraz 124 000 m3/dobę (dla pogody deszczowej)

odbiornik ścieków oczyszczonych

rzeka BiałaW świetle obowiązujących przepisów prawnych wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po przeprowadzeniu weryfikacji przedłożonego przez samorząd gminny projektu planu aglomeracji, uzyskaniu uzgodnienia jego treści z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice, jako projekt aktu prawa miejscowego został przedłożony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

W ramach ogłoszonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. Zostały zatem spełnione wszystkie przesłanki do wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.Sporządził:

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
: dokumenty -> 2015
2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, przeznaczonych do przekazania na rzecz Akademii im
2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu, przeznaczonych do likwidacji
2015 -> Tam byliśmy Sympozjum „Instalacje basenowe”
2015 -> Parada marszowa kolenośĆ zespołÓW XVII MISTRZOSTWA POLSKI zespołÓw mażoretkowych kędzierzyn – koźLE, 22 – 24. 05. 2015
2015 -> Program profilaktyczny
2015 -> Szanowni Państwo, Redakcja „Edukacji Dorosłych”
2015 -> Uczciwy biznes opłaca się polskim firmom – wielki finał XVIII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” Zakończyła się XVIII edycja programu promującego etykę w biznesie „Przedsiębiorstwo Fair Play”
2015 -> Szady andrzej
2015 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, przeznaczonych do przekazania na rzecz Politechniki Częstochowskiej

Pobieranie 17.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna