Projekt uchwała nr /12Pobieranie 0.64 Mb.
Strona1/7
Data03.05.2016
Rozmiar0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
- PROJEKT -
UCHWAŁA NR ……./12
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

z dnia 10 lipca 2012r.

w sprawie oceny działalności Rektora w okresie kadencji 2008 – 2012.

W oparciu o § 40 ust. 7 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011r. Senat Uczelni stanowi, co następuje:§ 1

Po przedstawieniu przez Rektora sprawozdania z działalności Akademii w okresie kadencji 2008 – 2012, dyskusji nad sprawozdaniem i złożonych w jej wyniku wyjaśnień, Senat Uczelni postanowił …………………. ocenić działalność Rektora.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SENATOR – SENIOR

prof. dr hab. Sławomir Drozdowski


SPRAWOZDANIE

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

w Poznaniu za kadencję w latach 2008–2012PION PROREKTORA DS. NAUKI

W latach 2008/2012 doszło do zasadniczych zmian we wszystkich wymiarach funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. W ramach tych zmian nastąpiły istotne korekty w regulacjach prawnych określających zasady prowadzenia badań naukowych, zasadach pozyskiwania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na naukę, organizacji działania nowych instytucji rozdzielających te środki, przepisach określających zasady awansów naukowych, kryteriach służących do oceny wartości naukowej podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. W tej sytuacji całkowitej niestabilności systemu badań naukowych, wynikającej z wprowadzanych innowacji, władze naszej Uczelni starały się utrzymać takie warunki dla prowadzenia badań naukowych, aby nie utracić dotychczasowych osiągnięć (istnienie kilku świetnych zespołów badawczych, kontynuowanie i kończenie procedur awansowych kilkudziesięciu osób ubiegających się o profesury i habilitacje, publikowanie prac naukowych na wysokim poziomie, utrzymanie dobrego dostępu do literatury fachowej w bibliotece, promowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy na nowe projekty badawcze). Poza tym Uczenia musiała dostosować się do nowej sytuacji, w której w coraz większym stopniu czynniki ekonomiczne zaczęły decydować o ocenie wartości naukowej każdej polskiej uczelni. Aby zapewnić rozwój uczelni trzeba było działać szybko i elastycznie dostosowywać politykę naukową naszej AWF do polityki naukowej prowadzonej przez Ministerstwo Nauki.

Najważniejsze zmiany służące zachowaniu stabilności działalności naukowej i równocześnie dostosowujące warunki w jakich powinny być prowadzone badania na naszej Uczelni polegały na wdrożeniu następujących inicjatyw:

- określeniu kryteriów awansowych dla osób ubiegających się o tytuł profesora, stanowisko profesora uczelnianego, stanowisko adiunkta, otwarcie przewodu habilitacyjnego, otwarcie przewodu doktorskiego, uzyskanie stypendium habilitacyjnego i doktorskiego (ważne jest to, że prorektorzy wszystkich AWF-ów zaakceptowali proponowane kryteria, co jest ważne z punktu widzenia etyki oceny dorobku naukowego);

- określenie zobiektywizowanych kryteriów oceny aktywności naukowej wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych i przygotowanie skal szacunkowych do realizacji tego zadania (niestety kryteria te zostały wdrożone wyłącznie w odniesieniu do samodzielnych pracowników naukowych, jeśli chodzi o pozostałych, to Komisje Wydziałowe ds. Oceny Okresowej pracowników posługują się własnymi, innymi dla każdego Wydziału standardami, co uniemożliwia jednolitą i sprawiedliwą ocenę działalności naukowej);

- mając na uwadze spodziewane zmniejszenie kandydatów na studia i w związku z tym, możliwość powstania niedoborów w obciążeniach dydaktycznych, zostały opracowane zasady obniżenia pensum w zamian za zobowiązanie się do przygotowania artykułów o wysokim współczynniku IF. Proponowana innowacja powinna spowodować, przyspieszenie w dochodzeniu do awansów naukowych a także wzrost wartościowych publikacji;

- w ciągu trwania kadencji przeprowadzono kilkadziesiąt rozmów mobilizujących do zintensyfikowania pracy naukowej z wszystkimi kandydatami do awansu naukowego a także umożliwiono przedstawienie im wyników własnych badań na koleżeńskich zebraniach naukowych (zdecydowanym utrudnieniem w realizowaniu tego fragmentu polityki naukowej władz rektorskich było pozbawienie prorektora ds. nauki jakichkolwiek środków na dofinansowanie aktywności naukowej – zlikwidowanie funduszy na badania własne i brak zgody na wprowadzenie odpisu od pozyskiwanych środków na badania na specjalny fundusz wspierający wyróżniające się badania naukowe. Tylko dzięki życzliwej i bardzo dobrej współpracy z Dziekanami Wydziałów udawało się utrzymać skoordynowane działania na rzecz wspierania rozwoju naukowego adiunktów zbliżających się do habilitacji);

- systematycznie propagowano informacje o konieczności i możliwościach starania się o granty europejskie, granty z NCN i NCBiR. Tylko dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Działu Nauki i wprowadzeniu systemu zadaniowego składania wniosków badawczych, udało się utrzymać ten rodzaj aktywności na zadowalającym poziomie (w przyszłości musi być zmieniona polityka działania w tym zakresie – odpisy procentowe dla kierowników projektów od pozyskanych środków na badania);

- organizowanie spotkań z członkami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, pracownikami Ministerstwa Nauki, władzami Narodowego Centrum Nauki, władzami rektorskimi AWF-ów w sprawie zapewnienia odpowiedniego miejsca nauk o kulturze fizycznej w strukturze dyscyplin naukowych (potrzebne są dalsze działania w tym względzie a szczególnie dyskusje nad określeniem, czy są to nauki, czy tej jedna nauka. W tej sprawie szczególnie istotne jest określenie roli i miejsca nauk społecznych i humanistycznych w obrębie nauk o kulturze fizycznej);

- zreformowano zasady działania Uczelnianego Wydawnictwa: wydawanie czasopisma uczelnianego we współpracy z firmą Cornetis podniosło jakość edytorską i wartość merytoryczną artykułów co zwiększa szansę na ubieganie się o przyznanie pismu IF a także zapewnia lepszą promocję, zlikwidowanie sekcji poligraficznej i uszczuplenie liczby osób zatrudnionych w Wydawnictwie, utworzenie dwóch popularyzatorskich serii wydawniczych, ustalenie jasnych zasad finansowych działania sekcji wydawniczej (w przyszłości należy zabiegać o pozyskanie do współpracy nowych autorów, którzy będą gwarantowali dobrą jakość wydawanych podręczników i popularnych monografii poświęconych kulturze fizycznej);

- określono wyraźne zasady świadczenia usług przez Sekcję Obliczeniową, poszerzając w znaczący sposób zakres jej działania: szkolenie młody pracowników nauki pod kątem przygotowania projektów badawczych zgodnie z wymaganiami metodologicznymi i obliczeniowymi, zapewnienie współpracy Sekcji z Działem Promocji (ankietyzacja absolwentów), Wydziałowymi Komisjami Dydaktycznymi (obliczenia związane z ocenami studenckimi pracowników naukowo-dydaktycznych);

- zobiektywizowanie „wyceny” parametrycznej publikacji naukowych pracowników wszystkich AWF-ów, dzięki czemu każdy pracownik może dokładnie określić wartość własnego dorobku naukowego (nie zawsze respektowane są ustalone zasady kontroli przez prorektora ds. nauki efektów tej wyceny w sytuacjach otwierania przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań profesorskich);

- zlikwidowanie tzw. bibliotek zakładowych i katedralnych dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Biblioteki Głównej. Powyższa zmiana doprowadziła do optymalizacji powiększania zbiorów bibliotecznych (uniknięto wielokrotnych zakupów tych samych pozycji, udostępniono książki zagraniczne wszystkim pracownikom AWF-u), dodatkowo wprowadzono procedury, które zapobiegają niszczeniu książek wypożyczanych przez Bibliotekę (ciągle należy udoskonalić współpracę Biblioteki Głównej z Biblioteką Wydziałową w Gorzowie);

- zdynamizowanie działalności studenckiego ruchu naukowego na Uczelni poprzez: zapewnienie finansowania prac poszczególnych studenckich kół naukowych, powołanie Rady Opiekunów Kół Naukowych, organizowanie ogólnopolskiego Festiwalu Studenckich Kół Naukowych AWF-ów, umożliwienie publikowania najlepszych prac naukowych studentów (należy podkreślić, że ruch naukowy studentów rozwija się bardzo dynamicznie na dwóch Wydziałach, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie powinien w większym stopniu zwrócić uwagę na rozwój tej formy aktywności naukowej studentów);

- stworzenie warunków do efektywnego przygotowania prac doktorskich przez uczestników Studium Doktoranckiego na Wydziale Wychowania Fizycznego, Rehabilitacji i Sportu. Należy zwrócić uwagę, że nadzór i opieka nad tą formą aktywności naukowej doktorantów został przerwany w połowie kadencji w związku z uznaniem, że studia doktoranckie, jako trzeci etap kształcenia są podporządkowane prorektorowi ds. studiów (brak jednoznacznego określenia podporządkowania Studium Doktoranckiego Dziekanowi, prorektorowi ds. studiów i prorektorowi ds. nauki jest ciągle nierozwiązanym problemem – prorektor ds. nauki odpowiada za sprawy stypendialne?).

Wymienione wyżej działania – a także wiele innych inicjatyw – spowodowały, że żaden Wydział naszej Uczelni nie obniżył wartości naukowej w ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki, a Wydział Turystyki i Rekreacji nawet uzyskał wyższą ocenę w porównaniu do oceny wcześniejszej. Nie jest to zbyt duży sukces, ale z pewnością taki wynik świadczy, że naszej Uczelni w kadencji 2008-2012 udało się utrzymać dotychczasowy poziom rozwoju naukowego z szansami na jego udoskonalenie w następnej kadencji. Poniżej przedstawiono szczegółowe efekty pracy Sekcji Nauki i innych działów Uczelni odpowiedzialnych za prowadzenie działalności naukowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 1. Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W latach 2008-2012 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia otrzymywała dotacje na podstawową działalność statutową, od 2011 roku powiększaną o dotacje na rozwój młodych pracowników nauki. Dotację na badania własne przekazywano do 2010 roku, a od 2011 zastąpioną ją dotacja na rozwój młodych pracowników nauki, która została włączona do dotacji podstawowej przyznawanej wydziałom. Dotacje przyznawane są na podstawie składanych każdego roku wniosków w oparciu o przyznaną w ramach parametryzacji jednostek kategorię. Szczegółowy wykaz kwot dotacji przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2012W roku 2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki uruchomiło nowy program „Rozwój Sportu Akademickiego”, którego celem jest rozwój sportu akademickiego w Polsce. W ramach programu ogłaszane są konkursy zarówno dla organizacji pozarządowych jak również dla jednostek sektora publicznego w tym również dla uczelni wyższych. W ramach 1 konkursu ogłoszonego w październiku 2011 roku AWF w Poznaniu realizuje dwa projekty badawcze:

- „Indywidualizacja szkolenia w zespołowych grach sportowych na podstawie wieloczynnikowej oceny przygotowania motorycznego zawodników z uwzględnieniem aspektów biochemicznych i fizjologicznych” na ogólna kwotę 492 300,00 PLN,

- „Optymalizacja szkolenia sportowego zawodników zaplecza reprezentacji olimpijskiej w sportach indywidualnych – stworzenie efektywnego systemu treningu i selekcji” na ogólna kwotę 513 340,00 PLN. 1. Konkursy Narodowego Centrum Nauki

W grudniu 2010 roku rozpoczęło swoją działalność Narodowe Centrum Nauki, które przejęło realizację wszystkich projektów badawczych finansowanych do tej pory z MNiSW, a od początku 2011 roku ogłosiło pierwsze konkursy na realizację projektów badawczych.

W latach 2008-2012 realizowano następujące projekty na wszystkich trzech wydziałach uczelni.

Na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji realizowano w sumie 25 projektów badawczych w tym 8 promotorskich i 3 habilitacyjne.

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji realizowano ogółem 4 projekty badawcze w tym dwa promotorskie i 1 habilitacyjny.

Zamiejscowy Wydział KF w Gorzowie Wlkp. realizował 5 projektów badawczych w tym 2 promotorskie i 1 habilitacyjny.

Wykaz wszystkich projektów wraz z kwota dofinansowania badań w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz realizowanych projektów badawczych w latach 2008-2012. 1. Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W latach 2008-2012 realizowane były 3 projekty rozwojowe:

- „Fizjologiczny model obciążeń statycznych występujących u osób niepełnosprawnych w warunkach pracy zawodowej” pod kierownictwem dr hab. Zdzisława Adacha,

- „Zastosowanie modeli In vitro do badań nad transdukcją i neurofizjologicznym przetworzeniem bodźców fizykalnych wykorzystywanych w zabiegach fizjoterapeutycznych” pod kierownictwem dr Piotra Borkiewicza,

- „Diagnostyka zaburzeń postawy ciała u dzieci – profilaktyka i postępowanie korekcyjne” pod kierownictwem dr Marzeny Wiernickiej.

Na realizację wymienionych projektów przyznane zostały kwoty, które prezentuje tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wykaz realizowanych projektów rozwojowych finansowanych ze środków NCBiR w latach 2008-2012

 1. Finansowanie badań w ramach współpracy międzynarodowej

  1. Bułgarska Akademia Nauk

W okresie sprawozdawczym realizowano, w ramach umowy pomiędzy Polską a Bułgarską Akademią Nauk projekt pt.: „Experimental and modeling investigation of forces developer by motor units”. Z ramienia Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnym za realizację projektu jest prof. dr hab. Jan Celichowski – Zakład Neurobiologii.

W 2012 roku rozpoczęto również realizację drugiego projektu pt.: „Experimental and model ling investigation of human upper limb movements in norm and pathology by using surface electromyography and MOTCO software”, którego kierownikiem i koordynatorem jest dr hab., prof. AWF Jacek Lewandowski.

W ramach porozumienia pomiędzy Polską a Bułgarską Akademią Nauk finansowane są pobyty naukowców bułgarskich w Polsce, a także wyjazdy naszych pracowników do Bułgarii.


  1. Programy Komisji Europejskiej

- W okresie sprawozdawczym zakończono projekt realizowany w ramach programu Socrates-Comenius 2.1. „Health (a)ware” – numer wniosku 128737-CP-1-2006-1-DE-Comenius-c 2.1.. Dofinansowanie działań objętych wnioskiem wyniosło 27 483,00 PLN.

- Kontynuowano także prace w ramach uzyskanego stypendium indywidualnego Marie Curie Intra European Fellowships – numer wniosku 041326-AESTH-PRO. Projekt realizowany był przez Uniwersytet w Ołomuńcu przez czas 24 miesięcy, na ogólną kwotę 38 077 Euro.

- w marcu 2010 roku podpisano umowę pomiędzy Deutche Sportjugend (koordynator projektu) a Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu (koordynator z ramienia uczelni – dr hab., prof. AWF Michał Bronikowski) na realizację projektu edukacyjnego w ramach programu „Preparatory Action in the Field of Sport” (EAC/21/2009) pt.: „Healthy Children in Sound Communities”. Dofinansowanie działań objętych wnioskiem wynosi 13 734,00 Euro, przy czym w 2010 roku na konto uczelni wpłynęła kwota 10 987,71 Euro (80% kwoty dofinansowania) natomiast po zakończeniu i rozliczeniu projektu, w czerwcu 2011 roku, wpłynęła kwota 2 714,49 Euro. Czas trwania projektu – od stycznia 2010 roku do marca 2011 roku.

- w marcu 2010 i 2011 roku, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach 7PR – program Ideas (pomysły) dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Investigator Grants), złożony został wniosek pt.: „Multicultural Quality of Life Study in People with Spinal Cord Injures living in Asian and African Countries” – autor wniosku prof. Tomasz Tasiemski. Wniosek został dwukrotnie pozytywnie oceniony, jednak nie został zakwalifikowany do finansowania.

- w 2012 roku (marzec, kwiecień 2012) złożone zostały 3 wnioski w ramach programu Ideas:

● „Multicultural Quality of Life Study in People with Spinal Cord Injures living in Asian and African Countries” – prof. Tomasz Tasiemski,

● “The influence of genetic and environmental factors on smoking cessation success in Fast Life vs. Slow Life living humans” – prof. Piotr Gronek,

● “History of European Sport and Physical Eduction” – prof. Wojciech Lipoński 1. Finansowanie badań naukowych z innych źródeł

  1. Projekty badawcze finansowane z Urzędu Miasta Poznania

Od 2009 roku w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a wszystkimi poznańskimi publicznymi uczelniami możliwe było składanie wniosków konkursowych na realizację badań naukowych, finansowanych ze środków miasta Poznania. W ramach ogłoszonych konkursów w latach 2009-2011 finansowane były 3 projekty:

- „Epidemiologia bólów kręgosłupa dzieci i młodzieży miasta Poznania”, którego kierownikiem był dr hab. Jacek Lewandowski,

- „Charakterystyka turystów kulturowych w Polsce (badania na przykładzie miasta Poznania)”, którego kierownikiem była dr Karolina Buczkowska,

- „Wpływ 12-tygodniowego, nadzorowanego treningu Nordic Walking na wydolność fizyczną, odpowiedź metaboliczną, wybrane parametry czynnościowe oraz aspekty psychologiczne zdrowych kobiet w wieku postmenopauzalnym”, którego kierownikiem była dr hab. Maria Laurentowska.

Kwoty dofinansowania w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Wykaz realizowanych projektów badawczych w ramach porozumienia podpisanego z Urzędem Miasta Poznania w latach 2009-2011.

  1. Projekt realizowany w ramach porozumienia ze Starostwem Pilskim

W ramach porozumienia podpisanego przez władze uczelni ze Starostwem Pilskim realizowane były zadania polegające na zmianie sposobu żywienia i zwiększeniu aktywności fizycznej przedszkolaków. Podjęte przez pracowników Zakładu Żywności i Żywienia działania miały na celu poprawę stanu odżywienia i sprawności fizycznej dzieci korzystających z opieki przedszkolnej w Pile. Powiat pilski, w ramach współpracy, sfinansował badania krwi dzieci i rodziców oraz koszty dojazdu pracowników uczelni do przedszkoli.

  1. Projekt „Nafta”

Projekt Lichenoindykacyjna ocena oddziaływania wydobycia ropy naftowej
i gazu ziemnego na przyrodę ożywioną środkowej części Puszczy Noteckiej
” realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego między Zielonogórskim Zakładem Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze a Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.

W imieniu ZWKF zadanie realizuje zespół pracowników Zakładu Biologii i Ochrony Przyrody w składzie:

- dr hab., prof. AWF Ludwik Lipnicki (koordynator projektu),

- dr Piotr Grochowski,

- mgr Wojciech Gruszka

Czas trwania realizacji projektu 2009-2013.  1. Projekt z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Decyzją nr 603/FNiTP/201/2010 w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, na wniosek złożony przez Katedrę Biomechaniki otrzymaliśmy dotację na „Zakup aparatury badawczej w postaci systemu pomiarowego do biomechanicznej analizy ruchów lokomocyjnych i badania procesów upadków/równowagi/stabilności posturalnej (footscan) wraz ze stanowiskami pomiarowymi do badań momentów sił mięśniowych” w ogólnej kwocie 480 000,00 zł. Zakup aparatury oraz rozliczenie dotacji zrealizowano w 2011 roku.

  1. Projekt dot. sieci informatycznej LAN

W 2008 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pt.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej” na łączną kwotę 45 000,00 zł.

  1. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

W okresie sprawozdawczym w ramach programów ogłaszanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej złożono ogółem 19 wniosków. Szczegółowy wykaz ilości wniosków w poszczególnych programach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Ilość wniosków złożonych w ramach programów FNP w latach 2008-2012Lp.

Program

Ilość złożonych wniosków w poszczególnych latach

 

 

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1

START

2

3

2

 

2

KOLUMB

1

 

 

 

3

Stypendia Konferencyjne

2

4

 

 

4

VENTURES

 

 

1

1

5

POMOST

 

 

 

2

6

EXTERIUS

 

 

 

1

7

RAZEM

5

7

3

4

Dofinansowanie w kwocie 4 500,00 zł na udział w 10th International Symposium for Olympic Research (Kanada) w 2010 roku otrzymała Pani mgr Magdalena Mańkowska-Gleaves, doktorantka Zakładu Olimpizmu i Etnologii Sportu.

 1. Awanse naukowe

Awanse naukowe uzyskane przez pracowników uczelni w latach 2008-2012 przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Awanse naukowe pracowników AWF Poznań w latach 2008-2012Lp.

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2008

2009

2010

2011

2012

1

- doktora

10

12

7

8

7

2

- doktora habilitowanego

3

2

3

1

3

3

- profesora

 

1

1

 

 

4

- otwarte przewody doktorskie

3

11

7

24

16

5

- wszczęte postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

5

1

4

5

1 1. Konferencje naukowe

Ilość zorganizowanych przez Zakłady i Katedry konferencji naukowych w latach 2008-2012 przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Uczelniane konferencje naukowe oraz aktywność konferencyjna pracowników AWF Poznań w latach 2008-2012Lp.

Wyszczególnienie

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1.

Ilość zorganizowanych uczelnianych konferencji naukowych

8

8

11

9

 

w tym: międzynarodowych

2

1

1

 

2.

Liczba pracowników uczelni biorących czynny udział w pozauczelnianych konferencjach, kongresach lub sympozjach naukowych

138

127

147

131 1. Działania promujące uczelnię

  1. Spotkania Naukowe

W okresie kadencji zapoczątkowano organizacje Spotkań Naukowych, w ramach których prezentowane są tematy badań naukowych realizowanych przez pracowników naukowych uczelni. Na spotkania zapraszani są również prelegenci spoza uczelni. W tabeli nr 8 zaprezentowane są wszystkie tematy wygłoszone w latach 2008-2012.

Tabela nr 8. Tematy prezentowane podczas Spotkań Naukowych w latach 2008-2012.Lp.

Data spotkania

Nazwisko prelegenta oraz wygłoszony temat

Nazwisko prelegenta oraz wygłoszony temat

1.

15.12.2008 r.

Prof. dr hab. Romuald Stupnicki (AWF Warszawa) „Ilościowa analiza zmiennych w przebiegu rozwoju”

Dr Renata Śleboda

„Analiza procesu angażowania się w system uprawiania jogi ludzi zróżnicowanych pod względem psychospołecznym”2.

02.02.2009 r.

Dr hab., prof. AWF Janusz Zdebski (AWF Kraków) „Natura ludzkiego wędrowania”

Dr Marek Nowacki

„Atrakcje odwiedzających i ich zwiedzanie jako forma aktywności w czasie wolnym”3.

16.03.2009 r.

Poseł na Sejm RP dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz „Funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego w świetle zmian ustawowych”

Dr Krzysztof Kusy

„Sport wyczynowy po 35 roku życia. Społeczne, psychologiczne i zdrowotne aspekty na przykładzie weteranów lekkoatletyki”4.

27.04.2009 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Łastowski (UAM Poznań) „Co określa wartość badań naukowych?”

Dr Agata Wiza

„Backpacking w aspekcie edukacji całożyciowej”5.

18.05.2009 r.
 1. Dr Piotr Unierzyski

„Problematyka identyfikacji talentów oraz rozwoju zawodniczego w tenisie w świetle własnych badań”

 1. Dr Włodzimierz Mrówczyński

„Rola wzorca wyładowań motoneuronów w regulacji siły skurczu”

6.

29.06.2009 r.

Prof. dr hab. Lechosław B. Dworak (AWF Poznań)

„Kinezjologia jako nauka o ruchu w kształceniu na kierunku fizjoterapia”Dr Maciej Tomczak

„Psychologiczne uwarunkowania stylu rywalizacji w sportach walki”7.

26.10.2009 r.

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (UAM Poznań) „O dwóch modelach badań empirycznych w naukach społecznych”

Dr Agnieszka Zembroń-Łacny „Dualizm działania reaktywnych form tlenu; wysiłek fizyczny”

8.

07.12.2009 r.

Doc. dr Krzysztof Zuchora (AWF Warszawa) „Nauczyciel a wartości w filozofii kultury fizycznej i w pedagogice sportu”

Dr Jan Konarski „Rola preferencji motorycznych w zespole czynników determinujących poziom sportowy zawodników uprawiających hokej na trawie”

9.

25.01.2010 r.

Prof. dr hab. Lech Witkowski (UKW Bydgoszcz) „W obronie etosu nauczyciela akademickiego”

Dr Ida Laudańska-Krzemińska „Predyktory zachowań zdrowotnych w procesie edukacyjnym na przykładzie różnych grup społeczno-zawodowych”

10.

01.03.2010 r.

Dr hab., prof. AWF Marek Kazimierczak (AWF Poznań) „Aksjologiczny wymiar zrównoważonego rozwoju w turystyce”

Dr Krystyna Garstka-Namysł „Metoda FES i EMG Biofeedback w terapii kobiet z nietrzymaniem moczu”

11.

29.03.2010 r.

Dr hab., prof. AWF Dariusz Wieliński (AWF Poznań) „Refleksje statystyka dotyczące badań eksperymentalnych i korelacyjnych”

Dr Grzegorz Bręczewski „Psychospołeczne koncepcje niepełnosprawności jako wyznaczniki prowadzonych oddziaływań rehabilitacyjnych”

12.

26.04.2010 r.
Dr Karolina Buczkowska „Charakterystyka turystów kulturowych w Polsce”

13.

31.05.2010 r.

Dr hab. n.med., prof. AWF Maciej Pawlak (AWF Poznań) „O złożonym obliczu bólu”

Dr Katarzyna Antosiak-Cyrak „Zmienność morfologiczna, funkcjonalna i dynamiczna kończyn dolnych u chłopców uprawiających piłkę nożną, piłkę siatkową oraz nieuprawiających sportu w fazie pubertalnej okresu dojrzewania”

14.

25.10.2010 r.

Prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk (AWF Warszawa) „O autorytecie ludzi nauki”
15.

22.11.2010 r.

Prof. dr hab. Napoleon Wolański „Antropologia a kultura fizyczna – od Eugeniusza Piaseckiego do Zbigniewa Drozdowskiego”

Dr Urszula Czerniak „Wpływ programowanej aktywności fizycznej na właściwości morfofukcjonalne i jakość życia kobiet po mastektomii”

16.

24.01.2011 r.

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik „Polityka naukowa naszej Akademii w świetle zmian strukturalnych szkolnictwa wyższego”

Dr Tomasz Sahaj „Kibicowanie w polskiej piłce nożnej. Casus Lecha Poznań”

17.

28.03.2011 r.

Dr n. med. Janusz Doś „Kliniczne i socjalne aspekty fizjoterapii chorych z obrzękiem limfatycznym”

Dr Włodzimierz Stronczyński „Nowa koncepcja nauczania i doskonalenia techniki sportowej w piłce nożnej”

18.

18.04.2011 r.

Dr hab., prof. AWF Piotr Gronek „Psychogimnastyka G. Gurdżijewa jako sposób doskonalenia rozwoju człowieka”

Barbara Świderska – szkolenie dot. baz bibliotecznych „SCI VERSE i SCIENCE DIRECT – nowe możliwości”

19.

23.05.2011 r.

Dr Marek Rezler „Czy dzieje kultury fizycznej mogą być atrakcyjne dla historyka?”

Dr Marzena Wiernicka „Stabilność posturalna u dzieci zdrowych i z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa”

20.

20.06.2012 r.

Poseł na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz „Nowe regulacje prawne w szkolnictwie wyższym”

Prof. dr hab. Wiesław Osiński „Wybrane problemy z działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów”

21.

28.11.2011 r.

Prof. dr hab. Andrzej Wit (AWF Warszawa) „Doskonalenie aktywności naukowej pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w świetle nowych rozwiązań organizacyjnych – ustawa o szkolnictwie wyższym, NCN, NCBiR”

Dr Rafał Stemplewski „Wpływ wysiłku fizycznego o różnej intensywności na stabilność posturalną u mężczyzn w starszym wieku”

22.

27.02.2012 r.

Dr Magdalena Krzykała „Somatyczna i funkcjonalna asymetria zawodniczek i zawodników uprawiających hokej na trawie”

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik „Analiza warunków utrudniających pracę naukową na uczelni” – na podstawie ankiet satysfakcji z pracy naukowej

23.

02.04.2012 r.

Dr Jarosław Janowski „Prognozowanie rozwoju motorycznego i somatycznego dzieci ze środowiska wiejskiego w świetle wyników badań w latach 1986, 1996 i 2006”

Prof. dr hab. Jan Celichowski „Analiza zasad i warunków ubiegania się o fundusze NCN-u oraz Komisji Europejskiej na badania naukowe”

24

28.05.2012 r.

Płk Dr n. wojskowych Edmund Klich „Podejście systemowe w badaniach naukowych. Na przykładzie wypadków i katastrof lotniczych”

Dr Krzysztof Karpowicz „Tendencje zmian struktury oraz poziomu efektów motorycznych młodych sportowców w kontekście uwarunkowań etapu ukierunkowanego procesu szkolenia sportowego”  1. Program „Akademicki i Naukowy Poznań”

W okresie sprawozdawczym realizowany był program „Akademicki i Naukowy Poznań”, którego inicjatorem jest Urząd Miasta Poznania. W ramach programu uczelnie poznańskie zapraszają wybitnych naukowców o międzynarodowej sławie, którzy prezentują wyniki swoich badań nie tylko dla społeczności akademickiej, ale przede wszystkim dla mieszkańców miasta Poznania. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu gościła następujące osoby:

- prof. Jacques R. Poortmans, Universite Libre de Bruxelles (Belgia), 03-08 listopada 2008 r.,

- prof. Robert Malina, University of Texas at Austin (USA), 26-31 października 2008 r.,

- prof. Philip Gardiner, University of Manitoba (Kanada), 22-28 lutego 2010 r.,

- prof. Timothy Noakes, University of Cape Town (RPA), 08-10 września 2010 r.,

- prof. Robert Scott Kretchmar, The Pennsylvania State University (USA), 19-21 czerwca 2011 r.,

- prof. Konstantinos Georgiadis, Uniwersytet Peloponeski Ateny (Grecja), 02-06 czerwca 2012 r.

W sumie na realizację programu uczelnia otrzymała z Urzędu Miasta Poznania dofinansowanie w wysokości 25 830,00 zł.  1. Obchody 90-lecia AWF Poznań

W dniach 1 i 2 października 2009 roku, z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, zorganizowana została Konferencja Jubileuszowa pt.: „Dokąd zmierzasz poznańska Akademio Wychowania Fizycznego?”. W konferencji uczestniczyli zaproszeni Prorektorzy ds. Nauki wszystkich poznańskich uczelni wyższych, pozostałych AWF-ów w Polsce oraz przedstawiciele miasta Poznania. W trakcie dwóch dni konferencji przedstawiono 30 piętnastominutowych referatów. Oprócz referatów wygłoszonych przez kierowników Katedr i Zakładów uczelni, w konferencji brali czynny udział:

- dr Marek Rezler – znany poznański historyk, miłośnik miasta Poznania,

- prof. dr hab. Edward Mleczko – Prorektor ds. Nauki AWF w Krakowie oraz

- prof. dr hab. Zofia Ignasiak – Prorektor ds. Nauki i Wsp. z Zagranicą AWF we Wrocławiu.

Wszystkie prezentowane wystąpienia zostały opublikowane w pracy zbiorowej pt.: „Dokąd zmierzasz poznańska Akademio Wychowania Fizycznego?” pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Kowalika.


  1. Spotkania Prorektorów właściwych ds. Nauki wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce

Z inicjatywy Prorektora ds. Nauki w okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania, w których uczestniczyli Prorektorzy ds. Nauki wszystkich AWF-ów w Polsce oraz zaproszeni na spotkania goście:

- W dniu 5 maja 2010 roku odbyło się spotkanie organizowane przez AWF w Warszawie. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z nowelizacją ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz innych ustaw i rozporządzeń w szkolnictwie wyższym,

- W dniu 2 lipca 2010 roku odbyło się spotkanie organizowane przez AWF w Poznaniu. Gościem spotkania był Radca Generalny Departamentu Strategii MNiSW dr Jacek Gierliński oraz Dyrektor Instytutu Sportu w Warszawie dr Andrzej Pokrywka. Podczas spotkania omawiano możliwości podejmowania wspólnych tematów badawczych,

- W dniu 17 listopada 2010 roku odbyło się spotkanie, którego organizatorem był AWF we Wrocławiu. Tematem spotkania było omówienie ujednolicenia zasad wydawania czasopism oraz druków zwartych,

- W dniu 13 lipca 2011 roku odbyło się spotkanie Prorektorów ds. Nauki, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. W czasie spotkania omawiano następujące zagadnienia:

1. Ustalenie jednolitych zasad oceny punktowej publikacji naukowych

2. Ustalenie ramowych kryteriów punktowych wymaganych do awansów  naukowych

3. Propozycja dalszego rozwijania dziedziny nauki o kulturze fizycznej  1. Nagrody i wyróżnienia

- w styczniu 2010 roku Fundacja Ubi societas, ibi ius ogłosiła I edycję konkurs dla pracowników naukowych i doktorantów pt. „Nauka Przeciw Fałszerstwom” oraz dla studentów pt. „Fałszerstwom Stop”. Pracę konkursową pt. „Korupcja w sporcie na przykładzie Afery „Fryzjera” jako największe polskie fałszerstwo sportowe XXI wieku” przygotował Pan mgr Krystian Wochna (Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego).

Praca przesłana przez AWF Poznań została nagrodzona. Pan mgr Krystian Wochna zajął III miejsce w I edycji konkursu dla pracowników naukowych i doktorantów.

- w grudniu 2011 roku Związek Miast Polskich wyróżnił projekt badawczy, realizowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Chalcarza, dyplomem laureata w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2011” w dziedzinie ochrony zdrowia.

- Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, przyznał nagrodę indywidualną za osiągnięcia naukowe w 2010 r. za monografię pt.: "Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna i wybrane wskaźniki metaboliczne u mężczyzn - wpływ wieloletniego treningu fizycznego" Pani dr hab. Joannie Karolkiewicz.

- Komisja Konkursowa powoływana każdego roku przez Prorektora ds. Nauki przyznała za wybitne osiągnięcia publikacyjne medale im. Jędrzeja Śniadeckiego. Laureatami w latach 2008-2012 byli następujący pracownicy naukowi uczelni:

W roku 2009

• dr hab. Małgorzata Ogurkowska (medal złoty),

• dr hab. Dorota Bukowska (medal złoty),

• dr hab. Robert Szeklicki (medal złoty),

• dr Izabela Wyszowska (medal srebrny),

• dr Tomasz Sahaj (medal srebrny),

• dr Dawid Łochyński (medal brązowy),

• dr Mariusz Naczk (medal brązowy),

W roku 2010

• prof. dr hab. Piotr Krutki (medal złoty),

• dr Krzysztof Kusy (medal srebrny),

• dr Jacek Zieliński (medal srebrny),

• dr Hanna Drzymała-Celichowska (medal srebrny),

W roku 2011

• dr hab. Beata Pluta (medal złoty),

• dr hab. Janusz Maciaszek (medal złoty),

• dr Urszula Czerniak (medal srebrny),

• dr Małgorzata Bronikowska (medal srebrny),

• dr Tomasz Sahaj (medal srebrny),

• dr Adrian Lubowiecki-Vikuk (medal srebrny)


 1. STUDENCKI RUCH NAUKOWY

Wydział Turystyki i Rekreacji – 6 SKN – 57 studentów


Studenckie Koło Naukowe Geograficzno- Krajoznawcze

Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Sztuki

Studenckie Koło Naukowe Przyrodników

Studenckie Koło Naukowe Statystyki w Turystyce i Rekreacji

Studenckie Koło Naukowe Żywienia Człowieka

Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania „Menago”
Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji – 10 SKN – 65 studentów


Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki

Studenckie Koło Naukowe Biologii i Ochrony Przyrody

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Rehabilitacji

Koło Naukowe Metodyki Wychowania Fizycznego

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

Studenckie Koło Naukowe Lekkiej Atletyki

Studenckie Koło Naukowe Pływania i Ratownictwa Wodnego

Studenckie Koło Naukowe „Sport i Nauka” przy Zakładzie Teorii Sportu

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Wychowania Zdrowotnego


1/ XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

ZDOBYWAMY AKADEMICKIE KOMPETENCJE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ”, 31 marca 2011 r.

Podczas, którego przedstawiono 6 wykładów i poprowadzono 8 warsztatów.

2/

V FESTIWAL NAUKI I KULTURY STUDENCKIEJ AWF – „FENIKS 2011”

KULTURA FIZYCZNA A ROZWÓJ CZŁOWIEKA I SPOŁECZEŃSTWA8 – 9 GRUDNIA 2011 R. - AWF POZNAŃ

w tym


Jubileusz X-lecia SKN Geograficzno-Krajoznawczego

- gra miejska "Śladami poznańskich podróżników"

- spotkanie członków i sympatyków Koła, a na nim prezentacje slajdów z podróży

do Japonii i na SyberięReferat główny

– dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski – „Sport czy rekreacja? Kultura fizyczna czy może już nie?Wręczone wyróżnienia „Przyjaciel Studenckiego Ruchu Naukowego”

– mgr Wiesława Parzy

– mgr Krystyna Sobieraj

Podczas Festiwalu wygłoszono 37 referatów przez studentów z:

- AWF Poznań,

- WFiS Biała Podlaska

- Politechnika Opolska

- WSEiT Poznań

- AWF Kraków

3/ XVI POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

29 MARCA 2012 , AULA AWF - POZNAŃ, UL KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39

Otwarcie festiwalu – Rektor AWF, prof. dr hab. Jerzy Smorawiński

4-y WYKŁADY PROFESORSKIE

W tym:


SEMINARIUM „CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?”

(Organizator – Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Sztuki, opiekun naukowy dr Izabela Wyszowska)

5-ęć referatów studenckich oraz

Quiz wiedzy o dziejach, mieszkańcach i zabytkach Poznania - Czy znasz swoje miasto?SKN METODYKI WF – prof. M. Bronikowski

1/ PAŹDZIERNIK 2011

- Szkoła Podstawowa nr 12, Os. Zwycięstwa – Poznań;

Organizacja festynu rekreacyjnego „Mamo, tato pobawcie

się ze mną”.

2/ MAJ 2012

- Dzień Otwarty w Muzeum etnograficznym w

Dziekanowicach. Organizacja festynu dla odwiedzających.

3/ CZERWIEC 2012

- Animacja festynu. „Gry zapomniane” przy okazji Jarmarku Świętojańskiego – Poznań.SKN FIZJOTERAPII OPIEKUN - DR PATRYCJA RĄGLEWSKA

Wigilijne Warsztaty Studenckich Kół Naukowych – Pokrzywna 2011 -  16-17 grudnia 2011 r.
Studenci: Ania Grabowska, Sonia Porzucek, Natalia Zdon, Agnieszka Rusin, Rafał Kokotowski, Julia Szymańska, Patryk Lewandowski, Rafał Krakowiak, Joanna Grzesiak, Wojciech Dybiżbański odbyli warsztaty praktyczne z zakresu: terapii manualnej, kinesiotapingu i integracji sensomotorycznej.

 

Jubileuszowe X Międzynarodowe Warsztaty Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt.: „Ruch Jako Lek…” – Głuchołazy 31 maja – 02 czerwca 2012 r.

  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna