Projekt umowy umowa nrPobieranie 40.91 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar40.91 Kb.
Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
 1. UMOWA NR ..........................zawarta we Wrocławiu w dniu .............................. pomiędzy:

Gminą Wrocław - Zarządem Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, z siedzibą przy al. Kromera 44, 51-163 Wrocław,

reprezentowanym przez:
...........................................................................,
zwanym dalej Zamawiającym,

a

firmą...........................................................................................................................................................

działającą na podstawie .............................................................................................................................

z siedzibą w ....................................., ul. ...................................................................................................

reprezentowaną przez:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wymiana oraz kalibracja akumulatorów w zasilaczach awaryjnych UPS, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Usługą objęte są następujące rodzaje UPS - ów:

 • UPS APC PRO 420 VA.

 • UPS APC Smart 450 VA,

 • UPS APC Back 550 VA,

 • UPS APC Back 600 VA,

 • UPS APC Smart 750 VA Rack – 2U do szaf dystrybucyjnych,

 • UPS Cover Plus 800 VA,

 • UPS PowerMust 1000 Offline,

 • UPS Active Power 1000 VA,

 • UPS APC Smart 1000 VA Power,

 • UPS Sweex 1000 VA,

 • UPS APC Smart 1400 VA,

 • UPS APC Smart 1500 VA,

 • UPS APC Smart 2200 VA,

 • UPS APC Smart 220 VA obudowa typu Rack 19”.§ 2
Termin obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje w okresie od………… 2015 r. do 29.02.2016 r.

§ 3
Naprawy


 1. Usługa wykonywana będzie każdorazowo na pisemne zlecenie Zamawiającego.

 2. Strony ustalają, że Zamawiający zgłaszał będzie konieczność wykonania usług na faks Wykonawcy nr …………………….. lub adres e-mail ………………………………………

 3. Usługa zostanie wykonana w terminie ………. dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zgodnie z terminem zdeklarowanym w złożonej ofercie.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do obioru i dostarczenia zasilaczy awaryjnych UPS na własny koszt i ryzyko w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach pracy Zamawiającego.

 5. Wykonawca dokonuje utylizacji wymontowanych akumulatorów i ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów pozostających po wykonaniu usługi. Zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i na swój koszt.

 6. W przypadku, gdy zasilacz wymaga naprawy nie objętej umową Wykonawca przedkłada

Zamawiającemu kosztorys jej wykonania.

 1. Do czasu zatwierdzenia przez Zamawiający kalkulacji kosztów naprawy Wykonawca nie może

podejmować jakichkolwiek czynności naprawczych w stosunku do uszkodzonego urządzenia.

 1. Na podstawie przekazanej kalkulacji Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji

z wykonania naprawy.


§ 4
Zasady realizacji 1. Podane w formularzu ofertowym ilości UPS- ów są wielkościami orientacyjnymi i zakładają przewidywaną liczbę UPS-ów, które mogą ulec uszkodzeniu w okresie obowiązywania umowy i zajdzie w nich potrzeba wymiany akumulatorów.

 2. Usługą objęte będą tylko te zasilacze, które ulegną uszkodzeniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia jak i zmniejszenia ilości wymian

akumulatorów w ramach poszczególnych rodzajów zasilaczy z zastrzeżeniem, że wartość

wykonanych usług nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy, wyszczególnionej w § 6

ust. 1.

4. Mniejsza ilość wykonanych napraw przez Wykonawcę niż przewidziana w SIWZ nie może

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi przez Wykonawcę jest Karta kwalifikacji

urządzenia do naprawy, której wzór określa załącznik nr 4 do SIWZ.

6. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami

najnowszej wiedzy technicznej oraz stosownie do obowiązujących przepisów bhp i ochrony p. poż.

7. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:

1) ze strony Zamawiającego - ………………………………………, tel. ………………………..

2) ze strony Wykonawcy - …………………..……………………., tel. ………………………..
§ 5
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………..… miesięcznej gwarancji na wymienione

akumulatory, zgodnie z okresem zadeklarowanym w złożonej ofercie.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty wykonania usługi odnotowanej na karcie

kwalifikacji urządzenia do naprawy.

3. Data produkcji akumulatorów montowanych w zasilaczach w ramach usługi nie może

przekraczać 3 miesięcy licząc od daty wymiany.
§ 6
Wynagrodzenie, warunki płatności

1. Maksymalną wartość umowy strony ustalają na kwotę:

netto - …………………………. (słownie: ………………..……………………),

podatek VAT – …………… % ,

brutto - ………………..………… (słownie: …………………………………….).

2. Ostateczna wartość umowy zostanie wyliczona jako suma wykonanych napraw. Wartość ta nie

może być większa niż maksymalna wartość ustalona w pkt. 1.

3. Ceny jednostkowe wymiany oraz kalibracji akumulatorów w poszczególnych rodzajach zasilaczy

zawarte są w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i są

niezmienne przez okres realizacji umowy.

4. W ramach jednostkowej ceny uwzględniono wszystkie niezbędne koszty wykonania usługi,

w tym koszty robocizny, wymienianych akumulatorów, kalibracji, dojazdu itp.

5. Wykonawcy wystawia każdorazowo fakturę po realizacji części usługi zgodnie z ilością, rodzajem

zasilaczy zleconych do naprawy przez Zamawiającego.

6. Podstawą wystawienia faktury będzie Karta kwalifikacji urządzenia do naprawy.

7. Fakt bezusterkowego wykonania naprawy na Karcie kwalifikacji urządzenia do naprawy potwierdza

upoważniony pracownik Zamawiającego z Działu Eksploatacji, Napraw i Konserwacji.

8. Zapłata za wykonanie usług będących przedmiotem umowy regulowana będzie na konto

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT od

Wykonawcy.

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 896-10-04-003,

oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§ 7
Kary umowne/ Odstąpienie od umowy


  1. Strony ustalają, ze obowiązują ich kary umowne z następujących tytułów:


 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 • w wysokości 0,5 % kwoty należnego wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy,

 • za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - 15 % maksymalnej wartości umowy uwzględnionej w § 6 ust. 1 umowy.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za nieterminową zapłatę należności.

 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

 3. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z jej treści, a w szczególności z terminów napraw.

 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


§ 8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na

podstawie obustronnie podpisanego aneksu.

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd

Powszechny we Wrocławiu.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym

dla każdej ze stron.

Zamawiający: Wykonawca:

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna