Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013Pobieranie 11.16 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.16 Kb.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

______________________________________________________________________________


Lidzbark, dnia 08.07.2014r.

ZP.271.1.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: ZP.271.1.2014

Nazwa zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody „Dłutowo Stare”
13-230 Lidzbark, powiat działdowski”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185972-2014 z dnia 2014-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lidzbark
Zakres robót obejmuje: Branża budowlana - roboty budowlane SUW: 1. Roboty ziemne + fundamenty, 2. Stan surowy, 3. Więźba dachowa z pokryciem, 4. Stolarka okienna i drzwiowa, 5. Roboty wykończeniowe, 6. Elewacja i elementy zewnętrzne, 7.... Termin składania ofert: 2014-06-17

Lidzbark: Budowa stacji uzdatniania wody Dłutowo Stare 13-230 Lidzbark, powiat działdowski
Numer ogłoszenia: 227426 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185972 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6961571, faks 023 6961571.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa spółka gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji uzdatniania wody Dłutowo Stare 13-230 Lidzbark, powiat działdowski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: Branża budowlana - roboty budowlane SUW: 1. Roboty ziemne + fundamenty, 2. Stan surowy, 3. Więźba dachowa z pokryciem, 4. Stolarka okienna i drzwiowa, 5. Roboty wykończeniowe, 6. Elewacja i elementy zewnętrzne, 7. Droga wewnętrzna, plac manewrowy, 8. Ogrodzenie SUW, bramy wjazdowe, 9. Roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu. Branża sanitarna - technologia SUW: 1. Zestaw napowietrzania - aerator DN 800 z uzbrojeniem, 2. Zestaw filtracyjny odżelazianie i odmanganianie - filtry DN 1400 z uzbrojeniem, 3. Pompy głębinowe w studni Nr 1, 2 i 3 z uzbrojeniem, 4. Zestaw pompowo - hydroforowy z uzbrojeniem, 5. Sprężarka bezolejowa, 6. Zestaw chloratora, 7. Zbiorniki wyrównawcze, 8. Odstojnik popłuczyn, 9. Osuszacz z higrostatem, 10. Neutralizator podchlorynu sodu, 11. Rurociągi technologiczne, międzyobiektowe z rur PE 110 ÷ 125, 12. Sieć wodociągowa PVC 160 -225 z uzbrojeniem, 13. Kanalizacja sanitarna SUW. Branża elektryczna - instalacje elektryczne 1. Zasilanie obiektu, 2. Tablica rozdzielcza, 3. Instalacje elektryczne, 4. Sterowanie urządzeń technologicznych, 5. Instalacja odgromowa, 6. System monitoringu i wizualizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót i opisie technicznym wykonania robót budowlanych w projektach budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.25.21.26-7, 45.22.35.00-1, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 768723,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 757556,64

  • Oferta z najniższą ceną: 757556,64 / Oferta z najwyższą ceną: 861432,46

  • Waluta: PLN.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna