Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoPobieranie 181.39 Kb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar181.39 Kb.
  1   2   3   4   5Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-173/14/SKSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO WRAZ Z SERWISEM, KONSERWACJĄ I UTRZYMANIEM W CIĄGŁEJ SPRAWNOŚCI W OKRESIE GWARANCJI

Data wysłania ogłoszenia do Suplementu Dziennika Urzędowego UE: 29.08.2014r.

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 02.09.2014r.

Nr ogłoszenia – 2014/S 167-297582
Ogłoszony na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia 02.09.2014r.

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia 02.09.2014r.Zamawiającym w postępowaniu jest:
Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

fax. (58) 552-37-41

NIP 584-020-32-39

REGON 000001330

Spis treści

Spis treści 2

I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 3

II. Opis przedmiotu zamówienia 3

III. Termin realizacji zamówienia 6

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 6

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 7

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 10

VII. Wymagania dotyczące wadium 11

VIII. Termin związania ofertą 13

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 13

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 14

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 14

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 15

XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty 15

XIV. Informacje o wyniku postępowania 16

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17

XVI. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego 18

XVII. Podwykonawcy 18

XVIII. Zamówienia uzupełniające 18

XIX. Dodatkowe informacje 18

XX. Środki ochrony prawnej 19

XXI. Załączniki do SIWZ 19


I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego


 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tekst
  jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
  powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części „SIWZ” oraz z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części „ustawą”.

II. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39717200-3; 45331200-8.

 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z serwisem, konserwacją i utrzymaniem w ciągłej sprawności w okresie gwarancji.

 3. Zakres prac obejmuje dostawę, montaż, dobór i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych wraz ze wszystkimi pracami dodatkowymi (zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i zewnętrznych przejścia przez ściany i stropy wraz ich obrobieniem i zabezpieczeniem – przejścia przeciwpożarowe – tam gdzie jest to wymagane, szpachlowanie i malowanie przejść przez stropy i ściany, utrzymanie ładu i porządku przy pracach montażowych).

 4. Montaż urządzeń należy wykonać w następujących pomieszczeniach:

Urządzenia klimatyzacyjne pomieszczeń poziomu II, budynku C, pomieszczenia biurowe C202,C203,C204,C205 C206,C207 (6 jednostek wewnętrznych);

Urządzenia klimatyzacyjne pomieszczeń poziomu III, budynku C, pomieszczenia biurowe C305, C306, C307, C308, C309 (5 jednostek wewnętrznych);

Urządzenie klimatyzacyjne na sprzęt ciężki z dużymi zyskami od urządzeń laboratoryjnych na poziomie III, budynku C w pomieszczeniuC349 ( jedna jednostka wewnętrzna);

Urządzenie klimatyzacyjne na sprzęt ciężki z dużymi zyskami od urządzeń laboratoryjnych na poziomie I, budynku A, w pomieszczeniu A138 ( jedna jednostka wewnętrzna);

Urządzenie klimatyzacyjne na sprzęt ciężki z dużymi zyskami od urządzeń laboratoryjnych na poziomie III, budynku A, w pomieszczeniu A340 ( jedna jednostka wewnętrzna);

Urządzenie klimatyzacyjne na sprzęt ciężki z dużymi zyskami od urządzeń laboratoryjnych na poziomie III, budynku A, w pomieszczeniu A228( dwie jednostki wewnętrzne);

Urządzenie klimatyzacyjne na sprzęt ciężki z dużymi zyskami od urządzeń laboratoryjnych na poziomie IV, budynku A, w pomieszczeniu A429 ( jedna jednostka wewnętrzna);

Urządzenie klimatyzacyjne na sprzęt ciężki z dużymi zyskami od urządzeń laboratoryjnych na poziomie IV, budynku A, w pomieszczeniu A440 ( jedna jednostka wewnętrzna. 1. Prace mają być prowadzone zgodnie z DTR urządzeń, przepisami BHP, ppoż.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do doboru jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w sposób zapewniający utrzymanie założonych temperatur w pomieszczeniach zgodnie z wykazem urządzeń wydzielających ciepło stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku braku określonej temperatury w załączniku nr 2 do SIWZ należy przyjąć temperaturę 20 st C.).

 3. Wykonawca dostarczy urządzenia klimatyzacyjne własnym transportem i na własny koszt do budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Wita Stwosza 59.

 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w transporcie przedmiotu zamówienia do miejsca montażu.

 5. Przy pomieszczeniach na sprzęt ciężki z dużymi zyskami ciepła ze względów bezpieczeństwa wymagany jest montaż jednego zestawu klimatyzacyjnego do tylko i wyłącznie jednego pomieszczenia (jeden split - jedno pomieszczenie , w sumie 5 splitów).

 6. Odległość od najdalej położonej jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej może wynieść ponad 60 m (zależnie od miejsca montażu jednostki zewnętrznej w stosunku do miejsca montażu jednostki wewnętrznej).

 7. Należy przewidzieć możliwość sterowania wszystkimi jednostkami klimatyzacyjnymi z jednego nadrzędnego sterownika z opcją podłączenia jednostek klimatyzacyjnych już zamontowanych i używanych w obiekcie.

 8. W oferowanych klimatyzatorach powinien zostać zastosowany ekologiczny czynnik chłodzący R410A.

 9. Wszystkie urządzenia powinny pracować w trybie automatycznym.

 10. Urządzenia powinny pracować w systemie inwertera.

 11. Jednostki wewnętrzne powinny być wyposażone w piloty przewodowe.

 12. Model jednostki wewnętrznej: kasetonowy, podstropowy lub kasetonowy zależnie od możliwości technicznych montażu jednostki wewnętrznej ( wysokość przestrzeni nad sufitem podwieszanym).

 13. Rurociągi freonowe należy wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej. Wykonać połączenia lutem twardym. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu. Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. Grubość ścianek rurociągów winna gwarantować wytrzymałość na ciśnienie minimum 50atn przy temperaturze od minus 50 do + 70oC. Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.

 14. Przewody od rur freonowych od zewnątrz izolować otuliną zimnochronną z kauczuku syntetycznego o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach, o grubości minimum 9 mm dla średnic do 16mm, grubości 13mm, dla średnic większych izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych plastikowych. Izolację biegnącą na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć aluminiową rurą spiro.

 15. Montaż instalacji odpływu skroplin wykonać z rur PCV ciśnieniowych metodą klejenia lub zgrzewania. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. Instalację prowadzić w przestrzeni międzystropowej a tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych. Podłączenie instalacji do kanalizacji przez syfony z rewizją do ich czyszczenia.

 16. Odcinki wszelkich instalacji które nie są prowadzone w przestrzeniach międzystropowych lub nie będą obudowywane izolacją ognioodporną prowadzić w listwach instalacyjnych.

 17. Zasilanie instalacji klimatyzacji, ich jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy zasilić z tablic piętrowych rozdzielczych wg poniższego zestawienia:

Poziom II budynku C pom. C202,203,204,205,206,207 zasilić z rozdzielnicy T-234;

Poziom III budynku C pom. C305,305,307,308,309 zasilić z rozdzielnicy T-334;

Poziom III budynku C pomieszczenie C 439 zasilić z rozdzielnicy S 3130;

Poziom III budynku A pomieszczenie A 340 zasilić z rozdzielnicy S 332;

Poziom III budynku A pomieszczenie A 228 zasilić z rozdzielnicy T 213;

Poziom IV budynku A pomieszczenie A 429 zasilić z rozdzielnicy S 451;

Poziom IV budynku A pomieszczenie A 440 zasilić z rozdzielnicy S 414;

Poziom I budynku A pomieszczenie A 138 zasilić z rozdzielnicy S164;

Lokalizację rozdzielnic pokazano w załączniku nr 5 do SIWZ.

W rozdzielniach należy zainstalować zabezpieczenia zgodne z DTR urządzeń.Po wykonanych pracach należy wykonać pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
i dokumentacją powykonawczą.

 1. Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej przy chłodzeniu nie więcej niż 37 dBA.

 2. Waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 26 kg.

 3. W jednostkach wewnętrznych ma być zamontowany filtr powietrza.

 4. Kolor jednostki wewnętrznej: biały.

 5. Urządzenie powinno być wyposażone w programator czasu włączenia/wyłączenia.

 6. Automatyczny restart w przypadku chwilowego zaniku zasilania.

 7. Wszystkie prace będą prowadzone w działającym obiekcie co zobowiązuje Wykonawcę do
  uwzględnienia tego w cenie ofertowej.


 8. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014r.

 9. Możliwość pracy urządzeń:

 1. Nastawa żądanej temperatury;

 2. Zmiana kierunku i zasięgu strumienia powietrza;

 3. Tryb pracy chłodzenie lub grzanie;

 4. Tryb pracy wentylacja i osuszanie;

 5. Automatyczna sygnalizacja błędu pracy;

 6. Automatyczna prędkość wentylatora;

 7. Kontrola temperatury odczuwalnej w pomieszczeniu;

 8. Monitorowanie temperatury wybranego obszaru;

 9. Funkcja oszczędnego chłodzenia.

 1. Jednostka zewnętrzna

 1. Agregat wykonany w technologii inwerterowej;

 2. Klasa energetyczna na chłodzeniu i grzaniu typu „A”;

 3. Auto restart urządzenia przy chwilowym zaniku zasilania;

 4. Urządzenia wyposażone w sygnalizację błędów;

 5. Zakres temperatur pracy przy chłodzeniu -15 st C do +43 st.C;

 6. Zakres temperatur pracy przy grzaniu -20 st C do +15 st.C;

 7. Poziom głośności jednostki zewnętrznej poniżej 60 dB.

Sugerowany montaż jednostek zewnętrznych na dachach głównych poszczególnych skrzydeł
z uwagi na łatwość czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych przy jednostkach zewnętrznych.
Propozycja montażu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.


 1. Klimatyzatory powinny posiadać funkcje:

 1. Automatyczne żaluzje, zmieniające kierunek nawiewu powietrza;

 2. Automatyczne ustawianie żaluzji, w zależności od trybu pracy lub ręcznie za pomocą pilota;

 3. Automatyczne zamykanie i otwieranie żaluzji, przy włączeniu lub wyłączeniu urządzenia;

 4. Automatyczna regulacja strumienia powietrza – mikroprocesor dostosowuje przepływ powietrza do
  zmian temperatury w pomieszczeniu;

 5. Programowalny zegar cyfrowy pozwala na wybór opcji automatycznego włączania i wyłączania
  klimatyzatora;

 6. Sterowanie klimatyzatorów odbywać się musi dla każdego pomieszczenia osobnym sterownikiem.

 1. Gwarancja: 36 miesięcy.

 2. Wykonawca zapewni serwis oraz utrzymanie w stałej sprawności urządzenia w okresie gwarancji,
  przeglądy i czyszczenie urządzeń wraz z zapewnieniem wszystkich niezbędnych materiałów
  eksploatacyjnych. Koszty rocznych przeglądów serwisowych wraz z utrzymaniem ciągłej sprawności
  urządzeń należy przewidzieć w cenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.

 4. Bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad lub do czasu ich usunięcia.

 5. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu
  gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

 6. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wady sprzętu, (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia wady poprzez stawiennictwo u Zamawiającego) nastąpi do 1 dnia roboczego, od zgłoszenia wady telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. W przypadku awarii urządzenia dłuższej niż 48 godzin Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

 8. Wykonawca zapewni, że maksymalny czas naprawy sprzętu wyniesie 14 dni roboczych (liczonych od daty zgłoszenia do Wykonawcy).

 9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu lub niewykonania naprawy w ciągu 14 dni roboczych (liczonych od daty zgłoszenia do Wykonawcy), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego sprzętu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

 10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób
  nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania dowodu zapłaty.

 11. Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
  ustawowo wolnych od pracy.

 12. Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień
  z tytułu gwarancji.

 13. Okres rękojmi nie będzie mógł zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu okresu
  gwarancji.

 14. Wykonawca powiadomi i uzgodni z Zamawiającym planowane ewentualne wyłączenia instalacji oraz
  pomieszczeń na czas prowadzenia robót.

 15. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynków. Termin wizji należy uzgodnić
  z Zamawiającym.

: administracja -> upload -> komunikaty
komunikaty -> Specyfikacja techniczna komórkowych aparatów telefonicznych modemów do bezprzewodowej transmisji danych
komunikaty -> Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-68/11/ZZ
komunikaty -> Postępowanie nr 64/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> A. Przewozy lokalne – przewozy do 300 km od siedziby Zamawiającego
komunikaty -> Formularz cenowy
komunikaty -> Wykaz wydziałÓw I jednostek dydaktycznych oraz jednostek ogólnouniwersyteckich I administracji centralnej uniwersytetu gdańskiego wydział Biologii
komunikaty -> Formularz cenowo–przedmiotowy
komunikaty -> Postępowanie nr 37/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> Załącznik nr 2 do siwz a120-211-185/15/MR
komunikaty -> pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo–przedmiotowy

Pobieranie 181.39 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna