Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


III. Termin realizacji zamówieniaPobieranie 181.39 Kb.
Strona2/5
Data28.04.2016
Rozmiar181.39 Kb.
1   2   3   4   5

III. Termin realizacji zamówienia


 1. Termin rozpoczęcia – od dnia zawarcia umowy.

 2. Termin zakończenia:

  1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych - 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

  2. Serwis, konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancji – 36 miesięcy od daty realizacji zamówienia o którym mowa w pkt.2 ppkt.1).

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 głównej dostawy tj. dostawy polegającej na montażu i uruchomieniu urządzeń klimatyzacyjnych, zrealizowanej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł netto.

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia zespołem minimum 2 osób, w skład którego wchodzą:

 • co najmniej 1 osobą na stanowisku Dozoru posiadająca aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji cieplnych o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW,

 • co najmniej 1 osobą na stanowisku Dozoru posiadająca aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV.

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
na wartość co najmniej 200 000,00 zł.

 1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w tym w ramach konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1 Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie - art. 24 ust.1 i 2 ustawy.


Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale V niniejszej SIWZ.


V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
  w art. 22 ust. 1 ustawy, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie. Dlatego też w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, może podpisać pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy), lub wszyscy Wykonawcy razem na jednym dokumencie. Wystarczające jest również złożenie oświadczenia przez tego (tych) z Wykonawców, który samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

 1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający, że Wykonawca zrealizował co najmniej 1 główną dostawę tj. dostawę polegającą na montażu i uruchomieniu urządzeń klimatyzacyjnych, zrealizowaną na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została zrealizowana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie - załącznik nr 11 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych dostaw wartości wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostawy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia zespołem minimum 2 osób, w skład którego wchodzą:

 • co najmniej 1 osoba na stanowisku Dozoru posiadająca aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji cieplnych o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW,

 • co najmniej 1 osoba na stanowisku Dozoru posiadająca aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu do 1 kV

– stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ.

Dokumenty z ppkt 2 i 3 powinny być wypełnione i podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji Wykonawcy. W imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty te może złożyć pełnomocnik – z treści tych dokumentów musi wynikać, że Wykonawcy ci spełniają łącznie warunki określone w rozdziale IV pkt 1 SIWZ.

 1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN

  1. Dowodami, o których mowa w pkt 1.1. ppkt 2, są:

 1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1).

  1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1. ppkt 2), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.2.

  2. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 1.1. ppkt 2) oraz pkt 1.2, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

 1. w przypadku warunku, dotyczącego sytuacji ekonomicznej dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.1 ppkt.4),

 2. dokumentów dotyczących w szczególności:

 • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

 • charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2 ppkt 1 - 7.

 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 9 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 8. Oświadczenie o nieprzynależności lub przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – załącznik nr 10 do SIWZ.

W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) – 8) składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich członków konsorcjum dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

  1. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

 1. Oświadczenie o podwykonawstwie – Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty załącznika nr 7 do SIWZ.

 2. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z rozdz. VII.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, składają łącznie dokumenty, o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału.

  1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 2:

 1. ppkt 2), 3), 4) i 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

– zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale V pkt. 2 ppkt. 5 i 7 - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt
4–8, 10 i 11 ustawy.

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 2 stosuje się odpowiednio.

 2. Dokumenty, o których mowa w pkt.2) lit. a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  1. Informacje dotyczące składania dokumentów.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność.

 2. Dokumenty mają być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym) lub notariusza.

 3. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 5. Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – art. 26 ust. 3 ustawy.

 7. Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy.

 8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie art. 23 ust. 1 – 3 ustawy, w tym w ramach konsorcjum.

 10. W przypadku opisanym w ppkt 9) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 11. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 9), została wybrana, Zamawiający żąda, aby przed zawarciem umowy Wykonawcy Ci przedłożyli umowę regulującą ich współpracę (art. 23 ust. 4 ustawy).

 12. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

: administracja -> upload -> komunikaty
komunikaty -> Specyfikacja techniczna komórkowych aparatów telefonicznych modemów do bezprzewodowej transmisji danych
komunikaty -> Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-68/11/ZZ
komunikaty -> Postępowanie nr 64/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> A. Przewozy lokalne – przewozy do 300 km od siedziby Zamawiającego
komunikaty -> Formularz cenowy
komunikaty -> Wykaz wydziałÓw I jednostek dydaktycznych oraz jednostek ogólnouniwersyteckich I administracji centralnej uniwersytetu gdańskiego wydział Biologii
komunikaty -> Formularz cenowo–przedmiotowy
komunikaty -> Postępowanie nr 37/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> Załącznik nr 2 do siwz a120-211-185/15/MR
komunikaty -> pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo–przedmiotowy

Pobieranie 181.39 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna