Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z WykonawcamiPobieranie 181.39 Kb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar181.39 Kb.
1   2   3   4   5

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


 1. Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia, pytania, informacje oraz odwołania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, fax-em lub drogą elektroniczną – niezwłocznie potwierdzane formą pisemną (operatorem pocztowym) - art. 27 ustawy.

 2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, odwołania uznaje się za dostarczone w terminie, jeśli dotarły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią, stosując odpowiednio przepisy - art. 27 ust.1 - 3 ustawy.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marta Grygiel – pracownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego,

e-mail: sekretariat@ug.edu.pl,

fax (58) 552 – 37 – 41,od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 - 15:00.


 1. Zgodnie z art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje treści SIWZ oraz informacja o ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert zostaną przesłane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ug.edu.pl; odnośnik „zamówienia publiczne”, na której udostępniona jest SIWZ.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
  dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
  wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
  składania wniosku.

 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
  kierowane do Zamawiającego pytania.

 5. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące postępowania:

 1. wyjaśnienia treści SIWZ,

 2. pytania i odpowiedzi na pytania,

 3. zmiany treści SIWZ,

 4. przedłużenia terminu składania ofert,

 5. ogłoszenia o wyniku postępowania.

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.VII. Wymagania dotyczące wadium


  1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert.

  1. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

  1. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

  2. Oferta niezabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego.

  3. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, kilku z nich lub wszystkich konsorcjantów łącznie.

  4. Miejsce złożenia wadium.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie składania ofert przelewem na konto:

BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434 z oznaczeniem: „Wadium do postępowania nr A120-211-173/14/SK”.Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (rozdział X SIWZ) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

  1. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z  przesunięciem terminu wniesienia wadium.

  2. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana,

 4. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz 26 ust. 2d lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  1. Zwrot wadium:

 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 4.

 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 3. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

 2. który został wykluczony z postępowania,

 3. którego oferta została odrzucona.

  1. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  2. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, Wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  3. Ponowne złożenie wadium lub jego przedłużenie:

 1. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z przedłużeniem terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium lub przedłużenia jego ważności przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 2. Zamawiający żąda w określonym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

: administracja -> upload -> komunikaty
komunikaty -> Specyfikacja techniczna komórkowych aparatów telefonicznych modemów do bezprzewodowej transmisji danych
komunikaty -> Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-68/11/ZZ
komunikaty -> Postępowanie nr 64/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> A. Przewozy lokalne – przewozy do 300 km od siedziby Zamawiającego
komunikaty -> Formularz cenowy
komunikaty -> Wykaz wydziałÓw I jednostek dydaktycznych oraz jednostek ogólnouniwersyteckich I administracji centralnej uniwersytetu gdańskiego wydział Biologii
komunikaty -> Formularz cenowo–przedmiotowy
komunikaty -> Postępowanie nr 37/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> Załącznik nr 2 do siwz a120-211-185/15/MR
komunikaty -> pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo–przedmiotowy

Pobieranie 181.39 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna