Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoPobieranie 181.39 Kb.
Strona4/5
Data28.04.2016
Rozmiar181.39 Kb.
1   2   3   4   5

VIII. Termin związania ofertą


 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty


 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w sposób zgodny z SIWZ oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 2. Ofertę stanowi Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ – wg załączonego wzoru.

 3. Oferta ma być złożona w formie oryginału, podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

W przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), Wykonawcy Ci składają jeden dokument.

 1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem.

 2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w ramach udzielanych wyjaśnień nie może zmienić treści załącznika nr 1 do SIWZ – wzór Zamawiającego. W przypadku dokonania zmian powodujących niezgodność treści oferty z SIWZ, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 2 ustawy – jako niezgodna z SIWZ.

 3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca dokonał poprawek (wynikających z jego błędu) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.

 4. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a cała oferta zszyta (połączona)
  w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Numeracja stron powinna rozpoczynać się
  od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

 5. Oferta powinna posiadać spis zawartości.

 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami – zgodnie z zapisami w rozdz. V SIWZ, musi być złożona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, gwarantującej jej nienaruszenie do dnia otwarcia, zaadresowana do Zamawiającego na adres wg poniższego wzoru:

…………………………………….. Uniwersytet Gdański

Nazwa Wykonawcy Dział Zamówień Publicznych

…………………………………….. pokój 124


Adres ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

oraz oznaczona hasłem:

Postępowanie nr A120-211-173/14/SK

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z serwisem, konserwacją i utrzymaniem w ciągłej sprawności w okresie gwarancji”z dopiskiem: „nie otwierać przed: 09.10.2014r. godz. 10:30”.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznaczną ofertę zgodnie z przedmiotem zamówienia
  w określonym poniżej terminie.

 2. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

 1. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt 5 ppkt 10 SIWZ,

 3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu pod adresem:

Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bażyńskiego 1A, pokój nr 124, I piętro, 80-952 Gdańsk, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 w terminie do 09.10.2014r. do godz. 10:00

 1. Zamawiający odnotuje kolejny numer oferty, dzień i godzinę jej otrzymania.

 2. W przypadku osobistego złożenia oferty - Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowaniem terminu jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem (symbolem), jakim oferta została oznakowana.

 3. Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego.

 4. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin, w którym oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.

 5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie odesłana – art. 84 ust. 2 ustawy.

 6. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1 A, 80-952 Gdańsk, pokój nr 124, I piętro dnia 09.10.2014r. o godz. 10:30.

 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny


  1. Zamawiający wymaga podania ceny w PLN.

  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, podając cenę oferty brutto w PLN, a także jej składową, czyli: cenę brutto w PLN za dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz za konserwację i utrzymanie w ciągłej sprawności klimatyzatorów w okresie gwarancji (łączna wartość za okres 36 miesięcy).

  3. Zamawiający wymaga podania w PLN ceny brutto obliczonej zgodnie ze wzorem: cena netto + podatek VAT = cena brutto.

  4. Cena oferty brutto w PLN z formularza ofertowego – załącznik nr 1 (do SIWZ) traktowana będzie jako cena oferty brutto dla porównania i badania ofert.

  5. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami (z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego rozdziału) lub podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy osób fizycznych niebędących podatnikami podatku VAT), wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

  6. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego biorą udział Wykonawcy mający siedzibę za granicą, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców powinny wskazywać cenę bez tego podatku (VAT). Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny, Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej takich Wykonawców kwotę należnego podatku VAT, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług miałby obowiązek go wpłacić.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia, wraz z należnym podatkiem VAT, m.in. związanych z:

 1. przygotowaniem zaplecza;

 2. doborem urządzeń;

 3. wszelkimi robotami przygotowawczymi, demontażowymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi;

 4. utrzymaniem zaplecza;

 5. pomiarami, próbami;

 6. sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz.;

 7. wywiezieniem gruzu i zdemontowanych materiałów i urządzeń wraz z ich utylizacją;

 8. opracowaniem instrukcji obsługi;

 9. przeszkoleniem personelu;

 10. koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy;

 11. pracą w czynnym obiekcie;

  1. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą energii i wody.

  2. Wykonawcy zobowiązani są do zaokrąglenia cen do pełnych groszy, czyli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
   polskich.

  4. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.

  5. Cena oferty nie podlega negocjacjom czy zmianom.

  6. Wszystkie poprawki w obliczeniach, dokonane ręcznie, bez użycia korektora poprzez
   przekreślenie poprzedniego zapisu w sposób umożliwiający jego odczytanie winny być
   parafowane własnoręcznie zgodnie ze statusem prawnym Wykonawcy, czyli przez osobę(y)
   podpisującą(e) ofertę.

: administracja -> upload -> komunikaty
komunikaty -> Specyfikacja techniczna komórkowych aparatów telefonicznych modemów do bezprzewodowej transmisji danych
komunikaty -> Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-68/11/ZZ
komunikaty -> Postępowanie nr 64/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> A. Przewozy lokalne – przewozy do 300 km od siedziby Zamawiającego
komunikaty -> Formularz cenowy
komunikaty -> Wykaz wydziałÓw I jednostek dydaktycznych oraz jednostek ogólnouniwersyteckich I administracji centralnej uniwersytetu gdańskiego wydział Biologii
komunikaty -> Formularz cenowo–przedmiotowy
komunikaty -> Postępowanie nr 37/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> Załącznik nr 2 do siwz a120-211-185/15/MR
komunikaty -> pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo–przedmiotowy

Pobieranie 181.39 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna