Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofertyPobieranie 181.39 Kb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar181.39 Kb.
1   2   3   4   5

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty


 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena oferty – 100 % wagi

Cena oferty oceniana będzie według wzoru:

Cn

P(c) = –––––– x 10Cb

gdzie:


P(c) - ilość przyznanych punktów

Cn - najniższa oferowana cena brutto

Cb - cena badanej oferty brutto

 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 2. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryterium, w skali punktowej od 1 do 10 na podstawie ceny brutto podanej w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.

 3. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium przez wartość wagową wynosi 10.

 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty


 1. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będzie przeprowadzony przez komisję przetargową, powołaną przez Zamawiającego. Ocena zostanie dokonana na podstawie ustalonego kryterium, o którym mowa powyżej.

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 3. Dla ułatwienia badania, oceny i porównania złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do każdego Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Żądane wyjaśnienia winny zostać przekazane przez Wykonawcę w określonym terminie w formie wybranej przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie może usiłować, proponować lub dopuszczać dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści przedstawionej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy).

 4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – art. 90 ust. 3 ustawy.

 7. Zamawiający poprawia – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy według poniższych reguł:

 1. oczywista omyłka pisarska – bezsporna, niebudząca wątpliwości omyłka dotycząca
  wyrazów, np.:

 1. widoczna mylna pisownia wyrazu,

 2. ewidentny błąd gramatyczny,

 3. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

 4. ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada 2013 r.,

 5. rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

 1. oczywista omyłka rachunkowa – omyłka dotycząca działań arytmetycznych na liczbach, np.:

 1. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

 2. błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

 3. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

 1. inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
  w treści oferty.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. Informacje o wyniku postępowania


 1. Zgodnie z art. 92 ustawy Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania wszystkich
  Wykonawców, którzy złożyli oferty, informując o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
  albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
  wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom,

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
  o których mowa w pkt 1 ppkt 1) na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu
  publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


   1. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:

 1. gwarancjach bankowych,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 4. pieniądzu,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w proponowanych przez Wykonawcę formach zostanie wniesione na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

 2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez stawiania warunków, gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.

 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434.

 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi. Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie 30 dni od otrzymania żądania zapłaty.

 5. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt 1.

 7. W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego (podpisania protokołu odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu zamówienia), Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

 8. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

 9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

 10. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości (10% oferowanej ceny oferty brutto) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisania protokołu odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu zamówienia), pozostałe 30% będzie stanowić zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi.

 11. Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

XVI. Postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego


 1. Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy załączony do SIWZ na jego ostatniej stronie i załączyć niniejszy projekt do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia, odnoszącego się do treści umowy zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

 2. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

 3. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do
  podpisu Wykonawcy lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego
  w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego (na adres Działu Zamówień Publicznych UG, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A), jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

 6. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

  1. kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 4 ustawy),

  2. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  3. kopię aktualnych świadectw kwalifikacyjnych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

  4. kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy,

  5. kopie umów zawartych z Podwykonawcami.

 1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy opisane są w § 14 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

 2. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy zgodnie z zapisami zawartymi w § 15 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

XVII. Podwykonawcy


    1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców – rozdział V pkt. 3 ppkt. 1).

    2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, w załączniku nr 7 do SIWZ, jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

    3. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

XVIII. Zamówienia uzupełniające


Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

XIX. Dodatkowe informacje


 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta
  zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – zostanie odrzucona.

 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu
  zakupów.

 3. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
  elektronicznej.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania przedpłaty.

 7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
  Wykonawcę.

 8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia
  publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

 9. SIWZ w formie papierowej na wniosek Wykonawcy przekazuje się odpłatnie (10 groszy za stronę +
  koszty przesyłki – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) – art. 42 ust 2 ustawy.

 10. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie, przed upływem
  terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje
  niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie
  internetowej Zamawiającego.

 11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
  zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
  niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
  składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zamieści
  informację na stronie internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

 13. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp
  do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

XX. Środki ochrony prawnej

 1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198).

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 180 ust.1 ustawy.

 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu do wniesienia odwołania.

 6. Wykonawca może wnieść odwołanie, w przewidzianym terminie, na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy.

XXI. Załączniki do SIWZ


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń wydzielających ciepło

Załącznik nr 3 – Rzuty

Załącznik nr 4 – Harmonogram przeglądów serwisowych oraz utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń
klimatyzacyjnych

Załącznik nr 5 – Lokalizacja rozdzielnic

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o podwykonawstwie

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. grupy kapitałowej)

Załącznik nr 11 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 12 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


Zatwierdzenie SIWZ:
Zatwierdzam

……………………………………………………………

(podpis osoby odpowiedzialnej za opis przedmiotu zamówienia)
Zatwierdzam

……………………………………………………………

(podpis prowadzącego specjalisty)

Zatwierdzam

……………………………………………………………

(podpis Kierownika Działu Zamówień Publicznych lub osoby upoważnionej)
Zatwierdzam

……………………………………………………………(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

str.

: administracja -> upload -> komunikaty
komunikaty -> Specyfikacja techniczna komórkowych aparatów telefonicznych modemów do bezprzewodowej transmisji danych
komunikaty -> Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-68/11/ZZ
komunikaty -> Postępowanie nr 64/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> A. Przewozy lokalne – przewozy do 300 km od siedziby Zamawiającego
komunikaty -> Formularz cenowy
komunikaty -> Wykaz wydziałÓw I jednostek dydaktycznych oraz jednostek ogólnouniwersyteckich I administracji centralnej uniwersytetu gdańskiego wydział Biologii
komunikaty -> Formularz cenowo–przedmiotowy
komunikaty -> Postępowanie nr 37/A120/2009 Załącznik nr 1A do części I wyposażenie I uruchomienie studia emisyjnego I produkcyjnego
komunikaty -> Załącznik nr 2 do siwz a120-211-185/15/MR
komunikaty -> pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo–przedmiotowy

Pobieranie 181.39 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna