Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w WarszawiePobieranie 16.83 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.83 Kb.

Budowa dodatkowej windy na stacji A5-Ursynów Metra Warszawskiego

Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów

I linii metra w Warszawie

MT-A5-35-46FD / S
454.0.22 MONTAŻ ZADASZENIA PRZESZKLONEGO

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbiory zadaszenia szklanego nad wejściem do dodatkowej windy na stacji A5-Ursynów metra w Warszawie.


1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu zadaszenia szklanego :

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.


2. Materiały.
tafla zadaszenia – szkło hartowane,
Dla zestawów szklanych przyjęto:

-współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego (g): max. 0.40

-współczynnik przenikania ciepła (U): max. 1.1W/(m²K)

-współczynnik przepuszczalności światła (LT): min. 65%

-współczynnik odbicia światła (LRE): max. 10%
przykłady spełniające warunki specyfikacji:

Uszczelki i okucia wg MT – 454.0.18 – Montaż stolarki metalowej, systemowej.3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności
  1. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie do montażu paneli szklanych


Przygotowanie do montażu polega na:

  • zamówieniu w wytwórni paneli szklanych zgodnie z wymogami Projektu Wykonawczego. W razie nie możności spełnienia warunków Projektu Wykonawczego warunki zamienne należy uzgodnić z Projektantem Generalnym oraz przedstawić te uzgodnienia Generalnemu Projektantowi do akceptacji w formie dokumentacji warsztatowej.

  • Wykonaniu konstrukcji stolarki systemowej wg. 454.0.18 – Montaż stolarki metalowej, systemowej.
    1. Wykonanie montażu przegród szklanych polega na:
  • przywiezieniu i składowaniu materiału na terenie budowy,

  • osadzeniu i uszczelnieniu paneli szklanych w konstrukcji stolarki systemowej - uszczelki i okucia wg. 454.0.18 – Montaż stolarki metalowej, systemowej.


6. Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest: m2
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.
9. Podstawa płatności.
Płatność.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie . Cena obejmuje:

- dostarczenie paneli szklanych,

- osadzenie paneli szklanych w konstrukcji ,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.


10. Przepisy związane.
PN-B-185:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
_____________________________________________________________________________________________B.P. Metroprojekt Sp. z o.o.

: Archiwum -> DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWA DODATKOWEJ WINDY -> PROJEKT A5 -> WINDA A5 -> SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
Archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
Archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
Archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5-Ursynów I linii metra w Warszawie
WINDA A5 -> Warszawa ul. K. E. N stacja A5 – Ursynów na działce 15/7 ( władający zdm) obręb 1-10- 08

Pobieranie 16.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna